Saga Bacardí
33665
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES ATRASADAS HACIA PERE NOLASCO GIRONELLA Y AYGUALS.


En la ciutat de Barcelona vuy que contam als catorse dias del mes de Setembre any del Naixament del Señor de mil vuitcents y vuit. Lo Señor D. Pere Nolasco Gironella en esta ciutat domiciliat, com a procurador que es pera las infras cosas, junt ab altres y asolas llegitimament constituit, y ordenat per lo Señor D. Joseph Gironella en la mateixa ciutat domiciliat, son pare, segons de sa procurac onsta ab acte rebut en poder de Ramon Mateu Smandia notari de esta ciutat a vint y tres Octubre mil vuitcents hu, de que dit notari certifica. En dit nom. De grat y certa ciencia confesa y en veritat regoneix a Pau Juliá forner ciutadá de Barcelona, pagant per Carlos Pages, pages del territori de esta ciutat y del preu de la venda perpetua a ell feta de una casa ab dos trosos de terra situat tot en dit territori sobre la travesera llargament designats y confrontats en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari infrit als trenta Agost ultim y en virtut de facultat y potestat a ell concedida a estas cosas present. Que en lo modo avall escrit li ha donat y pagat doscentas y sexanta tres lliuras sis sous, y un diner moneda barcelonesa. Y li son y cedeixen en dit nom per sinch pencions discorregudas de aquells dos censos de penció junts ab lo catastro per dits censos corresponents, sinquanta set lliuras setse sous y onse diners que ttos anys als quatre Desembre dit Pagés devia fer y rpestar al nomenat son principal per rahó de la dita casa y trosos de terra. Lo modo de la paga de ditas doscentas sexanta tres lliuras es que aquellas confesa haver rebut ab diner comptant,s onant y metalich realment, y de fet en presencia del notari y testimonis infrits. En testimoni de lo que sols li fa y firma en dit nom la present apoca, sino que també en lo mateix nom per pacto antes convingut sens evicció ni obligació alguna dona y cedeiz al dit Juliá y als seus, tots los drets y accions, a son principal, competents per rahó del memorat son credit en virtut del quals puga defensar la dita venda a son favor feta contra qualsevols altres acrehedors, y altrement usar de dits drets en judici, y fora de ell, com millor li convinguia posantlo y constituhintlo en estas cosas Señor y procurador com en cosa propria, y promet contra lo sobredit no fer no venir per algun motiu. Lo que fou fet com se ha dit essent presents per testimonis Anton Rovira y Riera jove fuster y Joseph Ignasi Grau escrivent los dos de esta ciutat. Y lo Señor otorgant conegut de mi lo noari ha firmat de sa ma.
En dit nom Pere Nolasco Gironella, En poder de Ignasi Plana notari intervenint com a son conontari jo Joan Plana també notari.