Saga Bacardí
44003
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRA EN SANT JUST DESVERN, DE LOS CAMPRECIÓS, HACIA PERE DELAFORGE.


En nom de Deu. Sia notori com nosaltres Joan Camprecios, pagés de la Parroquia de santa Magdalena de Esplugas, Bisbat de Barcelona, Eulalia Campreciós, y Carbonell conjuges, en los noms de usufeuctuari y proprietaria respective, y Joseph Campreciós y Carbonell, pagés també de la mateixa Parroquia de dits conjuges fill.
Primerament: Per pagar, y satisfer als Rnts. Obtentors del primer, y segon Benefici baix invcació del Sagrat Cos de Christo, en los Claustros de la Santa Iglesia de esta ciutat, instituits, y fundats, vint y sis lliuras, sinch sous, y sis diners moneda barcelonesa a cumliment de totas pensions, cessas y discorregudas fins al corrent any de aquell cens de pensió un morobati, y mitg valent nou sous quiscun, que tots anys en lo dia de sant Miquel de Setembre reben percebeixen sobre la infra pessa de terra.
Item: A fi de impedir, y emplear indispensablement diferents quantitats en robas, vestits y altres apéndices per ocasió de la boda, o matrimoni que lo dit Joseph Caampreciós de voluntat, personalment de dits mos pares de proxim espero celebrar ab Gertrudis Vila doncella, filla llegitima y natural de Francisco Vila pagés de la Parroquia de Sant Just Desvern del mateix Bisbat de Barcelona, y de Theresa Vila conjuges vivint.
Y finalment: A fi de subvenir algunas urgencias nostras que de present nos accorren. Y no trobant altre medi mes eficaz pera donar cumpliment al pago y satisfacció de ditas cosas, ni menos daños a nostre patrimoni que mediant la present venda. Perso, de nostra espontanea voluntat, y certa siencia per nosaltres, y per nostres respectives hereus, y successors qualsevols que sian, venem, y per titol de venda concedim al Señor Pere de Laforge, comerciant, ciutadá de Barcelona, a la otorgació de esta escriptura present, y a sos successors, y a qui voldrá perpetuament, tota aquella pessa de terra campa de tinguda una mojada poch mes o menos, , y si be es veritat que nosaltres dits venedors estavam ab la inteligencia de ser una mojada segons thenor que haventse novament canat per Benet Batllori pagés y canador de terras del terme y Parroquia ab una sols se ha trobat ser sa tinguda de tres quartas y tres mundinas, que componen mil vuitcentas noranta vuit canas y mitja, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias universals de aquella, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra campa de major tinguda, que vuy posseheix Just Cortes pagés y familiar del Sant Ofici, en la referida Parroquia de Sant Just Desvern habitant, per titol de venda per nosaltres dits conjuges Camprecios a son favor feta ab acte rebut en poder de Joan Claris y Bru, notari real en Barcelona habitant als quinse de Janer de mil setcents suitanta y hu, en lo qua lacte expressament nos reservarem per nosaltres, y nostres successors perpetuament cami suficient no sols per anar a treballar a dita terra, sino també per poder traurer los fruits de aquella resultants aixi ab animal carregat com sens ell, qual facultat o reserva, vlem aja compresa ab la present venda, que per los titols que avall se calendarán tenim, y possehim nosaltres dits conjuges, sita antes, y segons thenor del acte de venda que avall se calendará en la Parroquia de santa Maria de Sans territorio de Barcelona, y vuy en la de Santa Eulalia del Hospitalet, Bisbat també de Barcelona. Y esta variació de terme, segons se asegura, fou disposat de alguns anys a esta part, per lo Ilustrisim y Reverendisim Señor Bisbe de esta ciutat, de que part del terme de dita Parroquia de Sans fou añadit a la del Hospitalet per major comoditat dels feligresos de ditas dos respectives Parroquias. Per esta variació no podía, ni pot ser en alteració, ni perjudici dels Señors alodials, ni dels drets dominicals que tene sobre aquells terrenos. Y termina la dita pessa de terra que ab lo present se ven, a solixent ab honors de Pau Solá y Joseph Solá y Llevallol, pare y fill, pagesos, est en la Parroquia de santa Maria de Vallvidrera de dit Bisbat de Barcelona habitant, y aquell en la present ciutat de Barcelona, mediant un marge; a mitgdia ab honor dels