Saga Bacardí
43876
ESCRITURA DE DEUDA A ACREEDORES DE JOSÉ COMADURAN Y PUJOL, POR SU HIJO JOSÉ COMADURAN Y ROVIRA.


En nom de Deu sia, amen. Com lo Señor Joseph Comaduran y Rovira botiguer ciutadá de Barcelona se trogia molestat de diferents acrehadros chirograris que ho son de ell, y del difunt Joseph Comaduran també botiguer ciutadá de Barcelona, son pare, ha resolt frlos present los deutes que dit son pare deixá, y lo millor modo ab que podían satisferse, y aixi be donarlos un estat lleal de tot lo que sels devia ab especificació dels noms dels acrehadors, y de las quantitas que cad ahu de ells acredita. Qual estat es a la lletra, com se seguieox.
Estat dels acrehadors del difunt Joseph Comaduran y de Joseph Comaduran y Rovira.
MONEDA TORNESA MONEDA CATALANA.
Claude Charler & Fils de Lyon……………..8489Ll 5S………………….…………..3087//
Breton & Bidot de Sant Quentin……………6427Ll 7S 6D………………..………..2337//4//6//
Rancore & Cie de Nismes…………………….752Ll 13S 8D………………………….273//14//1//
Alexandrí & Antonine Tresca de Lyon……..948Ll……………………………………344//14//6//
Dumas freres & Cie…………………………..546Ll 17S 3D……………….…………1988//6//3//
Deoranges Canay & Joyeux.……………….2146Ll 2S 6D……………………………780//8//2//
Juvene & Cie..………………………………….225Ll 3S………………………………….81//17//5//
Louis Jaquier Fayolle & Cie………………….528Ll 5S 3D…………...………………192//1/711//
Louis Roux & Cie………………………………..93Ll 6S 8D…………………………….33//18//10//
Chernetib Keres & Fils………………………..288Ll……………………….…………..104//14//6//
Seranne pere fils & Cie………………………..364Ll 14S 6D…………………………132//12/76//
Seranne Brunau & Cie de Paris…………….1897Ll 5S…………………..……………689//3//7//
Francisco Girandon pare y fil de Lyon……..443Ll 5S………………..………………161//3/77//
Antoine Teste & Cie......................................1620Ll 7S 4D.....................................589//4//3
Bouvdam & Rilou.........................................108Ll....................................................39// 5//5
Geranie Matieu & Cie..................................392Ll...................................................142//10// 11
Zelveguer freres & Cie................................1678Ll...................................................610//3//8
Enemond Galtier & Cie................................555Ll 6S 6D.........................................201//18//9
Devant fills & Cie.........................................401Ll.....................................................145/716//4
Cleofasse Pale.............................................1609Ll 6S 6D.............................................585//4//
Ve. Rey & Fils.............................................2101Ll....................................................761//
Loran Bouvdel............................................1204Ll 5S..............................................437//18//
Jean Martil................................................526Ll 19S..............................................191//12//
Bejean Debarena & Cie...........................224Ll 6S..................................................81//11//
Louis Galien............................................3021Ll 19S............................................1098//17//
Pinard en Gayez........................................389Ll......................................................141//9//
Francoia Dupant & Cie...........................1024Ll 13S..............................................372//12//
Chalon Germans.......................................1975Ll....................................................718//
Antoine Muger per Pierre Nogarez.........820Ll....................................................298//3//
Sors Deterse.................................................382Ll 9S...............................................139//13//
Noel Colom per Juan Claude Alier.........70Ll.......................................................25// 9//
Nicolau le Rouge de Troyes.....................1828Ll....................................................664//14//
Jaume Guymará de Marseilla..................3455Ll..................................................1256//7//
Carie Esparron & Cie de Lyon..............18812Ll 7S.............................................6840//17//3
Devilas Germans fills & Cie de Nimes....1023Ll.....................................................372//
Juan Bautiste Binderfelz de Lyon............1778Ll ½ …...........................................646//16//
Joseph Albert & Cie de Lyon...................3578Ll 8S............................................1298//12//
Guigoum y Delorime de Lyon..................1642Ll 16S 9D........................................597//7//
Viuda Camusat y Fill de Troyez..............2207Ll.....................................................802/710/7
Guillem Davu & Cie de Nimez..................862Ll 16S..............................................313//15//
Josepha Casas..........................................3041Ll 13S 7D.....................................3041// 13//
Joseph Forn...........................................................................................................1560
Marey Bruguera.....................................................................................................554//11//2

34740Ll 2S 7D.

