Saga Bacardí
43873
ESCRITURA DE INVENTARIO DE LOS BIENES DE JOSÉ COMADURAN Y PUJOL.


En nom de Deu sia. Amen, Sia a tots notori, com en la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Maig any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta dos, Francisca Comaduran y Picanyol viuda de Joseph Comaduran botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, no sols com a thenutaria y usufructuaria per son dot y creix, y demes credits dotals que tinch en la universal heretat y bens del difunt mon marit, sino en altre qualsevol nom, que millor en dret valer y ajurad me puga. Y Joseph Comaduran y Rovira botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, no sols com ahereu universal de dit Joseph Comaduran mon pare, sino també en aquell nom que millor valer me puga. No ignorant que la escriptura de inventari está per disposició de dret establerta, a fi de evitar tot dot, suspita, y preu, y per gosar dels beneficis concedits als que la prenen, y en tot temps constia de la Real existencia dels bens de dit difunt. Perso, nosaltres Francisca Comaduran y Joseph Comaduran ne prenem en dits respective noms dels bens que deixá dit difunt Joseph Comaduran, que son los infrascrits y seguents bens ques trovan en la casa ahont morí dit difunt situada en lo carrer dels Abaxedors de la present ciutat, que habita dita Francisca, y te esta en son poder, y son com se segueixen.
Primo: Un llit de peu de gall, ab sa capsalera tot dorat, y jaspeat usat.
Item: Tres matalassos ab telas viadas plens de llana usats.
Item: Tres transportins plens de palla usats.
Item: Dos cobrallits de indiana usats.
Item: Una conxa de indiana usada.
Item: Dos coxins plens de ploma ab sas coxineras usats.
Item: Unas cortinas de arcoba de mitg domás groch usadas.
Item: Dos cortinas de balcó de mitg dimás groch usadas.
Item: Un escriptori de noguera usat.
Item: Sicnh quadros daurats, ab sas guarnicions usats.
Item: Uns arrimaderos de quarto, y sala usats.
Item. Sis cortinas de sala de indianas usadas.
Item: Una calaxera de fusta pintada de xines usada.
Item: Vuyt sanefas deuradas usadas.
Item: Una taula de noguera de jogar usada.
Item: Catorse cadiras rexadas sens brasos usadas.
Item: Dotsa cadiras rexadas ab brassos usadas.
Item: Quatra cadiras berdas mitjanas ordinarias usadas.
Item: Un bagul bell, y una casa bella.
Item: Quatra quadros del manpadó ab sas guarnicions deudaras usats.
Item: Unas quartinas de fil de seda per alcoba usadas.
Item: Una taula de cuyna ab una xacolatera tot usat.
Item: Una taula gran de manjar usada.
Item: Una taula de escultura de fusta sens deurar usada.
Item: Tres dotsenas de plats fins usats.
Item: Una dotsena de gots, y una de beyras usats.
Item: Una dotsena platets xichs, y una dotsena de xiras comunas.
Item: Vint camisas usadas.
Item: Divuyt gorras usadas.
Item: Una dotsena de corbatins usats.
Item: Onsa parells de mitjas usadas.
Item: Quatre calsotets usats.
Item: Dos armillas de bumbosí usadas.
Item: Deu calsas usadas.
Item: Tretse jupas usadas.
Item: Set casacas usadas.
Item: Dos barrets usats.
Item: Una capa usada.
Item: Unas faldillas de tercianetla negras usadas.
Item: Altres faldillas de mitg carro de oro usadas.
Item: Un fandallí de tapisaria usadas.
Item: Un fandillí de gradetur usat.
Item: Un sagaleco encotonat, usat.
Item: Una cota de indianas usada.
Item: Un dabantal de cambras usat.
Item: Un mitg mocador usat.
Item: Cinch parells de vuelos usats.
Item: Una collera grosa de plata.
Item: Tres coberts de plata.
Item: Dos parells de cuxineras usadas.
Item: Vuyt llansols usats.
Item: Vuyt estovallas usadas.
Item: Una dotsena de tovallons usats.
Item: Dos quartinas de fil y seda per lo balcó viadas usadas.
Item: Una palmatoria de plata.
Item: Una cota de purantes usada.
Item: Una cota de duroys usada.

