Saga Bacardí
43912
CONVENIO DE PAGO DE LOS ACREEDORES DE ANTONIO COMADURÁN Y ROVIRA
.

En nom de Deu Amen; Las parts avall escritas; De son grat y certa ciencia confessan, y en veritat regoneixen la una part a la altre, que per rahó de las infraescritas cosas, entre ellas, se ha fet y firmat la concordia seguent.-----------------------------
Per quant Antonio Comaduran y Rovira botiguer ciutadá de Barcelona, se presumia que dins pochs dias se trobaria molestat per part de sos acrehedors, als quals deu crescudas quantitats per diferents albarans te firmats, y lletras de cambi las te donadas, com altrament los noms dels quals acrehedors, y quantitats que a cada un de ells, está debent, apart de un memorial, o estat que es del thenor seguent.-----------------------------------
Estat del que está debent Antonio Comaduran y Rovira a sos acrehedors.

Primo al Sor. Ramon Pujol y Prunes per dos lletras de sinch
Abril prop passat a quaranta sinch dias fecha a sa ordre contra
Miquel, y Manuel Torras de Madrit, la una de catorse mil cent
vuitanta tres reals; la altra de nou mil quatre centes sinquanta
sinch reals, juntas vint y tres mil sis centas trenta set reals tots
de velló, reduits a moneda cathalana, dos mil cent noranta set
lliuras dos sous.
Item Al Sor. Cayetano Font, y Closas per una lletra de sinch
Abril prop passat a sexanta dias fecha a sa ordre, contra
Miquel, y Manuel Torras de Madrit de nou mil quatre centas
sinquanta quatre reals de velló reduits, a moneda Cathalana
son vuit centas setanta vuit lliuras divuit sous, y sis diners.
Item al Sr. Joan Bacigalupi per una lletra de vuit Maig prop
pasat , a noranta dias fecha a son ordre de catorse mil quatre
cents y vint reals de velló, contra Miquel y Manuel Torras de
Madrit, reduits a moneda Cathalana a mil tres centas quaranta
lliuras dotse sous, y dos diners.
Item al Sr. Francisco Espar, y Arau per una lletra de dos Abril
prop pasat a noranta dias feta a sa ordre de nou mil sinch cents
noranta reals de velló, contra Miquel, y Manuel Torras de
Madrit reduits a moneda Cathalana vuit centas noranta lliuras
onse sous, y quatre diners.
Item al Sor. Olaguer Verdaguer, y Ros a cumpliment de un vale
de generos comprats en vint y sis Juny prop passat a sis mesos
de plasso import de quatre centas quaranta quatre lliuras divuit
sous y nou diners, y per altre vale idem de tretse de Desembre
prop passat sis centas divuit lliuras quinse sous, que junts estos
dos partidas fan la suma de nou centas vint y tres lliuras quinse
sous y vuit diners.
Item al Sor. Thomas Bohigas a cumpliment de un vale de seda
comprada en nou Agost prop passat a sis mesos plasso, import
de mil vuit lliuras quinse sous, y quatre diners, quatre centas
quinse lliuras onse sous, y set diners.
Item al Sor. Anton Amat a cumpliment de un vale de Branillas
compradas en quatre de Setembre prop passat a sis mesos plasso
import de tres centas sinquanta nou lliuras catorse sous, dos
centas vint y sinch lliuras.
Item al Sor. Claudi Charlet, y Fills, Morel, y Aodet de Marsella
Per un compte de mercaderias remeteren en tres Maig del any
Prop passat dos mil dotse lliuras tornesas, que reduidas al cambi
de quinse lliuras, y vuit sous tornesas per doble set centas trenta
una lliuras dotse sous, y nou diners.
Item als Sors. Mallet Pare, y Fill de Paris per una lletra de dinou
Febrer a noranta dias fecha de dos centas sexanta vuit doblas disset
reals dotse marvedissos plata librada per compte de Debrisac Paulet,
y Aordrinch
de St. Quentin, mil sinch centas tres lliuras quinse sous,
y deu diners.
Item als Sors. Sellon Germans de Paris, per altra de vint de Febrer a
noranta dias fecha de vuitanta set doblas, vint y vuit reals vuit
maravedissos plata librada per compte de G. Paulet de St. Quentin,
quatre centas noranta dos lliuras dos sous, y onse diners.
Item per una lletra de Bernat Molet, y Prats de Cadiz de vint y sinch