mateixos pare y fill Solá y Llevallol; a ponent part ab honor de N. Corts pagés de la Parroquia de Sant Miquel de Sarriá del present Bisbat, y part ab lo Dr. Francisco Lasi notari publich y real, collegiat de numero de Barcelona, altre marge mediant; y a tremontana ab honor del nomenat Jusa Cortes, que fou de nosaltres dits venedors com sobre está expressat. Y se te la mateixa pessa de terra per los dos Beneficis primer, y segon baix invocació del Sagrat Cor de Christo en los Claustros de la Seu de Barcelona fundats, eo per sos Rnts. Obtentors en nom de aquells comunament y per indivis, y baix son domini, y alou a cens de un morobati, y mitg tots anys pagador en lo dia de Sant Miquel del mes de Setembre. Y especta y pertany la referida pessa de terra a nosaltres dits conjuges Campreciós y Carbonell venedors, a saber, a mi dit Joan com a usufructuari de la cosa dotal constant lo matrimoni entre jo y la nomenada Eulalia muller mia, y a mi dita Eulalia com a propietaria, filla única y hereva universal dels bens que foren del difunt Joseph Carbonell, pagés de la expredita parroquia de Esplugas per aquell instituhida, ab son ultim y valido testament que feu, y firmá en poder del notari Dr. Manuel Artús Pbre, y Rctor de la mateixa Parroquia de Esplugas als vint días del mes de Abril de mil setcents seixanta y tres, de que lo dit Rnt. Rector ab sas certificatorias lletras ne dona fe. Al nomenat Joseph Carbonell mon difunt pare li espectava com a hereu universal dels bens que foren de Magí Carbonell pagés de la referida Parroquia de Esplugas son difunt pare, y avi meu respective, per aquell instituit ab son ultim y valido testament que feu, y firmá en poder del Rnt. Felip Subirá Pbre. y Rector de dita Parroquia, als vint y set días del mes de Setembre de mil setcents vint y vuit, y despres als tres de Nohembre de mil setcents quaranta y quatre per lo Rnt. Barthomeu Escolá Pbre. y Rector de la mateixa Parroquia fonch publicat. Al nomenat Magí Carbonell son difunt pare pertañia la dita pessa de terra com a hereu universal dels bens que foren de Joan Carbonell pagés de la mateixa Parroquia son difunt pare per aquell instituhit ab son ultim y valido testament, que feu, y firmá en poder del Rnt. Pau Pineda Pbre, y Rector de dita Parroquia de Esplugas als divuit de Maig de mil siscents vuitanta y sis. Al expressat Joan Carbonell espectava com a hereu unicersal dels bens que foren de altre Magí Carbonell pagés de dita Parroquia son difunt pare, per aquell instituit ab son ultim, y valido testament que feu y firmá en poder del mencionat Rnt. Pau Pineda Pbre. Rector predit als tres de Mars de mil siscents vuitanta y sis. Y al prop dit Magí Carbonell espectava la referida pessa de terra junt ab las demes mojadas, de sa pertinencia que posseheix lo mencionat Just Cortés, per titol de venda a favor de ell, y dels seus perpetuament feta, y firmada, per Bernat Pedrola jove sastre natural de la Parroquia de sant Genis de Vilassar, Bisbat de Barcelona ab acte rebut en poder del dr. Pau Pi notari publich de Barcelona, als trenta y un días del mes de Juliol de mil siscents setanta y sis, clos, authenticat y firmat, per rahó de Señoria. La qual venda fem aixi com millor dir, y entendrer se pot extrahent la sobedita pessa de terra de nostre domini y poder, y aquella posa, y transferim en ma, y poder del nomenat Pere de Laforge, y dels seus, prometent etregarlin possessió real, corporal, actual, o quasi, donantli facultat peraque de sa propria authoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut, y precari, cedintli tots nostres drets y accions en virtut dels quals puga tenir y pacificament possehir la dita pessa de terra, y fer de ella a sas voluntats, y altrament usar y valerse dels mateixos drets cedits en judici y ora de aquell, com millor li convinga, constituhintlo per est efecte dueño, y procurador com en cosa propria, salvan temperó sempre los censos y demes drets dominicals dels Señors alodials sobre expressats, y Salvat també lo lluisme, que per rahó de la present venda, se deurá. Lo preu de la present venda es sinchcentas y noranta lliuras barcelonesas del qual preu en virtut de facultat, y potestat, que ab lo present dona y concedim al dit comprador, se