Saga Bacardí
43931
INVENTARIO DE LOS BIENES DEJADOS POR ANTONIO COMADURÁN Y ROVIRA.(8ªparte)
.

Dn. Joseph Ruby passamaner de Manresa………..…...157Ll11S11D
Las quals partidas de debit juntasimportan
la suma, o quantitat de ………………………………..28.437Ll5S8D
-----------------------------

De manera que combinada la sobredita partida de vint, y vuit mil quatre centas trenta set lliuras, sinch sous y vuit diners, que importa lo debit ab la de trenta sis mil tres centa sinquanta set lliuras, onse sous, que importa lo credit, queda liquit a favor de dit difunt Antoni Comaduran y Rubira la quantitat de set mil nousentas vint lliuras sinch sous, y quatre diners.
Als trenta dias del sobredit mes de Juliol, fou continuat lo present inventari en la forma seguent:

PLATA, OR, Y PEDRERIA

Primo dos dotsenas de ganibets ab manech de
plata de la lley, que se judican de pes seixanta
onsas a vint reals la onsa, cent y vint lliur………………….……..120LL
Item dos tenedors de ferro ab manech de
plata de la lley que se judican de pes deu
onsas, vint lliuras.…………………………………………………..….20Ll
Item un plateret, y espaviladoras de plata
de la lley de pes deu onsas a vint reals la
onsa, vint lliuras.…………………………………………………..…..20Ll
Item altre plateret, y espaviladoras de plata
de la lley de pes deu onsas a vint reals la
onsa, vint lliuras………………………………………………………..20Ll
Item una sotacapa mediana de plata de
la lley, de pes vint y vuit onsas, a vint
reals la onsa, sinquanta sis lliuras..………………………………...56Ll
Item altra sotacapa gran de plata vella de
la Maria grossa de pes quaranta onsas, a
divuit reals, catorse lliuras vuit sous………………………………..14Ll8S
Item quatre salers de plata de la lley de
pes tretse onsas sis argensos, a vint reals
la onsa, vint y sis lliuras, quinse sous………………………………26Ll15S
Item un platet, escudella, tap, y cullereta
per paparatas de plata de la lley, de pes
nou onsas quinse argensos, a vint reals
la onsa, dinou lliuras, disset sous, y sis diners……………………19Ll17S6D
Item una sirena, ab una cadeneta, y sinch
cascabells tot de plata sens marca de pes
dos onsas, y un argent, quatre lliuras……………………………….4Ll
Item un cintó, ab sa cadeneta, y canó
tot de plata sens marca, de pes onse
onsas, dinou lliuras, siset setse sous………………………………19Ll16S
Item una escudella de Nstra. Sra. de Loreto
de plata de la lley, que se judica de pes
sis onsas, a vint reals, dotse lliuras……………………………..12Ll
Item deu sivrellas de peras per los
peus, y charrateras de pes la plata,
poch mes, o menos sinch onsas,
deu lliuras………………………………………………………….10Ll
Item un Reliquiari, una Mare de Deu,
y una cadena de plata, de pes una onsa
dotse argensos, una lliura deu sous……………………………..1Ll10S
Item altre reliquiari de plata sobredorada
de pes dos onsas, vuit argensos, sinch lliuras…………………5Ll
Item una agulla de plat sobredorada per lo
Moño ab dos pedras blancas de pes set argensos
una lliura……………………………………………………………1Ll
Item una palmatoria ab sa agulla y cadeneta
de plata de la lley de pes nou onsas quate argensos
dinou lliuras………………………………………………………19Ll
Item sinch sivellas, dos per los peus, dos per
las xarrateras, y una per lo corbatí de plata de
la lley de pes quatre onsas, vuit lliuras………………………...8Ll
Item una piqueta per la aigua beneyta de plata
de la lley sisellada de pes quatre onsas, y onse
argensos, nou lliuras set sous, y sis diners…………………….9Ll7S6D
Item una pipa de plata de la lley ab son cap
de pes vuit onsas quinse argensos, divuit lliuras……………18Ll
Item tres cutxerons, un de gran, dos de medians
de plata de la lley de pes divuit onsas quatre
argensos , trenta sis lliuras deu sous..……………………….38Ll10S
Item nou culleras, y nou forquillas de plata de
la lley de pes quranta una onsa, vuitanta dos lliuras………82Ll
Item dos culleras, y dos forquillas de plata de
la lley de pes sinch onsas, deu lliuras……………………….10Ll
Item una escudella de plata vella de pes dos
onsas, tres lliuras dotse sous…………………………………..3Ll12S
Item vint y una culleras, y vint y una forquillas
