Saga Bacardí
33416
ESCRITURA DE PARTE DEL PAGO A VERDAGUER, POR JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori. Com jo Thomas Verdaguer taberner, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat regonesch a D. Joseph Gironella ciutadá honrat de Barcelona en ella domiciliat. Absent y per ell lo notari avall escrit present y estipulant, que per medi de partida de dos mil vuit centas trenta y dos lliuras setse sous feta en la taula dels cambis o comuns deposits de esta ciudad a solta del notari avall escrits als quinze Juny de mil vuyt cents y tres me ha donat y pagat la quantitat de siscentas setanta y quatre lliuras trentse sous y sis diners que son a cumpliment de sis mi doscentas cinquanta lliuras moneda catalana y metalica, y estas son lo preu de la venda perpetua per mi a dit Gironella y a sos successors feta de totas aquellas casas o taberna nomenada “Del Rosari”, ab un portal rodó y antes ab dos portals obrints, situada en lo carrer nomenat den antiguament Sant Sebastiá prop las Voltas antiguament ditas den Guaitá, vuy dels Encants, llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y vuyt Octubre mil vuyt cents y tres. A qual quantitat foren estimadas ditas casas, y situat lo referit son preu per Narcis Serra y Thomas Ferrer y Soler arquitectos ciutadá de Barcelona experts elegits lo primer per mi, y lo segon per lo nomenat D. Joseph Gironella, de la qual valoració apar ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als vint y tres Maig del any mil vuyt cents y dos. Com lo restant de dit preu lo expressat Gironella lo tinga ja satisfet segons apar de las apocas per mi y dits acreedors meus a son favor firmadas, Y dita quantitat cobro en virtut de mandato a est efecte despaxat per lo Ilustre Señor D. Blas del Conde alcalde major y tinent de Corregidor de la present ciutat als cinq del corrent en actes de D. Anton Deamar notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de esta ciutat als cinch dels corrents mes, y any. Y aixi en testimoni de ditas cosas otorgo la present apoca en esta ciutat de Barcelona vuy que comptamt als onze días del mes de Juny del any mil vuyt cents y quatre. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Anton Llorens y Pedro Brullet escrivents residints en esta ciutat.
Thomas Vardeguer, En poder de Joseph Ubach.