Saga Bacardí
43844
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE FRANCISCO COMADURAN Y PUJOL Y MARGARITA ROVIRA Y MACAYA.


Die IIV mensis Juny anno a Nativitate Domini MDCCXXVII.
In Dei nomine noverint universi, quid.
Matrimoni se ha tractat y mitgensant la divina gracia del Esperit Sant concordat per y entre Francisco Comaduran negociant, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Joseph Comaduran ravenedor, ciutadá de Barcelona difunt, y de Theresa Comadurant, y Pujol, viuda de aquell vivint de una part. Y Margarida Rovira doncella filla llegitima, y natural de Garau Rovira negociant natural de la vila de Tossa Bisbat de Gerona, de present a Barcelona habitant, vivint, y de Estasia Rovira conjuges difuncta de part altre entre ditas parts son estats fets, pactats, firmats y jurats los capitols, y pactes avall escrits, y seguents.
Primerament: Lo dit Garau Rovira pare de la dita Margarida doncella, filla sua, per lo molt amor paternal li te, y aporta, y desitjant, y afectant que dita Margarida filla sua sie en matrimoni carnal collocada, la qual de voluntat, y concentiment de dit son pare, y de altres parents seus ha de fer, y contractar ab lo dit Francisco Comadurant esdevenidor marit seu. Per totas es a saber parts de heretat y llegitimas suas paternal, y matarnal, y suplement de aquellas part de creix, aument, o donació per noces a favor de ella, y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dits sos pares, tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahons, quid ir y pensar se pugan. De grat, y certa sciencia sua per ell, y los seus, dona, y per titol de donació pura, perfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius atorga y concedeix a la dita Margadira doncella filla sua com a ben mereixent present y avall acceptant, y als seus, y aquí ella voldrá perpetuament ab los pactes emperó, vincles, y condicions avall escrits, y no sens aquells de una part una caixa ab las robas, y vestits, en semblants posar acostumadas. Y de altre part cent dotse lliuras moneda barcelonesa las quals li promet pagar de comptants lo die de las esposallas entre dits esdevenidors conjuges celebradoras. La qual donació fa lo dit Garau Rovira a la dita Margarida doncella filla sua morirá quant que quant, ab infant, o infants idest liberis, un o molts legitims, y naturals, y de llegitim, y carnal matrimoni procreats en tal cas puga, la dita Margadira Rovira filla sua disposar, y a sas liberas voluntats fer de totas las ditas cent dotse lliuras, caixa, y robas sobreditas, si emperó morirá quant que quant sens los dits infant, o infants idest liberis un, o molts llegitims, y naturals, y de llegitim, y carnal matrimoni procreats, en tal cas la dita Margarida filla sua, tantsolament puga disposar y a sas liberas voluntats fer de sinquanta y sis lliuras, y las restants sinquanta, y sis lliuras, caixa, y rocas sobre ditas en el modo, y forma se trobaran existir, retornen a ell dit donador si viurá, y sino viurá a son hereu, y successors universal, o a qui ell haurá disposat, y ordenat de paraula en testament, o en altre qualsevol manera. E promet, y jura corporalment, y solemne la present donació, y totas las cosas sobreditas tenir per fer fermas, y agradables, y aquellas no revocar per rahò de ingratitut, inipia, necessitat, o ofensa ni per altre qualsevol causa, o rahó, y renuncia a qualsevol lleyl, o dret tol revocació permetent, y que valer, y ajudar li pogués llargament. Y la dita Margarida Rovira doncella donataria predita acepta la dita donació, per lo dit Garau Rovira son pare a ella de sobre feta, ab referiment de miltas gracias que lin fa.
Item: La dita Margarida Rovira doncella fent estas cosas y lo present matrimoni contractant. De voluntat, y concentiment de dit Garau Rovira son pare, y de altres Parents seus. De grat, y certa sciencia sua dona, constitueix, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua al dit Francisco Comadurant esdevenidor marit seu las ditas cent dotse lliuras. Lo arsas, caixa y robas sobreditas que per dit Garau Rovira son pare ab lo precedent capitol de donació li son estadas donadas, y pagat permesas ab lo modo, y forma, que en ell se conté. Volent y concentint que lo dit Francisco Comadurant esdevenidor marit seu, en virtut de la present constitució dotal demanie, exhigesca, reba, tinga, y possehesca tota la dita sua dot, y los fruyts, o quasi de aquella seus propris fasse per millor suportar los carrechs, y temps que restitució de dit tinga llich, ella, y los seus, hagen haver rebuda, sens impediment, y contradicció alguna, del dit esdevenidor marit seu. Ni dels seus. E promet, y jura corporalment, y solemne que la present constitució dotal, y totas las cosas sobreditas tindrá per fermas, y agradables, y contra aquellas no fariá, ni vindrá, ni dita donació revocará per rahó de ingratitut, inipia, necessitat, o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó, en virtut del qual jurament assereix esser menor de vint y sinch anys, major emperó de setse anys, promet perço en virtut de dit casament a ditas cosas no contravenir per rahó de dita sa menor edat, y renuncia al benefici de sa menor edat, lesió, decepció, facilitat, o ignorancia, y a qualsevol altre lley, o dret, restitució in integrum demanant, y que valer yajudar li pogués llargament.
