Saga Bacardí
43960
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN A LOS MONGES DE SAN CUGAT, DE VENTA DE TIENDA EN CALLE ARGENTERIA DE LOS BERTHOMEU, HACIA PERE DELAFORGE.


Sie notari, com jo Pere Laforge botiguer de telas de la present ciutat de Barcelona mediant lo jurament que avall prestaré. De mon grat y certa ciencia confesso, y en veritat regonesch al Rnt. Dr. Fr. Lleo Benet et Vilora Sacerdot Monge proes y Paborde Panades del Imperial Monastir de la villa de Sant Cugat del Vallés de la congregació Benedictina Claustral terra conense, com a Rector administrador o procurador de la Capella de tots los Sants fundada en la Sagristia de dit Imperial Monastir, y com a tal obtentor del Benefici baix invocació de tots los Sants en lo dit Imperial Monastir instituit y fundat. Encaraque ausent y Felix Lagarga Sabater de la dita vila de Sant Cugat del Vallés, son procutador per ell present. Que en virtut de venda perpetua per Pere Barthomeu argenter ciutadá de Barcelona, y Paula Barthomeu y Nadal conjuges, a mon favor feta ab acte rebut en poder del notari avall escrit al primer de Juliol proxim passat. Tinch y possehesch tota aquella botiga de terra fins al primer piso, o sostre ab un portal fora obrint que es la quarta designada las casas en la dita venda expressadas, situada en lo carrer de la Argenteria, y es unida ab las dos casas en primer y segon lloch en la dita venda designadas, junt ab totas sas entradas y exidas, drets y pertinencias. La qual se te junt ab las demes casas en la dita venda expressadas per la Rnt. Mare Priora y Convent de Monjas de Nostra Señora de la Enseñansa de la present ciutat, com a succehint en estas cosas a la Rnt. Mare Serafina Llargues Religiosa del mateix Convent, a cens de setanta lliuras dotse sous, de las quals deduidas las corresponcions restan francas vint y sis lliuras quatre sous pagadoras en dos términos, es a saber la meitat, als set de Juny, y la altre meitat als set de Desembre, el qual cens es salvo, y segur tant sobre la dita botiga, com sobre las denes casas en dita venda expresadas. Qui ho tenen per los Ilustres Señors Administradors del Hospital General de Santa Creu de la present ciutat de Barcelona al cens de vint y nou lliuras tots anys pagadoras en los terminis dalt expressats. Los quals tenen dita botiga, junt ab una rebotiga a ditas casas unida, y ab altres casas possehidas per los hereus o successors de Armengol Banjacell argenter ciutadá de Barcelona, per los hereus o successors del magnifich Valenti Benet Çavall, cavaller y Dr. en drets ciutadá de Barcelona, a cens de quize lliuras barcelonesas tots anys perpetuament pagadoras en lo die o festa de Sant Andreu Apostol. Lo qua cens deuen pagar los hereus o successors de dit Armengol Canyadell, sens dany, ni despesas, dels pocessors de ditas casas, emperó lo cit cens de ditas quinse lliuras es y deu ser salvo y segur als hereus de dit Çavall tant sobre ditas botigua y rebotiga, com sobre las ditas casas, y una botiga que queda en poder del dit Cañadell. Los quals hereus de dit Çacall tenen totas las preditas cosas per lo dit Rnt. Dr. Fr. Lleo Benet de Vilora com a obtentor del dit benefici baix invocació de tots los Sants y baix domini y alou del dit Benefici, a cens de tretse morobatins, tots anys pagadors, lo die o festa de Sant Miquel de Setembre a rahó de nou sous per cada morobatí. Lo qual cens pagant y deuen pagar tots anus los dits hereus del dit Valentí Benet Çavall. Y terminan dita botiga a solixent ab dit carrer de la Argenteria, a la qual part te de amplaria una cana sinch palms, y tres quarts, segons cana de Barcelona; a mitgdia ab las ditas casas, de la qual part te de llargaria duas canas, y un palm; a ponent ab la dita botiga, per la qual part de amplaria una casa sinch palms y tres quartas; y a tremontana ab las ditas casas y botiga que queda en poder a dit Armengol Canyadell, per la qual part te de llargaria duas cansas, y un palm. Totas las quals cosas mediant lo jurament que presto a Deu Nostre Señor, y a sos sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit confesso ser verdaderas, y contenir tota veritat. Y aixis ho firmo en Barcelona als vint y tres días del mes de Novembre any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y sinch. Essent presents per testimonis Garau Cassani y Mariano Blasco escrivent en la present ciutat de Barcelona residints per ditas cosas cridats.
Pere Laforge, En poder de Jaume Tos y Romá notari y per sa iniscposició ab intervenció de mi Joaquim Tost fill y connotari seu que certifico coneixer a dit contrahent que ha firmat de sa ma.