Saga Bacardí
44021
ESCRITURA DE VENTA DE CAUSAS PIAS A FAVOR DE FRANCISCO COMADURAN Y ROVIRA.


En nom de Deu, sia, amen. Jo Batdric Carreras notari real y causidich, ciutadá de Barcelona com a procurador junt ab altre, y assolas per las infras y altres cosas, legitimament constituhit, y ordenat per lo Rnt. Miquel Ferrer Pbre. y Rector de la Parroquial Iguesia de Santa Maria de Rocafort corregiment de la ciutat de Manresa, com de la collació de dita rectoría a son favor feta, y de la pocessió per son legitim procurador presal, apar ab dos actes rebuts en la curia del Vicariat Ecclesiastich de la ciutat de Vich, a setse, y vint y sis Febrere mil setcents vuytanta quatre, clos y subsignats, per lo Dr. Joseph Anton Estevanell notari y Escrivá de dita curia, y sellat ab lo sello de las mateixas, y com a tal Rector administrador de la causa Pia fundada pe rlo Rnt. Anton Joan Prat Pbre. y Beneficiat de la Parroquials Iglesias de Santa Maria del Mar, y Nostra Señora del Pi de la ciutat de Barcelona, elegit, y anomenat ab lo acte de fundació de dita causa Pia rebut en poder de Pau Pi notari publich de Barcelona, a sis Maig mil siscents setanta vuyt, y per Maurici Perera verel de dita ciutat de Manresa administrador també de dita causa Pia, subrogat en lloch, y per mort de Onofre Perera blanquer de la mateixa ciutat de Manresa consta de sa subrogació ab lletras firmadas per lo Illustre y Molt Rnt. Señor D. Placido de Montiliu Pbre. en drets Dr. y en lo espiritual y temporal Vicari General, y oficial, y Auditor de la taula de Testaments y Pias Causas de la curia Ecclesiastica de la present ciutat referendadas per son secretari, selladas ab lo sello de dita curia, dadas en Barcelona a sinch Juliol mil setcents vuytanta vuyt, del que certifica lo Dr. Anton Monclus notari y Escrivá de dita curia com de la procura per dits administradors a mon favor feta apar ab acte rebut en poder del Thomas Rallat notari publich de dita ciutat de Manresa al primer dels corrents mes, y any qui ab dita procura dona fe dels actes y demes cosas sobre calendadas. En dit nom, atenent, y considerant que ab partida feta en lo deposit de la Parroquial Iglesia dels Sants Just y Pastor de la present ciutat a vint de Desembre proxim passat Francisco Comaduran botiguer de telas, ciutadá de Barcelona en lo nom social de Delaforge, y Comaduran depositá a favor dels administradors de dita causa Pia trescentas noranta lliuras dinou sous, y sinch diners moneda barcelonesa, a solta del notari avall escrit per lo preu de la venda, y absolució per los administradors de dita causa Pia a favor de dit Comaduran en dit nom firmadora de la part de cens que avall se expressará, que pot lluhirse, y quitarse en virtut de fqacultat donada per D. Geroni de Miquel, (a qui ha succehit dita causa Pia) ab acte rebut en poder de Jacinto Borrás notari publich de Barcelona a divuyt de Maig del any mil siscents sinquanta set. Y atenten finalment y considerant que dit Comaduran, en dit nom, ha requirit distinctas vegadas als administradors de dita causa Pia mos principals que li firmassen venda y absolució de dita part de cens per ell lluhidas, volent pues annuir a sa justa demanda. De ma espontanea vluntat per dits mos principals, com a administradors de dita causa Pia qualsevols sian vench, absokch, difinesch, y remeto a dit Francisco Comaduran en dit nom social de Delaforge, y Conaduran absent, y lo notari avall firmat, com a publica persona present, y estipulant, y a sos successors, y a qui voldrá perpetuament onse lliuras catorce sous y set diners en penció en nuda percepcuó del cens de pensió vuy vint y una lliuras catorce sous, y set diners, y en lo temps de sa imposició trenta sinch lliuras setse sous que tots añs per meitat en los días vint y quatre de Juny, y de desembre dit Comaduran als administradors de dita causa Pia mos principals fa, y presta per rahó de part de aquellas casas desde terra fins al cel ab tres portals obrints so es dos en lo carrer anomenat de Basea y lo altre en lo carrer anomenat den Isern ab sa eixida, tras de ellas contigua, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias que dit Comaduran en dit nom en virtut de venda de ditas caas, ab sa eixida a son favor, y del difunt Pere Delaforge, també botiguer de telas ciutadá de Barcelona en dit nom social com a mes donant en lo encant publich, tabba, y corredor mediant, y a sos successors perpetuament feta per D. Joseph Roig y Bris contador de la administración General de las Reals Fabricas de Polvora, Plom, y Salitre de est Principat y per Da. Josepha Roig y Rodrigues muller de D. Ildefons Rodrigues Capitá agregat al estat Major de esta plassa ab acte rebut en poder de Joseph Grau Sayrols notari publich de número de Barcelona a vint y tres de Desembre de mil setcents vuytanta tres te, y posseheix dit Comaduran en la present ciutat, y en dit respective carrer. Y Se te la part de ditas casas que se te per los administradors de dita causa Pia mon principal, que antes era una sola casa ab un portal obrint en dit carrer de Basea que conté de amplaria desde solixent, a ponent so es a la part de dit carrer de Basea sinquanta un palms, y a la part interior seixanta tres palms, y de fondo desde mitgdia a tremontana seixanta nou palms (compresa ab esta fondaria part de las eixida que ho ha tras de dita casa) conpresos ab estad dimencions los gruxos de las parets, y comptadas segons cana de Barcelona, per los mateixos administradors de dita causa Pi amos principals com a succehint per sos certs y legitims titols a dit D. Geronim