Saga Bacardí
43992
ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN DE CASAS EN SUBASTA ENTRE LOS AMICH Y RIERA, ACTUANDO EN NOMBRE DE PERE DELAFORGE.


En nom de Deu, Sia notori, que nosaltres lo Dr. Anton Matheu Pbre. en la Santa Cathedral Iglesia de esta ciutat de Barcelona, Beneficiat, y lo Dr. Joan Matheu tambe Pbre. Beneficiat en la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant pastor de dita ciutat, com a marmessors y executors (junt ab Gertrudis Amich viuda del avall nomenat Matheu Amich y Juan Marsal notari publich de numero de Barcelona, vuy diffunts) del testament, y ultima voluntat del referit Matheu Amich difunt comerciant, en el dia de son obit en la ciutat de Sant Vicens de Sarria de est Bisbat y territorio de dita ciutat, elegit y anomenats ab son ultim testment que feu y firmá y en escrits clos entrega a Francisco Mas y Güell notari publich de número de Barcelona a catorce Mars de ml setcents sexanta, lo qual despures de seguit son obit fonch obert y publicat per dit notari a vint y sis Febrer de mil setcents sexanta tres. En dits respective noms. Conciderant, que lo expressat Matheu Amich ab lo precalendat son testament instituhí hereva sua universal a la nomenada Gertrudis Amich sa muller duntat sa vida natural, y seguida la mirt de ella li substituhí al referit Joan Marsal notari també de sa vida natural solament, y morint est substituhí a Nostre Señor Deu, a la sua anima, a la de dita Gertrudis sa muller, y del expressat Joan Marsal volent que nosaltres venint lo cas de quedar herevas las animas dels sobredits formassem inventari de sos bens aplicant lo valor de ells en las Pias fundacións que aparegues, com tot llargament consta ab la clausula hereditaria del precalendat testament que es del thenor seguent.=
Tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles presents y veniders, drets, veus, forsas y accions universals, quem pertanguen, y pertanyeran en qualsevol part del mon, y per qualsevol causa o rahó, deix y atorch y a mi hereva universal intituhesch a dita Gertrudis Amich ma muller, si lo dia de mon obit viurá. Instituhintla a mi hereva durant la vida natural solament, y seguida la mort de ella li sistituhesch, y a mi hereu universal instituhesch al referit Joan Marsal notari, marmessor meu si a las horas viurá, y a mi hereu esser voldrá, instituhintlo hereu universal durant també sa vida naturalm, y no volente ll ser hereu meu, o morint a ell substituhesch, y a mi hereus universals instituhesch a Nostre Señor Deu a la mia Anima y a los de dita Gertrudis ma muller, y de dit Joan Marsal notari, volent que ningún del hereus per mi en primer, y segon lloch instituhits, sie tingut en pendrer mos bens en Benefici de inventari, si que dits mos marmessors, venint lo cas de quedar herevas las animas dels sobredits, formen inventari de mos bens, y apliquen lo valor de ells en las puas fundacions, que a dits marmessors los apareixerá, als quals dono per lo referit tot lo poder necessari, ab libre administración.= Concorda ab son original de que lo notari avall escrit dona fee. Atenent axi mateix de que havent mort la dita Gertrudis Amich en lo any mil setcents setanta sis trobantse ha premort lo mencionat Joan Marsal han tigut lloch las fincacions ordenadas ab la clausula sobre insertada. Per tant, fent estas cosas ab autoritat, y decret del Ilustrisim y Reverendisim Señor Bisbe de Barcelona, o de son Illustre u Molt Rnt. Señor Vicari General oficial y auditor de la ciria Eclasiastica de la taula de testaments, y pias causasd e la present ciutat, y Bisbat de Barcelona avall interposador.