Del comptenou de ell han vis en clar dits acrehadors los deutes que dit difunt Joseph Comaduran deixá lo dia de sa mort, y los que actualment deu satisfer dit Joseph Comaduran y Rovira, y sels ha fet present lo estat de la botiga, y los generos, y efectes que en ella exhistian per satisgerlos. Dels quals conjectuaran no quedar indemnisats per ser bastants per la total satisfacció. Qual ostenció manifestá la bona conducta de dit Joseph Comaduran y Rovira, y la bona fe ab que est, y dit son pare han prosseguit en sos negocis, no obstant de ser notorias las moltas adversitats y desgracias que han tingut en aquells, que son dignas de atenció, y de assentir dits acrehadors al medi que dit Joseph Comaduran y Rovira los ha projectat per la cobransa de sos credits, y per conseguent en suspendrer las accions tant executivas, com altres qualsevols quals competissen en forsa dels abarans, o comptes obers los tenen firmat dit pare y fill Comaduran, y vehenbt est, que dits acrehadors se han fet carrech de eo sobre referit los suplicá, tinguessen a be en firmar ab ell una amigable composició, a la que han assetit per medi de personas desitjants tota tranquilitat en lo modo, y forma que avall se expressará. Y per so dit Joseph Comaduran, y Rovira de una, y lo Señor Ignasi Gomís botiguer, ciutada de Barcelona en lo nom social de Ignasi y Francisco Gomís, y en est nom com a procurador que es dels señors Claudio Chalez & Fills de Lion, de Breton, y Bidolt de Sant Quentin de Rancorel, & Cie de Vismes, de Alexandre y Antoine Tresca de Lion, de Sumas Freres & Cie de Degranges Ganey & Joyeux de Juvene & Cie, de Luis Jaquer Fayelle & Cie, de Louis Roux & Cie, de Clarmeton Freres et Fills, de Seranne Pere Fills & Cie, de Serranne Brunau & Cie de Paris, de Francisco Gorardon pare y fill de Lió, de Antoyne Teste & Cie, de Bouvdam et Ribú, de Geramie Matieu & Cie. de Zelveguer Freres & Cie, de Enermond Galtier & Cie. De Devant Fills & Cie, de Cleogasse Pale, de Vie Rey et Fils, de Loran Bouvdel, de Jean Martel, de Bojean Debarena & Cie, de Louis Galien, de Pinart en Galez, de Francis Dupont & Cie, de Chalon Germans, de Antoine Muger per Pierre Nogarez, de Sors Deterse, de Noel Colom per Juan Claude Alier, consta de sa procura ab acte rebut en poder del Señor Montere notari publich de Lió en Fransa als vint y set Janer mil setcents setanta y tres. De Nicolau Lerrouge de Troye consta de sa procura ab acte rebut en poder del Señor Baylig als vint y tres Setembre mil setcents setanta dos, de que dits notari ab sas lletras y signes en fan fe en deguda forma legalisats. Juan Batista Esparron negociant de Lion com a socio de los Señors Carie, Esparron & Cia, lo Señor Maurici Torras y Prat notari real y causidich ciutadá de Barcelona com a procurador dels Señors Devilas Germans, fill & Cia de Rimer, consta de sa procura ab acte rebut en poder de Nicolau notari de Nimes als divuit Novembre mil setcents setanta dos de que dit notari ab sas lletras y signe en fa fe en deguda forma legalisat. Lo Señor Pedro Luagar comerciant en Barcelona com a tenint facultat del Señor Joan Batista Binderfels de Lion, consta de ella ab carta (segons se diu) de vint y set Janer prop passatlo lo Señor Salvador Casals corredor de orella ciutadá de Barcelona com a procurador de la Señora Josepha Casas en barcelona residint, consta de sa procura ab acte rebut segons se assereix en poder de Felix Capllonch notari publich de número de Barcelona als dinou Novembre mil setcents sexanta sis, Joseph Forn y de Milans Comerciant matriculat, y lo Señor Narcis Bruguera comerciant en Barcelona residints en nom propri de altre, han fet, y firmat la present transacció y concordia ab los pactes avall escrits, y seguents.
