Saga Bacardí
44001
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN LLEPA OLLAS, DE LOS VIDAL, HACIA PEDRO DELAFORGE.


En nom de Deu, amen., Sia a tots notiro, Com lo Magnifich Dr. en dret Miquel Palaudarias en esta ciutat de Barcelona domiciliat, com a procurador per est efecte especialmente constituit per lo Nobles Señors D. Joseph de Vidal y de Amargós, y D. Joseph Anton de Vidal y de Jalpi, pare y fill, en la ciutat de Tarragona domiciliats, com de sa procuta consta ab acte rebut en poder de Ramon Fabregas notari publich de número de dita ciutat de Tarragona als vint Desembre mil setcents vuitanta hu. En dit nom. Per quant a fi de suportar los gastos acorreguts, y que deuen satisfer dits Señors sos principals per rahó de la boda, que dit Señor D. Joseph Anton de Vidal espera celebrar de proxim ab la Señora Da. Maria Francisca Fernandez de Calderón, y de Verthamon doncella, habitant en la present ciutat, necesitan de la quantitat avall escrita. Perso, de son grat y certa ciencia, per dits Señors sos principals, y los seus, ven y per titol de venda concedeix a Pere Delaforge botiguer, ciutadá de Barcelona, present y als seus, perpetuament tota aquella pessa de terra campa, antiguament part plantada de vinya ab arbres de diterents generos, franca de delme y primicia, contenint en si set quartas de terra de sembradura poch mes, o menos, sos drets, y pertinencias universals, que per los titols infrits, dits sos pricipals tenen, posseeixen en lo territori de la present ciutat, sobre las casas, o hostal, entes vulgarment dit de la Banya, en lo lloch dit Llepa Ollas, y sobre lo camó per lo qual se va del Monastir de Jesús al Convent de Caputxins vells. Y se te la dita pessa de terra per lo Benefici primer, baix invocació de Sant Thomas Canturiense fundat en la Seu de esta ciutat, per autoritat Apostolica unit al Molt Ilustre capitol de ella, y en domini, y alou de dit benefici a cens de tres morabatins, a tahó nou sous quiscun, y per ells vint y set sous pagadors tots anys la meitat lo dia de Sant Joan de Juny. Y se ha de saber, que antiguament, la dalt designada pessa de terra se tenia per lo Magnifich Pere Arlas y Sagarra, o per son hereus, y successors a cens de nou lliuras barcelonesas, pagadoras tots anys lo dia de Sant Joan de Juny. Peró despres ab acte rebut en poder de Joan Tarés notari publich de Barcelona als dos Abril mil cinch cents noranta quatre, de dit cens de nou lliuras foren venudas, y absoltas per dit Magnifich Pere Arlas, a Lluis Darrer negociant ciutadá de Barcelona posesor de dita pessa de terra tres lliuas en annua pensió. Y que las restants sis lliuras de dit cens de nou lliuras, deduida la corresponsió son lluidas, segons apar y axo se explica en lo acte de venda baix calendat. Y terminava dita pessa de terra al temps de la venda baix calendat, a llevant ab honor del Magnifich Francisco Climent Dr. en drets, cuytadá de Barcelona, que fou de Geroni Matxí mestre de casas; a mitgdia ab honor del Convent de Religiosas de Santa Catharina mártir de la present ciutat, que antes fou de Anton Cabanyes candeler de cera, mediant dit cami per lo qual se va del referit Convent de Jesus al Monastir de Caputxins; a ponent ab honor de dit Magnifich Francisco Climent, que fou de dit Matxí part, y part ab honor del expressat Molt Ilustre Capitol de Canonges de la Seu de Barcelona, que fou dels hereus, o successors del magnifich Geroni Miquel Dr. en lleys; y a tremontana ab honor de Da. Ignes Serra y Vileta vidua de Licernart Serra mercader ciutadá de Barcelona, que fou del Magnifich Gaspar Montaner, ciutadá de Barcelona. Y vui afronta a solixent ab honor dels Revenets. Señors Administradors del Collegi de Sant Sever de esta ciutat, que fou de D. Alonso Pallares domiciliat en dita ciutat; a mitgdia ab honor dels Rnts. Rector y Collegi de Sant Vicens de P.P. Dominicos de la present ciutat; a ponent part ab honor de dits Rnt. Señors Administradors del Collegi de Sant Sever, que fou del mateix D. Alonso Pallarés, y part ab altre del expressat Molt Illustre Capitol de Canonges de la Seu de Barcelona; y a tramontana ab honor de Manuel Vehils comerciant, ciutadá de Barcelona. Y pertany la referida pessa de terra a dits Señors sos principals, esto es, a dit Señor D. Joseph Anton de Vidal, com a donatari universal dels bens de dit Señor D. Joseph de Vidal y de Amargós son pare, segons apar de la donació, y heretament universal entre vius fet a favor de aquell per est ab lo primer dels capitols matrimonials firmats, y jurats etre dit Señor D. Joseph Anton de Vidal, de una part, y la nomenada Señora Da. Maria Francisca Fernandez de Calderon doncella, de altra, rebuts en pored de Joseph Bonaventura Fontana notari infrit, y de Ignasi Planor notari publich real collegiat de número de Barcelona simil espitulants, y clouents als vint vuit Maig mil setcents vuitanta hu. Y al referit Señor D. Joseph de Vidal y de Amargós, com a usufructuari dels mateixos bens, en virtut de la reserva del usdegruit de dits bens continiada en dita donació. Al qual D. Joseph de Vidal y de Amargós espectava com a hereu universal de la Señora Da. Maria Angela de Vidal Amargós y Grosso vidua de D. Bonaventura de Vidal y de Nin domiciliat en dita ciutat de Tarragona sa mare, per ella instituit ab son ultim testament que entregá clos a dit Ramon Fabregas notari als vuit de Febrer mil setcents sinquanta set, y