Primo: Per lluir y quitar al Administrador de la causa pia fundada por D. Francisco de Mora en Barcelona popular trescentas setanta nou lliuras onse sous, y sis diners en preu, y pensió onse lliuras set sous y onse diners moneda barcelonesa, a cumpliment de aquell censal de proprietat igual setcentas quatre lliuras y pensió vint y una lliura dos sous, y sis diners que tots anys a vint y sinch Abril ante dit Matheu Amich, y vuynosaltres com a marmessors predits, eno la marmessoria del expressat Matheu Amich li devem prestar. Com las trescentas vint y quatre lliuras vuyt sois, y sis diners en prei y nou lliuras catorce sous, y set diners en pensió a bon compte de la lluició del predit censal nosaltres en lo sobredit nom las direm, y escriurem a dit Administrador en lo arxiu de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de dita ciutat de diner procehits de semblant quantitat, que ab partida en lo prop dit arxiu feta a solta del notari avall escrit a tres del corrent mes de Novembre Felix Vehils corredor real de cambis ciutadá de Barcelona digué, y escrigué a favor de dita marmessoria per lluició, y quitació de aquell altre censal de preu iguals trescentas vnt y quatre lliuras vuyt cous y sis diners, y pensió nou lliuras catorce sous, y set diners que tots anys a trenta hu Maig a la predita marmessoria devia prestar.
Item: Per satisfer al sobre dit administrador trescentas trenta quatre lliuras divuit sous, y nou diners a saber sinch lliuras quinse sous a cumpliment de la pensió del sobredit censal cessa a vint y sinch Abril de mil setfccents sexanta tres, y las restants trescentas vint y nou lliuras tres sous, y nou diners per las pensions del mateix censal degudas desde el any mil setcents sexanta quatre fins a vint y sinch Abril del corrent any mil setcents setanta vuyt inclusive, y porrata discorreguda desde el predit dia vnt y sinch Abril fins a vint y sinch del corrent mes de Novembre.
Item: Per pagar als Obrers de la Capella de Nostra Señora de la Ajuda de la present ciutat setanta lliuras per las pencións a ells degudas desde el any mil setcents setanta quatre fins al corrent any mil setcents setanta vuyt inclusive, del cens de pensió catorce lliuras que tots anys la meytat al primer de Abril, y la altra meitat al primer de Octubre deuen rebrer per rahó de las casas aix designadas. Las quals pensions de dit cens a instancia del Rnt. Joseph Voltor Pbre. y Sacristá de dita Capella de la Ajuda foren emparadas a mi dit Dr. Joan Matheu per lo Illustre Señor Vicari General de dit Illustrisim y Reverendisim Señor Bisbe de Barcelona a quinse Janer de mil setcents setanta set.
Item: Per satisfer a Matheu Bertran cavallerayre, ciutadá de Barcelona setanta lliuras de dita moneda en paga, y satisfacció de tots y qualsevols drets y accions a ell espectans en la universal heretat, y bens que foren de dit Matheu Antich tant com a hereu dels bens que foren de dita Gertrudis Amich com per altras qualsevols causas, y rahons, conforme axis se ha convingut de paraula entre dit Matheu Bertran, y nosaltres. De nostra grat y certa ciencia, per nosaltres y los successors en dita marmessoria venem, y concedim a Manuel Riera fuster ciutadá de Barcelona com a mes donat en lo encant publich mediant tabba, y corredor, a estas cosas present, y als seus, y a qui voldrá perpetuament totas aquellas casas ab sa exidas detrás de ellas a la part de orient antes ab un portal rodó, y vuy ab dos botigas, y tres portals en lo carrer publich avall escrit obrints, so es un en ditas casas, y los altres dos en las referidas botigas ab totas sas servituts, drets, y pertinencias, situadas en esta ciutat de Barcelona duns la Volta antiguament nomenada den Garganters, y ara de Nostra Señora de la Ajuda, al costat de la Capella dita de Nostra Señora de la Ajuda en un carreró, que no te transit, al qual se hi entra per lo carrer es Baix de Sant Pere de la present ciutat. Las quals casas se tenen per los Obrers de la sobedita Capella de Nostra Señora de la Ajuda, a cens de catorce lliuras cada any pagadoras en dos términos, so es la meytat en lo dia primer del mes de Abril y la altres meytat en lo