Saga Bacardí
43927
INVENTARIO DE LOS BIENES DEJADOS POR ANTONIO COMADURAN Y ROVIRA. (4ª parte)
.

Item Capitols Matrimonials firmats entre Jaume Blanch y Margarida Blanch conjuges en poder de la notaria publica de dita Vila de Tossa als catorse Juliol mil set cents quaranta tres.
Item altres Capitols Matrimonials entre Vicens Darder, de dita Vila de Tossa de una, y Margarida Darder y Marus de altra, rebut en poder de dita escrivania de la Vila de Tossa als onse Juliol mil set cents.
Item altres Capitols Matrimonials firmats entre Grau Rovira mariner de la citada Vila de Tossa de una, y Anastasia Rovira y Macaya de altra en poder de la referida notaria de la Vila de Tossa als tretse Desembre mil set cents onse.
Item altres Capitols Matrimonials firmats entre Narcis Ruira mariner de la expressada Vila de Tossa, y Margarida Ruira y Vidal, sa muller de altra, en poder de la expressada escribania de Tossa als deu Agost mil sis cents vuitanta hu.
Item un acte de venda perpetua de una pessa de terra part cultiva, part campa, y part boscosa situada en lo terme de la expressada Vila de Tossa, y en lo lloch anomenat Coma fosca del Mas Sant, firmada per Anna Bordas, y Darder viuda de Domingo Bordas, y Pere Bordas y Darder, mare, y fill a favor de Narcis Ruira mariner als sis Mars mil sis cents noranta sinch.
Item un acte de heretament firmat per Jaume Ruira, mariner, y Agna Ruira conjuges, a favor de Narcis Ruira, son fill en poder de la mencionada notaria de la Vila de Tossa als deu Agost mil sis cents vuitanta hu.
Item un acte de concessió de llicencia per poder, y facultat per poder revendicar qualsevols censals, y debidoris firmat per Pau Macaya, a favor de Grau Rovira en poder de la prenarrada escribania al primer de Setembre mil set cents vint y set.
Item lo testament de Pau Macaya rebut en poder de la expressada escribania, als vint y vuit Janer mil set cents trenta hu.
Item un acte de censal de preu cent lliuras creat per Pau Macaya a favor de la causa Pia fundada per Geronim de Payet, Pbre. y Rector de dita Vila en poder de la referida notaria als vint Octubre mil set cents trenta hu.
Item un acte de donació per causa de mort, firmat per Pau Macaya, y Anastasia Macaya, conjuges, a favor de Jaume Ruira en poder de la mencionada notaria als disset Juny mil set cents trenta quatre.
Item un acte de resilició de la sobredita donació, firmat per dit Jaume Ruira a favor de dits conjuges Macaya en poder de la sobre expresada notaria als trenta Agost mil set cents trenta sinch.
Item un acte de debitori de la quantitat de disset lliuras, firmat per lo sobredit Pau Macaya, a favor de Ramon Bosch, y Antoni Colombí negociants de la sobredita Vila de Tossa, en poder de la referida escribania als vint, y vuit Novembre mil set cents trenta sinch.
Item una apoca firmada per lo procurador de Eulalia Llorera a favor dels Administradors de la causa Pia de Paula Vinyes de la quantitat de deu lliuras en poder de Miquel Joan Cellers notari publich de Barcelona, als quinse Maig mil sinch cents seixanta tres.
Item lo testament de Jaume Roira mariner, rebut en poder de la referida notaria de dita Vila de Tossa, als quinse Setembre mil sis cents noranta sinch.
Item lo testament de Anna Ruira y Cellers, viuda rebut en poder de la mencionada notaria, als onse Juliol mil sis cents noranta nou.
Item lo testament de Margarida Ruira, y Vidal, viuda rebut en poder de dita notaria als catorse Febrer mil set cents, y hu.
Item un acte de difinició de censal de preu cent lliuras firmat per los tudors, y curadors de las personas, y bens de Grau Rovira, a favor de Anna Ruira, y Margarida Ruira viudas, en poder de la expressada notaria als vint de Maig mil sis cents noranta set.
Item una apoca de la quantitat de vint y sinch doblas firmada per Jaume Ruira, a favor de Gaspar Sala de la Vila de Lloret en poder de Lazaro Galí notari de dita Vila als disset Febrer mil sis cents setanta nou.
Item un acte de difinició de tutela, y cura firmada per Grau Ruira, a favor de Pere Ruira rebut en poder de la notaria de la expressada Vila de Tossa als vuit Novembre mil set cents hu.