de plata de la lley de pes cent sis onsas, dos centas
dotse lliuras…………………………………………………..212Ll
Item una venera del St. Tribunal de la Inquisició
Sis lliuras………………………………………………………..6Ll
Item unas sivellas de pedras, una lliura deu sous……...…1Ll10S
Item un adres de diamants encastats ab plata
y or, trescentas tretse lliuras vuit sous…………………..313Ll8S
Item dos brotxos de diamants encastats en plata
y or, setanta lliuras………………………………………….70Ll
Item unas manillas de perlasfinas, cent trenta
quatre lliuras vuit sous……………………………………134Ll8S
Item un anell de diamants brillants, cent
lliuras setse sous…………………………………………..100Ll16S
Item dos parells de botons de or ab diamants,
noranta una lliuras…………………………………………91Ll
Item dos espassas ab los punyos de plata de pes
onse onsas, a vint reals la onsa, vint y dos
lliuras……………………………………………………….22Ll
Item vint y set pessas, o monedas de plata
de diferents especies de pes deu onsas a divuit
reals la onsa, divuit lliuras………………………………18Ll
Item dos pessas, o monedas de or de pes
vint argensos, a vint y vuit lliuras la onsa,
catorse lliuras……………………………………………..14Ll
Item una piqueta per posar aigua beneyta
un potet de St. Narcis, una agulla de monyo
una creu ab sa palla tot de plata, de pes tres
onsas y mitja, sis lliuras…………………………………..6Ll
1.591Ll18SEstaba devent dit difunt al Rnt. P. Guardiá, y Convent de Jesus, extra muros de la present ciutat com a sindich del mateix Convent la quantitat de cent sinquanta lliuras onse sous, y dos diners.
Als quatre dias del mes de Agost del sobredit any fou continuat, y tingué fi lo present inventari en lo modo y forma seguent:
Item lo acte de establiment fet, y firmat per Geronim de Marís en la Parroquia de St. Andreu de Fort bisbat de Gerona, domiciliat, y Dña. Maria de Marís, y Lloreda conjuges,a favor de Grau Rovira, y Vidal, botiguer ciutadá de Barcleona de las sobreditas dos casas situadas en la present ciutat, la una en lo carrer de Moncada, y la altra en lo carrer de St. Antoni, rebut en poder de Francesch Ferran notari publich de numero de Barcelona y de Anton Comellas notari publich real collegiat de dita ciutat, als divuit de Novembre mil set cents sinquanta junt ab diferents altres papers concernents per lo sobredit establiment que se troba cusits ab dit acte.
Item lo decret de prelació concedida a Grau Rovira, y Vidal botiguer, llisencia de obras fahedoras en la sobredita casa del carrer de Moncada en actes de la Curia Real Ordinaria de esta ciutat als vuit de Juny mil set cents sinquanta quatre, y las pagas de obras cusidas en dita llicensia.
Item dos apocas firmadas, la una per Simon Burgés mestre de casas de la quantitat de dos centas seixanta dos lliuras dotse sous, y onse, y la altra per Pau Munt fuster de la quantitat de cent noranta quatre lliuras un sou, y vuit diners los dos a favor de Grau Rovira botiguer de dita ciutat, per diferents obras de dit sos respectives oficis fetas en aquellas casas que te, y posseeix en los carrers de Moncada,y St. Antoni, rebudas en poder de Joseph Figueras notari als vint y dos de Mars de mil set cents sinquanta vuit.
Item altre apoca firmada per Jaume Ferrer mestre de casas, ciutadá de Barcleona a favor de Grau Rovira botiguer de telas de dita ciutat de la quantitat de tres centas vint y dos lliuras vuit sous, y hu, rebut en poder de Ramon Alier notari de numero de Barleona als divuit del mes de Desembre de mil set cents seixanta tres.
Item altre apoca firmada per Pau Munt fuster de dita ciutat, firmat per Grau Rovira botiguer de telas de la quantitat de tres centas setanta sinch lliuras vuit sous, y tres, rebuda en poder de dit Ramon Alier notari als divuit de Desembre de mil set cents sexanta tres.
Item altre apoca firmada per Jaume Ferrer mestre de casas de esta ciutat a favor de Grau Rovira botiguer de la quantitat de cent vuit lliuras dinou sous, y quatre rebuda en poder de Ramon Alier notari als dos de Maig de mil set cents seixanta sis.