retinga est en son poder vint y sis lliuras sinch sous y sis diners al efecte de donarlas y pagarlas al acreedor nostre sobre expressat, per la causa, y rahons allí contengudas, del qual al temsp de la paga recobre apoca ab cessió de drets pera defensar la present venda, contra qualsevols altres acrehedors nostres. Volent que feta dita paga succehesca en lloch de aquell, y li conpetescan las mateixas preeminencias y prerrogaticas, que competirían a dit nostre acreedor, suo se li fos satisfeta la refedira quantitat constituhintlo per est efecte dueño, y procurador com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi convingut no hagut no rebut, y a la de dolo malo, y a la lley que afavoreix als enganyats en mes de la meitat del just valor, y a tot altre dret, y lley de nostre favor, convenim, y prometem al expressat comprador que la present venda li farem tenir, y valer, y la dita pessa de terra possehir, y li estarem de ferma y legal evicció sempre, y en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que ne obligam a dit Señor de Laforge, y als seus tots nostres bens, y drets, y de cada un de nosaltres assolas mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant al benefici de Novas Constitucions ivididoras y cedidoras accions, a la epistola del Emperador Adriá y Consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes que per lo total asolas se obligan. Y jo dita Eulalia Campreciós, y Carbonell cerciorada de mos drets per lo notari avall escrit, renuncio al benefici Valleyá Senat consuetut a favor de las donas, introduit, y a la authentica que comensa Si qua mulier, y junts renunciam a qualsevol altre dret, y lley que nos puga afavorir, y a la que prohibeix la general renunciació. Y peraque las ditas cosas tingan sa deguda estabilutat, firmesa juram espontaneament a Deu Nostre Señor y a sos quatre Sants Evangelis en ma y poder del notari avall escrit. Que no sols contra las sobreditas cosas no farem ni vindrem per motiu ni pretex algún, sino que també lo present contracte no se ha fet en frau no perjudici dels Señors alodials sobre expressats no de sos drets dominicals, conessant quedar advertits per lo notari avall escrit, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis días seguents al de la firma per los efectes previnguts en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. En testimoni de las sobreditas cosas otorgam, y firmam la present escriptura en la ciutat de Barcelona als divuit días del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y quatre. Essent presents per testimonis instrumentals Ramon Bdia y Rovira, y Joseph Horcet escribents en dita ciutat habitants.

Item: Nosaltres dits Joan Campreciós Eulalia Campreciós y Carbonell conjuges en dits noms de usufructuari y proprietaria respective y Joseph Campreciós y Carbonell de dits conjuges fill, venedors predits, de nostre espontaea voluntat y certa siencia firmam apoca al mencionat Señor Pere de Laforge comprador predit present de las referidas sinchcentas y noranta lliuras que son lo preu de la precedent venda, rebudas en esta forma so es, que de voluntat nostra, y en virtut de facultat en lo mateix acte condedida se retinga vint y sis lliuras cinch sous y sis diners a efecte de donarlas, y pagarlas al acreedor nostre en lo preludi mencionat per las causas, y rahons allí expressadas, la qual paga ab la present tenim per agradable. Y las restants sinchcentas seixanta tres lliuras catorce sius y sis diners a cumpliment de dit preu confessam haver hagut, y rebut ab diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner en lo modo referit no hagut, ni rebut, y a tot altre dret, y lley que nos puga afavorir. En testimoni de las quals cosas firmam la present apoca en la ciutat de Barcelona, doa, mes y any sobre explitats, essent presents los mateixos testomonis intrumentals nomenats. Y los dits otorgants, als quals jo lo infrit notari fas fe comeixer, ho firmaren a saber, dit Joseph Campreciós de sa propria ma, y per quant los sobredits Joan Campreciós y Eulalia Campreciós y Carbonell digueren no saber escriurer, en sa presencia y de sa voluntat, ho firmá per ells dit Badia testimoni.
Ramon Badia, Joseph Campecios, Davant de mi Jacinto Baramon notari.