Saga Bacardí
43859
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE TERESA PICAÑOLS Y CASALS, ANTES BOLAIX, Y JOSÉ COMADURAN Y PUJOL.


En nom de Deu amen. Las parts avall firmadas confesan la una a la altre, que per rahó del matrimoni avall mencionador se han fet los capitols y pactes seguents.
Tractat es estat y mediant la divina gracia concordat matrimoni sie fet per y entre Joseph Comaduran botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Joseph Comaduran pages y de Theresa Comaduran y Pujol, conjuges difunts també ciutadans de Barcelona de una ab Francisca Boloix viuda de Matheu Boloix abaixador en Barcelona habitants filla llegitima y natural de Christofo Piqueñol pagés de Sant Cugat del Vallés y de Madalena Piqueñol y Casals conjuges difunts de altre, per rahó del qual matrimoni se han firmat los capitols y pactes seguents.
Primerament, Dita Francisca Bolaix. De grat y certa siencia dona, constitueix y aporta en dot, y en nom de dot sua a dit Joseph Comaduran son esdevenidor marit la quantitat de sinch mil lliuras barcelonesas en esta forma, so es mil lliuras ab diner efrfectiu lo dia present, y las restants quatre mil lliuras ab puntas y fil, per ferlas de differents especies, y altres generos, mercaderias, robas, vestits, trastes, y alajes tot estimat y aveluat de comú concentiment de ditas parts a la prop dita quantitat,q uals mercaederias y demes expressat no volen, se expliquia aquí per menor per estar certs, que se han estimat en son just valor. La qual constitució dotal fa ab cessió d etots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria. Volent que dit son marit cobre y possehesca tota la dita sua dot, y los fruits de aquella seus propris fasse, durant lo present matrimoni per los carreschs de aquell suportadors. Lo qual finit altrement en totcas que restitució de dot tinga lloch dita Francisca Boloix, y los seus la cobren salva, y segura ab diner effectiu, no obstant de ser en part constituida ab diferents generos, y demes sobre expressat sens empaitg no contradicció alguna de dit son marit, ni dels seus, ni de altre persona. E promet y jura la present constitució dotal, y son contengut tenir sempre per valida, y no revocarla per ninguna causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley, que valer y ajudar li puga.
Item: Lo dit Joseph Comaduran, fa y firma carta dotal y de espoli, a dita Francisca Boloix sa esdevenidora muller de ditas sinch mil lliuras barcelonesas, que ab lo antecedent capitol li ha aportat en dot ab lo modo, y forma en ell contengut. Las quals li salva, y asegura en, y sobre tots sos bens mobles, e immobles, haguts, y per haver. Volent y concentint, que dita esdevenidora muller sua, y los seus en tot cas, que restitució de dot tinga lloch a la mateixa Francisca, y als seus sia restituida, y tornada ab diner effectiu, no obstant de esser en part opportada ab puntas, y demes sobre, exrpessat. Tot lo que promet cumplir, sens dilació, ni escusa albuna, ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de dañs, y gastos. Per lo que ne obliga tots sos bens mobles, e immobles, haguts, y per haver. Prometent, y jurant, que la present carta dotal, y de espoli tendrá per valida, y no la revocará per ninguna causa, o rahó baix obligació de sos bens, y renuncias mecessarias lalrgament.
Item: Lo dit Joseph Comaduran, respecte que en la present ciutat y principat de Cathaluña es constitut fer solament creix a las donsellas, y no a las viudas, com es dita Francisca en recompensa de la part, que lli podria fer, si fos donsella, y a fi que en cas de dissolució de matrimoni, tinguia per poderse tractar segons son estat. De grat y certa siencia fa, y constitueix dot, a dita Francisca Boloix sa esdevenodira muller de mil lliuras barcelonesas de las quals puga disposar a sas voluntats las que li dona, y assegura sobre tots sos bens mobles, e immobles haguts y per haver, y las hi promet pagare en tot cas, y temps, que restitució de dot haja lloch sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de dañs, y gastos. Per lo que en obliga tots sos bens mobles, e immobles, haguts y per haver. Y jura que la present donació, y assignació tindrá per valida y que no la revocará per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó, renunciant a la lley tal revocació permetent. E la dita Francisca Boloix accepta la present, ab referiment de gracias, que fa a dit son marit.
