Saga Bacardí
44008
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN SAN FELIU DE LLOBREGAT DE LOS LLAURADOR, PARA PAGAR A ROCA, COMPRADA POR PERE DELAFORGE, Y FRANCISCO DOMADURAN.


En nom de Deu sia, amen. Jo D. Feliph de Llaurador y Rovira en Barcelona domiciliat. Attenent y considerant, que la part de casas que dona al carrer dels Escudellers, que per mos cets, y justos titols tinch, y possehesch per rahó de sa gran antiguitat amenasaba ruina, per qual motiu me es estat precis, y necessaro lo nobament reddificarla, per qual reedificació se necesitan crescudas quantitats ab las quals de present no me encotro, y per conseguent es necessari la istracrio, o venda de alguna de las fincas que possehesch de mos predecessors. Y atenten finalment, y conseiderant, que los avall anomenats compradors me han ofer donar per la pessa de terra que avall los vendré, lo infrit preu, del que se me seguieox una evident utilitat a mon patrimoni, pues a mes de que me ajuda en costehar lo inport de la construcción de dita obra, es una pessa de terra separada de la heretat que possehesch en la Parroquia de Sant Joan Despí, Bisbat de Barcelona, esposada sino a una total ruina, alomenos a una gran deterioració, per ser inmediata al Riu Llobregat, y ser precis per guardarla de las inundacions del Riu, haver sempre de expenderhi diners, construhint estacasas, y plantadas de arbres, y a no esser axis quedaría dita pessa sens valor, no obstat que al present en forsa de una superior providencia que no permet fer estacadas, ni plantadas de abres molt inmediatas al dit Piu perque son decluvis, sia mes capaz, com es de veurer de las fitas que se han plantat, que entran dins lo conreu de dita pessa, queda esta del tot exposada. Perço, atesa dita utilitat per pagar, y satisfer a Isidro Roca fuster, ciutadá de Barcelona dos mil y cent lliuras barcelonesas, a cumpliment de major quantitat que importan las mans, y materiols tocant a son ofici de fuster que ha invertit, incerteix al present, y encara ha de invetir per la noba construcción, y reedificació de dita part de casas. De ma espontanea voluntat per mi, y per mos hereus, y successors qualsevols suan, vench y per titol de venda concedesch a Pere Delaforge, y a Francisco Comaduran y Rovira sogre y gendre, botiguers, ciutadans de Barcelona presents, y avall acceptants, y a sos successors, y a qui voldrán perpetuament, comprant de diners de la compañía que entra los dos tennen irmada baix la rahó, o nom de Delaforge y Comaduran. Tota aquella pessa de terra part de conreu, part de fruitera, y part de salsareda y arenal, que conté junt segons la midició feta per Benet Batllori, set mojadas, so es una mojada y tres quartas de fritera, dos mojadas, y una quarta de conreu, dos mojadas, y dos quartas de salsareda y grenys, y las restants dos quartas de sorral ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias, que es part, y de pertinenciasde aquella pessa de terra campa, contenint en si trenta mojadas poch mes o menos, que per haverla atravesada per lo mitg lo dit Riu de Llobregat ha quedat reduhida a ditas set mojadas en esta part de sant Joan Despí, y a unas deu mojadas poch mes o menos en la altre part del Riu que es en lo terme de Sant Baldiri de Llobregat y allí posseheix com a mon sucesor Baldiri Juliá pagés del prop dit terme. Quals set mojadas per los titols avall escrits tinch, y possehesch en dita Parroquia de Sant Joan Despí. Y termina dita pessa de terra que ab lo present vench a solixent ab honor de Pere Canalias pagés de la mateixa Parroquia de Sant Joan; a mitgdia part ab honor de dit Joseph Falguera en esta ciutat popular, y part ab T. Pi pagés de la Parroquia de Santa Magdalena de Esplugas de est Bisbat; aponent ab las ayguas del dit Riu de Llobregat; y a tramontana ab honors part de Joseph Casas, part de Joan Ramoneda y part de dit Canalias. Y respecte que ab los titols que avall se calendarán se expressa, que en quant a