Saga Bacardí
44010
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN LLEPAOLLAS, DE MONT, HACIA PERE DELAFORGE.


En nom de Deu sia, amen. Jo Grau Mont y Font patró natural de la vila de Tosa, corregiment de Gerona, en la present ciutat habitant. Per expedició de mos neocis. De ma espontanea voluntat per mi, y per mos hereus y successors qualsevols sian, vench y per titol de venda concedesch a Pere Delaforge botiguer, ciutadá de Barcelona present, y a sos successors, y a qui voldrá perpetuament tota aquella pessa de terra campa de tinguda vint y set quaranta vuitens de mojada, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias, que en virtut de regoneixensa, y agnició de bona fe a mi, y a mos successors perpetuament feta per Joseph Marques sastre, ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Francisco Ferus notari publich de número de Barcelona a disset de Setembre de mil setcents vuitanta quatre,d e la venda per execució del Real Tribunal de la Auditoria General de Guerra de est Excercit y Principat de Catalunya, a favor d dit Marques com a mes donant en lo encat publich tabba y corredor mediant, y de sos successors, perpetuament feta, y firmada per dita maria Ignasia Señan de la plassa de tarife, ab acte rebut en la escrivania de dit Real Tribunal de la Auditoria de Guerra, ab intervenció del Dr. Danuiel Troch notari publich de dit número y Escrivá per Sa Magestat del mateix Real Tribunal, a once de Juny del prop dit any mil setcents vuitanta quatre, firmat per rahó de Señoria, tinch y possehesch en la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, Bisbat y territorio de Barcelona, en lo lloch anomenat Llepaollas, pro lo torrent de la Olla, antiguament anomenat Casolas. Que termina a solixent ab honor dels hereus, o successors dels difunt Noble Señor D. Anton de Valencia Regidor perpetuo de esta ciutat; a mitgdia ab honor de Gervasi Pedralbas mitjer de taler, ciutadá de Barcelona; a ponent ab altre honor de dit comprador; y a tramontana ab honor del Rector y Collegi de Dominicos de esta ciutat mediant un camí que va a la casa de la heretat possehida per dit Valencia en dita Parroquia de Sarriá. Y se te dita pessa de terra per la casa de la caritat de la Santa Iglesia Cathedral de Barcelona, com a tenint unit per autoritat apostolica lo Benefici primer baix invocació de Santa Margarida en dita Santa Iglesia fundat, a cens de trentse sous y sis diners barcelonesos, tots anys pagas en la festa de Sant Andreu Apostol. Y a mes paga y ha acostumat pagar dita pessa de terra a la Abadessa y Monastir de pedralbes annualment en la festa de sant Miquel de Setembre, set sous barcelonesos en compensació del delme de tots fruits que de ella resultan. Quals censo, y prestació deurá pagar dit comprador del dia present en avant. La qual venda fas aixi com millor dir, y entendrer se pot, extrahent dita pessa de terra venuda de mon pofer, y domini posantla en ma, y poder de dit comprador. Prometent entregarlin pocessió, donantli facultat que de sa propria autoritat se la puga pendrer, y pressa retenir ab clausula de constitut, y precari. Cedintli tots mos drets, y accions pera usar de ells en judici, y fora de ell com millor li apareixerá ab constitució de procurador com en cosa propria. Salvats los cens, y altres drets deguts al Señor sobre anomenat, y lo lluhisme que se li dega pagar. Lo preu de la present venda es sinch centas noranta tres lliuras setse sous y quatre diners moned barcelonesa. Las quals confesso rebrer del mateix Pere Delaforge ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits, de las que lun firma la coresponent apoca. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu aixi no convingut, a la lley ultra dimidium, y a tot altre dret, y lley de mon favor. Dono, y remeto a dit comprador, y a sos successors lo major valor que poguesen tenir ditas cosas venudas del preu sobredit. Prometent la present venda ferlos tenir y valer, y possehir dita pessa de terra venuda, y estarlos de ferma, y legal evicció per contractes, o quasi contractes y obligacions per mi fetas tantsolament, y no en mes, ni en altre manera, ab restitució y esmena de tots gastos, y despesas sie estos se seguirán de dits contractes, y ovligacions proprias fetas per mi com sobre se expressa. Per lo que ne obligo tots mos bens mobles, e immobles presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley, o dret de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Ab jurament que presto a Nostre Señor Deu y a sos quatre Sants Evangelis en ma y poder del notari avall firmat, no sols de no contravenir al sobredit per pretext algún, causa, o rahó, sino ta,bé que lo present contracte no fas en frau, ni perjudici del Señor sobre anomenat, ni de sos drets dominicals, Y aixi firmo lo present acte (del qual se ha de pendrer la rahó en lo offici de hiporecas de la present ciutat dins sis días del dia present en avant comptadors, segons tenor de la Real Pragmatica, a est fi prublicada) en esta ciutat de Barcelona als once días del mes de Setembre del any de mil setcents vuitanta sis. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firma de s ama. Essent presents per testimonis Salvador Oliva y Camps, y Martí Thomas Huget escrivents en Barcelona habitants.
Garau Mont y Font, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.