Abril a quranta dias fecha, ordre del Sor. Mariano Rovira,
sis centas una lliura sis sous.
Item per altre idem a sinquanta sinch dias fecha ordre del Sor.
Joan Gallisa quatre centas noranta quatre lliuras un sou,
y quatre diners.
Item per lo que me correspont pagar en la Compañía de Segurs,
vaix invocació de Nostra Sra. del Rosari, St. Domingo, y Sta.
Catharina de Sena mil lliuras.
Item a Dna. Theresa Picó, y Salla per un vale a interes quatre
mil sinch centas lliuras.
Item a la Sra. Theresa Comaduran, quant vingua lo cas de pendrer
estat vuit centas lliuras.
Item al Sor. Joan Guimerá en compte mil dos centas setanta set lliuras,
quinse sous, y tres diners.
Item al Sor. Baltasar Bacardí per varias lletras, y diners prestats graciosament
vint y una mil noucentas setanta vuit lliuras, y un sou.
Item al Sor. Hanri Panescoucke, y fills de Lille dos mil sinch centas vint, y sis lliuras,
sis sous tornesas per doble fan en moneda Cathalana nou centas divuit lliuras
tretse sous, y un diner.
Item al Sor. Acrant pare y fill de Cholet mil sexanta tres lliuras catorse sous tornesas
que reduidas al cambi de quinse lliuras deu sous tornesas per doble fan en moneda
Cathalana tres centas vuitanta sis lliuras setse sous.
Item al Sor. Dupay de Marceille tres centas quaranta dos lliuras sis diners tornesas,
que reduidas al cambi de quinse lliuras vuit sous tornesas per doble, fan en moneda
Cathalana cent vint, y quatre lliuras set sous, y quatre diners.
Item al Sor. Dumoulin Germans de St. Clode tres centas noranta una lliuras tornesas
que reduidas al cambi de quinse lliuras vuit sous tornesas per doble fan en moneda
Cathalana cent quaranta dos lliuras tres sous, y vuit diners.
Item al Sor. Patry y Compañía del Castell Gontrer mil sis centas vuitanta quatre
lliuras divuit sous tornesas, que reduidas al cambi de quinse lliuras vuit sous tornesas
per dobles fan en moneda Cathalana sis centas dotse lliuras tretse sous, y deu diners.
Item als fills de Joan Andrea Holtzverger, de Aurenberg mil set centas sinquanta sis
Lliuras quinse sous tornesas, que reduidas al cambi de quinse lliuras vuit sous tornesas
per doble fan en moneda Cathalana sis centas vuit lliuras setse sous, y quatre diners.
Item al Sor. Diffoux, y Compañía de Montpeller vuit centas quaranta quatre lliuras
tornesas que reduidas al cambi de quinse lliuras vuit sous tornesas per dobla fan
en moneda Cathalana tres centas sis lliuras divuit sous, y dos diners.
Item al Sor. Casthol de Marceille, nou centas setanta dos lliuras tornesas, que reduidas
al cambi de quinse lliuras vuit sous tornesas per dobla fan en moneda Cathalana tres
centas sinquanta tres lliuras nou sous.
Item al Sor. Wilermoz Simonet, y Rozer de Lion mil sis centas quatre lliuras
tornesas, que reduidas al cambi de quinse lliuras vuit sous tornesas per doble
fan en moneda Cathalana sinch centas vuitanta tres lliuras sinch sous, y sis diners.
Item Al Sor. Panckowarte germans, y compañía de Lille dos mil vuit centas, y una
lliuras tornesas, que reduidas al cambi de quinse lliuras vuit sous tornesas per doble
fan en moneda Cathalana mil divuit lliuras deu sous, y deu diners.
Item al Sor. Rast germans de Lion sis centas quaranta set lliuras tornesas, que
reduidas al cambi de quinse lliuras vuit sous tornesas per doble fan en moneda Cathalana
dos centas trenta sinch lliuras sinch sous, y sis diners.
Item al Sor. Esteve Mulsans de Thisy set centas vint y tres lliuras dinou sous,
y sis diners tornesas, que reduidas al cambi de quinse lliuras vuit sous tornesas
fan en moneda Cathalana dos centas sexanta tres lliuras sinch sous, y quatre diners.
Item al Sor. Joan Zellveguer pare, y Compañía de Lion quatre mil tres centas
setanta una lliuras tornesas, que reduidas al cambi de quinse lliuras vuit sous
tornesas fan en moneda Cathalana mil sinch centas vuitanta nou lliuras nou sous, y un diner.