Item: Lo dit Joseph Comaduran, de grat y certa siencia firma apoca a favor de la referida Francisca Boloix sa esdevenidora muller de ditas sinch mil lliuras barcelonesas, que ab lo primer dels persents capitols li ha aportat en dot. Lo modo de la paga es, que en quant a mil lliuras las confessa haver rebut ab diner comptant realment, y de fet, a sas voluntats. Y en quant a las restants quatre mil lliuras ab differents aprtits de puntas, y de fil per ferlas, y altres generos robas, alajas, y vestits, tot estimat de comú concentiment a la prop dita quantitat per real, y effeciva entrega, que de tot lin ha fet, a sas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció del diner no rebut al de dita entrega, y a qualsevol altre, que valer lin puga firma la present.=
Y lloant, y aprobant las ditas parts los sobredits pactes, y capitols, y lo en quiscun de ells contengut, no sols volen, en sian donadas las copias que demanadas en seran. Sino també cumplirlos vissitudinariament, com en quinscun de ells se conté baix las mateixas obligacions, y clausulas allí expressadas, a que se refereixen. En testimoni del que otorgan la present escriptura (de que deu pendrerse la rahó en lo ofici de hipothecas de la present ciutat dins los sis dias seguents, al de la firma, y sens que rpecehesca est requisit, no ha de fer fe contra las hipotecas, ni usar judicialment pera perseguirlas en vittut del manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica, publicada en esta ciutat als disset y vint y vuit Mars del any proxim passat) en la ciutat de Barcelona als tres dias del mes de Maig any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y nou. Essent presents per testimonis Maurici Torras y Prat notari real y causidich y Joan Aloy comerciant, ciutadá de Barcelona.
Joseph Comaduran.= Per dita Francisca Boloix que diu no saber de escriurer de sa voluntat, y presencia firmo jo Maurisi Torras y Prat, En poder del notari avall escrit que fa fee coneixer als contrahents, y quen firmaren de sa ma lo un y per Francisca firmá dit testimoni, Joan Fontrodona y Rovira notari.


En nom de Deu, sia a tots notori, Que Maurici Torras y Prat notari real y causidich ciutadá de Barcelona com a procurador que so per las cosas avall escritas constituhit de Miquel Reig adroguer, y de Isabel Reig y Ribas conjuges ciutadans de Barcelona, consta de ma procura ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit, que a la lletra es com se segueix.=
Miquel Reig adroguer, ciutadá de Barcelona, y Isabel Reig y Ribas conjuges. De grat y certa ciencia constituhim, y ordeman en procurador nostre, y de altre de nosaltres assolas cert y especial, y per las cosas aball escritas general, aixis que la specialitat no derogua a la tgeneralitat, no esta a aquella, a Maurici Torras y Prat notari real y causidich, ciutadá de Barcelona ausent, com si fos present, peraque en nostre nom, y del altre de nosaltres assolas puga vendrer, perpetuament, o a carta de gracia, eo pacte de quitar en publich encant, o sens ells, a qualsevils personas, o comunts, y per lo preu, y preus que li apareixerá ab los pactes, a ell ben vistos. Yotas y qualsevols casas, terras, censos, censals, y altres qualsevols bens aixi mobles, com immobles, que tenim, y possehim, y nos espectan, y en avalt nos espectaran junts, y assolas en qualsevols part per qualsevol causa, y rahó, cobrar los preus, y de ells firmar apocas y demes cautelas, que convingan, prometrer la evicció en lo modo, y forma li apareixerá, a qual fi fer y firmar qualsevols actes de venda, y demes que sian menester ab las clausulas de extracció de dominol persó, y constitut, cessió y mandato de tots drets y atributs, obligació de bens, y debitori de nosaltres assolas, renupciacions, y en paricular ab benefici de novas constitusions divididoras, y cedidoras accions, a la Epistola del Divo Adriá y Consuetut de Barcelona que parla de dos, o molts que assolas se obligan y donan a Isabel Reig al benefici Valleyá S.C. a favor de las donas introduhit, y a la authentica, que comensa, Si alguna dona (de tot lo que queda cerciorada per lo notari avall escrit), a la mitat del dot, esponsalici, y demes drets a ella pertañents, en los bens de dit mon marit, jurament y demes clausulas necesarias, y oportunas, y a dit mon procurador ben vistas. En testimoni de las quals cosas otorgam la present. En la ciutat de Barcelona als onse días del mes de Mars, any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta, y sis. Essent presents per testimonis Christobal Farreras escrivent, y Joan Riera adroguer en Barcelona residints.= Isabel Puig.=Miquel Puig.= EN poder del notari avall escrit, que fa fe coneixer ls otorgants, yq uen firmaren de llur ma.