dia primer del mes de Octubre. Qui ho tenen per la Camareria del Real Monastir de Nostra Señora de la vila de Ripoll, eo per son Molt Rnt. Señor Camarer en nom de ella, y baix dmini, y alou de dit Monastir a cens de dos sous dada any perpetuament pagadors en la festa de Pasqua de Resurrecció del Señor, terminavan las ditas casas en temps de la avall calendada venda a orient part en honor dels hereus o successors de Isidro Ferrer difunt teixidor de lli, ciutadá de Barcelona possehit per los procuradors de la Insigue, y Rnt. Comunitat de Pbres. de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de esta ciutat, com a marmessors del citat Isidro Ferrer, lo qual honor es situat en lo carrer dit de las Freixuras, y part en honor de Joan Genis Molis mestre de casas, que antiguament fou de Joseph Puig porter Real; a mitgdia ab lo hort de las casas, que foren del Ilustre y Molt Reverent Señor D. Andreu Foix Ardiacá y Canonge de la Santa Cathedral Iglesia de Barcelona; a ponent y tremontana, ab dit carreró, que no te transis. Vuy empero confrontan a orient part en honor de Francisco Escarabatseras fuster ciutadá de Barcelona, lo qual honor es situat en lo carrer de las Freixuras, y part en honor de Josepha Voltó, y Busquets viuda de Narcis Voltó eler, ciutadá de dita ciutat; a mitgdia ab lo hort de las casas del Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona; a ponent y a tremuntana, ab dit carreró, que no te transit. Espectan las sobredesignadas casas a nosaltres dits venedors, com a portantveus de las pias causas per dit Matheu Antich en los casos dalt expressats herevas suas instituidas ab lo sobrecalendat testament. Y al mencionat Matheu Amich pertañian per titol de venda perpetua a son favor feta per Benet Cahis impresor ciutadá de Barcelona, Maria Cahis y Torrent conjuges, Benet Cahis també impresor, y Elisabeth Cohis doncella de dits conjuges fills, ab acte rebut en dpoer de Joseph Brossa, y Elias notari pubich Real collegiat de Barcelona a nou Juliol del any mil setcents trenta sis firmat per rahó de Señoria. La qual venda fem, aixi com millor entendrer se pot, ab los pactes descrits en la tabba que es del thenor seguent.=
Encaneu y al mes donant veneu, y perpetuament lliurau totas aquellas casas ab sa eixida detrás de ellas a la part de orient, antes ab un portal rodó, y vuy ab dos botigas, y tres portals en lo carrer pubich avall escrit obrints so es, un en ditas casas y los altres dos en las referidas botigas ab totas sas servitits, drets, y pertinencias que los marmessors y executors del testament o ultima voluntat de Matheu Amich comerciant lo dia de son obit en la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá del Bisbat y territorio de Barcelona habitant, y en dit nom de marmessors portant veus de las pias causas per lo mateix Matheu Amich ab son testament que solemnement feu, y en escrit clos entregá a Francisco Mas y Güell notari pubich de número de Barcelona a catorce mars de mil setcents sexanta que despres de seguit lo obit del mateix testador fou desclos y pubicat per dit notari a vint y sinch Febrer de mil setcents sexanta tres en certs casos que han tingut lloch herevas suas instituidas tenen, y posseheixen en esta ciutat de Barcelona dins la volta antiguament nomenada den Parganter, y ara de Nostra Señora de la Ajuda al costat de la Capella dita de Nostra Señora de la Ajuda en un carreró que no te transit al qual se ho entra per lo carrer Mes Baix de Sant Pere de la present ciutat. Las quals se tenen per los Obrers de dita Capella de Nostra Señora de la Ajuda a cens de catorce lliuras cada any pagadoras la meytat al primer de Abril y la altra meytat al primer de Octubre lo qual cens deurá pagar cada any lo comprador a mes del preu que offerirá. Y dits obrers tenen las ditas casas per la Cameraria del Real Monastir de Nostra Señora de la vila de Ripoll eo per son Molt Rnt. Señor Camarer en nom de ella, y baix domini, y alou de dit Monastir a cens de dos sous cada any perpetuament pagadors en la festa de Pasqua de Resurrecció del Señor. Las quals casas y eixidas los referits marmessors faran venda perpetua ab los pactes seguents.
