Saga Bacardí
33546
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE SEÑORIA POR VENTA, DE JULIÁ HACIA JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tot notori. Com jo Pau Juliá forner ciutadá de Barelona. De mon grat y certa ciencia, y en veritat regonech a D. Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona en ella domiciliat, ausent y per ell lo notari avall escrit present y estipulant, que en virtud de venda perpetua a mon favor feta per Carlos Pagés, pagés del territori de esta dita ciutat, com de dita venda consta ab acte rebut en poder de Ignasi y Fontna notari publich real collegiat del número de Barcelona als trenta Agost ultim, tinch y possehesch tota aquella casa novament construida. Per lo expressat Carlos Pagés en part dels trosos de terra que abaix se calendarán, que igualment venen compresos en la dita venda, ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias universals, junt ab dos trossos o porcions de terra en ella continguts que son:
Primo, un tros o porció de terra, de tingada os mil tres centas setenta sis canas cuadradas un palm y mitg, que es de pertinencia de una pessa de terra de tingada cerca set mojadas. Y se te per lo expressat D. Joseph Gironella com a succehint a D. Christofol Gironella al cens de trenta set lliuras, un sou, y tres diners junt ab tot son domini, firma, fadiga de trenta dias, y demes drets al Señor directe competents, tots anys pagadors al dia quatre de Desembre.
Item: tot aquell altre tros o porció de terra campa de tingada mil cent vuytanta vuyt canas cuadradas y tres quarts, que cau la mitad de aquell tros de terra campa de tingada dos mil tres centas setenta sis anas cuadradas, un palm y mitg de dita pertinencia, com igualment se té, per lo mateix D. Joseph Gironella com a succehint a D. Christofol Gironella son pare a cens de trenta sinch lliuras, un sou y tres diners moneda catalana, junta b tot son domini, firma, fadiga de trenta dias, y demes drets a el Señor directe competents, tots anys pagador lo dia onze Setembre, del qual cens sols dech pagar jo disset lliuras vuyt sous, y vuyt diners, y las restants fins a las trenta sinch lliuras, un sou y tres diners deu pagarlas y satisferlas en lo expressat termini Barthomeu Jofre pagés de la Parroquia de Sant Visens de Sarriá, posesor del restant tros de terra, y se ha de saber que en ditas cosas no se pot imposar domini mitjá si sols, cens en nuda percepció ab empara, pera cobrar la penció y firma pera conservar los drets del establiment. Y afrontan dits dos trossos de terra, y casa, que ab lo present se confesan, en los gnals se troban plantats diferents arbres fruiters, que en el dia es tot unit, afrontant a solixent ab Joseph Damiá, comerciant ciutadá de esta dita ciutat; a mitgdia ab Antón Lletjos també comerciant; a ponent ab los hereus, y successors de Joan Massana forner; y a tramontana ab D. Antón Borrás. Y confesso y juro a Deu Nostre Señor, y a sos Quatre Sants Evangelis las ditas cosas, ser verdaderas, y contenir en si en tota veritat, per lo jurament que tinch prestat. En testimoni del que otorgo en esta ciutat de Barcelona als diset dias del mes de Septembre del any mil vuyt cents y vuyt. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Ramon Ubach y Esteve Matas, escribentsr esidents en esta ciutat.
Pau Juliá, En poder de Joseph Ubach, y per sa ausencia ab intervenció de mi Antón Ubach y Claris son connotari.