= Si+num Joannis Fontrodona et Roura notarium publicum regi collegi de número Barcinonae, qui haec paenes me recepta scribere faci in presenti papyro Reg-Sigilli secundo et requisitus clausi in fidem die prima Octobris millessimo, septingentessimo, sextagessimo nono. Concorda ab son original, de que lo notari avall escrit fa fe, COm per pagar, y satisfer Miquel Puig mon procurador las quantitats, que despues del present se expresaran, no tinga altre medi que lo de vendrer las casas avall escritas. Per so, de grat y certa sciencia per dits Miquel, y Isabel Reig y Ribas mos principals, y sos respective hereus, y successors qualsevols que sian, vench, y per titol de venda concedesch a Joseph Comaduran botiguer de telas, ciutadá de Barcelona present, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament. Totas aquellas casas al temps de la avall calendada venda en dos divididas, la una ab dos portals obrint, un en lo carrer dels Sombrerers, y lo altre en lo dels Vañs Vells, y las altres ab un sol portal obrint en dit carre dels Bañs Vells, , y emperó feta una sola casa ab dos portals obrint ab un en dit carrer dels Solbrerers, y lo altre en lo expressat dels Bañs Vells, que dit Miquel Puig per titul de vfenda perpetua a ell, y als seus perpetuament feta y firmada per Francisco Garriga fabricant de mitjas de seda, Mariangela Garriga y Bova conjuges, Magdalena Vilassis, y Bova muller de Joan Vilassis, sombrerer, y Theresa Torner y Bova muller de Joseph Torner jove fuster, tots ciutadans de Barcelona, rebuda en poder de Joan Cussana notari publich de número de Barcelona als trenta días del mes de Setembre de mil setcents sinquanta vuit, firmada per rahó de señoria te, y posseheix en la present cutat, y en dits respective carrers. Y se tenen totas las ditas casas, segons se assereix, per lo Ilustre Abad, y Monastir de Bañolas, ordre de Benedictinos Claustrals, a succehint a Raymunda Roig y Malla a cens de trenta lliuras diset sous, y dos diners, tots anys pagadoras en dos terminis, so es la meytat lo die de Nadal, y la altre meytat lo die de Sant Joan de Juny, francas de corresponció. Que ho tenen per lo Dr. Jaume Colomer y Maria Theresa Colomer y Texidor, Verges y Vich conjuges en noms de usufructuari y proprietaria respective, a cens de sis lliuras, onse sous francas de corresponció tots añs pagadoras lo die dos de Mars. Qui ho tenen segons se assereix al benefici sots invocació de Nostra Señora del Vilar en la Iglesia Parroquial de la villa de Hranollers Bisbat de Barcelona instituhit, y fundat, y baix domini, y alou de aquell, a cens de una lliura set sous, tots añs en cert termini pagador. Y confrontan totas las ditas casas, a solixent ab honors de Joseph Huguet sombrerer, ciutaá de Barcelona; a mitgdia ab lo carrer dels Solbrerers; a ponent ab lo dels Banys Vells; y a tremuntana ab honors antes de Francisco Planas sombrerer y vuy de Francisco Riera també sombrerer, tots ciutadans de Barcelona. La qual venda fas en dit nom fent com millor dir y entendrer se pot, ab pacte y condició que sempre y en qualsevol cas que ditas casas hagesin de –ferlas y patir alguns dañs, y perjudicis de qualsevols specie que sian per rahó de la evicció pretesa per lo Ilustre Señot Jacinto de Tudó en la causa segueix en la Real Audiencia y Sala del Noble Señor D. Balthasar de Aspers, Rela oidor contra dit Miquel Puig mon procurador y a Saon bona, en acte de Aleix Claramunt notari derña esser indemnisat dit comprador pagantseli tosa y quant patirá, ja ejun dañs, ja sian gastos de que quedará liquidat del preu de la present venda patant solament los preus dels censals. Y aixi ab dit pacte y no sens ell exirach las ditas cosas del domini y poder dels dits mos principals, y las poso al d edit comprador, y dels seus. Prometent entregarli la possessió ab facultat que de propria authoritats e la puga pendrer, ab clausula de constitut, cessió, y mandato de tots drets, y accions, peraque puga usarne en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo dueño y procurador con en cosa propria, salvats los censos, dels Señors sobre expressats. Y lo lluisme devedor per rahó de la present transportació. Lo preu de la present venda es tres mil setcentas setanta sinch lliuras moneda barcelonesa las quals se retindrá dit comprador, so es en quant a mil setcentas quaranta vuit lliuras, tretsa sous y quatre diners a di de entregarse ab altre acte firmator en poder del notari avall escrit lo die present, per tot aquell censal de preu cent sinquanta lliuras y vuy de pencío quatre lliuras, deu sous, que tots al dit mon principal, comú pocessor de ditas casas, a saber als vint y un Juliol fa y presta a la Ilustre Abadeza y Monastyr de Sant Pau de las Puellas de la present ciutat.