Y no tenint lo sobre dit Anton Comaduran, y Rovira al present diners comptants, y expedits per satisfer a tots sos acrehedors promptament las quantitats que los está debent los ha ofert, que si tenian a be de firmar ab ell una amigable composició, y no usaban de las accions, que en virtut de sos credits los competeixen, los pagaria enterament en los plassos que avall ab lo primer capitol se expressaran las quantitats, que respectivament deu a cada un de ells. Y considerant dits acrehedors, que per dita falta no pot promptament satisfer lo total de sos credits, y que nols demana mes, que la sola dilació de temps per la paga, han tannuit , a adherirse a la oferta proposada, y firmar la present concordia: Per so entre parts del mencionat Anton Comaduran y Rovira botiguer de telas ciutadá de Barcelona de una, y Ramon Pujol y Prunés, Cayetano Font y Closas, Joan Bautista Bacigalupi, Francisco Espar, y Arnau en lo nom social de Francisco Espar y Compañía, Olaguer Verdaguer, y Ros, Thomas Beucat, Anton Amat, y Pont, Baltasar Bacardi tots comerciants ciutadans de Barcelona, y Claurio Moret en lo nom comercial de Claude Charlet, y Fills, Morel y Modet comerciant Frances vuy en Barcelona trobat acrehedors (junt ab los sobredits Sors. Mallet pare, y fill de Paris, Sores.Sellon germans de Paris, Sor. Bernat Molet, y Prats, Sor. Joan Gallisá, Sors. Directors de la Compañía de Seguros baix invocació de Nostra Señora del Rosari, St. Domingo, y Sta. Catharina de Sena, Doña Theresa Picó y Salla, Theresa Comaduran, Joan Guimerá, Hanry Panckoucke y fills de Lille, Sors Heraut pare, y fill de Cholet, Sor. Dupay de Marceille, Sors Dumerlin germans de St. Claude, Sor. Patri y Compañía de Montpelier, Sors. Caiylchol de Marceille, Sor. Wilermez Simonet, y Roffet de Lion, Sor Panckoucke germans y Compañía de Lille, Sors. Rast Germans de Chian, Sor Esteve Mulsant de Thisy, y lo Sor. Joan Jovell Veguer pare, y compañía de Lion, que part per estar ausents de esta ciutat, y no tenir al present en Barcelona procurador firmaran junt ab altres, que al pesent no se encontran en esta convocació ab acte apart de la pesent concordia) del referit Anton Comaduran de part altre fent estas cosas per sa major fermesa ab acistencia de Joseph Pintó aguacil de la Curia Real ordinaria de esta ciutat en virtut de llicencia concedida per lo Excelentisim Sor. Dn. Felix Oneille Thinent General dels Reals Exercits de Sa Magestat, Governador Militar, y Politich de esta Plassa, y ciutat de Barcelona, y son districte als vint y nou del mes de Maig prop passat han vingut a la pesent concordia ab los pactes, y capitols seguents.---------------------------------------

Primerament. Lo sobre nomenat Anton Comaduran y Rovira per lo que los expresats acrehedors ab altre subseguent capitol y ab acte apart se acontentan, y altrament per causa de la present concordia, De son grat y certa ciencia conve, y en bona fe promet, a tots los sobre nomenats acrehedors, que los donará, y pagará las quantitats que a quiscun de ells esta devent en la present ciutat de Barcelona, ab un termini de tres añs proxims, y ab tres iguals pagas, comensant a fer la primera paga del dia present a un any, y axi los restants dos añs en semblans termini, fins que las quantitats sian enterament satisfetas, demanera que degan repartirse ditas pagas entre dits sos acrehedors a proporció de son credit, tot lo qual promet adendrer, y cumplir sens dilació, ni excusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots dañs, gastos, interesos, y despesas:Per lo que ne obliga tots sos bens, y drets, mobles, e immobles, haguts, y per haver, renunciant a qualsevol lley, o dret, que afavorirlo puga, y per pacte a son propri for, submetent a ell, y a sos bens al for del Illustrisim Sor. Corregidor de la present ciutat de Barcleona y de latre qualsevol tribunal, o superior secular tantsolament, ab facultat de variar lo Judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos a de la Curia de dit Illustrisim Sor. Corregidor, y de altre qualsevol tribunal, o superior secular tant solament; obligant per pacte unicament tots sos bens, y drets sobre dits.--------------------------------------------

Item estat pactat, y convingut entre las sobreditas parts que per quant dit Anton Comaduran se troba ab molts efectes en sa botiga, ab los quals se poden satisfacer sos acrehedors especialment aquells que vullan cobrar mes proximament es estat convingut, que puga qualsevol de sos acrehedors pendrer los efectes que voldra a compte de son credit, debense aquells estimar per dos experts, un per part elegidors, per cas de discordia dega seguirse un tercer.-----------------------

