Saga Bacardí
33277
ESCRITURA DE VENTA DE CINCO PLUMAS DE AGUA A SICART Y ROS, POR EL SECUESTADOR DE TROYANO VALLESCÁ.


Sia notori com jo Joseph Thomas y Mir en la present ciutat de Barcelona domiciliat. No sols com a segrestador dels bens de D. Troyano de Bayescá en esta ciutat domiciliat elegit y anomenat per lo Illustre Señor D. Gaspar de Jover y Teres del Consell de Sa Magestat (que Deu guardi), Ministre Honorari en la Real Sala del Crimen de la Real Audiencia del present Principat de Cataluña, Alcalde Major, primer de tercera cde esta dita ciutat, y son partit ab provisió feta als tretse de Agost de mil setcents noranta quatre en la causa que en la curia de dit Illustre Señor Alcalde se aporta entre parts de Joseph Gironella ciutadá honrat de Barcelona de una, y lo expressat D. Troyano de Vallescá de altra actuari Ramon Cortes y Sort notari major de la relatada curia, sino també com a procurador per las infritas cosas, especialment constituhit, y odrenat per lo recordat D. Troyano de Vallescá consta de ma procura ab acte rebut en poder de Thomas Divorra per authoritat Real notari publich de la vila de Falcet, corregiment de Tarragona, als disset de Octubre mes cerca passat com a tal segrestaor, usant de la facultat a mi concedida ab provisió de vint y hu del mes de Novembre prop passat, per lo Illustre Señor D. Joseph Cayetano Garcini de Salamó Alcalde Major primer de tercera classe, y Llochthinent de Corregidor de esta ciutat, y son partit, en merits de la sobre citada causa de poder vendrer las sinch plomas de aygua, que avall se referiran. En dits respective noms. Per quant ab acte rebut en poder del subscrit notari als vint y sinch de Novembre del any prop passat de mil y vuitcents, authorisat, decretat, y aprobat, per lo expressat Illustre Señor D. Joseph Cayetano Garcini de Salamó Alcalde major als dotse de Desembre del any immediat vengui a Joseph Damiá comerciant de esta dita ciutat sinch plomas de aygua que son part de aquella major porció, que dit mon principal te y discorra per la mina construhida en las inmediacions de la casa de camp que posseheix en lo terme de Sarriá territori de esta dita ciutat ab differents pactes y condicions, y ab la prevenció de que dit comprador debia subjectarse al dret de prelació o fadiga, queen respecte de las refeiridas sinch plomas de aygua tenia los infrits D. Anton Sicardo y Joseph Prats per haverlos dit mon principal concedit la fadiga convencional ab la escriptura de venda de divuit plomas de la referida aygua que otorgá a favor del Dr. en drets D. Joseph Elias y Vila causidich de esta ciutat, y de Sebasstiá Prats comerciant de la mateixa en poder del infrit notari als vint y sis de Agost mil setcents noranta dos, firmada per rahó de Señoria de la qual venda lo citat Dr. D. Joseph Elias y Vila per la part que li tocaba, ab altre escriptura que pasá en poder de notari avall firmat als denou de Agost mil setcents noranta tres, feu regonexensa, y agnició de bona fee a favor del recordat D. Anton Sicardo mediant lo que no sols quedá transferida a est, y regoneguda de bona fee a son favor la mitat de las divuit plomas de aygua, compradas ab la citada venda, sino també totas las condicions apposadas ab lo sobrecitat acte de venda, y lo sobredit Sebastiá Prats ab un dels capitols matrimonials otorgats per rahó del matrimoni a las horas celebrador entre lo mencionat Joseph Prats de una, y Josepha Isern de altra rebuts en poder de Daniel Troch notari publich de número de la present ciutat als tretse de Novembre mil setcents setanda dos feu