Item: Tot aquell altre censal de preu y proprietat dos centas deu lliuras y penció vuy de sis lliuras sis sous que tots añs als vint y nou de Octubre lo referit mon principal fa, y presta a dita Ilustre Abadeza y Monastyr de Sant Pere.
Item: Tot aquell altre censal de preu cent sexanta sis lliuras tretsa sous, y quatre diners, y vuy de penció quatre lliuras, dinou sous, que tots añs als vuit Novembre lo mateix mon principal fa, y presta al Rnt. Vicari perpetuo, y comunitat de Pbres. de la Iglesia Parroquial de Sant Just, y Sant Pastor de la present ciutat.
Item: Tot aquell altre censal de preu doscentas lliuras, y vuy de penció sis lliuras, que tots añs als vint y cinch de Maig fa, y presta a la Rnt. Mare Abadeza y Monastyr de Jerusalen de la present ciutat.
Item: Tot aquell altre censal de preu doscentas, sexanta lliuras y vuy de penció set lliuras, setsa sous, que tots añs als vint y quatre Mars fa, y presta a la Ilustre Priora y Monastyr de las Geronimas de esta ciutat.
Item: Tot aquell altre censal al temps de sa creació de preu vuit centas, dotse lliuras, y vuy de preu sis centas sexanta dos lliuras, y penció dinou lliuras, disset sous, y tres, que tots añs als setsa de Eesembre fa, y presta al Administrador de la causa pua fundada per lo Rnt. Sant Joan Mas y Duran Pbre. y Rector que fou de la Iglesia Parroquia de Sant Pere de Aviñonet, Bisbat de Barcelona.
Item: Tot aquell altre censal de preu cent lliuras y vuy de penció tres lliuras, que tots añs en cert termini fa y presta al Señor D. Anton de Valencia en Barcelona popular. Y fins sian enterament lluits, pagats las pencions, y porrata del dia present en avant revedoras, y traurer a dits mos principals indemnes de tot, y útil, cent setanta nou lliuras, sinch sous y quatre per pagarlas dins lo termini de un any del dia present en avant comptador, a Armengol Gener comerciant matriculat y a Pau Miarons comerciant, tots ciutadans de Barcelona, com a elets de la concordia que dit Miquel Puig firmá ab sos acrehedors en poder de Anton Grases notari publich de Barcelona dia, mes y any enella contenguts en satisfacció de las setcentas lliuras que adelantaren y pagaren al Rnt. Fr.Ministre y Convent de Santa Monica de la present ciutat, y de las doscentas, sinquanta lliuras que igualment adelantaren y pagaren a Joan Bova altres nor del convingut, y stipulat ab dos dels capitols de la concordia, que estos, y mon principal firmaren en poder del notari avall escrit, als nou de Novembre mil setcents sexanta sinch. Y las restants doscentas vint y nou lliuras sinch sous y quatre diners en satisfacció dels interessos han hagut de superar y patir per rahó de ditas dos partidas de preu junt noucentas sinquanta lliuras desde tretse Novembre mil setcents sexanta sinch fins a vint y hu del mateix mes del corrent any. En quant a cent quaranta lliuras per pagarlas a Francisco Pujol adroguer ciutadá de Barcelona per extinció de la penció annual de las vuit lliuras vuit sous, que dits mos principals li cediren en paga de lo que li estaban devent, y segons lo estipulat y demes causas, y rahóns contengudas en lo acte de cessió, rebut en pdoer del notari avall escrit als disset mars mil se4tcents sexanta sis. Y en quant a las restants setcentas set lliuras un sou y quatre, que son lo cumpliment de dit preu per satisrerlas lo die present als expressats Armengol Gener y Pau Miarons, com a elets predits a fi de pagar primerament tot y quant se haurá de superar y patir per rahó de las luició pretesa per dit Ilustre Fr.