Saga Bacardí
33339
VENTA DE CASAS EN LA CALLE ANCHA, DE CARRERAS, HACIA JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


En nom del Senyor Amen. Sia a tots notori com jo Joseph Carreras espaser, ciutadá de Barcelona, a fi de acudir a alguns gastos y subsidis de ma familia, expedir alguns negocis, y fomentar ma botiga, y demes que se expresará. De mon grat, y certa ciencia, per mi y mos hereus, y successors qualsevols sian, vench, y per titol de venda concedesch a D. Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, present y avall acceptant, y a qui ell voldrá perpetuament, totas aquellas casas ab un portal fora obrint y ab tots sos drets, y pertinencias que per los titols avall calendats tinch, y possehesch en lo carrer Ample de la present ciutat. Las quals casas a la part de solixent dona a las casas que posseheix Pere Joan Casals matalasser, ciutadá de Barcelona, tenen de fondo quaranta vuit pams, y mitg; en la qual part se troba la secreta que es sota la escala de ditas casas de dit Pere Joan Casals, la qual té sis pams de llargaria, tres y mitg de amplaria, y de alsada fins a la volta del Lam de dita escala. A la part de mitgdia tenen de amplaria vint y tres pams, y un quart, detret lo puesto de dita secreta; A ponent tenen quaranta vuit pams y mitg, y a la part del carrer Ample tenen vint y tres pams, y un quart, contant a cana de Barcelona, y exclusos en tot los gruixos de las parets. En las quals casas en lo primer ram de la escala en frente se troba un reclau que dona dins las casasd e la taberna “del Rosari” propria dde dit Senyor comprador, que te divuit pams y mitg de llargaria, y sinch y mitg de amplaria o de tou, y de alsada en lo peu dende la teulada que y ha dotse pams, y en lo principi catorse palms. Y entre lo primer y lo segon pis se troba una secreta, y en lo quarto de esta hi ha una finestra gran ab pedra picada que dona al cel obert de las casas de dita taberna den Rosari, la qual está construida ab sa blasana, cantons, llinda, y xanfrá a la aresta, a la part de fora, tot de pedra picada, y en lo quarto del segon pis que dona a ditas casas de la taberna del Rosari, se troba una finestra que dona al cel obert de las mateixas casas. Y en lo quarto del tercer pis que dona a las casas del infrot comprador, se troba una finestra lluminaria que te quatre palms tres quarts, y mitg de ample, y de alsada quatre palms y un poch mes de un quart que dona sobre la teulada de las casas de dit Señor compador. Terminan ditas casas que ab lo present vench a solixent ab las casas de Pere Joan Casals matalasser, ciutadá de Barcelona, que antes foren de D. Pau Martí en Barcelona domiciliat; A mitgdia ab las casas de la taberna del Rosari que vuy posseheix dit Señor comprador, y antes foren de Joan Verdaguer taverner, ciutadá de Barcelona; A ponent ab honor de dit Señor comprador, que foren de D. Christofol Gironella son pare, y antes de dits D. Pau Martí; Y a tremuntana ab lo carrer Ample. Y se tenen ditas casas junt ab las que posseheig dit Pere Joan Casals per lo Ilustre Señor Abat y Real Monestir de Nostra Señora de Ripio com a succehint a D. Gervasi de Juñent a cens de tretse lliuras deu sous, tots anys pagador en cent termini, y en alou, y directa Señoria sua en quant a estas casas. Y se ha de saber que lo dit cens de tretse lliuras deu sous lo dech pagar jo, y del dia present en avant deu pagarlo dit Señor comprador, y los seus, com a possessors de ditas casas, es empero salvo, y segur tant sobre ditas casas, com sobre las altres que posseheix dit Pere Joan Casals matlasser. Y me espectan las referidas casas com a hereu universal de altre Joseph Carreras esparter ciutadá de Barcelona mon difunt pare per est instituit en son testament que feu en poder de Ramon Matheu y Smadia notari publich de número de Barcelona als disset de Febrer de mil setcents vuitanta quatre, als quals espectaban en virtud de venda perpetua a son favor feta, y firmada per lo Rnt. Pare Praposit y Sacerdot dela Congregació del Oratori de Sant Felip Neri de la present ciutat, Pau Regás jove veler, Rita Cardona y Miquel muller de Jaumet Brunet paller, y Gertrudis Palau y Andreu muller de Anton Palau paller tots habitants en la present ciutat en certs noms, com de dita venda consta ab acte rebut en poder de Jaime Tost y Romá notari publich, Real collegiat de número de Barcelona als vint y sinch Octubre mil setcents sexanta un firmada per rahó de Señoria. La qual venda fas aixis com millor dir, y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas venudas de ma y poder deum y posanlas en las de dit Señor comprador, y dels seus. Prometent entregarlin possessió corporal, real, actual, o quasi donantli facultat pera que de sa propria autoritat se la puga pendrer, y presa vers si retenir ab