Saga Bacardí
44040
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN SARRIÁ, DE CAYETANO DE CANALS, HACIA FRANCISCO CONADURAN Y ANTONIA DELAFORGE.


En nom de Deu sia. Y a tothom manifest, com jo D. Caetano de Canals y Ametller Baró de la Vall-Roja en esta ciutat domiciliat. Atenent, y conciderant, que per haverme Sa Magestat (que Deu guarde) ab sa Real Cedula dada en San Lorenzo als sis de Octubre de mil setcents vuytanta y nou, dispensat la agut, que me hallaba pera regir, y gobernar librement mos bens, ab tota independencia de mos tudors, y curadors, ab Real Auto del vint y cinch Setembre de mil setcents noranta y dos, donat en merits de la causa que sobre tutela, y cura se estaba seguint en la Real Audiencia de est Principat en actes de Joseph Rixort notari se providenciá lo encaregarme del maneig de mon patrimoni, eo de la universal heretat, y bens que havia deixat mon difunt pare, que fins a aquell dia habían administrat mos tudors, y curadors testa,entaris y y ductius. Quals bens a causa dels plets, que se habían seguit encontrí sumament arrasats y singularment de pencions dels censos, y censals passius del mateix mon patrimonim com y no menos molta part deteriorats per la omissió de no haverse fet en ells las obras, que per sa conservació eran necessaris, tot lo que ab lo menor dany posible, y ab ma aplicación, y vigilancia he practicat compondrer, y posarho tot corrent. Atenent igualment que entre altres dels censals, a que se trova subgecte mon patrimoni son lo un de preu tres mil vuyt centas trenta y quatre lliuras y penció cent quinse lliuras, y cinch diners, que tots anys se fa, y presta al Monastir de Santas Creus, y lo altre de preu mil y cinch centas lliuras, y penció quaranta cinch lliuras, que se fa y presta a la casa de la Missió de la vila de Guissona. Y que per la lluhició, o millora del primer dels sobredits, tinch que suportar una causa, que se está seguint en la Real Audiencia de est Principat, y sala en que presideix lo Noble Señor D. Bonaventura de Ferran Real Dr. actuari de ella Armengol Piól notari, y exposat a succehorme lo mateix del segon, y que per conseguent me es precis, a fi de evitar gastos, lo providenciar sobre de est particular. Atenent aixi mateix, que altre de las fincas que trogó integrans de mon patrimoni, son dos pessas de terra campa de tinguda juntas, quatre mojadas, una quarta, y mitja, un vuyté y vint y una canas, sutuadas en la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, sobre la Travessera, las que per tant exposats son fruyts deterioran molt son valor, y cada días mes, per ferse mes transitable aquell, a diferencia de lo que ho era antiguanent, en tant, que al present, y ja de alguns anys a esta par tui¡nicament me reddian abans la quantitat de cent set lliuras annials, quedant encara de aixó exposat a tenir que satisfer los pagos que se imposan per rahó de la manutenció dels Miguelets de la Provincia, y demes que se ofereix. Y respecte de que después de varias diligencias que he practicat per encontrar subgecte que entengues en la compra de ditas terras, mediant poderse seguir alguna utilitat a mon patrimoni, hagian comparegut los infrascrit Francisco Comaduran y Rovira, y Antonia Comaduran y Delaforge, conjuges, offerintme per ellas la quantitat de cinch mil y noucentas lliuras, Y desitant jo , no obstant de coneixer la utilitat, que se segueix a mon patrimoni en aceptar dita oferta, mediant poder lluhir los dos sobre expresats censals, y per conseguent quedar libre de una penció de cent y seixanta lliuras annuals, que per junt importan las dos, per la qual ames de invertirhi lo procucto de itas terras, tinch que añadirhi annualment pasadas de seixanta lliuras, y a mes sobrerme encara alguna quantitat pera satisfer alguna resta, que estich debent de las obras, y reparos per mi fets a varias de las fincas de mon patrimoni. Ab tot las referidas pessas de terra per los infrascrits Joseph Roses, y Joan Torrents los dos pagesos del Pla, y territorio de esta ciutat, los quals la han estimada a la quantitat de mil lliuras per mojada, com consta de sa relació, que a la lletra es com se segueix.