Item un acte de difinicio de drets firmat per Grau Ruira a favor de Jaume Ruira en poder de la expressada notaria al primer Abril mil sis cents noranta hu.
Item un inventari dels bens que foren de Narcis Ruira pres per Margarida Ruira, sa muller, en poder de la expressada notaria als sis Octubre mil sis cents noranta sinch.
Item un plech de diferents papers de poca entitat, y entre ells algun concernents a la tutela, y cura de Grau Ruira.
Item un acte de venda firmat per Grau Soler pescador de dita Vila de Tossa, y Margarida Soler,conjuges , a favor de Jaume Rovira mariner de la mateixa, de una casa situada en la mateixa Vila, y en lo carrer publich demunt la Iglesia en poder de la referida notaria als onse Novembre mil sis cents seixanta hu.
Item altre acte de venda firmat per Joan Baptista Cellers negociant de la Vila de Ull de Molins, Arquebisbat de Tarragona, a favor de dit Jaume Ruira, de tota aquella vinya situada en lo terme e dita Vila de Tossa, y en lo lloch dit La Fabrega, en poder de la citada escribania als sis Juny mil sis cents seixanta sis.
Item altre acte de venda feta en lo Encant Publich firmada per Pere Gotarra, pescador de dita Vila de Tossa, y Salvador Gotarra, pare y fill a favor de Jaume Rovira , y Grau Rovira, germans, de una botiga situada en lo terme, y Parroquia de la expressada Vila, en lo lloch anomenat Lo Racó, en poder de la mencionada escribania als nou de Novembre mil sis cents setanta sis.
Item los Capitols Matrimonials firmats entre Damiá Sanlions mariner de dita Vila de una, y Oracia Ruira doncella de altra en poder de la expressada notaria als vint y sis de Maig mil sis cents setanta sis.
Item lo testament de Vicens Cellers, y Terré mariner de dita Vila en poder de la sobredita notaria als vint de Octubre mil sis cents noranta tres.
Item lo testament de Grau Terré mariner de la expressadaVila de Tossa, en poder de la mencionada escribania als vint y dos Octubre mil sinch cents vuitanta nou.
Item lo testament de Anna Cellers, viuda rebut en poder del Rnt. Joseph Domenech Rector de Ull de Molins del Arquebisbat de Tarragona, als vint y quatre de Setembre mil sinch cents noranta vuit.
Item una apoca firmada per los tudors y curadors dels fills de Miquel Cerlers y Terré a favor de Vicens Ruira en poder de la expressada notaria de Tossa als deu Novembre mil sis cents quaranta tres.
Item un acte de difinició firmat entre Jaume Rubira mariner, y Anna Rubira y Cerles conjuges de una, y Pere Cerles de altra. En poder de la referida escribania als vint y sis Abril mil sis cents setanta vuit.
Item un acte de venda firmat per los tudors, y curadors de Victoria Soler a favor de Jaume Rubira de un tros, o cos de terra situada en la expressada Vila de Tossa en poder de dita escribania als trenta Agost mil sis cents setanta sis.
Item altre acte de venda firmat per Magí Rabassa pages de dit terme de Tossa, a favor de Jaume Rubira de una tanca que es situada entre lo Camp del Mas Rostoll, que era de dit venedor, en poder de la sobredita escribania als vint y sinch Octubre mil sis cents setanta sis.
Item vint y quatre pergamens ficats dintre de un jarro.
Item dos carteras, la una de cuyro, y la altre de marroquina encarnat, las dos usadas.
Als tretse dias del mateix mes de Juliol fou continuat lo present inventari, en lo modo seguent:
Item una Mare de Deu de la Cinta de Tortosa.
Item quatre armats petits, vestits.
Item diferents figuras de Pesebre, usadas.
Item una imatge de Christo resucitat.
Item uns serafins de cartró.
Item una Creu ab diferents guarnicions de mareperla.
Item un quadro de la Mare de Deu ab guarnició dorada.
Item una efigie de Clement tretsé ab guarnició de colradura.
Item un quadro de vidre ab la efigie de la Mare de Deu.
Item altre quadro ab una imatge, usat.
Item una bruxula ab capsa de os, dolenta.
Item unas sivellas de pedras, usadas.
Item diferents creuetas de Montserrat.
Item diferents medallas de llautó.
Item un cinto ab son cap de mort, y rosaris corresponents, tot usat.
Item un llibret intitulat Relotger de la bona mort.