--- de Tudó en dita causa, y lo que sobrará a favor de --- als acrehadors de dit Miquel Puig mon principal a proporció de son credit, segons lo repartiment entre ells fahedor, a compte de tot so, y quant los estiga devent. De tots los quals acrehadors al temps de la paga y restitucións recogrará apoca, cessió dy definici`´o a un y altre respectivament dirigidora per defenar la present venda contra qualsewvols personas, y bens y altrament valerse de ellas en cas de evicció. Conent que dit comprador tinga las mateixas prehemminencias, y prerrogativas de prioritat de temps, y milloria de dret, que tindrian dits acrehadors, sino sels paguessen, y respective lluissen las quantitats sobre delegadas. Per lo que lo constituhesch en dit mon dueño y procurador com en cosa popria. Y aixi renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut, a la lley ultra dimidiym y a qualsevol altre que valer puga, a dits mos principals cedesch en dit nom, lo que podrían valer mes las cosas sobre venuds. Prometent la present venda ferli valer, tenir, y possehir y estarlin de ferma y legal evicció sempre, y en tot cas de qualsevol specie que sia ab restitució y esmena de dañs, y gastos. Per lo que ne obligo tots mos bens de dits mos principals, y del altre de ells assolas. No emperó los propris per tractar negoci alieno mobles e immoble,s haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, a la Epistola del Divo Adriá y consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes que assolas se obligan. Y en atenció que ditas cass y femes bens que lo dit Miquel Puig son hipothecats, a la referida Isabel Puig y Ribas ma principal per son dot, y demes drets. Per tant en son nom renuncio als mateixos dot, competent y demes drets hipotecaris a ella competents, y los dondono al comprador. Volent que est li preferesca. Y restitució tambe al benefici Valleyá C.M. a fvor de las donas introduhit, y a la anthentica que comensa, si alguna dona. Dels quals queda cerciorada dita – del qual otorgá dita procura com y qualsevol lley que valer puga als referits mos procuradors. Y en nom de estos prometo, y juro, no sols que contra los referits no faré, ni vindré, sino també que lo present contratce no se ha fet en frau dels Señors dominicals, ni de sos drets. En testimoni del que otorgo la present escriptura en la ciutat de Barcelona dia, mes y any avall escrits. Essent presents per testimonis los que avall se expressaran.
Item: Ab altre; Maurici Torras y Prat vendedor predit. En dit nom, de grat y certa siencia firmo apoca, a dit Joseph Comaduran comprador sobre epressat present, ab la qual confesso rebrer de ell la quantitat de tres mil setcentas setanta sinchn lliuras barcelonesas, que son lo preu del precedent venda. Las quals en virtut de dita facultat las retgindrá, so es en quant a mil setcentas quaranta vuit lliuras tretse sous y quatre diners per lo efecte de enbarregarse los sobre dits crensals de preu semblant quantitat. Y en quant a las restants dos mil vint y sis lliuras sis sous y vuit diners a fi de satisferlas als acrehadors expressats en la sobre calendada venda. Y aixi renunciant a la excepció del preu no rebut, y a qualsevol altre, que a mos principals valer puga firmo la present y deu pendrerse la rahó de la sobre incertada venda en lo oficid e hipothecas de la present citutat dins los sis días seguents al de la firma, que en altre manera no fará fe per los efectes exrpessats en la Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat als disset y vint y vuit Mars del any proxim passat. En la ciutat de Barcelona als vint y tres días del mes de Desembre, any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y nou. Essent presents per testimonis Fortiá Reverter escrivent y Pau Munt fuster en Barcelona residints.=

Maurici Torras y Prat notari en dit nom, En poder del notari avall escrit que fa fee coneixer al otorgant, y que a firma de s ama, Joan Fontrodona y Roura notari.