de Miquel a cens de vint y una lliura catorce sous y set diners com en avant en virtut de la present venda, y absolucuó sols se tindrán per los mateixos administradors de dita causa Pua a cens de las restants deu lliuras en domini mitjá tots añs per meitat pagadoras en los días vint y quatre de Juny, y de Desembre. Se ha de saber que antes ditas casas se tenían per dit D.Geronim de Miquel a cens de trenta sinch lliuras setse sous tots añs en dits terminis pagadoras. Emperó ab acte rebut en poder de Jacintho Borrás notari sobre anomenat a dinou Maig mil siscents sinquanta set per lo mateix D. Geronim de Miquel foren venudas, y absoltas sis lliuras sinch sous en penció en nuida percepció del expressat cens, en consequencia del que quedá est reduhit a vint y nou lliuras onse sous, que después en virtut de facultat de lluhir calendadas en lo proemi del present acte, y en virtut de la Real Pragmatica reductiva de las pencions de censals y censos lluhibles del for del sinch al tres per cent rebaixaren ditas vint y nou lliuras onse sous a ditas vint y una lliuras catorce sous y set diners. Y los administradors de dita causa Pia tenen la dita part de casas que antes com queda referit era una sola casa ab un portal obrint en dit carrer de Basea per la Pabordia del mes de Mars de la Seu de Barcelona, y per son Ilustre Pabordre en nom de aquella, y baix domini, y alou de dita Pabordia a cens de nou sous, tots añs pagadors en lo dia, o festa de Sant Miquel de Setembre. Y termina la dita part de casas a solixent ab las restants casas, y eixidas possehidas per dit Comaduran; a mitgdia ab lo mateix Comadiran; a ponent ab honor de D. Melcior Guardia en Barcelona popular; y a tramontana ab dit carrer de Basea. La qual venda y absolució fas en dit nom, aixis com millor dir, y entendrer se pot, aixi que de aquó en avant cesse la annua prestació de ditas onse lliuras catose sous y set diners en penció en nuda percepció ab lo present venudas, y absoltas, y dit Comaduran en dit nom, y sos successors possehescan dita part de casas ab sa eixida francas y libres de la solución, y prestació de aquellas y sols estigan obligadas a la prestació de las restants deu lliuras ab los demes drets a dit cens annexos. Prometent en dit nom al mateix Francisco Comaduran & Cia, y a sos successors que los administradors de dita causa Pi amos principals, no los successors en la administración de aquella no los demamarán mes ditas onse lliuras catorce sous, y set diners ab lo present venudas, y absoltas, imposantlos per est fi silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de mes no demanar, ab solemptne estipulació roborat. Cedint en dit nom al mateix Francisco Comaduran, y a sos successors tots los drets y accions als administradors de dita casa Pi amos principals, competents en virtut dels quals pugan possehir dita par de casas, y eixidas francas, y libres de la solició, y paga de ditas onse lliuras catorce sous, y set diners, usant de dits drets cedits en judici, y fora de ell com millor los apareixerá ab substitució de procurador com en cosa propria. Salvats los cens, y demes drets deguts al Señor sobre anomenat, y lo lluhisme que se li dega pagar, lo qual se deurá comptar segons la clausula del seté. Lo preu de la present venda y absolució es tres centas noranta lliuras dinou sous, y sinch diners moneda barcelonesa. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu aixi no cinvingut, no hagut, no rebut, y a la lley ultra dimidium, y a tot altre dret, y lley que puga afavorir als administradors de dita causa Pia, mos principals. Dono en dits noms y remeto a dit Francisco Comaduran endit nom social de Delaforge & Comaduran, y a sos successors lo major valor que pugues tenir dita part de cens venuda, y absolta del preu sobre dit. Prometent en dit nom la present venda, y absoluciói ferli venir, y valer, y possehir dita part de casas ab sas eixida francas, y libres de la prestació de ditas onse lliuras catorce sous y set diners y que dits mos principals, y los successors en la administraciño de dita causa Pia los estarán de ferma, y legal evicció sempre perpetuament y en tot y qualsevol cas pensat, o no pensat de dret, o de fet de qualsevol modo que esdevinga ab restitució, y esmena de gastos, y despesas. Y per son cumpliment ne obligo ttos los bens, reddits y emoluments de dita causa Pua solament (no emperó los bens meus propris per tractar negoci ageno) mibles e immobles, presents y veniders, renunciant a qualsevol lley o dret que a dits mos principals afavorir puga, y a la que prohibeix la general renunciació. Ab jurament que en anima dels mateixos mos principals presto a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis en ma, y poder del Notari avall firmat no sols de no contravenir al sobredit per pretext algún, causa, o rahó, sino tabm´`e que lo present contracte no se fa en frau ni perjudici del Señor sobre anomenat, no de sos drets dominicals. Y aixi en dit nom firmo lo present acto, de m amia (conegut per lo infrit notari,) del qual se deu pendrer la rahó en lo offici de hipotecas de la present ciutat, y demes ahont convinga dins lo termini de sis días y un mes respective, del dia present en avant comptarors, segons tenor de la Real Pragmatica sobre est fi publicada, en esta ciutat de Barcelona als deu días del mes de Juliol del any mil setcents vuytanta nou. Essent presents per testimonis Salvador Oliva y Camps, y Esteva Collell escrivents en Barcelona habitants.
Baldiri Carreras en dits noms, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.