Item un escriptori de fusta de noguera ab tres calaixos grans, y set de petits ab sas anellas y sobrepanys de llautó, y dins ell se ha trobat lo seguent:
Item vuit camisas de bueltas, usadas.
Item nou corbatins de batista, usats.
Item nou calsotets de tela, usats.
Item dos armillas de cotonina, usadas.
Item una camisola de tela, usada.
Item altra camisola de tela, usada.
Item un escapolari de bayeta, usat.
Item sinch tocarresors, usats.
Item dos plechs per afeytar, y un pentinador de tela, usats.
Item sis camisas de tela, usadas.
Item dos armillas de bayeta, usadas.
Item una camisa de tela per bueltas, usada.
Item quatre camisas per dessota, usadas.
Item un capotillo de bayeta blanca, usada.
Item un calaix ab diferents especies de draps.
Item sinch benas, usadas.
Item diferents draps.
Item dos bossas de tafetá per los cabells, usadas.
Item nou gorras de cotó, tres de blancas, y sis de viadas, usadas.
Item un parell de sabatas de vadell, negre.
Item guardastoxes de tella, usats.
Item tres mocadors de color obscur, usats.
En lo quarto de mitja escala ahont dormen los fadrins se ha trobat lo seguent:
Item dos llits de peu de gall ab sas posts y banchs, lo un pintat, y lo altre sens pintar, usats.
Item sis transportins plens de palla ab telas viadas, usats.
Item quatre matalassos ab telas viadas plens de llana, usats.
Item dos conxas de indianas plenas de cotó, usadas.
Item una flassada verda, usada.
Item quatre cortinas, y dos cenefas de indiana bavas y blancas per las alcobas, usadas.
Item los arrimaderos de palla per dit quarto, usats.
Item sinch cadiras de diferents colors ab assientos de boga, usadas.
Item quatre bauls de fusta cuberts de pell, usats.
Item dos barretas de ferro, usadas.
Item tretse Creus de fusta per fer la via crucis.
Item dos taulas de fusta, usadas.
Item un tros de fusta a modo de prestatges, per posar llibres, usat.
Item un escriptori de fusta, usat.
Item una capelleta de fusta, ab lo cap de St. Joan Baptista.
Item catorse cuadrets, usats.
En lo celler se ha trobat lo seguent:
Item tres botas de mitja carrega ab cercols de fusta.
Item tres gerras de terra per posar oli, usadas.
Item un brocal de llauna ab sa capsa de suro, usat.
Item dos fanals de vidre per acompanyar la Sora, usats.
Item dos gerras petitas, usadas.
Item un vetllador de fusta, usat.
Item una taula de fusta per manjar en lo llit, usada.
Item lo fanal per lo cap de la escala, usat.
Item un raspall gran, usat.
Item dos estisoras, las unas grans, y las altras petitas, usadas.
Item dos angelets platejats, usats.
Item tres poms de fusta, usats.
En un quarto del tercer pis immediat al terrat se ha trobat lo seguent:
Item una arquilla de fusta negra, ab catorse calaixos, usada.
Item una taula de fusta negra ab creuera del mateix, usada.
Item una cortina y una cenefa de flemulas blavas, y blancas, usadas.
Item una caixa de fusta negra ab sos calaixos, usada, buyda.
Item set paissos ab guarnició jaspejada, usats.
Item una sort de fusta dolenta.
Item diferents guarniments de finestra, y finestrons, dolents.
En lo terrat se ha trobat lo seguent:
Item vint y tres testos per plantas, flors, usats.
Item una gerra gran per lo mateix, usada.
Item una corriola dolenta.
Balans dels efectes que lo difunt Anton Comaduran, y Rubira lo dia vint y vuit de Juny del corrent any tenia en son poder a saber es de puntas de diferents especies quinquillerias en la botiga, y deutas a son favor contets com per menor se expressará en los estats que avall insertaran que son del tenor seguent:
De puntas de fill………………………..
De puntas de seda blanca…………… acredita la quantitat de 9185Ll5S.
De puntas de seda negra……………..