NOTA DE LAS PUNTAS.
Primo: De ucanas quatra palms puntas de fil finas de ret.
Item: Tres canas de puntas de la mateixa especia.
Item: Trenta nou canas set palms puntas de la mateixa especie.
Item: Vuytanta canas puntas de la mateixa especia.
Item: Sexanta nou canas, un palm puntas de la mateixa especia.
Item: Cinquenta canas, tres palms juntas de mitg punt.
Item: Noranta quatre canas, y dos palms pungas de dit mitg.
Item: Vuytanta canas, dos palms puntas de la mateixa especia.
Item: Tres canas, quatre palms endualage ample.
Item: Vint canas quatre palms entualada ample.
Item: Setanta quatre canas, tres palms puntas de fer vueltas ordinarias.
Item: Tres entulages de vuelos a dos ordres.
Item: Tres trosos entulages de buenos fi.
Item: Quaranta dos parells vueltas ordinarias.
Item: Sinch parells vueltas ordinarias.
Item: Noranta tres canas sis palms puntilla.
Item: Sinch canas de dita puntilla.
Item: Quaranta nou canas, set palms de dita puntilla.
Item: Onse canas de dita puntilla.
Item: Quatre canas, quatre palms de la mateixa puntilla.
Item: Trenta tres canas de ita puntilla.
Item: Cent sexanta una canas puntilla ermosas trapruras.
Item: Vint canas grá de notari.
Item: Sis canas set palms de dita especia al llasam, o flo de monja.
Item: Sexanta una cana quatre palms puntas enbarás.
Item: Vint y una cana de puntas de dos envaras grosas.
Item: Vint y vuyt puntas grans per alba.
Item: Dos curbodas de falt.
Item: Quatre canas dos palms blondas de seda blancas.
Item: Sos canas sinch palms de la mateixa especia.
Item: Cent quaranta canas de la mateixa especie.
Item: Setanta una cana quatra palms de la mateixa especie de ditas blondas.
Item: Quinse canas quatre palms de la mateixa especia.
Item: Doscentas setanta dos canas quatra palms de las referidas blandas.
Item: Un parell de vuelos a tres ordres.
Item: Altre parell vuelos a tres ordres.
Item: Una corbata.
Item: Una curbata de seda negra.
Item: Un miramiñins sens guarnició.
Item: Catrose canas entualage de seda negra.
Item: Set canas, quatre palms puntas de seda negra.
Item: Quaranta canas dos palms ditas puntas de seda.
Item: Vuytanta canas de puntas de la mateixa especia.
Item: Trenta un manto de tres palms.
Item: Quatre mantos de quatre palms.
Item: Tres mantos de guatre palms ordinaris.
Item: Trenta tres mantos de dos palms.
Item: Tres mantos de un palm., y mitg.
Item: Quinse trosos de mantos per afagir.
Item: Tres canas, quatre palms entualages negras per caputillos.
Item: Sinch trosos de entualages.
Item: Sinch lliuras, tres onsas y mitja fil de Fransa flus.
Item: Una lliura, deu onzas, y mitja de dit fil de Fransa.
Item. Dos lliuras tres onzas y mitja de dit fil.
Item: Dos lliuras set onzas del mateix fil.
Item: Vuyt massos fil de nº cinquanta de torsal.
Item: Quatre massos fil de cresó de Flandes de nº quinze.
Item: Dos massos fil de la mateixa especia de nº divuyt.
Item: Dos massos fil de dita especie, de nº vint.
Item: Per lo augment dels drets set lliuras tretse sous.
Importan los bastres de las fusilleras tres mil quatrecentas lliuras.
Item: Sis massos de fil de fareforeda especia de número vint y hu.
Item: Sinch massos de fil de dita especia, de nº vint y quatre.
Item: Sinch massos de fil d edita calidat de nº vint y sinch.
Item: Tres massos de fil de nº vint y sis.
Item: Tres massos de fil de nº vint y set.
Item: Deu massos de nº vint y nou.
Item: Vint lliuras de seda blanca de Fransa.
Item: Cent onsas fil que tenen las fusalleras al cuxins-----------
Item: Trenta cuxins son en lo espitalet Bestret, cent vint y sinch lliuras.
Item: Per la seda tenan dits coxins, trenta onsas a setse sous la onsa, vint y quatre lliuras.
Item: Per quaranta cuxins son en Sant Vicens, quaranta gasas, seda negra, a setsa sous la onza trenta dos lliuras.
Item: Per quatre cuxins de mans son en Areñs de mar, dotsa onsas seda negra, a setse sous, set lliuras dotse sous.
Item: Per los deutes se trovan existents, dos mil cent setanta sis lliuras dos sous.
Item: Per los diners se trovan en caixa mil setcentas vint lliuras dos sous y tres diners.
Item: Per sobre dit se estant devent quatre mil quatre centas lliuras.
Item: Se ha de pagar quaranta canas bayeta divuytena blava de vint y tres rals, noranta dos lliuras.
Item: Trenta sinch pessas blavets, tir trescentas quaranta y sinch canas, quatre palms a dotse sous y sis diners, doscentas quinse lliuras divuyt sous y nou diners.
Item: Ecistentas set pessas blavets, tir sexanta nou canas sis palms a dotse sous, y sis quaranta tres lliuras, onse sous, y deu diners.
Item: Se resta a pagar dos centas sexanta quatre lliuras, sis sous y onse diners.= Tots los quals bens sobre expressats, son los que dita Francisca Comaduran y Bolaix ha trobat existents, en la casa ahont morí dit Joseph Comaduran difunt marit. Prometent que si en lo venidor se trovan de altres y venen a mi notocia ne faré de ells un inventari nou de dits bens tinch en mon poder, y de nou me encarregaré inventari donantne compte a qui menester sia, sempre y en tot cas que convinga, baix obligació de mos bens. Y per quant es tart, se prorroga la continuación del rpesent inventari per altra dia. Que fonch fet essent present per testimonis Maurici Torras y Prat notari real y causidich y Joaquim Bassas parruquer ciutadans de Barcelona.= Per dita Francisca Comaduran que diu no saber de escriurer firmo de son consentiment y presentia jo Maurici Toras y Prat notari.= Joseph Comaduran.
En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer als contrahents, que lo un ho firmá de sa ma, y per lo altre un testimoni.
Y despues als dos días del mes de Juny mil setcents setanta y dos, dits Francisca y Joseph Comaduran y Robira, continuam lo present inventari, dels bens que deixá dit difunt Joseph Comaduran de aquells es a saber ques trovan, en la casa y botiga del carrer dels Sombrarers y demes que tinch en mon poder jo dit Joseph Comaduran, y Robira, que son los infrits y seguents.
Primo: Una casa, ab tres portals obrint situada en los carrers dels Sombrarers y Banys Vells, en la qual se trovan los efectes, y mobles seguents.
Primo: En la botiga dos taulells de fusta de alba planfonall de fusta de Sandro, usats.
Item: Uns prestatges de fusta ordinaria ab los llistons de noguera, usats.
Item: Dotse vidrieras de noguera, ab tres vidras quiscuna.
Item: Dotse calaxos de fusta ordinaria movedissos, usats.
Item: Una capella ab forma de un obul forrada de roans vermells guarnida de galó de or fals ab tres sants de bulto, quals son Nostra Señora de la Concepció, Sant Antoni de Padua, y Santa Maria de Servelló, usats.
Item: Una manpara pintada inseguint los prestatges, usats.
Item: Unas manparas, o bentallas per la porta del carreró ab una porta plafonada de sedró, ab dos vidrieras de sis vidres quiscuna, y lo demes cobert de tela usat.
Item: Quatre vanquetas per sobre los taulells de las portas, usats.
Item: Vuyt banquetas o banchs diferents, usats.
Item: Dos calaxos per posar lo fil de Fransa, usat.
Item: Un balanser, ab diferents pesos, y balanzas, suats.
Item: Un trabuquet per pesar moneda, usat.
Item: Tres estisoras grans, y quatre mitjas canas, usats.
Item: Un fanal de vidre, a la moda, usat.
Item: Una cadira, ab asiento de boga ordinaria, usada.