Item tota aquella casa ab un portal fora obrint situada en la present ciutat de Barcelona, y en lo carrer dit la Volta den Dusay que travessa de la plassa del Born al carrer dit antiguament de la Fusteria Vella, vuy la Esparteria.
Item un plech de papers ab cubertas de pergamí intitulat Actes de Jospeh Comaduran del any mil set cents vint, y quatre, y dins ells los actes seguents:
Item lo acte de establiment firmat per Francisco Porciolas y Janer ciutadá de Barcleona, a favor de Joan Via revenedor de dita ciutat de tota aquellas casas ab un portal fora obrint, situadas en la present ciutat en lo carrer dit la Volta den Dusay per la qual se va del Born a la Fusteria Vella a cens de nou lliuras deu sous annuals, rebut en poder de Ramon Vilana Perlas notari de esta ciutat als sis Mars mil sis cents vuitanta dos.
Item altre acte de establiment firmat per lo Rnt. Dr. Gabriel Via Pbre. y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de St. Just y St. Pastor de la present ciutat de Barcleona a favor de Francisco Valldeperas y Sala pages, ciutada de dita ciutat de Barlcelona de una casa situada en lo carrer dit de la Volta den Dusay que travessa de la plassa del Born al carrer antes dit de la Fusteria Vella, y vuy la Esparteria, a cens de divuit lliuras francs, y ab obligació de haber de correspondrer dos parts de censos junts de pensió onse lliuras quinse sous, rebut en poder de Pere Pau Ribes notari publich real collegiat de numero de Barcelona als vint y sis Desembre mil set cents catorse.
Item acte de possessió de la propdita casa presa per dit Francisco Valldeperas, rebut en poder del referit Pere Pau Ribes notari als nou Janer mil set cents catorse.
Item acte de confessió fet per expressat Francisco Valldeperas, a favor de Joan Falsvet porter real, ciutadá de Barcelona de tota la sobredita casa sita en la Volta den Dusay que se te per dit Joan Falset en domini mitjá, a cens de nou lliuras deu sous rebut en poder del mencionat Pere Pau Ribes notari als vint y quatre Octubre mil set cents catorse.
Item apoca firmada per lo Dr. Gabriel Via Pbre., a favor de dit Francisco Valldeperas de divuit lliuras barcelonesas per la primera pensió dels cens imposat ab lo sobredit establiment, rebuda en poder de dit Pere Pau Ribes notari als vint y vuit Desembre mil set cents quinse.
Item lo acte de venda perpetu firmada per Francisco Sala y Valldeperas pages ciutadá de Barcleona, y Theresa Sala, e Isart conjuges, y Jaume Sala adroguer de dits conjuges fill a favor de Joseph Comaduran pages y revenedor, ciutadá de Barcelona de tota la expressada casa sita en la Volta den Dusay, per preu de dos centas sinquanta lliuras en poder de Felix Avellá notari publich de Barcelona als vint y sinch Octubre mil set cents vint y quatre.
Item acte de venda, y absolució firmada per lo referit Dr. Gabriel Via Pbre., a favor de dit Joseph Comaduran revenedor de disset lliuras en pensió, y en nuda percepció. De aquell cens de divuit lliuras, que dit Comaduran debia correspondrerli per rahó de las sobreditas casas que te y poseeig en la Volta den Dusay per preu de tres centa sinquanta lliuras, disset sous y tres en poder del sobredit Felix Avellá notari als catorse Agost mil set cents vint, y sinch.
Item apoca firmada per lo anomenat Dr. Gabriel Via Pbre.a favor dels Procuradors Generals de Herencias de la Iglesia Parroquial de Sta. Maria del Mar, pagant per Joseph Comaduran, pages revenedor ciutadá de Barcelona de la quantitat de doscentas lliuras barcelonesas, a cumpliment del preu de la sobredita venda, y absolució en poder del sobredit Felix Avellá notari als setse Agost mil set cents vint, y sinch.
Item lo acte de venda y absolució firmada per dit Dr. Gabriel Via Pbre. a favor del nomenat Joseph Comaduran de una lliura en pensió junt ab lo domini mitjá competents, restant del cens de divuit lliuras que dit Comaduran debia prestarli per rahó de las sobreditas casas que te en la Volta den Dusay, per preu de quaranta lliuras barcelonesas en poder de dit Felix Avellá notari als tres Desembre mil set cents vint y sinch.