Diem nosaltres bais firmats, que haventnos conferit en las terras que eran de D. Joan Pau Canals, difunt y vuy de D. Caetano Canals, fill y hereu del sobredit Señor y a instancia de dit D. Caetano, nos havem juntat en ditas teras, que son en la Travessera, devant, y costat de la casa de Pere Delaforge. Y havent mirat atentament, y calcolat la calitat, y situación de la terra, diem unánimes, y conformes, que es terra de segona calitat molt inferior, y no sent tant prop de camons, per la transitacio de carros, per portarho los adobs, valdrá poch lloguer. Y haventhi ditas circunstancias, lo mes que val de lloguer, son vint y cinch lliuras per mojada, essent moneda a us, y costum de n pagñes. Y també diem, que per las sobreditas circunscancias y ser franca en alou, si era necessari vendrer, o alienar, no excediria son valor de mil lliuas per mojada, y per ser la veritat, y coneixement de nostre art de pages, fen, y firmam la presen declaración per presentarla ahont convinga, en est pla de Sarriá, y prop lo Pla de Barcelona als vint de Juny de mil setcents noranta y sinch.= Firmo Joseph Rosses y firmo també per Joan Torrent, per no saber de escriurer.=
Per lo tant constnt tant patentment la utilitat per mon patrimoni.
Primo: Per lluhir y quitar al Venerable Señor Abat, y Real Monastir de Santas Creus del Ordre Cisterciense tot aquell censal de preu tres mil vuitcentas trenta quatre lliuras barcelonesas, y penció cent quinse lliuras, y cinch diners, que tots anys als vint y vuyt Agost los dech fer, y prestar.
Item: Per lluhir, y quitar al Rnt. Superior y Sacerdots de la Casa de la Missió de la vila de Guissona tot aquell altre censal de preu mil y cinch centas lliuras, y penció quaranta cinch lliuras, que tots anys al primer de Janer los fas, y presto.
Item y finalment: Per pagar, y satisfer a Salvador Llonga fuster, ciutadá de Barcelona la quantitat de cinch centas seixanta sis lliuras, per iguals li estich debent per lo import de varias obras, y reparos que se han fet en las casas, que pocehesch en lo carrer del Portal Nou de esta ciutat.
De mon grat y certa sicencia. Per mi, per mos hereus y successors qualsevols que sian, vench, y per titol de venda concedesch als sobre nomenats Francisco Comaduran y Rovira, y Antonia Comaduran y Delaforge, conjuges, comprant, y adquirit de bens comuns als dos, y baix lo nom de Delaforge, y Comaduran presents, y a sos respective successors perpetuament.
Primo: Tota aquella pessa de terra campa de tinguda tres mojadas, mitja quarta y vint y una canas, que per los titols avall escrits, y en pur, libre, franch alou, y franca de delme tinch y pocehesch en lo terme de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, Bisbat, y territorio de Barcelona, y sobre la Travessera. Y termina dita pessa de terra a solixent ab la altre pessa avall en segon lloch designadora, mediant un camí; a mitgdia ab lo camí dit la travessera; a ponent ab terras del R.P. Rector, y Collegi de Sant Domingo de esta ciutat; y a tremuntana ab terras del mateix P. Rector y Collegi, mediant un marge.