EN LO MAGATSEM IMEDIAT A LA BOTIGA, SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Un taulell de fusta de alba, ab son calaix, usat.
Item: Uns prastatges de fusta ordinaria, usats.
Item: Quatre banquetas per posar las balas a saber, usats.
Item: Un buyt sota de la escala, dos llitets de pell de gall, ab un matalaset, y un coxó, llansol, coxinera, y flassada, tot usat.
Item: Un altre magatsem, inseguint al sobredit ahont y consisteix uns prestatges de fusta ordinaria, y dos banquetas per posar las balas a sobra, usat.

EN LO MAGATSEM DEL ENTRESUELO S EHA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Dos taulells de fusta ordinaria, ab un calaix, usat.
Item: Uns prestatges de fusta ordinaria, usats.
Item: Un armari de fusta de alba ordinaria, ab diferents llibres, y papers pertañents a la botiga, usats.
Item: Un escriptori de fusta de noguera vell, ab dos calaixos dintre, usats.
Item: Un tinte, polsera, y ostiera tot de estany, usat.
Item: Una taula de fusta coberta de noguera, usat.
Item: Un llit de peus de gall, ab son matalaset, coxí, llansols, cuxineras, flassadas, tot usat.
Item: Una cadira gran pintada de vert, y colradura, ab son asiento de boga, usada.
Item: Dos cadiras de boga, petitas, usadas.

EN LO MENJADOR DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Dos mitges taulas de fusta cobertas de enserat, usats.
Item: Deu cadiras pintadas de vert, y colradura vellas ab asiento de boga, usats.
Item: Vuyt mapas ab la guarnició de colrradura, usadas.
Item: Quatre contumeras de fusta ordinaria, ab la bora de colrradura, usadas.
Item: Un armari de fusta molt ordinari, ab quatre calaixos dintre, usat.
Item: Una carreta per cortina, usada.

EN LA CUYNA DE DITA CASA, SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Un armari encastat en la paret, dins lo qual y ha una dotsena, y mitja de basos.
Item: Un gerro per posar aygua de cristall.
Item: Dos estalbis de estany, usats.
Item: Una sota copa de estany, usada.
Item: Quatre candaleros, los dos de llautó, y los altres dos de argentaré milt vells.
Item: Vuyt vuberts de plata de culelra, y forquilla, y una cullera gran de plata de pes tot junt.
Item: Sinch ganibets, ab manech de fusta, usats.
Item: Quatre platas de estany, usadas.
Item: Un ambut de llauna per posar vi, usat.
Item: Set garrafas de fidra.
Item: Nou ampollas Inglesas de vidra.
Item: Una bomba per traurer aygua del pou, usada.
Item: Un banch de fusta, ab quatre canris de terra.
Item: Un escambell de fusta, usat.
Item: Una partera ab sa post per posar la pasta ab forn, y sos guarniments menos lo sedás tot usat.
Item: Un gavadal, y un buxol de fusta respective, usat.
Item: Dos talladors de fusta usats.
Item: Una taula colocada a la paret.
Item: Un collarò de fusta ab dos calaxos en lo qual hi ha divuyt culleras, y forquillas de llautó, tot usat.
Item: Un braser de aram, ab la palmeta de llautó tot usat.
Item: Una casa de aram, usada.
Item: Un casó de aram, usat.
Item: Una casarola de aram usada.
Item: Una cazoleta de aram, usada.
Item: Dos xacolateras de aram, ab sos molinets de ferro, tot usat.
Item: Una caseta, y escomadora, de llautó tot usat.
Item: Dos cobartoras de llautó, y una de ferro usadas.
Item: Dos llumaneras de lleutó, usadas.
Item: Una olla de ferro gran, usada.
Item: Dos paellas grans, y una de xica respectivas, de aram, y usadas.
Item: Unas graellas de ferro, usadas.
Item: Uns mills de ferro per lo foch, usats.
Item: Una pala de ferro gran, y una de xica usadas.ç
Item: Uns ferros per lo foch, usats.
Item: Un firapeix de ferro, usat.
Item: Un torrapá de ferro, usat.
Item: Una malladora de llauna, usada.
Item: Un morté de pedra, ab sa ma de fusta, usat.
Item: Un banibet gros de cuyna, y una mitja lluna tot usat.
Item: Dos brocals grans, y un de xich ab sas respective capsas.
Item: Dos sistellas, y dos cabasos, tots usats.
Item: Una mosa de fusta per tenir las paellas.
Item: Set culleras de fusta grans, y xicas, usadas.
Item: Dos cantes per posar oli, usats.
Item: Dos satrills grans, y un de xich de vidre, usats.
Item: Una sort de plats, ollas, y casolas de tarrissa per courar las viandas, respective, usat.
Item: Tres dotsenas plats de pisa ordinaria, una plata, y una gibrelleta dels mateix, usats.
Item: Dos fanals de vidra, usats.
Item: Una senalla per posar carbó, y tres esdema--, tot usat.
Item: Tres gibrelletas de pisa per orinar, y un --- usat.
Item: Una escalfeta de ferro, usada, y dos llums també de ferro tot respective usat.