Item certificat de la apoca firmada per los Procuradors Generals de Herencias del Rt. Vicari Perpetuo y Comunitat de la Iglesia Parroquial de Sta. Maria del Mar de la present ciutat a favor de Theresa Comaduran viuda de dit Joseph Comaduran de la quantitat de doscentas nou lliuras, tres sous, y quatre que foren, so es doscentas lliuras per lluició, y quitació de un censal de preu semblant quantitat, y pensió deu lliuras que dit Joseph Comaduran los restaba, y las restants nou lliuras, tres sous y quatre per la porrata de la pensió a las horas corrent, rebuda en poder de dit Felix Avellá notari als tres Setembre mil set cents vint y sis.
Item lo acte de venda, y absolució firmada per Thomas Falset fuster ciutadá de Barcelona, y Pula Falset, y Carreras conjuges, a favor de Joseph Comaduran, revenedor de dita ciutat de tot aquell cens de pensió nou lliuras, deu sous moneda barcelonesa, francas de corresponció junt ab la Senyoria mitjana, y altre qualsevol dret al Sor. mitjá competents, que tots anys als vint y sinch de Mars dit Joseph Comaduran los feya, y prestaba per rahó de la mencionada casa sita en la Volta den Dusay, per preu de cent quaranta y sis lliuras, set sous, y sis, en poder de dit Felix Avellá notari als quinse Abril mil set cents vint, y sinch.
Item una apoca firmada per lo Dr. Gabriel Via Pbre. a favor de Francisco Valldeperas de cent seixnta lliuras barcelonesas a cumpliment de tots comptes entre los dos tinguts, en poder de Pere Pau Ribes notari als vint y vuit Desembre mil set cents quinse.
Item dos apocas firmadas, la una per Joan Garrido mestre de casas, ciutadá de Barcelona de la quantitat de tres centas trenta sis lliuras barcelonesas, y la altra per Joan Artigas fuster de la quantitat de cent trenta una lliuras, vuit sous, y sis diners barcelonesas, las dos a favor de Francisco Sala, y Valldeperas, pages ciutadá de Barcleona en poder de dit Felix Avellá notari als vint y sis Octubre mil set cents vint, y quatre.
Item lo acte de venda firmada per lo Rnt. Francesch Ribera Pbre. en Barcelona resident, com a Procurador General del Magnifich Francesch Porcioles, ciutadá honrat de Barcelona, a Joan Falset porter real , ciutadá de Barcelona de tot aquell cens ab Senyoria Mitjana franch de corresponció de nou lliuras deu sous de annua pensió, que tots anys lo dia, o festa de Nstra. Sra. de Mars, Joan Via revenedor, ciutadá de Barcleona a dit son principal feya, y prestaba, per preu de cent noranta lliuras moneda barcelonesa en poder de Mariano Rondó notari publich de Barcelona als vint y dos de Maig mil sis cents noranta.
Item la confessió feta per Francisco Valldeperas, y Sala pages, ciutadá de Barcelona, a favor de Joan Falset porter real de tota aquella casa sita en la Volta den Dusay, que se tenia per dit Joan Falset en domini Mitjá a cens de nou lliuras deu sous, rebuda en poder de Pere Pau Ribes notari als vint y quatre Octubre mil set cents catorse.
Item lo testament de Dn. Joan Via, tinent de una de las Companyas de la ciutat de Caller del regne de Cerdenya en poder de Francisco Calvó notari publich de dit regne als catorse Octubre mil set cents dotse.
Item un acte de debitori, y en son cas venda perpetua firmada per los conjuges Miquel Mas sabater, y Anna Mas y Ferran ciutadans de Barcelona conjuges a favor de Pere Rovira negociant de la Vila de Tossa; De tota aquella pessa de terra part de vinya quasi morta plantada, y part herma situada en la Parroquia de dita Vila de Tossa, y en lo lloch anomenat La Palma, de tinguda tres vessanas de terra, per preu de quaranta sinch lliuras, en poder de la notaria de la Vila de Vidreras, als quinse Janer mil set cents quaranta tres.
Item un certificat de la firma per rahó de Senyoria, per haver tingut lloch la sobredita venda, feta per lo Segrestador de la Abadia del Monastir de Ripoll, en poder de dita notaria als vint y sinch Agost mil set cents quaranta tres.