domació universal de tots sos bens al referit Joseph Prats son fill, mediant dita donació no sols quedá transfeida a est la mitat de las divuit plomas de aygua, compradas, sino també tot lo dret que corresponia al expressat Sebastia Prats son pare ab la sobrecitada venda, en forsa de la qual prevenció se presentá als referits D. Anton Sicardo y Joseph Prats la citada escriptura de venda de ditas sinch plomas de aygua, peraque dintre lo termini prefigit per lo dret declarassen si volian o no usar del dret de fatiga los corresponia. Y havent aquells declarat dintre lo termini competent que usabam del dret de fadiga o prelació, y manerme en sa virtut que los otorgas igual escriptura de venda que havia firmada a favor del nomenat Joseph Damiá a qui han satisfet la quantitat de vuitcentas quaranta sis lliuras que havia pagat per rahó de la citada venda, segons consta de la apoca per ell firmada a favor dels expressats D. Anton Sicardo, y Joseph Prats rebuda en poder del infrit notari als vint y nou de Desembre prop passat. Perso, de mon grat, y certa sciencia. Per lo mencionat mon principal, y sos hereus, y succesors vench y per titol de venda concedesch a D. Anton Siardo acesor general per Sa Magestat (que Dei guarde) de la Real Intendencia de est Exercit y Principat de Cataluña y a Joseph Prats comerciant de la mateixa a estas cosas presents y avall acceptants, y a qui son respectiu dret succehirá perpetuament, sinch plomas de aygua que son part de aquella major porció que lo prenominat mon principal te y discorra per la mina construhida en las immediacions de la casa de camp que posseheix en lo terme de Sarriá territori de la present ciutat,d e la qual porció de aygua y de la facultat de usar y valerse de ella y de las demes que encontrará subterrarneas desde las terras de ditac asa de camp de mon principal fins a la montaá nomenade de Collserola en la distancia de trecho de mitja hora de llarch, y un quart de ample fou otorgat establiment perpetuo a favor del relatat mon principal, y de altra porció de aygua a favor de D. Anton Borrás y de Pedrolo Regidor perpetuo de la present ciutat, y en ella domiciliat per lo Ilustre Señor D. Joan Miquel de Indart Intendent General de est Exercit y Principat ab escriptura que pasá en poder de Francisco Comelles notari major de ella y del número de esta ciutat als vuit de Maig de mil setcents noranta dos, las quals sinch plomas de aygua junt ab las altas vint y vuit plomas que possehexen dits D. Anton Sicardo, y Joseph Prats y la demes porió de ayguas que queda en poder del predit mon principal se tenen en directe y alodial domini de Sa Magestat (que Deu guarde) y de sa Real hazienda a cens de deu rals de ardits cada any pagadors als vint de Maig. Lo qual cens prometo que lo significat mon principal pagará sens danys, ni gastosde dits comrpadors, debent no obstant quedar salvo y segur tant sobre las sinch plomas de aygua venudas ab lo present com sobre la restant porció de aygua que posehesren los relatats D. Anton Sicardo y Joseph Prats, y las demes que quedan en poder del mateix mon principal. Deu notarse que las facultats, y ayguas sobre ditas no poden en manera alguna restablirse en forsa de la prohibició continuada en lo calendat acte de establiment. La qual venda en los relatats noms fas com mes en dret puga tenir lloch ab los pactes y condicions seguents.
Primo: Que los citats comrpadors degan pendrer las referidas sinch plomas de aygua immediantas al safareig que se troga construhit en las terras de la mencionada casa de camp de mon principal.