Item: Lo dit Francisco Comadurant fa, y firma carta dotal, y despoli a la dita Margarida Rovira esdevenidora muller sua de las ditas cent dotse lliuras, caixa, y robas sobreditas, que per ella ab lo rpecedent capitol de constitució dotal li son estadas constituidas, en dot, per dot, y en nom de dot sua, de y per las quals inseguint la lloable conuetut de Barcelona, li fa creix, augment, o donació per noces, de sinquanta, y sis lliuras barcelonesas. Las quals dos quantitats de dot, y creix, que juntas prenen suma de cent sexanta vuyt lliuras, li salva, y asegura, assigna,. Y consigna en y sobre tots, y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles, haguts y per haver. Volent y concentint que la dita Margarida Rovira esdevenidora muller sua, hage, reba, tinga, y posseesca tota la dita sua dot, y creix en lo temps de la vida sua natural, ab marit, y sens marit, ab infant y sens infants, sens inpediment ni contradicció alguna de ell, ni dels seus, ni de alguna cort, jutge, o personas, lo die emperó del obit de la dita Margarida, la dita sua dot seguesca los pactes, vincles, y condicions ab que li pertany. Lo di temperó creix, autment, o donació per noces sie ptirne, y pervinga al infant, o infants legitims, y naturals que del present matrimoni serán procreats als quals en cas de ausencia de aquells, ara per las horas, ne fa donació pura, perfeta, simple e irrevocable, ques diu entre vius, en ma, y poder del notari dels presents capitols com a persona publica, per los dits infant, o infants acceptant, y estipulant. Si emperó tals infant, o infants no sobreviuran, lo que Deu no vulla, en tal cas, lo dit creix, aument, o donació, sie, torne, y pervingue a ell dit donador, si viurá, y sino viurá a son hereu, o successor universal, o a qui ell haurá volgut, ordenat. Y disposat de paraula ab testament, o en altre qualsevol manera. E per attendrer, y cumplir totas las cosas sobredits ne obliga a la dita Margarida, y als seus, tots y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles, haguts, y per haver renunciant a qualsevol lley, o dret que valer, y ajudar li pogués llargament.
Item: La dita Margarida Rovira tenintse per contenta, pagada, y satisfeta de tots los drets, tant paternals, com maternals, y de altres qualsevols li competissen en la universal heretat, y bens de dits pare y mare seus, tant per las ditas, com per altres, qualsevols causas y rahóns que dit, y pensar se pugan, ab las ditas cent dotse lliuras, caixa, y robas sobre ditas, que per dit son pare li son estadas donadas, y pagadas promesas, y fent estas cosas en presencia de voluntat, y concentiment de dit Francisco Comaduran esdevenidor marit seu avall concentint cerciorada plenament de sos drets. De grat y certa sciencia sua per ella, y los seus hereus, y successors, perpetuamentdona, absol, difinex, y remet al dit Farau Rovira son pare, y a son hereu, y successor perpetuament, tota part de heretat, y llegitimas suas, paternals, y maternal, y suplement de aquellas, y tots y qualsevols altres drets a ella competents, y espectants en la universal heretat, y bens de dits sos pares, tant per las ditas com per altres qualsevols causa,s y rahons, que dir y pensar se pugan. Salvas emperó, y retern vers si tots vincles, institucions, submissions, y fideicomissos, y altre successions ab testament, o ab intestat o si mes dit son pare donar, y deixar lun voldrá, tot lo que venint dit cas, puga demanar rebrer, y cobrar la present diffinició absolució y remissió en res no obstant. E vol y concent que la present donació, absolució, difinició y remissió sie dictada, y allargada a tota utilitat de dit Garau Rovira son pare, y dels seus ab totas clausulas, y cauthelas, en semblants posar acostumadas, y ab jurament llargament. Y per quant conforme esta dit es menor de vint y sinch anys, major emperó de setse anys, promet perço, a ditas cosas no contravenir per rahó de dita sa menor edat, y renuncia al benefici de dita sa menor edat, lesió, decepció, facilitat, et ignorancia, y a qualsevol altre lley, o dret restitució in integrum demanant, y que valer y ajudar li pogués llargament. Y lo dit Francisco Comaduran, a ditas cosas concent com a fetas en presencia de voluntat y concentiment seus a pres igualment.
Et idea nos dictae partes laudantes presentia.
Testes sint Petrus Gil pannoru, et Isidro Coma ferroter.
Paene me Felice Avellá