Item Los sobre referits Ramon Pujol, y Prunes, Cayetano Font, y Closas, Joan Bacigalupi, Francisco Espar, y Arau, Olaguer Verdaguer, y Ros, Thomas Bohigas, Anton Amat, Baltasar Bacardi, y Claudio Morel, afirmant dit Cayetano Font en virtut de jurament avall escrit esser menor de vint y sinch añs, major emperó de vint y tres añs. Per lo que dit Anton Comaduran, y Rovira los ha promes pagar ab lo primer capitol de esta concordia, y se ha obligat donerlos, y pagarlos a ells, y als demes acrehedors sobrenomenats las quantitats de sos respectives credits en lo plasso, modo, y forma alli expressats, y altrament per causa de la present concordia. De son grat y certa ciencia acontentan y venen be que dit Anton Comaduran los diferesca la paga per los terminis, y plassos que en loprimer capitol se mencionan, aixi que cumplint en ella en los terminis prefigits, y no altrament en altre manera, prometen al mateix Anton Comaduran, y Rovira que no li demanaran, ni pretendran interes algun per rahó de sos respectives credits, ni lo molestaran en judici ni fora de ell, abdicanse de intentar acció, petició, ni demanda alguna tot lo que prometen atendrer, y cumplir, sens dilació, ni excusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució, y esmena de tots dañs, gastos, interesos, y despesas. Per lo que ne obligan tots sos bens, y drets, mobles, e immobles, haguts, y per haver, renunciant a qualsevol lley, o dret que afavorir los puga, y lo referit Cayetano Font jura en ma, y poder del notari avall escrit, en virtut del qual jurament affirma esser menor de vint y sinch añs, major emperó de vint y tres añs. Perso renuncia al benefici de sa menor edat, lesio, facilitat, e ignorancia, restitució in integrum demanant, y a qualsevol altre dret, o lley que afavorirli puga.----------------------------

Item es estat pactat, y convingut entre ditas parts, que per quant dit Balthesar Bacardí se troba altre acrehedor, y que en quant a son credit dega prometrer posposarse als acrehedors expressats en la present concordia solament, y no als que talvegada poguessen de nou crearse; perso de son grat, y certa ciencia convé, y en bona fe promet als sobre expressats acrehedors, que no pretendrá cobrar son credit fins, y a tant, que aquells estigan pagats, y satisfets enterament dels seus. Tot lo que promet atendrer, y cumplir sens dilació, ni excusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució, y esmena de tots dañs, gastos, interessos, y despesas. Per lo que ne obliga tots sos bens, y drets, mobles, e immobles haguts, y per haver, renunciant a qualsevol lley, o dret, que afavorirli puga.-----------------------------------------

Item y finalment es estat pactat, y concordat entre las mateixas parts, que cumplintse exactament per lo deutor comu a tot lo convingut, y estipulat en esta concordia deuran tambe cumplirho dits acrehedors, perque en lo cas que dit debidor comú, no cumplis tot lo convingut, y pactat, en esta podran dits acrehedors y cada hu de ells de sa propria autoritat y sens ministeri de judici, no sols tornar en sos primitius credits demanantli tots sos credits, sino tambe valense de las forsas y obligacions posadas, y continuadas en sos respectives alvarans, y lletras en la conformitat podrian, sino haguesen firmat la present concordia, pues en lo cas de inobservancia en tot o en part volen las sobre ditas parts sia nulla esta concordia en virtut del pacte resolutiu entre ellas convingut. Y aixi las sobre ditas parts lloant y aprobant los expessats capitols, y tot lo que sobre contingut prometen, la una part a la altra reciprocament cumplirho, y contra las cosas en ell contingudas no fer ni venir, baix las mateixas obligacions, renuncias, y clausulas en ells expessadas, a que se refereixen, y las ditas parts quedan advertidas per mi lo notari avall escrit que de esta concordia se ha de haver la rahó en la officina de hipotecas de esta capital dins sis dias proxims altrament no ha de donar fee en judici per los efectes expresats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcleona als sinch dias del mes Juny del any del Naixament del Señor de mil set cents vuitanta tres. Essent presents per testimonis Guillerm Timermans comeciant, y Joaquim Luca jove comerciant los dos en Barcelona habitants.
Antonio Comaduran y Rubira, Caietano Font, Baltasar Bacardi, Francisco Espas y Compañía, Ramon Pujol Prunes, Olaguer Verdaguer y Cia, Claudio Chartet e hijos, Antonio Amat y Pons, Joan Bacigalupi, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo coneixer a dits otorgants y que han firmat de sas mans.