Saga Bacardí
33312
PAGO DE LUISMO POR CESIÓN DE AUGENT A TERRIDA, HACIA JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori com jo Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, de mon grat y certa ciencia, en quant a mon interes, firmo per rahó de Señoria lo acte de donació y cessió perpetua, feta per Antonia Augent viuda de Isidro Augent fuster, que era de la Parroquia de Sta. Maria de Sans, Bisbat y territori de Barcelona, y Maria Augent doncella, mare y filla, a favor de Feliu Tarrida pagés de dita Parroquia de Santa Maria de Sans, de tota aquella terra ab parets en ella edificadas de amplaria vint y sinch palms, y de llarch o fonch tot lo que conté desde el camí Real que va desde la dita Parroquia a la del Hospitales, fins a la paret que divideix las terras del Ilustre Sr. Marques de la Manrresana. La qual terra se te per mi en Señoria mitjana, com a succehint a D. Christofol Gironella mon difunt pare qui en estas cosas havia succehit a Bartomeu Ventura pagés de la expresada Parroquia a cens de sis lliuras quinse sous pagadors tots anys als vuyt de Desembre, y a la mateixa terra se troba designada y confrontada en lo acte de dita donació y cessió, rebut en poder de Thomas Villaró notari publich de número de Barcelona als vint y set de Abril del corrent any. Salvos los censos, lluhismes y demes drets dominicals a mi deguts y no pagats, la present firma en res no obstant, confessant haver rebut dee dit feliu Terrida per mans de tercera persona dotse sous y sis diners, moneda catalana per lo lluisme a mi degut per rahó de dita donació feta gracia del restant. La present firma fas en esta ciutat de Barcelona als vint y dos dias del mes de Octubre del any mil vuitcents y hu. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) o firmá. Essent presents per testimonis Antón Ubach, y Agustí de Lacortina escribents, residents en esta ciutat.
Joseph Gironella, An poder de Joseph Ubach.