Saga Bacardí
43991
ESCRITURA DE PAGO DE TERRENO DE LOS DURAN, HACIA PERE DELAFORGE.


Sia a tots notori, com Cathaarina Duran, viuda de Mariano Duran mestre de casas, ciutadá de Barcelona y Joseph Durán també mestre de casas, ciutadá de Barcelona mare y fill. De sa espontanea voluntat firman apoca a Pere Delaforge botiguer de telas, ciutadá de Barcelona present de la quantitat de doscentas lliuras moneda barcelonesa, y son per lo preu de la venda per dits firmants a dit Delaforge, y a sos successors perpetuament feta de tot aquell tros de terreno de tinguda vint palms de amplem y trenta set palms de llargaria, que es de pertinencia de las casas ab dos portals obrint ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias que dita Catharina Duran te y poseheix en la present ciutat en lo carrer dit de Amargós llargament designat, explicat, confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit lo dia present y poch antes de est. Lo modo de la paga de ditas dos centas lliuras es que aquellas dits firmants confessan rebrer de dit Pere Delaforge ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y en testimoni del sobre dit firman la present apoca en esta ciutat de Barcelona al primer dia del mes de Mars del any de mil setcents setanta y vuit dels dits otorgants dit Joseph Duran, al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer, ho firma de sa ma. Y per dir dita Catharina que no sabia de escriurer en sa presencia y de sa vluntat, ho firma un dels testimonis. A lo que hi foren present Domingo Ferrer jove fuster, Joseph Papri jove mestre de casas, ciutadans de Barcelona quals afirman coneixer a la dita Catharina per son nom, y apellodo, y Martí Thomas Huguet escrivent en esta ciutat habitant.
Joseph Duran.= Per dita Catharina Duran firmo Martí Thomas Huguet testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.