EN LO PRIMER PISO DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Un llit de peu de gall ab sas pots, banchs, y capsalera gaspeat, y dorat, ab tres tresporuntins, y tres matalasos de tela viada, quatre coxims de cusurol plens de ploma, ab son cobrellit de indiana, tot usat.
Item: Quatre laminas de Noguera, ab son remate dorat, ab los Sants Bestits de roba, ab sos cordons de seda grochs usat.
Item: Un mirall gran, ab son remate dorat, usat.
Item: Vuyt repisas de fusta, ab perfild e colradura, ab vuyt gerros de pisa guarnits de flors milt pasadas de seda, y paper.
Item: Setse palms tortas de llauna, usadas.
Item: Vuyt tamburets de noguera, cuberts de filosetlo, ab flanulas tot usat.
Item: Dos cadiras de Fransa, cubertas de vellut Utrech groch, una ab brassos, y la altra sense tot usat.
Item: Sis cadiras pintadas de vert, y colradura ab asiento de boga, y una de gran respective, usadas.
Item: Uns arrimaderos de tela clavats a la paret pintats ab sas mitjas cañas de colradura, usats.
Item: Dos sanefas de fusta, ab colradura, usadas.
Item: Dos cortinas de cotonada ab flámulas a la arcoba, ab sas barretas, usadas.
Item: Altres dos cortinas de cotonada, ab flámulas, ab sas borlas y cordons de fil, també usadas.
Item: Una piqueta de llautó, per posar aygua beneyta usada.

EN LO PASADOS DELS PRIMER PIS Y RESIBIDOR DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Uns arrimaderos de tela pintats, ab sa mitja caña de colradura damunt a la paret, usat.
Item: Sinch sanefas de fusta ab colradura sobre los portals possadas.
Item: Quatre conrinas de cotonadas ab sas borlas de fil, usadas.
Item: Tres cornucopias ordinarias ab sos ordons de estam, usadas.
Item: Una taula de noguera, per jugar, cuberta de paño vert, ab son calaix usada.
Item: Un armari gran de alba, ab sa lleva de ferro, usat.
Item: Tres safatas de fusta axaroladas, usadas.
Item: Vuyt candaleros de arjantara, usats.
Item: Dos girándolas de arjantaxé, usats.
Item: Dos candeleros de llautó grans, y unas espabilladoras de ser, respective, usat.
Item: Set gabinets ab manech de fusta per taula, usats.

EN LO QUARTO DEL DETRAS DEL PRIMER PIS DE DITA CASA, S EHA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Uns arrimaderos de telas pintats, ab sas mitjas cañas de colradura, usats.
Item: Un llit de peu de gall pintat de color de perla, y colradura, ab tres transportins, dos matalasos, y dos coxins de cusuril, abla conxa y cobrellit tot usat.
Item: Un mirall, ab la guarnició dorada y quatre cornocupias del mateix, ab sos cordons, tot molt usat.
Item: Sis cadiras de noguera, cobertas de moquetas milt usadas.
Item: Dos cadiras pintadas de vert, y colradura petitas, ab --- de boga, y dos altres molt dolents.
Item: Dos safatas de fusta y colradura, usadas.
Item: Dos cortinas de cotonadas per la alcoba, y altre cortina de la mateixa especia per lo portal, usadas.
Item: Una calaxera de noguera ab estambell, dintre lo qual hi ha roba de us de Maria Comaduran doncella.
Item. Un escriptori de notuera molt vell, en lo qual y ha roba de us del dit Joseph Comaduran y Robira.
Item: Una palla ab un Sant Christo de lleutó, usada.

EN LO QUARTO PRIMER DEL SEGON PISO DE DITA CASA, SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Uns arrimaderos at tela pintats, ab mitja caña y colradura, usats.
Item: Vint y quatre estampas entre grans y xicas, usadas.
Item: Dos llits de peu de gall ordinaris, ab tres tresportins quiscun, ab dos matalasos una conxa y cuxí ple de llana, tot usat.
Item: Una viqueta de llautó per aygua beneyda usada.
Item: Dos cortinas depiloselo a la arcoba, y una al portal molt pasadas.
Item: Un ganapé, y vuyt cadiras de noguera, ab asiento de caña, tot usat.
Item: Una taula de fusta ordinaria, usada.