despres de la mort de la mateixa Señora testadora fou publicat als sis Abril mil setcents sexanta quatre. A la dita Señora Da. Maria Angela de Vidal Amargós y Grosso pertañia, en virtut de adjudicació feta per lo Magnifich Señor Regent la Vegueria de la present ciutat, a son favor, y de Da. Francisca y de Da. Maria Theresa de Amargós y Grossa doncellas, sas germanas de la universal heretat y bens, que foren de D. Gabriel de Amargós, son pare mort ab intestat, segons de dita adjudicació consta en actes de dita veguería, esto es, de la oblata de la suplica als trenta Octubre mil siscents noranta dos, y de la lauta de la sentencia, a provisió de dita adjudicació als trenta hu dels mateixos mes, y any, de que fa fe Balthasar Prous notari publich y Escrivá major de dita Veguería. Las quals tres germanas se divideixen la mateixa heretat y bens, ab la qual quedá a favor de dita Da. Maria Angela de Vidal y de Amargós, la predita pessa de terra designada en lo numero vint y tres, segons apar, de la divisió de dita herencia firmada entre ditas Da. Francisca Amargós a las horas Puig, Da. Maria Theresa Amargós, y después Cortés y Da. Maria Angela Grossa, com a tudora y curadora de dita Da. Maria Angela de Vidal, Amargós y Grosso, ab acte rebut en poder de Joseph Ferran notari publich de Barcelona als cinch Mars mil siscents noranta quatre. Y a dit D. Gabriel de Amargós competía per titol de venda perpetua feta a son favor com a mes donant en lo encant publich, per lo marmessor del testament del Dr. en medicina Baltasar Roca, ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Pau Pi notari publich de esta ciutat als nou Agost de mil siscents sexanta vuit firmat per rahó de Señoria. Y esta venda fa en dit nom, aixis com millor dir, y entendrer se pot, ab lo pacte seguent. Que dits Señors sos principals, se reservan expressament, com dit otorgant los reserva la paga del arrendament, de dita pessa de terra que vindrá a terme lo dia de Sant Joan de Juny del corrent any mil setcents vuitanta dos. Debent los mateixos Señors sos principals pagar tots lo catastro, que se dega satisfer per dita pessa en lo present any mil setcents vuitanta dos. Y ab dit pacte, y no sens ell fa en dit nom la present venda, extrahent la dita pessa de terra de ma y poder de dits Señors sos principals, y dels seus, y aquella posant en la de dit comprador y dels seus, prometent en dit nom entregar las pensions corporal, real, actual, o quasi, donantlos facultat, peraque de sa propria autirutat se la pugan pendrer, ab clausula de constitut y precari, cedintlos tots los drets, y accions dels mateixos Señores sos principals, y altrament usar de dits drets y accions en judici, y fora de ell, com millor los convinga, constituintlos o substituintlos per est efecte en procutador de dits sos principals, com en cosa propria. Salvos sobre dita pessa de terra lo cens, y demes drets del Señor dominicals dalt expressat, Y Salvat igualment lo luisme a ell competent patar, lo qual per haver succeit dit Benefici de Sant Thomas Canturiens de pespres de la sentencia tribunal a Pere Bonus Xaich, segons axi se expressa en lo acte de venda son mil sent cint y cinch lliuras barcelonesas, las quals reb en dit nom del nomenat Pere Delaforge de contants en presencia del notari y testimonis infrits. Per lo que, renunciant a la excepció de dit preu no ser així convingut, a la llei ultra dimidium, y a tot y qualsevol altre dret y llei a favor de dits Señors sos principals. En testimoni de veritat, no sols firma en lo referit nom apoca de dit preu, sino també dona, y cedeix en lo mateix nom a dit comprador, y als seus, lo mes podría valer la cosa venuda del preu expressat. Y convé y en bona fe promet en dit nom a dit comprador, y als seus, que dits Señors sos principals, y los seus los faran valer y tenir la cosa venuda y que los estarán de legal evicció en qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys, y gastos, Y per cumplir las ditas cosas obliga tots los bens, y drets de dits sos principals, y de cad aun dels dos a solas mobles, e immobles presents, y esdevenidors, renunciant en nom de ells al benefici de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions, a la consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes, que a solas se obligan. Al privilegi Militar y a tot y qualsevol altre dret y lley a favor dels mateixos sos principals. Y promet y jura de nom de aquells, no sols las sobreditas cosas tenir sempre per contestas y contra ellas no venir per motiu algún. Sino també que lo present contracte no se ha fet en frau,ni prejudici del Señor dominical dalt expressat, ni de sos drets. Y declara dit otorgant, quedar advertit per lo notari infrit, que lo present acte deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis días proxims, en lo de dita ciutat de Tarragona, y demes que correspponga dins lo termini, y per los fins expressats en la Real Pragmatica de hipotecas, y en lo edicte sobre ella noament publicat. Y aixi ho firma en dit nom en la ciutat de Barcelona als vint y set días del mes de Janer any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta dos. Essent presents per testimonis Francesch Valentí y Fernando Gusí escrivents.
Miquel Palaudaries y Nadal en dit nom, En poder de mi Joseph Bonaventura Fontana notari publich de número de Barcelona, qui afirmo coneixer a dit otorgant, y que firmá de s ama propria.