Primerament: Sapia lo comprador que del preu offerirá donar haurá de lluir, y quitar al Administrador de la causa pia fundada per D. Francisco de Mira en Barcelona popular rescentas setanta nou lliuras onse sous y sis diners en preu, y pensió onse lliuras set ous, y onse diners moneda barcelonesa a cumpliment de set centas quatre lliuras, y estas per lluició, y quitació de aquell censal de proprietat iguals setcentas quatre lliuras, y pensió vint y una lliuras dos sous y sis diners, que tots anys a vint y sinch Aril la marmessoria del expressat Matheu Amich li deu prestar. Y no menos deurá del mateix preu pagar al predit Administrador totas las pensions y porrata del sobredit censal degudas, y que se deuran fins al dia de la fahedora venda.
Item: Sapia lo comprador que del referit preu haruá de pagar setanta lliuras de dita moneda als obrers de dita Capella de Nostra Señora de la Ajuda per las pensions degudas desde el any mil setcents setanta quatre fins al corrent any mil setcents setanta vuyt inclusive del sovredit cens de pensió catorce lliuras.
Semblantment sapia que del mateix preu haruá de satisfer a Matheu Bertran Caballayre ciutadá de Barcelona setanta lliuras en paga de tots y qualsevols drets y accions a ell espectants en la universal heretat, y ens, que foren de dit Matheu Amich tant com a hereu dels bens que foren de dita Gertrudis Amich com per altras qualsevols causas, y rahons conforme axis de paraula se ha convingut entre dit Matheu Bertran y los nomenats marmessors.
No menos sapia lo comprador que lo sobrant de dit preu haurá de pagarlo en diner comptant en ma dels referits marmessors en lo dia de la firma de la venda a efecte de cumplir la testamentaria disposició del expressat Matheu Amich.
Finalment, sapia lo comprador, que a mes del preu offerirá donar haurá de pagar lo lluisme devedor per rahó de la venda fahedora. Y axi mateix a Jaume Mirelló notari en poder del qual se deurá firmar lo acte de dita centa, y tots sos dependents, y al corredor encantará la present tabba justos, y condecens salaris, o lo quer dirne, y no menos lo cost del paper sellat dels originals, y extractas. Y aixi ab los referits pactes los expressats marmessors, faran venda perpetua de las referidas casas, y eixida al qui mes ho offerirá ab totas clausulas necesarias a la total lluició y seguretat del comprador. Per so diga y qui dirhi voldrá, que al mesdonant se lliurará.
