Saga Bacardí
33575
ESCRITURA DE PAGO DE PARTE DE LAS CASAS EN CALLE AMPLE DE LOS CARRERA, HACIA JOSÉ DE GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori, Com jo Joseph Carrera Espaser, ciutadá de esta ciutat. Atenent y considerant que se ha verificat a mon favor la llibertat de disposar dels bens de Joseph Carreras mon difunt pare segons lo que ell disposá ab son testament que als divuyt Febrer mil setcents vuytanta y quatre otorgá en poder de D. Ramon Matheu y Smandia notari publich que fonch de esta ciutat; per haber mort sens successio mos germans Francisco Carreras y Burmó y Theresa Carreras y Burmó, substituits a mi per lo espressat mon difunt pare en lo sobre calendat testament. Atenent aixis mateix que de aquellas vuyt mil noucentas cinquante tres lliuras, que foren lo preu de la venda de totas aquellas casas ab un portal fora obrint situadas en esta ciutat y en lo carrer Ample llargament confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder de dits Joseph Ubach difunt notari publich del número de esta ciutat als nou Juny mil vuyt cents dos a favor de D. Joseph de Gironella, ciutadá honrat de Barcelona rebí la quantitat de quatre mil lliuras moneda catalana y metalica segons apar en la apoca continiada en lo acte de dita venda y la de noucentas cinquanta tres lliuras de la mateixa moneda comforme es de veurer en la apoca, que firmi en poder del mateix Joseph Ubach als dotse Agost mil vuytcents tres, com y també la de dos mil sinch centas lliuras segons consta en la carta de pago, que a est efectoe otorguí als vint y hu Desembre mil vuytcents set en poder de Ramon Fuster notari publich real collegiat de esta mateixa ciutat. Atenent finalment que respecte que en la ocasió de dita venda no se había verificat la llibertat que dalt se ha explicat, per qual motiu se reservaren de dit preu la quantitat de quatre mil lliuras de la mateixa moneda a fi de comprar una finca a coneguda de dit D Joseph de Gironella, ofert pagar y satisfer la quantitat de mil sinchcentas lliuras de la mateixa moneda, que junt ab las quantitats dalt calendadas forman lo cumpliment del relatat preu. Per çó. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat regonesch al referit D. Joseph de Gironella, ausent y per ell lo notari avall escrit estipulant, que en lo modo avall escrit y baix pacte de la cessió que se expressará me ha donat y pagat la quantitat de mil sinchcentas lliuras moneda catalana, per los motius y causas que dalt se han dit. Lo modo de la paga y entrega de dita quantitat es que confesso rebrerla de dit D. Joseph de Gironella per mans de tercera persona en diner comptant y metallich en presencia del notari y testimonis avall mencionadors; per lo que renunciant a la excepció de la cosa no ser aixis, y a qualsevol lley o dret de mon favor, no sols firmo de la dita quantitat la present apoca, si que també cedesch a a favor de dit D. Joseph de Gironella tots mos drets y accions, que me competían antes de serme satisfeta la present a fi que puga defensar la calendada venda, contra qualsevol acrehedors, y altrament valerse de dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo en mon procurador, com en cosa pria. En testimoni del que otorgo la present publica escriptura en esta ciutat de Barcelona als catorce días del Juny de mil vuytcents disset. Y dit otorgant conegut de mi el infrascrit notari, ho firma, Essent presents per testimonis Francisco Huguet y Gaspar Estevanell en esta ciutat residents.
Joseph Carreras, En poder de mo Antonio Ubach y Claris notari.