Saga Bacardí
43952
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE PAULA RAMÍS Y OLIVER, PRIMERA ESPOSA DE PEDRO DELAFORGE.


En nom de Deu, amen. Jo Paula Laforja y Ramis, muller de Pere Laforja botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, filla llegitima, y natural de Francisco Ramis argenter, ciutadá de Barcelona, difunt y de Eularia Ramis, y Oliver, viuda de aquell vivint, estant en lo llit detinguda de malaltia corporal, emperó ab mon bo enteniment, sana memoria y ferma paraula. Volent disposar de mos bens, fas y ordeno mon derrer testament, ultima voluntat mia. En y ab lo qual elegesch en marmessors, y del present meu testament executors a dit Pere Laforja carissim marit meu, y Joseph Costa argenter, cutadá de Basrcelona, mon cuñat, als quals dono ple poder de cumplir, y executar lo present meu testament, conforme avall trobaran escrit, y per mi ordenat.
Primerament: Y antes de totas cosas vull, ordeno, y mano, que tots los deutes, que lo dia de mono bit jo deuré, y totas las injurias, a restitució de las quals seré tinguda, y obligada, sian pagats, y esmenadas de mos bens breument, simplement, sumariament, y de plá. Segons que dits deutes, e injurias millor mostrar, y porvar se podrán per actes, albarans, o altras llegitimas provas, la sola veritat del fet atesa, y considerada.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, y en lo vas apareixerá a dits marmessors meus, La qual sepultura vull me sia feta de la mare de Deu, gastant per ella de mos bens lo que será menester.
Item: Vull, y mano, que encontinent de seguit mono bit, o lo mes prest sia posible, per sufragi de la mia anima, me sian fetas dir y celebrar dos centas missas de caritat sis sous quiscuna, es a saber, vint y cinch en la Iglesia del Convent de Nostra Señora de la Mercé. Vint y cinch a la disposició del Rnt. Dr. Salvador Nadal Pbre. Vicari Perpetuo de la Parroquial Iglesia de Sants Just y Sant pastor de la present ciutat y las rstants cinquanta a la disposició de dits marmessors meus.
En tots los altres emperó bens meus, mobles e immobles, haguts, y per haver, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals, qualsevols ahont se vulla que sian, y que me pertanyen, y pertanyeran ara, y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon, per qualsevols rahons, drets, titols, y causas, fas e instituesch hereus meus universals als fills, y fillas, que lo dia de mono bit tindré, y deuré nats, o posthumos per iguals parts y porcions entre ells fahedoras. Si emperó lo dia de mono bit tals fills, no tindré, no deixaré, o los tindré y deixaré, emperó tots morirant quant que quant, sens fills llegitims, y naturals, y de llegitim y carnal matrimni procreats en dits casos, y quiscun de ells a dits fills meus, y ab ultim de ells axi morint substituesch a dit Pere Laforja carissim marit meu, ab la obligació tansolament de ferme cantar un aniversari de caritat un alliura deu sous per lo espay de dey anys consecutius a mono bit, es a saber, un en cada n de dits deu anys en tal dia, com me esdevindrá morir, en dita Iglesia del Convent de Nostra Señora de la Mercé, per salut, y repos de la mia anima. Revocant, cassant, y anullant ab aquest msu derrer testament tots, y qualsevols altres testaments, y especies de ultima voluntat per mi fins lo dia present fets, y fetas en poser de qualsevols notaris, encaraque en aquells, y aquellas, ho hagués qualsevols paraulas derogatorias, y altras de las quals ab lo present se hagués de fer expressa menció, per quant de aquells, y aquellas me penedesch, volent que lo present meu testament a tots los altres pregalga.
E aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull, que valga, y valer puga per dret de testament, e si no valdrá, o valer no podrá per dret de testament, alomenos vull, que valga, y valer puga per dret de codicil testament nuncupatiu, o per aquella especie de ultima volunta, que millor en dret valer, y tenir podrá. De la qual, lo obit meu seguit, y ni antes, vull ne sian fetas, y entregadas las copias authenticas, que demanadas ne serán per los hereus, y altres, de que será interés. De totas las quals cosas aixi ho atorga en la ciutat de Barcelona a vint días del mes de Juliol any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis cridats y per boca mia propria pregats Jaume Xabich pentinador de esta ciutat de Barcelona y Mariano Peraller escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Per dita Paula Laforja, que diu no saber de escriurer firmo de sa vluntat Mariano Peraller altre dels testimonis.
En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a la testadora, y que per ella ha format un dels testimonis.