EN LO QUARTO SEGON DE DIT SEGON PIS, SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Un llit de peu de gall, ab quatre pots ordinari, ab tres trasportins, y un matalas, un cuxí, un cobrellit, y una banoba, tot respective passat.
Item: Unas cortinas a la arcoba de cotonada usadas.
Item: Quatre cornocopias de arjantaxé usadas.
Item: Dos quadros de fusta molt passats, y dos estampas vellas.
Item: Una piqueta de llautó, usada.
Item: Una cauleta envernsada, ab un calaxet molt pasada.
Item: Una caixa vella, y sis cadiras molt ordinarias, y pasadas.

EN LO QUARTO TERCER DE DIT SEGON PIS, SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Prmo: Un armari a la partet, lo qual conté la roba del us de Anton y Theresa Comaduran.
Item: Una conxa de indiana per llit, y altra conxa petita per lo brasol, totas usadas.
Item: Divuyt ampollas de cristall de diferents etxura, usada.
Item: Sinch dotsenas y mitja de bots de cristall.
Item: Nou pots de cristall perm confitura.
Item: Sinch dotsenas tasas de cristall.
Item: Dotse pots de cristall, per posar los beyras.
Item: Vuyt gerros grans de pissa, usats.
Item: Tres dotsenas palmatorias de llauna, usadas.
Item: Un cuxí de cusoril ple de llana, usat.
Item: Nou platas de pisa fina, usadas.
Item: Sis dotsenas plats de pisa fina, usats.
Item: Sis fruyteras de pisa fina.
Item: Dotse plats y escudellas per pendrer café de dita pisa fina.
Item: Dos sucretas y una cafetera y dos salseras de dita pisa.
Item: Quatre dotsenas xicras de pisa fina.
Item: Nou escudellas de dita pisa fina.
Item: Tres gerros per posar a taula de dita pisa.
Item: Un baul usat ab roba de us de Theresa Comaduran.
Item: Uns peus de fusta de llió, y quatre pots ordinarias.
Item: Dos caxas vellas.
Item: En lo tercer pis de dita casa se ha trobat una taula de fusta ordinaria.

EN LO QUART PIS DIT GOLFA, Y BABOST SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Un salador per salar lo tosino, usat.
Item: Una gerra per posar oli, y quatre cantis per lo mateix.
Item: Un aza per escalfar lo llit. Usat.
Item: Un brocal de aram, usat.
Item: Set tallador per trinxar la carn per fer las botifarras, usats.
Item: Tres cobas de berga, y caña, vells.
Item: Tres planxas de ferro per escalfapanxas, usadas.
Item: Un ganapé de noguera desmontat, vell.
Item: Tres llevas de ferro, y una garreta del mateix.
Item: Una corriola, y altra ab corda de espart vellas.
Item: Una capsa per darse usada.
Item: Dotse pelfadors de espart vells.
Item: Una porció de caxas, y alters fustas vellas, y cañas tras que se han portat mercadurias de Fransa.

ROBA BLANCA Y ALRA ROVA.
Primo: Vint y dos llansos de diferents especie usats.
Item: Set dotsenas y mitja toballons de diferents qualitat usat.
Item: Vint estovallas de diferents qualitats, usats.
Item: Deu axugamans usats.
Item: Set curtinas de tela per balcons, usadas.
Item: Una dotsena drats de cuyna, usats.
Item: Dinou parells cuxineras de diferents especies, usats.
Item: Dos cortinas de mitg domasc groch per arcoba, usadas.
Item: Altres dos cortinas per balcons usadas, de dit domas.
Item: Un cobrellit de dit domas groch, usat.
Item: Vuyt toperas de tamboretillos de dit domas, isats.
Item: Un cobrellit de alafaya usada viat.
Item: Una toballola de seda pintada, per tapar los cuxins al llit, usada.
Item: Un cobrellit, y ciberta de cuxins del indiana usat.
Item: Una casa situada en lo carrer dit de Sant Antoni

