Saga Bacardí
43979
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE CENSO A FAVOR DE LA CATEDRAL, POR VENTA ENTRE RODOREDA Y PERE DELAFORGE.


Sie notori. Com Pere Delaforge, comerciant, ciutadá de Barcelona, median lo jurament que prestá a Deu, nostre Señor, y sos Sants quatre Evangelis en ma.y poder de mi lo infrit notari. Espontaneament confesa y en veritat regoneix al Ilistre D. Pau de Puiggener, y Oris Pbre. y Canonge de la Santa Iglesia Cathedral de la present ciutat, com a obtenint lo Benefici primer baix invocació de Sant Joan en dita Iglesia Cathedral instituhit, y fundat y a dit son Canonecat per authoritat Apostolica unit, y al Rnt Mariano Falcó Pbre. y Beneficiat de dita Santa Iglesia com a obtenint lo Benefici perpetuo, simple, eclesiastich baix invocació de Sant Bernat, en la Capella de Sant Jaume y Sant Bernat Abat, de la mateixa Santa Iglesia Cathedral, instituhit, y fundat, encaraque ausents. Que per titol de venda perpetua a son favor feta per Anton Rodoreda, y Costa comerciant, ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de mi lo infrit notari lo die tretse Abril del corrent any te, y posseheix en la present ciutat totas aquellas casas compostas de quatre estars ab tres portals obrint, un en lo carrer de la Argenteria, antiguament anomenat de Mar, altre en lo carrer den Aymerich, y altre en un carreró que no te transit, al qual se entra per dit carrer de la Argenteria. Las quals casas se tenan per los hereus y successors de las pubillas fillas y herevas de Ignasi Soler difunt argenter, ciutadá de Barcelona a cens de una lliura pagador tots anys la meitat lo die divuit Juriol, y la altre mitat lo die divuit Janer. Qui ho tenen a saber en quant a tres estars dels quatre de que se conponen ditas casas per lo Monastir de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat, eo per sa Ilustre Abadesa en nom de aquell, y baix domini, y alou de dit Monastir a cens de setse morobatins y mitg, a saber sus y mitg per lo primer estar, sis per lo segon, y quatre per lo ters, tots pagadors per lo die, o festa de Sant Miquel del mes de Setembre. Y lo quart estar se te per lo obtentors dels Beneficis, baix imvocació de Sant Joan y Sant Bernat en la Seu de la present ciutat fundats y baix domini, y alou d dit Beneficis a cens de sinch morobatins pagadors en cert die, a saber dot al Obtentor del Benefici de Sant Joan y los restaenefici de Sant Bernat, Y se fa saber que antes ditas casas se tenían per los tudors, y curadors de las pubillas fillas y herevas de dit Ignasi Soler a cens de cent quaranta lliuras sis sous, y sis diners francas de corresponció, pero ab acte rebut en poder de Bonaventura Gali difunt notari publich de número de Barcelona als tres Febrer als tres mil setcents vint, y los dits tudors y curadors firmaren venda, y absolució a favor de Pere Costa difunt argenter de sinquanta sinch lliuras en penció del sobreit cens. Y Pau Soler, jove cirurgiá, ciutadá de Barcelona ab altre acte rebut en poder del mateix Gali notari ab vit y set Juriol mil setcents trenta y quatre, feu venda y absolució al mateix Pere Costa de vuitnta y quatre lliuras sis sous y sis diners del sobredit cens de vent quaranta lliuras, sis sous, y sis diners aixi que quedá est reduhit al sobredit censal de una lliura. Y confrontan dita casas compostar dels quatre estars, y unidas com vui se triban, a solixent part ab las casas del Dr. Jaume Sanpere Rector de Seminariat, part ab un carreró que no te transit, part ab altres casas que foren del mateix dalt dit Rodoreda, y part ab lo dit carrer de la Argenteria; a mitgdie ab lod it carrer den Aymerich; a ponent part ab las casas dels hereus de Pere Rodas, part ab los hereus y successors de Francisco Puxet, que antes foren de T. Lledó, y part ab las casas dels hereus, o successors de Magí Pou; y a tremontana part ab los hereus de Pau Pasqual part ab las casas del dit Dr. Jaume Sanpera, part ab dit carreró, y part ab las casas que foren del mateix Rodoreda. Y antes confrontaban a solixent ab lo dit carrer de Mar, y vui de la Argenteria; a mitgdie ab lo dit carrer den Aymerich; a ponent part ab honors de Francisco Nadal taberner, que fou de dita Paula de Avellaneda, y part ab altres casas que foren de Da, Maria Eularia Telló y Garriga vuda de D. Joan Telló difunt en Barcelona popular; y a tremontana ab honor de bernat Fornes argener part, y part ab honor que fou de Joseph Many mercader que antes fou de Miquel Joan Avellá argenter. Y las referidas cosas afirma ser verdaderas mediant lo jurament que te prestat. Fet fonch en la ciutat de Barcelona als trenta días del mes de Juny any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y quatre. Essent presents per testimonis Anton Pagés escrivent y Joseph Marzal oficial de ploma en la mateixa residints a ditas cosas cridats.
Pere Delaforge, Paene me Petrum Martyrem Golorons notariu asserentem cognaeicore dominu Delaforge proprieaque manu firmase.