Item y finalment. Que dins lo termini d eun any contador del dia vint y sinch de Novembre del any prop pasat de mil y vuit cents manifestaré a dits compradors haver invertit lo preu de esta venda ab deutes llegitims de la casa de dit mon principal ab sas corresponents apocas, fentse merit en aquellas que lo diner será procehent de est venda. Y aixi ab dits pactes, y no altrament estrach en lo sobredit nom las cosa venudas del domini y poder del referit mon principal, tansferintlas en lo dels nomenats compradors. Prometent entregarlos pocessió corporal, real, actual o quasi de las mateixas, ab facultat que los conferesch peraqued e sa propria authoritat se la pugan pendrer y retenir ab clausula de constitut y precari. Cedintlos a eix fi tots los drets, y accions que competexen a mon principal en las referidas cosas. En virtut dels quals pugan possehir aquellas, perpetuament defensarlas contra qualasevols personas, y altrament usar dels mateixos drets, y accions judicial y extrajudicialment, com millor los convinga. Conferintlos a est efecte tot lo poder de mon principal sens limitació. Salvats los drets dominicals de Sa Magestat y lo lluhisme corresponent. Lo preu de la present venda es mil duris en plata o mil vuitcentas setanta sinch lliuras moneda barcelonesa a rahó de doscents duros en plata per cada ploma. Lo qual preu deuran pagar en esta forma: vuitcentas quaranta lliuras que han satisfet al referit Joseph Damiá per las mateixas que est havia pagat a compte del preu de la referida venda feta a son favor segons apar de la citata apoca, doscentas sexanta lliuras lo dia present que confeso rebrer, en duner comptant, realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. De las quals ab lo present firmo la corresponent apoca. Y las restants setcentas setanta sinch lliuras a cumpliment del sobredit preu dins lo termini de mitg any del sobredit dia vint y sinch de Novembre prop passat en avant comptador, tot ab diner sonant, y de matall. Y aixi renunciant a la escepció del preu en lo modo predit no convingut ni rebut a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a qualsevol alte dret y lley que afavorir puga a dit mon principal, dono y remeto als mateixos comrpadors, y als seus lo mes valor que podrian valer mes las sinch plomas d eaygua venudas del preu sobredit mes avant prometo en los referits noms als expressats compradors, que mon principal los fará tenir y possehir pacificament las enunciadas sinch plomas de aygua y los estará de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys, gastos, interesos y despesas. Per lo que en obligo en los precitats noms tots los bens, y drets del recordat mon principal solament mobles, e immobles, haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley o dret que afavorir puga al prenominat mon principal y a la que prohibeix la general renunciació sens precehir o subseguirse la especial. Y presents nosaltres los sibre nomenats D. Anton Sicardo, y Joseph Prats compradors predits, llohan las sobreditas cosas, y acceptant la present venda per lo relatat Joseph Thomas y Mir en los noms sobre contenguts a nostre favor feta de las relacionadas sinch plomas de aygua per lo preu, pactes, y condicions sobredits, a tot lo que expressament concentam. De nostre grat y certa sciencia prometem al mateix Joseph Thomas y Mir com a segrestador y procurador sobre citat que lo preu en lo modo sobredit pagarem, los pactes, y condicions sobre referits cumplirem, y atendrem tot lo demes que en virtut de la present venda vinga a nostre carrech. Sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que ne obligam tots nostres bens y drets y del altre dels dos a solas mobles, e immobles, haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions, y constitut de Barcelona que parla de dos, o mes que a solas se obligan. Jo dit D. Anton Sicardo al privilegi militar, munició o citació de vint y sis dias, que en Cataluña se concedexen als Cavallers, y demes persoans generosas, y los dos a qualsevol altre dret o lley de nostre favor. Y per major firmesa de tot lo sobre estipulat a Deu nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis, no sols que contra las sobreditas cosas no farem ni vindrem per causa o rahó alguna, sino també que lo rpesent contracte no se ha fet en frau de Sa Magestat, ni de sos drets. Quedant advertits per mi lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipothecas de esta capital dins sis dias proxims, altrament no ha de donar fee en judici per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Janer del any mil vuitcents y hu. Essent presents per testimonis Joan Fochs oficial de la contaduria del Real Catastro, y Eudalt Rovira y Elias escrivent los dos en Barcelona habitants.
Joseph Thomas y Mir, Anton Sicardo, Joseph Prats, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo coneixer a dits otorgants, y que han firmat de sas mans.