clausula de consetut, y precari, cedintli tots los drets, y accions que de ell, com millor li convenga, constituintlo procurador meu com en cosa propria, salvos los censos, y demes drets dominicals del Señor sobre expressat, y lo lluhisme a ell competent per rahó del present contracte que se deurá regular a rahó del dese. Lo preu de la present venda es vuit mil nou centas sinquanta tres lliuras moneda catalana, y metalica, del qual preu, confesso rebrer de dit Señor comprador quatre mil lliuras ab diner contant realment, y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits, de las quals lin otorgo apoca ab lo present; nou centas sinquanta tres lliuras me las deura satisfer dins lo termini de un any, y las restants quatre mil lliuras deurán aplicarse a la compra o adquisició de una casa en la present ciutat a coneguda de dit Señor comprador, e interin que vendrá dit cas deurá dit Señor comprador pagarme de ellas lo interes legal de tres per cent Y aixa renunciant a la excepció de no ser dit preu així convingut, a la cosa no se així, a la lley que afavoreix als enganyats en mes de la mitad del just valor, y a la general del dret. Dono y de grat remeto a dit Señor comprador, y als seus tot lo que mes podrían valer ditas cosas venudas del preu sobre referit. Y prometo a dit Señor comprador y als seus la present venda ferli valer, y tenir, y per ella estarli de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol casa b restitució y esmena de tots danys y gastos. Y respecte que tots los bens de dit mon pare, part dels quals son las casas que ab lo present vench,e stant subjectes a alguns gravamens, y substitució per lo cas de morir jo sens fills, y me competéis en dits bens la llegitima per dret natural, y la quarta trabellianica per dret de institució, e laqual no me trobo privat per dit mon pare. Per tant volent atendrer a la seguritat de dit Señor comprador promet, y me assumesch lo preu de dita venda en satisfacció de tots los dits drets que me competiesen en dits bens, lo qual residuo per lo cumpliment de ditas cosas especialment obligo, e hipotheco a dit Señor comprador, cedintli tots los drets, y accions que en ditas cosas me competiesen, y poden competir en dits bens, fins a la concurrent quantitat de dit preu, en virtud del que no obstant los dits vincles, y substitució puga dit Señor comprador tenir y possehir dita cosa venuda, y defensarla contra qualsevols acreedors meus, y contra qualsevol persona que en ells pretengan tenir interes, y en altre manera valerse de dits drets, y accions cedinli en judici, y fora de ell com millor li convenga, constituintlo en procurador meu com en cosa propria, renunciant a la lley vigesima septima Cod. de --- y sens perjudici de dita especial hipoteca, obligo tots los altres bens meus, mobles, e immobles, presents y veniders, renunciant a la lley que diu que primer se hage de pasar per la cosa especial, que per la generalment obligada, y a altre que podentse satisfer lo comprador ab la especial hipoteca no doná ma de altres bens, y a altre qualsevol lley, o dret de mon favor. Y present jo dit D. Joseph Gironella accepto esta venda en le modo, y forma dalt referida, y prometo a dit venedor pagarli lo restante de dit preu sempre, y quant est lo necesita per aplicarlo en la compra, o adquisició de una casa ahon puga quedar cedida dita quantitat, per lo que—a mon--- e interes que li pagaré dit restant diners, satisfaré lo interes legal del tres per cent annualment, comensant a verter la promera annualitatd el dia present a un any, y aixís successivament en los demes anys en igual termini fins a quedar extingut, y pagat lo referit capital, sens dilació, ni excusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució, y esmena de tots danys y gastos; per lo que ne obligo tots mos bens mobles, e immobles presents y veniders, renunciant al privilegi militar; monició y citació de vint y sis dias que se donan, y concedeixen en Catalunya als que gosan de aquell, y a altre qualsevol lley, o dret de mon favor. Y peraque las ditas cosas tingan major validitat y frmesa, nosaltres dits venedors, y comprador, no sols juram a Deu Nostre Señor, y sos quatre Evangelis so sols tenirla per ferma y agradable, si que també que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor alodial sobre expressat, ni de sos drets. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahon convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni dels que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Juni del any mil vuitcents y dos. Y dits Señores otorgtants (coneguts del infrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis Jaume Amat, y Anton Ubach, escribents, en esta ciutat residents.
Joseph Carreras, Joseph Gironella, En poder de Joseph Ubach.