set mojadas en vers solixent de las trenta mojadas de que se componía la dita pessa de terra antes de atravesarla lo Riu que era tota situada en dita Parroquia de Sant Joan, y en lo lloch dit las Aygyas Moras, vulgarment anomenada la pessa del Albareda se tenían bai domini directe, y franch alou del Priorat de la Iglesia o Monastir de Rocafort de est Bisbat, y per son Rnt. Prior a cens de trenta sous tots anys pagadors en cert termini, y que en quant a las restants vint y tres mojadas eran francas en alou. Y en atenció de no haverse pogut idemptificar si las ditas set mojadas, que al present vench son subjectes al dit domini, o be francas en alou. Per tant, vench estas ab dret incert so es si son francas en alou com a tals francas, y si subgectes a domini per dit Priorat com a tals subjectes a dit domini, y a la prestació de dit cens, en qual ultim cas resarsire a dits compradors, y a sos successors tot lo que per esta rahó degan pagar, patir, y suportar, per estar segur, y cert que no recau lo domini de dit Priorat, sobre ditas set mojadas, preus, jamás desde que possehesch jo, y mos ascendents han possehit aquellas, de después de haver atravesat dita pessa de terra lo dit Riu de Llobregat. Sens ha demanat lo dit cens domini. Y me espectan ditas set mojadas de terra com a hereu de la universal heretat y bens que foren de dita Maria Antonia de Llaurador muller de D. Joseph de Llaurador en esta ciutat popular ma mare, per esta instituhit y respective substituhit per haver mort dit mon pare hereu en primer lloch instituhit y D. Anton de Llaurador hereu en segon lloch instituhit sens fills, ab lo ultim testament de dita ma mare firmá en poder de Geroni Gomis notari publich de número de Barcelona a vint y dos Desembre mil setcents sinquanta set, clos, y subsignat per Joseph Ribas y Granes notari publich de dit número com a regint las escripturas de dit Gomis a dita Da. Maria Antonia de Llaurador ma mare, espectaba com a filla única, y per conseguent hereva universal dels bens que foren de Maria Rosa Rovira Molins de la Torre y Vinyals muller en segonsa nubias del Magnifich Thomas Rovira Dr. en drets en esta ciutat popular, que en primeras ho fou del Magnifich Felix Molins també Dr, en drets en esta ciutat popular. A dita Maria Rosa Rovira Molins de la Torre y Vinyals espectaba com a succehint per sos titols, y credits dotals als bens que foren de dit Felix Molins de la Torre son marit, y a est espectaba dita pesa de terre no sols en virtut de venda del dret de recobrar a son favor perpetuament feta per los tudors, y en sos cas, lloch, y temps curadors de las personas, y bens dels fills pubills y hereus de Jaume Mestre pagés de dita parroquia de sant Joan Despí, ab la deguda, y corresponent llicencia del Illustre Regent la Vegueria de esta ciutat a dits tudors, concedida precehida la corresponent información a vint y sinch Maig mil siscents setanta hu, ab acte rebut en poder de Francisco Cotxet notari publich de Barcelona a dit dia vint y sinch Maig mil siscents setanta hu, clos y subsignat per Joseph Francesch Fontana notari publich de esta ciutat com a regint las escripturas de dit Cotxet, sino també en virtut de revenda de aquella al mateix Dr. Felix Molins, y a sos succesors perpetuament feta per Pere Llunell pagés de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat de est Bisbat, ab acte rebut en poder de dit Cotxet notari a sis de Juny de dit any mil siscents setanta hu, clos y subsignat per Iglasi Claramunt y Gavarró notari com a regint las escripturas de dit Cotxet. La qual venda gas aixi com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes segents.
Primo; Que del dia present en avant quedan a favor de dits compradors los fruits, arbres y tot lo demes que present se encontra en dita pessa de terra, ab la expressa prevencio que si removen lo massover que al present la mena li deuran pagar y satisfer com es cistum, los forets que exhistescan en aquella.