Primerament es estat pactat, y concordat entre ditas parts que lo dit Sñeor Joseph Comaduran y Rovira haja de prometrer, conforme ab tenor del present per ocasió de esta concordia, y per lo que los acrehadors sobredits se acontentaran, que haje de prometrer, conforme espontaneament conve, y en bona fe promet donar, y pagar als Señors Claudio Charlet & Fills de Lion tres mil vuytcentas set lliuras, als Señors Breton y Bidolt de Sant Quentin dos mil trescentas trenta set lliuras quatre sous y sis, als Señors Rancorel & Cia de Nismes doscentas setanta tres lliuras catorse sous y un diner, als Señors Alexandre y Antoine Tresca de Lyon trescentas quaranta quatre lliuras catorse sous y sis, als Señors Dumas Freres, & Cie mil nou centas vuytanta vuit lliuras sis sous y tres, als Señors Degranges Ganay & Joyeux setcentas vuytanta lliuras vuit sous y dis, als Señors Juuvene & Cie vuytanta una lliuras disset sous y sinch, als Señors Louis Jaquer Fayille & Cie cent noranta dos lliuras un sou y onse diners, als Señors Louis Roux & Cie trenta tres lliuras divuit sous y deu, als Señors Charmeton Freres & Fills cent quatre lliuras catorse sous y sis, als Señors Seranne pere fills & Cie cent trenta dos lliuras dotse sous y sis, als Señors Serainne Brunall & Cie de Paris sis centas vuytanta nou lliuras divuit sous, y dos, als Señors Francisco Girandon pare y fill de Lió cent sexanta una lliura tres sous y set, als Señors Antoine Teste & Cie sinch centas vuytanta nou lliuras quatre sous y sinch, als Señors Bouvdam et Ribau trenta nou lliuras sinch sous, y sinch, als Señors Geramie Matieu et Cie, cent quaranta dos lliuras deu sous y onse diners, als Señors Zelveguer Freres & Cie siscentas deu lliuras tres sous y vuit, als Señors Enemond Galtier & Cie per doscentas una lliura divuit sous y nou, als Señors Devare Fills & Cie cent quaranta sinch lliuras setse sous y quatre, als Señors Cleofasse Pale sinch centas vuytanta sinch lliuras quatre sous y dos diners, als Señors Ve. Rey & Fils setcentas sexanta quatre lliuras, als Señors Loran Bauvdel quatrecantas trenta set lliuras divuit sous y dos, als Señors Jean Vertel cent noranta una lliura dotse sous y quatre diners, als Señors Bojean Debarena & Cie vuytanta una lliuras onse sous y tres, als Señors Louis Gatlien mil noranta vuit lliuras disset sous y deu, als Señors Pinarden Gayez cent quaranta una lliura nou sous y un diner, als Señors Francisia Duport, & Cie trescentas setanta dos lliuras dotse sous, als Señors Chalon Germans setcentas divuyt lliuras tres sous y vuit, als Señors Antoine Mager per Pierre Nogarez doscentas noranta vuit lliuras tres sous yset, als Señors Deterse cent trenta nou lliuras un sou, y sinch, als Señors Noel Colom per Juan Claude Alier vint y sinch lliuras nou sous y un diner. Als Señors Nocolau le Rouge de Treyes suscebtas sexanta quatre Lliuras catorse sous y sinch, al Señor Jaume Guymará de Marseilla mil doscentas sinquanta sis lliuras set sous, y quatre, als Señors Carié Esparron & Cie de Lion sis mil vuitcentas quaranta lliuras disset sous y un diner, als Señors Devilas Germans Fill & Cie de Nimes trescentas setanta dos lliuras, als Señors Juan Bartolome Binderfels de Lyon siscentas quaranta sis lliuras setse sous, al Señor Joseph Albert & Cia. De Lyon mil doscentas noranta vuit lliuras dotse sous, als Señors Guigoud y Delorme de Lyon sinch centas noranta set lliuras set sous y onse diners, a la Señora Viuda Camusat & Fill de Troyez vuitcentas dos lliuras deu sous y onse diners, als Señors Guillem David & Cia. De Nimes tres centas tretse lliuras quinse sous y vuit, a la Señora Josepha Casas tres mil quaranta una lliura tretse sous, y set, al Señor Joseph Forn mil sinch centas sexanta lliuras, al Señor Narcis Bruguera sinch cents sinquanta quatre lliuras onse sous y dos diners tots moneda barcelonesa. Totas las quals partidas de per junt prenen suma de trenta quatre mil setcentas quaranta lliuras dos sous y set diners també moneda barcelonesa. Y son en paga y satisfacció dels credits que a cada hu de dits acrehadors está devent ell dit otorgant, y devia dit Joseph Comaduran son pare lo dia que morí, llargament explicats en lo estat que sobre va insertat. Y si en dit estat, o aransel hi ha alguna equivocació aixi en pro com en contra tant de dit Comaduran, com dels acrehadors queda salvo lo dret a uns, y altres per esmenarho, Y ditas trenta quatre mil setcentas quaranta lliuras dos sous y set promet pagar en esta forma, so es dos mil vuitcentas noranta sinch lliuas tres diners lo dia de la firma de la present concordia, Altres dos mil vuitcentas noranta sinch lliuras tres diners lo dia hu de Juliol proxim vinent. Sinch mil setcentas noranta lliuras sis diners lo dia primer de Janer de mil setcents setanta quatre. Altres sinch mil setcentas noranta lliuras sis diners lo dia primer de Janer de mil setcents setanta sinch. Altres sinch mil setcentas noranta lliuras sis diners lo dia primer de Juliol de mil setcents setanta sinch. Y las restants sinch mil setcents noranta lliuras sis diners lo dia primer de Janer de mil setcents setanta sis. Totas las quals partidas promet repartirlas entre dits acrehadors cada hu a proporció de son respective credit exis com aniran finint los dits resepctive plassos fins sian enterament satisfet sens dilacio ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de dañs, y gastos. Per lo que en obliga tots sos bens mobles, e immobles, haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley que valer y ajudar li puga. Y per pacte a son propri for submetentse al de la Llotja del Mar, al del Iustre Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar lo judici fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de dits tribunals, y de altre qualsevol superior secular. Per lo que en obliga sa persona y bens rpedits.
