Saga Bacardí
44018
ESCRITURA DE ENTRADA EN EL GREMIO DE MERCEROS, HACIA FRANCISCO COMADURAN Y ROVIRA.


Convocats los Consols, Clavari, receptor, clers, y clavaris del Sant Sepulcre del Gremi baix advocació de Sant Juliá de Mercers, Botiguers de telas, sedas y panyos de aquesta ciutat de Barcelona baix firmats, en la casa del Consol Primer, ab asistencia del Alguacil avall nomenat. Los dits elects en est nom examinador, han afregat en individuo de dit gremi a Francisco Comaduran y Rovira, fill llegitim y natural de altre Francisco Comaduran, individuo que fou del mateix gremi, y de Margarida Comaduran y Rovira Delaforge y Ramis, filla llegitima y natural de Pere Delaforge igualment indivduo del propri gremi, y de Paula Delaforge y Ramis, conjuges igualment difunts. Al qual, com a fill de tal individuo sian donat facultat de parar y tenir botiga oberta en aquesta ciutat, venent en ella pubicament qualseols mercers, telas, sedas, panys y altre cosas proprias del ofici de mercer, botiguer. Fentho participant de totas las gracias y prerrogativas de que los demes individuos gosan. Lo qual Francisco Comaduran y Rovira present, acceptant promet observar tots los privilegis ordinaris deliveracions, en sos drets del referit gremi. Y pagar totas las accions y carrechs, obligacions de ell, conforme los demes individuos al mateix Gremi, presents, y esdevenidors ab las renuncias de drets y de fet necesarias, confirmantho a hurament, que voluntariament ha prestat en ma del Consul Primer.
Y ha pagat dos centas y cinch lliuras barcelonesas, a saber cinch lliuras, que los fills de idividuo han acostumat satisfer per rahó de sa agregació al cos del comú, y dos centas lliuras en virtut de la ---boració presa per lo Gremi en lo Consell General celebrat en vuit de Agost mil set cents vuitanta y dos, ab asisteicia de oficial Real, y ab intervenció de mi lo notari Escrivá de dit Gremi, aix firmat, --retada y autorisada per sa Excelencia y Real Interventó de la Real Audiencia de aquest Principat de Catalunya, en tretse Setembre mil set cents vuitanta y un. Las quals dos centas trenta y cinch lliuras ha rebut lo Receptor en diners comptants realment y de fet, en presencia de mi lo notari y dels testimonis instrumentals. De que lin firma apoca, embnant ha entregar a lo oficial del Gremi las propinas estiladas, y deu lliuras al Clavari, del Sant Sepilcre, so es sinch lliuras per la entrada de Confrares de ell. Y las altres cinch lliuras per lo obit la deixa. De tot lo que dits Consuls Clavari del Receptor del Gremi y Clavari del Sant Sepulcre, reban bambé lo expressat Francisco Comaduran y Rovira, han requirit a mi lo notari Escrivá infrascrit formas acte publich. De la qual quedan advertits per mi dit notari haversen de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta capital dins sis días proxims. Que fou fet en la ciutat de Barcelona a vint y un días del mes de Janer, any del Naixament del Senyor mil set cents vuitanta y vuit. Essent presents per testimonis Jaume Guasch fuster, obtentor del enunciat gremi, y ciutadá de aquesta ciutat, y Jaume Rigalt y Estrada escrivent habitant en la mateixa, ab asistencia de Joseph Estrada alguacil de la Real Audiencia de aquest Principat de Catalunya.
Joseph Barceló, Consul, Pau Carlos Roca, Cnsul, Francisco Gomis Consul, Joseph Ignasi Pi, Consul, Barthomeu Amat y Jove Receptor y Clavari del Sant Sepulcre, Joan Crehuet, Elet, Jaume Vilanova, Elet, Vicens Py, Elet, Esteve Quintana, per absencia de Manel Artos, Elet, Joseph Fontanilla per ausencia de Geroni Gener, Elet, Francisco Comaduran y Rubira, En poder de mi Joan Prats y Cabrer, notari qui afirmo coneixer als requirents.