Saga Bacardí
44007
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO EN CRUZ CUBIERTA, HACIA CASANOVAS, POR PERE DELAFORGE.


En nom de Deu sia, amen. Jo Pere Delaforge botiguer de telas, ciutatá de Barcelona a efecte de
Millorar, y no en manera alguna deteriorar. De ma espontanea voluntat per mi, y per mos hereus, y successors qualsevols sian, establesch y en emphiteusim concedesch a Pau Casanovas, rajoler de la Parroquia de Santa Maria de Sans, Bisbat y territorio de Barcelona, present, y avall acceptant, y a sis successors, y a qui voldrá perpetuament, habils emperó de alienar tota aquella pessa de terra campa, antiguament plantada de vinya de tinguda tres quartas y mitja, y vint y quatre destres poch mes o menos, ab sas entradas y eixidas, drets, y pertinencias, que en virtut de venda de aquella (entre altres) a mi, y a mos successors perpetuament feta per Joan Iglesias hortolá de las hortas de Sant Pau ciutadá de Barcelona ab altre acte rebut en poder del notari avall firmat, a vint y set de Janer de mil setcents setanta vuit, frimat per rahó de Señoria tinch y possehesch en dit territorio de Barcelona pro lo Coll dels Rorcats. Y se te dita pessa de terra, junt ab altres tres pessas de terra per mi possehidas en dit territorio de Barcelona prop la Creu Coberta, per las Rnts. Mare Priora y Religiosas del Convent de la Enseñansa de la present ciutat, a cens de trenta set lliuras quinse sous en domini mitjá, y a la prestació de sis lliuras quinse sous per lo pago del Real Catastro corresponent a ditas quatre pessas de terra que juntas ditas partidas prenen la suma de quaranta quatre lliuras deu sous tots anys pagadoras en lo dia de Sant Joan de Juny, quals prometo pagar, y satiser sens danys ni gastos de dit adquisidor ni de sos successors Cmto. Quedaan salvas, y seguras pera dit Convent de la Enseñansa tant sobre la pessa de terra ab lo present establerta, y cens per mi sobre ella imposador, com sobre las restants pessas de terra per mi possehidas. Ditas Priora y Comunitat tenen dita pessa de terra que ab lo present establesch per los hereus, o successors de D. Francisco de Puiggener en Barcelona pupulat succehint als hereus de Francisco Sarta y est al Ven. Francisco de Gualbes a cens de vint y un sous y vuit diners tots anys pagadors en lo dia, o festa de Tots los Sants, a mes del qual cens se pagan als administradors del Aniversaris de la Seu de Manresa succehint a dit Francico Sarta sinsh sous en lo dia de sant Miquel de Setembre en lloch y compensació de la decima que dit Sasta acostumaba rebrer sobre la dita pesa de terra, sens quals sinch sous en penció, segons se assereix son prescrits, lluits y quitats. Y los hereus de dit Puiggener tenen, dita pessa de terra per la Camareria del Real Monastir de Nostra Señora de la Vila de Ripoll, y per son Rnt. Camarer en nom de aquella, y baix domini, y alou de dita Camareria a cens, tant per la dita pessa de terra, com per altre honor que allí se té per los hereus de dit Sarta que fou de pertinencias de una pessa de terra que Ramon Noguera possehia en dit llich de tres morabatins a rahó nou sous quiscun tots anys pagadors en lo dia, o festa de Nostra Señora del mes de Agost. Y se ha de saber que la Pabordia de Barcelona reb tant sobre dita pessa de terra, com sobre la altre que allí se te, per los hereus de dit Sartá en compensació de la decima espiritual un morobati, valent nou sius annualment. Los quals tres morobatins de dita Camareria, y un morobati de dita decima los hereus de dit Francisco Sarta deuen pagar sens danys ni despesas del posesor de dita pessa de terra que ab lo present establesch. Y termina la rederida pessa de terra a solixent ab honor dels hereus, o successors de Joseph Quatrecasas notari publich de Barcelona; a mitgdia ab lo camó que va de la present ciutat al Prat, o a la Capella de Nostra Señora de Port; a ponent ab honor dels hereus, o successors de Pau Maurici adroguer, ciutadá de Barcelona; y a tramontana ab lo camí Real per lo qual se va de la present ciutat a la Parroquia del Hospitalet. Lo qual establiment fas aixi com millor dir y entendrer se pot, ab los pactes, seguents.
Primo: Que dit adquisidor a sos gastos me dega entregar una copia autentica del present acte legitimament despotrada.
Item: Que dit adquisidor dega pagar los lluismes que se degan per rahó del present contracte, y lo catastro corresponent.