Item: Es estat pactat, y concordat, que dits Señor Ignasi Gomis, Joan Baptista Esparron y Maurici Torras y Prat, Pedro Lugar, Señora Josepha Casas y per ella Dr. Salvador Casas, Joseph Forns y de Milans, y Narcis Bruguera en dits respective noms per lo que dit Señor Joseph Comaduran y Rovira ab lo antecedent capitol los ha promes, que hajen de acontentarse, com per ocasió de la present se acontentan y venen a be, que dit Señor Joseph Comaduran los diferesca la paga de las sobreditas quantitats que a cada hu de ells respectivament los está devent per los terminis, y plassos que en lo antecedent capitol se mencionan, y aixi cumplint puntualment a las sobreditas pagas per los terminis prefigits, y no altrament, ni en altra manera prometen, que nol molestaran en judici ni fora de ell, ni li intentaran acció, ni demanda alguna. Si emperó no cumpa, ja sia en part, ja sia en tot, en caraque sia poc, lo que deixia de cumplir, volen, que la present sia nulla, com si feta no fos. Y per conseguent tenir salvo lo dret, y acció pera demanar en forsa dels albarans, y competes oberts tot so, y quant los estará devent, la present en res no obstant. Y ho prometen cumplir, es a saber los dits Señors Ignasi Gomis, Maurici Torras y Prat, y Juan Lugar baix obligació dels bens de sos resepctive principals, y de quiscun assolas mobles, e immobles, haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucións divididoras, y cedidoras accions, a la Epistola del Divo Adriá, y Consuetut de Barcelona que parla de dos o molts que assolas se obligan, y la Dona cerciorada de sos drets per lo notari avall escrit renuncia al benefici Valleyá S.C. A favor de las Donas introduit, y a la authentica que conensa; Si alguna Dona, y tots renuncian a qualsevol lley de son favor llargament.
Item: Es pactat que dit Señor Joseph Comaduran se haja de obligar, com en virtut del rpesent se obliga. Primo: A donar compte cada mes, lo que menos als Señors Ignasi Gomis y Matheu Olivier junts y assolas de lo que cobrará dels debitorss, y de lo que resultará dels geners se vendran en sa botiga aixi contants com al fiar.
Item: A tenir un llibre de caixa, y escriurer a ell tots los dias, o alomenos cada setmana las vendas que se faran en sa botiga aixi contants com al fiar, y los fondos que cobrará dels debitors, a fi que constia de las entradas ab justificació llegitima que donará a dits Señors Gomis, y Olivier, y al altre de ells assolas, y donar los nes copias si las demanaran. Y tot ho promet cumplir baix obligació de sos bens, y renuncias necessarias llargament. E las ditas parts llohant y aprobantant los sobredits pactes y capitols y lo en quiscun de ells contengut prometen cumplirlos su y com en ells se conté baix las mateixas obligacions renuncia y clausulas allí expressadas a que se regereixen. Y com dit Esparon sia Frances, y no entega lo idioma español, se li ha explicat lo contengut en la present per medi de Geroni Janer en Barcelona residint, interprete per dit Esparron elegit explciantli tot son contengut en presencia del notari y testimonis avall escrits. En fe del que otorgan la present escriptura (de que deu pendrerse la rahó en lo ofici de hipothecas de la rpesent ciutat dins los sis dias seguents al de la firma que en altre manera no fará fe per los efectes expressats en la Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat als disset y vint y vuit Mars de mil setcents sexanta vuit) En la ciutat de Barcelona als sinch dias del mes de Mars any de la Narivitat del Señor de mils etcents setanta y tres. Essent presents per testimonis Fortia Reverter escrivent y Geroni Janer jove botiguer en Barcelona residins.
Joseph Comaduran, Ignasi Gomis, Javier Esparron, Maurici Porrua y Prat, Salvador Vasols, Joseph Forn y de Milans, Narcis Bruguera, En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer als otorgants, y quen firmaren de sa ma. Joan Fontrodona y Roura notari.