Segons es de veurer del estat es del tenor seguent:
Nº 2….3 pessas tir…..78#…..Puns de seda blanca a 2S3D………..…..8Ll15S
9….4……………….51#…..ditas…………………….6S6D…….........16Ll11S
10….7……………..128#......ditas…………………….5S6D…….........36Ll6S
11….9……………..107#..3..ditas…………………….6S10D……...…32Ll4S3D
12….6………………58#......ditas…………………….6D10D..………17Ll8S
19….1………………..3#......ditas…………………….8S9D….………..1Ll6S3D
23….2…………….152#..7..ditas…………………….3S!0D……...…22Ll18S7D
25…4………………43#..1..ditas…………………...11S….…..…......23Ll14S4D
40…6……………..121#......ditas…………………….8S10..……...…48Ll8S
41…2………………27#.......ditas……………………8S6D…………11Ll9S6D
48…6…………….176#.......ditas……………………5S3D…………46Ll4S
51…5……………...81#......ditas…………………….3S3D…………13Ll3S3D
54..11……………233#......ditas……………………...3S.…………...34Ll19S
56…1……………..12#..4..ditas……………………..2S6D…………..1Ll11S4D
62…1………………8#......ditas……………………..3S9D…………..1Ll10S4D
64…1………….….11#..4..ditas……………………..3S9D…………..2Ll3S1D
66…2…………...165#......ditas……………………...1S8D………...13Ll15S
67…3……………..24#.....ditas…………………….…7S……………..8Ll8S
72…3……………..55#..4..ditas…………………….2S3D….………..6Ll4S10D
73…1………………6#..4..ditas…………………….1S3D….……………8S1D
82…2…………….38#..4..ditas……………………...7S……….……13Ll9S6D
84…1…………….21#......ditas………………………10S……………10Ll10S
90…6…………...206#..6..ditas………………………..3S6D………...33Ll12S
91…2…………….12#......ditas………………………11S……………...6Ll12S
96..16…………..393#......ditas………………………..7S6D……….147Ll7S6D
98…1…………….12#..6..diats………………………..3S……………...1Ll18S3D
99...1…………….18#......ditas………………………..7S6D…………..6Ll15S
100…2…………….46#......ditas………………………..5S6D…………12LL13S
108…2…………….24#......diats………………………..3S6D…………..4LL4S
109..10…………..246#..2..ditas………………………..6S……………..72Ll19S6D
111…3…………….58#......ditas………………………..8S……………..23LL4S
113..19…………..345#..3..ditas………………………..7S6D………...129Ll10S3D
114…5…………...125#..4..ditas……………………….6S6D…………..40Ll15S9D
115…4…………….99#..4..ditas………………………..4S6D………….22LL7S0D
117…1…………….11#..6..ditas………………………..8S……………….4Ll14S
120…2…………….29#..6..ditas………………………..5S6D……………8Ll00S7D
122…4…………….38#..4..ditas………………………..8S………………15Ll8S
123…1……………...2#..6..ditas………………………..8S………………..1Ll2S
124…-……………..62#..4..ditas……………………….4S6D…………..34Ll1S
129…1………………9#..6..ditas……………………….4S6D……………2Ll5S
132...2………………26#..4..ditas………………………8S9D…………..11Ll11D
135...1………………16#..4..ditas………………………7S6D……………6Ll3S
136...1……………….1#..4..ditas……………………..12S6D………………18S
137…1……………..36#......ditas………………………7S6D…………...13Ll10S
138…2……………..24#..6..ditas………………………4S3D…………….5Ll5S
139…1………………1#..3..ditas……………………..10S……………………13S
140…2……………..10#..4..ditas……………………..10S6D……………4Ll13S
148..8…………….100#..5..ditas……………………….9S6D………….47Ll15S
151…3…………...123#..2..ditas……………………….2S……………..12Ll6S
152…9…………...398#..2..ditas……………………….1S6D………….29Ll17S
158…1………………2#..6..ditas……………………..12S……………….1Ll13S
159…4…………….42#......ditas……………………….8S……………..16Ll16S
161…3…………….16#..4..ditas……………………..11S6D……………9Ll9S
162.10…………….86#..6..ditas………………………9S3S…………….4Ll2S1D
163…2…………….53#..2..ditas………………………7S……………..18Ll2S9D
165…2…………….31#..4..ditas………………………8S6D………….13Ll7S3D
166…3…………….29#..3..ditas……………………1Ll2S…………….32Ll2S3D
167…4…………...177#..7..ditas………………………2S3D………….20Ll 1D
168...3…………....168#.....ditas……………………….3S……………..25Ll4S
169…2…………….24#..7..ditas……………………..16S……………..18Ll18S
170…2…………….11#..4..ditas……………………..14S………………8LL1S
171…1………………6#..4..ditas………………….1Ll17S1D………..12Ll 6D
173…1………………7#..4..ditas…………………….9S6D……………3Ll11S3D
174…1………………7#.....ditas……………………..8S……………….2Ll16S
Set esclavinas de ditas sens guarnir a 8S……………………………..2Ll16S