Saga Bacardí
33514
ESCRITURA DE LUISMO A FAVOR DE CORTADA, POR JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori: com jo Ignasi Cortada Pbre. Y Beneficiat e la Santa Catedral Iglesia de esta ciudad, co, a obtentor del Benefici de Sant Silvestre tercer anomenat, fundat en dita Satna Iglesia, com de la Colocació a mon favor feta, y possessió de dit Benefici per mi presa, consta de dos diferents actes rebuts en la curia eclesiastica de esta ciudad, al deu Juny mil setcents quaranta vuyt, al qual benefici se troba unit entre altres lo Benefici de Sant Simon y Judas fundat en dita Iglesia com de la unió de dits Beneficis consta en acte de ditas curia als nou Janer de mil setcents noranta dos: en dit nom, de mon grat y certa ciencia, formo per rahó de Señoria lo acte de establiment fet per D. Antón de Borrás, Regidor perpetuo de esta ciudad a favor de Sebastiá Canet pagés de la Parroquia de Sarriá, Bisbat y territori de Barcelona, entre altres cosas, de tota aquella pessa de terra de tingada una mojada poch mes o menos molt inferior y poch frutifera, situada en dit terme de Sarriá, y en lo paratge dit detrás la torrre de S. Saber llargament designada y confrontada en lo acte de dit establiment rebut en poder del notari avall escrit, als vint y nou Juliol mil vuitcents y sis, y ab altre acte rebut en poder del mateix notari, lo expresat Sabastiá Canet ne feu regoneixensa y agnició de bona fe a favor de D. Joseph Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat; salvos los censos, lluhismes, y demes drets dominicals a mi deguts, y no pagats. La present firma en res obstant per la qual es per lo lluhisme a mi degut per rahó del precalendat establiment, confesso que he rebut del mencionat Gironella ab diners comptant ealment y de fet a totas mas voluntats treta tres lliuras setse sous y vuyt diners moneda catalana, feta gracia del restant. La qual firma fas en esta ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Setembre del any mil vuyt cents y set. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Pere Brullet, y Esteva matas escribents, residents en esta ciutat.
Ignasi Cortada Pbre., Ante Joseph Ubach.