Item totas aquellas casas ab un portal fora obrint que dit difunt tenia, y possehia en la present ciutat de Barcelona, y en lo carrer anomenat de St. Antoni en virtut de venda perpetua a son favor firmada per Joseph Comaduran, y Rovira botiguer de telas ciutadá de dita ciutat, Anton Comaduran cirurgiá collegiat de la present ciutat, Grau Comaduran jove candeler de cera de la mateixa, Maria Comaduran, y Theresa Comaaduran, y Rovira los sinch germans ab acte rebut en poder de Francisco Joan Elias y Bosch notari publich de numero de Barcleona avall escrit, als vint y tres de Maig mil set cents vuitanta hu.
Item la apoca firmada per Domingo Pujol, adroguer y Theresa Pujol y Comaduran conjuges a favor de Anton Comaduran y Rovira de las quantitats de nou centas lliuras barcelonesas en poder de Miquel Arniu notari publich de numero de Barcleona als deu de Juny mil set cents vuitanta sis.
En la casa que tenia llogada dit difunt en lo lloch de Badalona se ha trobat lo seguent:
Item dos calaixeras de fusta ordinaria ab tres calaixos grans, y dos de petits en cada una, y dins ellas se ha trobat lo seguent:
Item quatre estovallas usadas.
Item disset tovallons, usats.
Item sis cuixineras, usadas.
Item quatre tovallolas, usadas.
Item deu llansols, usats.
Item dos devantals de canya, y tres draps, usats.
Item sis ganivets ab manech de banya, usats.
Item altres ganivets ab manech de metall, usats.
Item un llibre de frances Intitulat Instuments Courieux, et Divertissant Prope a egayer l’esperit.
Item altre llibre en frances intitulat, Esair sur le Comerce.
Item dos llits de peu de gall ab sas pots, y banch pintants, usats.
Item altres llits de fusta blanca ab sinch pots, usats.
Item sinch matalassos ab telas blancas, y blavas, plens de llana, usats.
Item dos marfegas de bri blau plenas de palla, usadas.
Item tres transportins de tela blava, y blanca, plens de palla, usats.
Item quatre cuixins a saber, los dos plens de plomas, y los altres de llana, usats.
Item dos conxas de indiana ab flors de diferens colors, plenas de cotó, usadas.
Item dos flassadas verdas, usadas.
Item una cuberta de tela de arrimaderos, usadas.
Item dos girasoles de seda, lo un blanch, y lo altre color de rosa, usats.
Item una taula de fusta blanca, ab sos capitells, usada.
Item altra taula de las regulars, sens capitells, usada.
Item altra taula rodona partida en dos trossos, usada.
Item dinou cadiras grans, usadas.
Item sinch cadiras petitas de diferents colors alguna de ellas molt passadas.
Item sis candeleros de paret, nous.
Item dotse marselinas de pisa obscura, usadas.
Item una llumanera de llautó, usada.
Item dos candeleros de argentexe, usats.
Item una palmatoria de llautó, usada.
Item una xocolatera gran de aram ab son molinet de fusta, usada.
Item altra xocolatera de aram petita, ab son molinet de fusta, usada.
Item dos platas de estany, usadas.
Item dos paellas grans de aram, usadas.
Item altra paella de aram petita, usada.
Item unas graellas de terra, usadas.
Item una pala de ferro, usada.
Item uns molls, y un torrapa de ferro, usats.
Item un llum de llauna, usat.
Item un cullerer ab sos calaixos, usat, y dins ell vuit cuberts de arjantexé, passats.
Item una mitja lluna de ferro, ab son tallador de fusta, tot usat.
Item un morter de pedra ab sa ma de fusta, usat.
Item dos cassolas grans, y una de mediana, de terra, usadas.
Item quatre platas, una escurredora, tot de terrissa, y usat.
Item tres ollas de terra, las dos grans, y la altra petita, usadas.
Item dos cuberteras de ferro, usadas.
Item tres dotsenas de plats de pisa negra, usadas.
Item dotse xicras de pisa blanca, usadas.
Item dotse vasos de cristall, usats.
Estos bens, y no altres confessam haver encontrat en la sobredita heretat, y no habent deixat de descriuren cosa alguna per dol, frau, ni altre motiu: Protestant empero que si en lo esdevenidor apareixeran altres bens de la mateixa heretat tots aquells continuarem en lo present inventari, o be, ne farem altre de nou, tot lo que fou fet en la ciutat de Barcleona dia, messos, y any sobredits. Essent presents per testimonis Joan Ventosa, jove botiguer, y lo Dr. Anton Capdevila, y Olsina escrivent los dos en Barcelona habitants.
Maria Comaduran, Baltasar Bacardí, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo comeixer a dits otorgants, y que han firmat de sas proprias mans.