Y aixi ab dits pactes, y no sens ells extrahem las ditas cosas venudas del domini, y poder del nomenat comprador, y de sos successors pera que las possehescan perpetuament, y de ellas dassan lo quals aparega. Prometent entregar possessió Real, corporal, o quasi a dit comprador de las cosas que li venem donantli facultat peraque de sa propria autoritat se la puga pendre, y retenir constituhintnos en lo interim ppossessors per ell, volent que en forsa de estas paraulas, y ab lo ministerio del dret se entenga dita possessió entregada, com su realment las haguessem transferida. Li cedim també tots los drets y accions de dita marmessoria, y lo conferim tot lo poder que tenim en las cosas que venem sens limitació. Salvats los drets dominicals dels Señores dalt expressats, y Salvat també lo lluisme devedor per las sobreditas cosas y transportacions de ellas. Que segons lo tenor de la sencencia arbitral entre lo clero, y ciutadans de Barcelona sobre los lluismes promultada es en las vendas la setena part del preu y la tercera part del seté. Y en los establiments la quarta part de la entrada, y lo quart de dita quarta part si hi ha un o mes Señors mitjans. Lo preu de esta venda es mil trescentas lliuras moneda barcelonesa de las quals detretas sinquanta lliuras que lo mencionat comprador ha lucrat de axaus restan francas, y pagadoras mil doscentas sinquanta lliuras. De las quals en quant a vuyt centas sinquanta quatre lliuras deu sous, y tres diners en virtut de facultat que ab lo present li conferim las pagará per nosaltres eo per dita marmessoria als acrehedors dalt nomenats y per los motius en lo principi explicats, dels quals arcehedors en lo temps de la lluició, y pagaas, recobrará apocas, y diffinició respectivament ab cessió pera defensar esta venda contra qualsebol acrehedors de dita marmessoria, y altres personas que interessen contra ella acció, o questió alguna, y pera valersen en cas de evicció so esdevé. Volent que fetas ditas lluició y pagas succehesca en lloch, y dret dels referits acrehedors, y li competescan las mateixas prioritat de temps milloria de dret, y demes prerrogativas que a dits acrehedors competirían sino sels haguessen fet ditas lluicio, y pagas. Constituhintlo perso nostre procurador. Y las restants trescentas noranta sinch lliuras nou sous, y nou diners confessam haverlas rebut del mencionat Manuel Riera comprador en diner de comptant, y realment en presencia del notari y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la excepció de no ser dit preu axi convingut a la lley que favoreix als engañats en mes de la meytat del preu just, y a tot altre dret y lley que a dita marmessoria facorir pogues, no sols firmam apoca a dit comprador del sobredit preu qual en dita forma nos donam per rebut, sino també donam, y cedim al mateix comprador tot quant las cosas venudas podrían valer mes del preu sobredit. Prometem igualment ferli valer, y tenir esta venda possehir las cosas que lo venem, y estarli sempre de ferma, y legal evicció en qualsevol manera, y a la restitució y esmena de tots danys y gastos estipulats, segons estil. Per lo que ne obligam tots los bens de dita marmessoria mobles, e immobles haguts, y per haver drets, y accions (no emperó los nostres propris, per tractar en estas cosas negoci ageno) Renunciant a la lley que prohibeix deferir al jurament, y a tot altre dret y lley que a nosaltres eo a dita marmessoria favorir pogues. Y per la major validitat de tot lo demunt dit, espontaneament juram en la forma sacerdotal, no sols que est contracte no se ha fet en frau dels Señors Dominicals dalt explicats, sino també, que contra las preditas cosas no vindrem per motiu algún. Quedant advertits per lo notari avall escrit que de esta escriptura se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims per los effectes expressats en la Real Pragmatica de hipotecas. Ab que present jo Thomas Alaret corredor de coll publich, y jurat de la present ciutat confesso, y regonesch al referit Manuel Riera que las sobreditas casas per ell compradas foen per mi de voluntat dels nomenats Rnts. Señors marmessors posadas venals y publicament subhastadas per los llochs acostumats de esta ciutat per mes de trenta días. Y que no ha comparegut altre postor que haja ofert tant preu de aquellas com dit comprador. Per lo que ab intervenció mia los referits Señors marmessors li han fet la present venda per lo preu sobre explicat. En testimoni del que firmam esta escriptura en la ciutat de Barcelona als set días del mes de Noembre del any del naixament del Señor de mil setcents setanta vuyt. Essent presents per testimonis Miquel Pineda estudiant en filosofía, y Feliph Muxó escrivent en dita ciutat habitants.= Dr. Anton Matheu Pbre. en dit nom, Dr. Joan Anton Pbre, Thomas Alares, En poder de Jaume Morelló notari, que certifico coneixer als venedors y corredor, tots los quals firmaren de sas mans proprias.