NOTA DE LAS MERCADURIAS SE TROBAN EXISTENTS.
Primo: Sis pessas faysons del mosolina de set palms tir posar quaranta sinch canas.
Item: Divuyt pessas de dits fausons de sinch palms, tir pessas cent trenta sinch canas.
Item: Vint y sinch pessas y torsos batista tir junts, catorse canas.
Item: Onse pessas y trosos cambrays llisos, de quatre palms y mitg tor junts quaranta sinch canas.
Item: Vint y sinch pessas y trosos cambrays llisos de quinse palms tir junts cent y vint canas.
Item: Dinou pessas y trossos cambrays a minonesa, tir junt cent canas.
Item: Cent sinch pessas y trosos cambrellinas tir juntas sinch centas vint y sinch canas.
Item: Vuyt pessas y trosos de la de clauda de tir juntas cent noranta canas.
Item: Sinch pesas tela de plandro fina tir juntas cent cinquanta canas.
Item: Tretse pessas y mitja truam sonlis tir juntas doscentas set canas sis palms.
Item: Vuyt pessas y mitja mario gollia tir junts doscentas canas.
Item: Vint y tres pesas y trosos tela imperials tir juntas siscentas nou canas.
Item: Sinquanta sis pesas y trosos telas, tir juntas vuytcentas canas.
Item: Sinch pesas royalas tir juntas sexanta sis canas quatre palms.
Item: Tretse pesas y trosos lavals blanchs tir junts doscentas noranta set canas.
Item: Trenta sinch pesas ruans ordinaris, y trosos tir junts sinch centas canas.
Item: Divuyt pesas y trosos lavals grisos, tir junts sinch centas dotse canas.
Item: Quinse pesas y trosos tela degant de sinch palms y mitg tir juntas quatrecentas trenta tres canas y sis palms.
Item: Catorse pesas y trosos de dita tela degant de quatre palms, tir juntas quatre centas y vint canas.
Item: Setse pesas braumas de quatre palms tir trenta vuyt canas cada pessa.
Item: Vuyt pesas de dita braumas de tres palms y mitg tir dinou canas cada pesa.
Item: Tres pesas faysó de lucarnas, tor vint y sis canas cada pesa.
Item: Divuyt pesas telas catoras, a raho de trenta rals onsa, trescentas lliuras canas tela de xabrí.
Item: Set pesas y trosos rumisos de sinch palms tir junts cent quaranta y sinch canas.
Item: Vint y quatre pesas y trosos de dits rumissos de quatre palms y mitg, tir junt quatre centas sinquanta y sis canas.
Item: Vint y nou pessas y trosos de dits rimisos de quatre palms tir junt sinch centas setanta sinch canas.
Item: Tretse pesas de dit pinisos, de tres palms tros junts doscentas sinquanta una cana.
Item: Sinch pessas oscuras de quatre palms y mitg tir juntas noranta quatre canas.
Item: Nou pesas ratilla, tir vint y una cana quiscuna pesas.
Item. Vuyt pesas y trosos dela de xolet blanchs, tir juntscent nou canas.
Item: Dos pesas ginesta de estovallas, tir juntas quaranta canas.
Item: Quatre pesas y un tros de dita ginesta, de la de quatre palms, tir juntas cent y vint canas.
Item: Dos jochs de estovallas y toballons endomascat.
Item: Una pessa ginesta crua, tir quaranta set canas.
Item: Divuyt pesas y trosos tela de Flandes viadas, per matalasos, de tir juntas tres centas vint y vuyt canas.
Item: Catose pesas y trosos telas viadas de Flandes tir juntas quatre centas canas.
Item: Una pesa tela de cutó viada per matalasos, tir vint y quatre canas.
Item: Tres trosos monbilars de quatre palms, tir junts trenta canas.
Item: Dotse pesas bocarams tur junts doscentas vint y sinch canas.
Item: Catorse pessas telas sidarias, tir juntas doscentas noranta tres canas.
Item: Noranta tres pesas sengalas de llustre de diferents colors.
Item: Setanta quatre pesas telas gotigas de diferents colors.
Item: Deu pesas telas gorigas de olanda primera sort, tir juntas vuyt centas noranta tres canas.
Item: Set pesas de ditas telas premsadas, tir juntas vuytanta quatre canas.
Item: Tretse pesas telas gotigas de segona sort, tir juntas setcentas quaranta vuyt canas.
Item: Tres pesas de ditas telas promsadas tir juntas cent y vuyt canas.
Item: Un tros cotoninas de llit tir deu canas.
Item: Dos trosos de dita cotonina de canem, tir vint canas.
Item: Dos trosos cotonada llistada de tres palms tir juntas, trenta vuyt canas.
Item: Sis trosos de dita cotonada de estam, tir junts vuytanta canas.
Item: Doscentas deu pesas blavas forasters.
Item: Onse pesas de blavet del país, tir junts cent once canas.
Item: Dos trosos baci ab flors de quatre palms, y mitg tir, junts trenta quatre canas.
Item: Sinquanta quatre pesas, y trosos basins de Suisa, a nou canas son junts quatre centas vuytanta sis canas.
Item: Tretse pesas basins de Fransa, tir junts cent sinquanta y una cana.
Item: Set pesas basins de dos palms, tir junts, vuytanta tres canas.
Item: Vint y nou pesas bardieras, tir juntas quatre centas trenta y sinch canas.
Item: Dos dotsenas mocadors del platilla vermells.
Item: Dos dotsenas de mitja mocadirs xolet.
Item: Vuytanta set mocadors de cambray, ab flors.
Item: Vint y vuyt mocadors de glasa ab llisias.
Item: Dotse trosos glasas blancas tir junts cent canas.
Item: Tres grosos marlí ordinari, tir junts sexanta canas.
Item. Dotse parells mitges de seda per manis.
Item: Dotse parells mitges de dil de sedó.
Item: Quatre dotsenas flors artificials grans.
Item: Tres dotsenas y mitja de flors artificial, per guarnició de cota.
Item: Trenta dotsenas flors artificials petitas.
Item: Sinch caydas diferents.
Item: Trenta boredillos diferents.