Y finalment: Que dit adquisidor, y sos successors degan millorar, y no deteriorar dita pessa de terra, y que per lo cens de ella, y de totas las milloras per ells en la mateixa fahedoras degan fer, y prestar annualment a mi, y a mos successors en los días de Nadal y de Sant Joan de Juny trenta lliuras moneda barcelonesa ab tot lo domini mitjá, firma, fadiga, y altre qualsevol dret al Señor mitjá competent. Comensant a fer la primera paga en lo dia de Nadal proxim vinent de quinse lliuras, y la segona de consemblants quinse lliuras en lo dia de Sant Joan de Juny del any proxim vinent de mil setcents vuitanta set, y aixi después los demes anys de mitg en mitg any en los referits terminis. Y ab dits pactes y no sens ells dit Casanovas, y sos successors no pugan regoneixer en dita pessa de terra altres Señors que a mi, y a mos successors, y als Señors respective sobre annomenats. Donant facultat al mateix adquisidor, y a sos successors de vendrer, permutar, establir, o en altra manera alienar la dita pessa de terra. Salvat empero sobre aquella lo cens ab son domoni mitjá, y demes drets per mi ab lo present imposats, y salvats aixi mateix tant sobre la dita pessa de terra que ab lo present establesch, y cens per mi sobre ella imposat, los censos, y altres drets deguts als Señors sobre anomenats. Y lo lluisme que a aquells respective se dega pagar, lo qual se deurá comprar segons la clausula del quint. La entrada del present establiment es trenta lliuras moneda barcelonesa, quals confesso rebrer del mateix Pau Casanovas ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits de las que lin firmo la corresponent apoca. Y aixi renunciant a la excepció de dita entrada aixi no convinguda, y a la lley ultra dimidium, y a tot altre dret y lley de mon favor, dono y remeto al dit adquisidor y a sos successors lo major valor que pogués tenir dita pessa de terra establerta del cens, y entrada sobredits. Prometent lo present establiment ferlos tenir, y valer y possehir dita pessa de terra establerta, y estarlos de ferma y legal evicció sempre perpetuament, y en tot y qualsebol cas pensat, o no pensat, de dret, o de fet de qualsevol modo que esdevinga ab restitució, y esmena de tots gastos, y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens mobles, e immobles, presents, y veniders. Renunciant a qualsevol lleym o det que me puga afavorir, y a la que prohibeix la general renuncianció, Y jo dit Pau Casanovas accepto lo present establiment a mon favor, perpetuament firmat, ab los pactes, cens, entrada, modo y forma sobredits a que expressament consento, y prometo a dit Pare Delaforge, y a sos successors no sols cumplir dits pactes, y pagar dit cens en los terminis que sobre se individúan, sino també tot lo demes que en virtut de est establiment estiga obligat cumplir en la conformitat que sobre queda estipulat, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procutador y restitució y esmena de tot gastos, y despesas. Y per son cumpliment espontaneament obligo, e hipoteco la sobre dita pessa de terra a mon favor establerta, y tot lo dret enfiteotich, útil domini, y natural possesió que en aquella tinch adquirit. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca ne obligo tots mos bens, mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant a la lley que diu que primer se dega pasar per la cosa especualment obligada que per la general. Y a altre que quant lo acreedor se pot satisfer de la especual obligació no extenga la ma a la general, y a tot altre dret, y lley de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació, y expresament renuncio a mon propri for, y al privilagi de aquell sotsmetentme jo, y mos bens a la curia del Illustre Corregidor de la present ciutat, o de alte qualsevol Tribunal secular solament, ab faculta de variar lo judici, y firmo escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Illustre Corregidor, o de altre qualsevol Tribunal secular solament, obligant per so ma persona, y bens mobles, e immobles, presents y veniders, ab totas renuncias de dret necesarias. Y juram nosaltres dits estabilient, y adquisidor a Nostre Senyor Deu, y a sos sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall firmat, no sols de no contravenir al sobredit per pretext algún, causa, o rahó, suno també que lo present contracte no fem, en frau, no perjudici dels Señors sobre anomenats ni de sos respective drets doinicals. Y aixi junts firmam lo present acte (del qual se deu pendrerse la rahó en lo offici de hipotecas de la present ciutat dins sis días del dia present en avant comtadors segons tenor de la Real Pragmatica a est fi publicada) en esta ciutat de Barcelona als once días del mes de Maig del any de mil setcents vuitanta sis. Y dels dits otorgants (coneguts de mi lo infrascrit notari) Dit Pere Delaforge ho firmá de s ama. Y per dir dit Pau Casanovas que no sabia de escriurer en sa presencia de son consentiment y vluntat ho firma un dels infrits testimonis. A lo que hi foren presents Salvador Oliva y Camps, y martí Thomas Huguet escrivents en Barcelona habitants.
Pera Delafore, Per dit Pau Casanovas firmo Salvador Oliva y Camps testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.