Saga Bacardí
33492
ESCRITURA DE PAGO POR VENTA DE BIENES DE LA MERCANTIL SERRALLACH HACIA GELABERT, ACTUANDO COMO SINDICO JOSÉ DE GIRONELLA Y TOMBA.


D. Joseph Gironella, sindich de la massa de acrehedors de Joseph Serrallach & Cia. en la present ciutat de Barcelona domiciliat. Per quant ab auto fernural provehit a quatre días del corrent mes de Juriol de la causa vertent en loTribunal del Real Consulat de Comers de esta ciutat y Provincia entre mi en dit nom lo dit Joseph Serrallach, y lo infrit Joseph Gelabert en actes de Francesch Roquer y Simon notari de dit Real Consulat entre altres cosas fou dits a dit Gelabert que lo que tingués que satisfer al dit Joseph Serrallach por los plasos que hajan vensut ho entregue a mi. Per tant de ma libre voluntat firmo apoca a dit Joseph Gelabert comerciant y fabricant de ppintats, ciutadá de Barcelona encarque ausent y per ell present lo notari baix firmat de la quantitat de dos mil vint y nou lliuras, y deu sous moneda barcelonesa. Que son en satisfacció de la tercera paga al predit Joseph Serrallach corresponent vensuda a deu días del corrent mes de Juliol de las vint y vuit mil lliuras que son lo preu de la venda perpetua per dit Joseph Serrallach y per Thomas Serrallach comerciant matriculat, ciutadá de esta ciutat, son germá a favor de dit Joseph Gelabert, feta de totas aquellas casas ab tres portals exteriors ab una quadra gran al detrás de ellas, y assequant o celobert a manera de corredor en que ho ha un cubert dit lo quarto dels colors a la part de orient de esta Quadra fou fabricat de nou y ab una part de casas voltas immediatas a dota Quadra a la part de tremontana ab un pati ab un portal fora carrer pubich infrit obrint ab totas sas servituts, drets, y pertinencias universals tot situat en esta dita ciutat de Barcelona, y en lo carrer del Compte del Assalto llargament designat en lo acte de dita venda mrebut en poder del notari baix firmat a onse Juliol de mil vuitcents tres. Lo modo de la paga de las sobreditas dos mil vint y nou lliuras, deu sous es que las he rebut del predit Joseph Gelabert en diner comptant metalich y realment a ma voluntat. Per lo que renunciant a la excepció de no haver comptat lo diner, y a tot altre dret o lley que a mi en dit nom, o a la indicada massa de acrehedors de Joseph Serrallach & Cia. favorir pogues li atorgo esta apoca en Barcelona a vint y nou días del mes de Juliol del any mil vuitcents sis. Essent presents per testimonis Joseph Sol jove del comers y Jacommo Morelli y Mas escrient, habitants en dita ciutat. Y lo otorgant, conegut per mi lo sobredit notari ho firmá.
Joseph Gironella sindico, En poder de Jaume Morelló notari, y per sa ocupació ab intervenció de mi Anton Ubach y Claris son connotari.