Item: Divuyt quinqiriqits de ploma.
Item: Setse cofias de blondas, y nudes.
Item: Vint y tres cofias achicadas.
Item: Trenta set canas espiguillas de pelfó.
Item: Setanta vuyt canas espiguillas de seda ab nudets diferents.
Item: Trescentas trenta canas espiguillas llisas.
Item: Sinch pesas marell de fil diferents tir juntas quaranta sinch canas.
Item: Dos pesas serrall ab mostrade fil diferent tir divuyt canas.
Item: Dos pesas serrall ab mostra tir juntas divuyt canas.
Item: Dos devantals pesos y llasos fondo de or, y plata ab fla de diferents colors.
Item: Un devantal de la mateixa etxura de or, y plata sie pixo.
Item: Un peso de plata y blandas del sua ab sos llasos car perpenents milt pasat.
Item: Vint y un devantal de cambray al frort diferents.
Item: Tres pesas vuelos de cambrau y tres ordes ordinari.
Item: Tres guarnicion de cambras per alba.
Item: Una casa y syaleco de roba alca guarnida de presas y nullon.
Item: Altrea cota de satí, guarnida de blandas y moer.
Item: Sinch capas de satí guarnidas de puntas cumpay.
Item: Dos desevilles de satí encolrats ab dos sagalucos.
Item: Dos guarnicions per cota, de puntas de or, y plata.
Item: Sinch guarnicions per cota, de puntas de or y plata de blandas y nudets.
Item: Onse sombreros de Lió.
Item: Sinquanta y sinch sombreros de Marcella.
Item: Deu botons y presillas de seda per sombrero.
Item: Ab diferents trosos de galons y puntas de or, cent sinquanta onsas.
Item: Ab diferents trosos de galons de plata, setanta y sinch onsas.
Item: Dotse botons y prsillas de or, y plata per sombrero.
Item: Trenta y sis pesas sintas, ab mostra de nº 8, tir juntas trescentas vinty quatre canas.
Item: Setse pesas sintas, ab mostra de nº 5 tir juntas cent quaranta quatre canas.
Item: Quinse pesas de sintas de muer de nº 8, tir juntas cent trenta y sinch canas.
Item: Quinse pesas de sintas de nº 5, tir juntas, cent trenta y sinch canas.
Item: Setanta una pesa sintas de nº 1 ½ tir, juntas mil y cent canas.
Item: Sinquanta quatre pesas sintas de nº 1, tir juntas nou centas setanta y dos canas.
Item: Trenta pesas ditas nº 21 tir juntas sinch centas quaranta canas.
Item: Trenta vuyt pesas ditas de palendenga, tir juntas.
Item: Dos gassas carcatas.
Item: Tres dotsenas punys brodats.
Item: Set cortis per sabatas de gruseta brodats, desa y llar.
Item: Dos alforros de nº de p y seseno.
Item: Sinch dotsenas y mitja pells llandas, y di---.
Item: Tres dotsenaslinas reagras, y cobe----------.
Item: Una docena gran de lluda per señora molt ordinaria.
Item: Sis parells de guants per home brodats.
Item: Un girasol de tagetá.
Item: Onsa botas de tafetá negra per los cavalls.
Item: Dotse gorras de talba brodadas de estamp.
Item: Cent sexanta dotsenas agullas de cap llinat de diferents qualitats.
Item: Quaranta dos millers de agulas grogas de diferents qualitat de nº 1 al 4.
Item: Vuyt dotsenas de agullas grogas, de nº 10.
Item: Quaranta millers agulas de coser.
Item: Dos agulas de pedras.
Item: Nou parells aracadas de perlas.
Item: Trenta parells arrecadas de perlas diferents.
Item: Cent vuytanta lliuras branillas.
Item: Vint y vuyt grosas botons de diferents mostras de matall per los punys.
Item: Dos capsas de plata doradas.
Item: Sis capsas de conxa.
Item: Tres parells brotxas per posar granas.
Item: Dotse capsas de cartró per polvos.
Item: Una grosa de carcabas.
Item: Una dotsena y quatre cuarteras de marrequé.
Item: Catorse cadenas de relotge per señora de simisor y ser.
Item: Tres cadenas de similar per home de relotge.
Item: Tres cors de pedras per lo pit.
Item: Dos abanos peu de nacra a la moda.
Item: Un abano a la vellura.
Item: Un abano de cerva.
Item: Sis abanos de maril pasats.
Item: Nou abanos molt ordinaris.
Item: Quinse abanos per dequita.
Item: Sis dotsenas abanos de dol peu negra, y palio blanch, y ab puntillas.
Item: Un puño de espasa del milor.
Item: Trenta dos masos fil de Fransa blanch, y alguas.
Item: Setanta masos fil de parxer.
Item: Cent masos fil de dos bots ab sis centas dotsenas trocas.
Item: Cent y vint y sis masos fil de Flandes, ab mil y cent dolsimars trocas.
Item: Sexanta lliuras fil de Paris colors.
Item: Trenta sis lliuras fil de moda.
Item: Setanta lliuras fil de crema.
Item: Quaranta vuyt lliuras fil de soro de froqueta.
Item: Quaranta lliuras fil de seló de ram gros.
Item: Quatre parells granxos de pedras per cotilla.
Item: Vint dotsenas miralls de capsa de paper dorat.
Item: Dotse miralls de Alemaña ab capsa de fusta petits.
Item: Quaranta dotsenas miralls de cuxinet.
Item: Vuytanta llibrets pañs de or fals.
Item: Sis bonatillos de perlas.
Item: Vuyt dotsenas, y mitja fils de perlas de diferents parts, y divuyt dotsenas de sibellas de llautó ordinarias.
Item: Divuyt dotsenas sibellas de matall per zarrateras.
Item: Dos jochs de sibellas de pedras per home.
Item: Sinch parells de sivellas de pedras per Señora.
Item: Un tocador de xarol ab son mirall.
Item: Cinquanta sis dotsenas betas de ruan blancas, y cruas.
Item: Trenta dotsenas betas llistads per catorse alls pesa.
Item: Catrose dotsenas de dotse alls pesa.
Item: Sinquanta dos dotsenas vetas de Olanda de diferents amplarias.
Item: Sis dotsenas de betas de lli.
Item: Tres dotsenas de betas de canem.