Item; Que si en lo venider apareixia algún Señor que justificas tenir domini sobre dita pessa de terra que de present vench, satisfaré a dits comptadors, y a sos successors lo que per est fi degan pagarse y suportar ha sia de censos com de lluismes, y altres drets dominicals.
Y finalment; que en atenció que espero traurer llicencia de ditas obras per lo Magnifich Thinent de Corregidors de esta ciutat com es regular en semblants obras. Per tant prometo a dits comtadors que los entregaré a mas costas un transumto de dita llicencia de obras, y demes diligencias que per est efecte se practiquian. Y ab dits pactes y no sens ells extrach ditas cosas venudas de mon poder y domini, posantlas en ma y poder de dits compradors. Prometent entregarlosne posessió, donantlos facultat que de sa propria autoritat se la pugan pendrer, y presa retenir ab clausula de contitut y precari, cedintlos tots mos drets y accions, pera usar de ells en judici, y fora de ell, com millor los apareixerá, ab constitució de procurador com en cosa propria. Salvats los censos, y altres drets deguts als Señors per qui ditas cosas venudas se tinga, y lo lluisme oters que sels dega para. Lo preu de la present venda es dos mil y cent lliuras moneda barcelonesa. Lo qual preu de voluntat mia, y en virtut de facultat que ab lo present concedesch a dits compradors se retingan vers si, a efecte de pagarlo al acreedor sobre anomenat, per las rahons allí explicadas. Quals dos mil cent lliuras se deurán pagar so es mil y vuit centas lliuras en continent, y las restants trescentas lliuras finidas, y acabadas ditas obras, a fi de conseguir apoca ab cessió de drets, ab inserta total del compte de dita obra per lo tocant al fuster, del qual acreedor en lo temps de la paga cotren apocas, y cessions pera defensar la present venda contra qualsevols acrehedors, volent que fetas ditas pagas succehescan dits compradors en los mateixos lloch, dret, estat y condicio, y los competescan las mateixas prerrogaticas y preeminencias que competirían a dit acreedor si no se li satisfes dita quantitat, ab constitució de procurador com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu aixi no convingut, no hagut, ni rebut, y a la lley ultra dimdium, y a altre qualsevol de mon favor, dono, y remeto a dits compradors, y a sos successors lo major valor que poguesen tenir ditas cosas venudas del preu sobredit. Prometent ferlos tenir esta venda perpetuament, y estarlos de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas pensat, o no pensat de dret o de fet de qualsevol modo que esdevinga ab restitució y esmena de tots gastos, y despesas. Per qual cumpliment ne obligo tots mos bens mobles, e immobles presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor, y a la que prohibeix la general renuncianció. Y nosaltres dits Pere Delaforge, y Francisco Comaduran, y Rovira acceptam esta venda a nostre favor en dit nom social, perpetuament feta ab los pactes, preu, modo, y forma sobredits, que tot prometém cumplir, y observar en la conformitat que sobre queda estipulat, sens dilació no escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de gastos, y despesas. Per lo que ne obligam tots nostres bens, en dit nom social, mobles, e immobles, presents y veniders ab totas renuncias de dret necesarias. Y juram junts venedor y compradors a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall firmat, no sols de no contravenir al sobre dit per pretext algún, causa, o rahó, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau ni perjudici del Señor sobre anomenat en cas comparega o de qualsevol altre que hi justificas son domini, ni de sos drets dominicals. Y aixi firmam lo present acte (del qual se deu pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins lo termino de sis días del dia present en avant comptadors, segons tenor de la Real Pragmatica a est fi publicada) en esta ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Setembre del any de mil setcents vuitanta sis. Y los mateixos otorgants (coneguts de mi lo infrascrit notari que ho firman de sas respective mans, essent presents per testimonis Salvador Oliva y Camps, y martí Thomas Huguet escrivents en Barcelona habitants.
D. Felip de Llaurador Rovira, Pere Delaforge, Francisco Comaduran y Rubira, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.