Saga Bacardí
43998
ESCRITURA DE ENTREGA DE PARTE DEL PRECIO DE LA VENTA DEL MAS SOLER EN SAN JOAN DESPÍ, FIRMADA POR SOCIATS HACIA PERE DELAFORGE.


Sia a tots notori, com lo Magnifich Domingo Sociats y Guitart Dr. en drets en esta ciutat domiciliat, de sa espontanea voluntat firma apoca a Pere Delaforge botiguer de telas, ciutadá de Barcelona absent y lo notari avall escrit com a publica persona present y estipulant de la quantitat de quatrecentas quaranta dos lliuras, tres sous y deu diners moneda barcelonesa, y son a cumpliment de sis mil trescentas setanta sinch lliuras barcelonesas y estas per lo preu de la venda per dit firmo a dit Delaforge y a sos succesors perpetuament feta de tota aquella pessa de terra plantada de vinya detinguda quinse mojadas poch mes o menos que antiquissimanent se anomenaba “Lo Mas Soler”, ab sas entradas y eixidas, drets y pertiencias situada en la Parroquia de Sant Joan Despí, Bistat de Barcelona llargament designada explicada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit a divuit dels corrents. Lo modo de la paga de ditas quatrecentas quaranta dos lliuras tres sous y deu diners es que aquellas dit firmant confessa regrar de dit Pere Delaforge, ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona, quals aplicará dit firmant per milloras de la heretat que posseheix en dita Parroquia de Sant Joan Despí conforme queda estipulat ab la sobre calendada venda. Y en testimoni del sobredit, firma la present apoca en esta ciutat de Barcelona als vint y quatre días del mes de Abril del any mil setcents vuitanta. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firma de s ama. Essent presents per testionis Ramon Vidal y Orriols mercader ciutadá de Barcelona y Martí Thomas Huguet escrivent en la mateixa habitant.
Dr. Domingo Sociats y Guitart, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.