ROVAS DE OR, PLATA Y SEDA.
Primo: Tres trosos de tisú de or, y plata tir junts dos canas dos palms.
Item: Quatre trosos griseta de or, y plata per vestits de home, de tir junts setse canas sinch palms.
Item: Nou trosos grlase de or y plata tir junts trenta dos canas tres palms.
Item: Catorse trosos gradeturs, ab flors de or, y plata de tir junts setanta vuyt canas y sinch parells.
Item: Quatre trosos satins, y tafetá per corres de jupa, de tir juntas sinch canas dos palms.
Item: Sinch trosos tapiserias, de tir juntas vint y nou canas.
Item: Dos trosos tapiseria per cusullas, tir juntas catorse canas y tres palms.
Item: Nou trosos mitja tapiseria, tir junts cent y vuyt canas.
Item: Una pesa de xinés plava y blanca, tir vint y sis canas.
Item: Una pesa gradetur blau y blanch viat tir vint y quatre canas.
Item: Un tros teritantela viada, ab flors tir tres canas.
Item: Vuyt trosos tafetans viats, y fasonats tir junts cinquanta dos canas y quatre palms.
Item: Quatre trosos tafetá de flanulas, tir junts cinquanta dos canas.
Item: Dos trosos tafetá dit de filamulas milt passat, tir junts set canas quatre palms.
Item: Vuyt trosos tafetá vert, tir junts setanta y sinch canas.
Item: Quatre trosos tafetá de quatre palms, tir junts vint y sinch canas y quatre palms.
Item: Tres trosos tafetá de quatre palms, campumpodino, tir deu canas.
Item: Quatre trosos salo dotse per cota, tir junt vint y set canas.
Item: Tres trosos satins sensillos viats per cota, de tir junts trenta tres canas.
Item: Dos trosos satí pintat de tir junt catorse canas.
Item: Dos trosos datí color de tigre, tir junts de dos canas y trenta quatre palms de ample.
Item: Un tros satí blanch de quatre palms ample tir set canas quinse.
Item: Dos trosos datí color de tigre de tres palms de ample tir junt vint y sinch canas.
Item: Vint y quatre trosos satinets ab mostra tir junts cent noranta sinch canas.
Item: Dos trosos satinets llosos, tir junts dotse canas quatre palms.
Item: Una pessa satinet sensillo llistat, tir diset canas, y quatre palms.
Item: Tres cortes de jupa de satí y resu.
Item: Dos trosos satinet fi, y seda ordinari tir junts trenta dos canas.
Item: Dos trosos tafetá de fil y seda espolinat ab flors, de tir junts quaranta dos canas y sis palms.
Item: Nou trosos tafetá de fil y seda ab mostras, tir dos centas trenta dos canas.
Item: Un tros gruseta de filadis color de carn, y vert, tir sinch canas dos palms.
Item: Set trosos alafayas viadas de Fransa, tir jut sexanta canas.
Item: Quatre trosos alafaya llisas, tir junts cinquanta canas.
Item: Dos trosos muer llistat per cotas tir junts sis canas quatre palms.
Item: Dos trosos muer, ab ayguas tir junts setse canas.
Item: Nou trosos muer, ab ayguas y flors, tir junts noranta vuyt canas, quatre palms.
Item: Un toros pelfa de cudo, y seda via deu canas.
Item: Dos trosos pumpulina blanca y negra de tir junts deu canas.
Item: Sinch trosos mosquetas, tir junts setanta canas.
Item: Setse canas xamellit viat ordinari.
Item: Un ballot musolinas contenint est vint y nou pessas de tir quinscuna pesa dotse canas. El qual batot, se ha embarcat per la Abana. Tots los quals bens sobre expressats menos los que dit Francisca Comaduran ja te encarregats son los unichs que dit Joseph Comaduran y Robira ha trobat existents en la heretat y bens de dit Joseph Comaduran son pare, y retinch en mon poder, y de nou me encarrego, y prometo donarne compte y rahó a qui menester sia sempre que convinga bais obligació de mos bens. Protestant nosaltres dits Francisca y Joseph Comaduran que si en lo venider trobam altres bens de dit difunt Joseph Comaduran marit y pare resepective nostre, y venen a nostre noticia ne farem de ells un inventari nou. De las quals cosas requrim al notari avall escrit ne prengué acte (de que deu pendrer los sis días seguents al de la firma que en altre manera no fará fe per los efectes expressats en la Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat als disset y vint y vuit Mars mil setcents sexanta vuit). En la ciutat de Barcelona als dos días del mes de Juny any de la Narivitat del Señor de mil setcents setanta y dos. Essent presents per testimonis Maurici Torras y Prat notari real y causidich ciutadá de Barcelona y Pere Anton Gaza comerciant de nació Mallorqui vuy en Barcelona trobat.
Per dita Francisca Comaduran que diu no saber de escriurer de sa voluntat y presencia firmo jo Maurici Torras y Prat notari.
Joseph Comaduran, En poder del notari avall escrit, que fee comeixer als contrahents que lo un ho firmo de sa ma, y per lo altre dit testimoni.
Joan Fontrodona y Roura notari.