Item y finalment: Tota aquella altre pessa de terra campa, de tinguda una mojada, una quarta, y un vuyté, que igualment per los totils, que avall se chalendaran, y en pur, libre, y franch alou, y franca de delme tinch, y possehesch en lo terme de la referidda Parroquia de Sarriá, y sobre la Travessera, al costat de la en primer lloch designada. Y termina dita pessa de terra a solhixent ab terras de D. Ramon Nadal en esta dita ciutat domiciliat; a mitgdia ab lo referit camí dit la Travessera; a ponent ab la altre pessa sobre en primer lloch designada; y a tremuntana ab terras de Pere Delaforge, y vuy de dits conjuges Comaduran y Delaforge cmpradors. Y me espectan com a hereu universal dels bens que foren de D. Joan Pau Canals y Martí Baró de la Vall-Roja mon pare, per ell instituhit ab son ultim, y valido testament que entregá cols a Joan Fontrodina, y Roura, notari publich real collegiat de número de Barcelona als nou días del mes de Novembre del any mil setcents vuytanta y quatre, y seguida la sua mort per lo mateix notari obert, y publicat als vint y quatre de Octubre del any mil setcents vuytanta y sis. Al qual espectaba per titol de venda a favor de ell, y dels seus perpetuament feta, y firmada per D. Joan Señant dit Lametra, antes comerciant, y vuy ajudant del Castell, y Fortalessa de Tarifa en Barcelona domiciliat, ab acte rebut en poder de dit Joan Fontrodona notari als quinse días del mes de Maig del any mil setcents setanta y dos. La qual venda fas aixi com millor dir, y entendrer se pot, extrahent las sobreditas terras de ma, y poder meu, y aquellas poso. Y transferesch en ma y poder de dits compradors, y dels seus. Prometent entregarlosne pocessió real, corporal, actual, o quasi, donantlos facultat peraque de sa propria authoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut, y precari, cedintlos tots mos drets, y accions dels quals pugan usar, y valerse en judici, y fora de ell com millor los convinga, constituhintlos per est efecte dueños, y procuradors com en cosa propria, Lo preu de esta venda es cinch mil y noucentas lliuras barcelonesas, las quals en virtut de facultat, y potestat, que ab lo present concedesch a dits Señors compradors, se las retingan en son poder a effecte de lluhir los censals, y satisfer al acreedor en lo preludi expressadas. De tots los quals al temps de la paga, y lluhició respective recobren apocas, y diffinició ab cessió de drets, y accions pera defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedors meus. Volent que fetas ditas paga, y lluhició respective, recobren apocas, y diffinició ab cessió de drets, y accions pera defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedors meus. Volent que fetas ditas paga, y lluhició respective, los competescan los mateixos drets preeminencias, y prerrogativas, que competirían a dits ardehedors, sino sels satisfia sa respecrive quantitat, constituhintlos per est efecte dueños, y procuradors com en cosa propria. De tot lo qual preu ne firmo apoca en lo modo referit. Per lo que renunciant a la excepció de dit preu no ser així convingut, ni reebut, a la de dolo malo, a la lley, que afavoreix als engañats, y a tot altre drt y lley de mon favor, que podrían tenir ditas terras venudas a mes de preu sobredit. Prometent la present venda, ferlos tenir, y valer, y estarlos de ferma, y legal evicció, sempre, y en tot, y qualsevol cas ab restitució, y esmena de tots gastos, y despesas. Per lo que ne obligo, y especialmente hipotheco la legitima quarta trebellinanua, y demes drets a mi competents en los bens del enunciat difunt mon Señor pare, per rahó de ser lo primer hereu instruhit, y gravat. Y generalment sens perjudici de dita especial hipotheca ne obligo tots mos bens, y drets mobles, e immobles, presents y veniders. Renunciant a la lley que diu: Que primerament se dega passar per la cosa especialmente obligada, que per la general. Y a altre que disposa. Que quant lo acreedor pot satisferse de la especial hipotheca no extenga la ma a la general. Com, y no menos al Privilegi Militar, monició de vint y sis días, y a altre qualsevol lley, o dret, que me puga afavorir, y a la que prohibeix la general rennciació. Y per quant so menor de vint y cinch anys, major empero de vint y quatre, prometo, perso en virtut del jurament per mi avall prestador a ditas cosas no contravenir. Renunciant al benefici de ma menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, y que la restitusió un integrum no demanarñe al Benefici de la qual expessament renuncio, y a altre qualsevol lley, o dret de mon favor llargament. Y peraque las sobreditas cosas tingan sa deguda estabilita, juro espontaneament a Nostre Señor Deu, y a sos quatre Sants Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit. Que contra ellas no faré, ni vindré per causa, o rahó alguna. Confessant dit Señor contrahent quedar advertit per lo inrit notari. Que de la present venda se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipothecas de esta ciutat, dins sis días seguents, inseguint lo manat per Sa Magestat ab sa Real Pragmatica Sanció. Y aixi ho firmo en la ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Juny del any de la Nativitat del Sñeor de mil setcents noranta y cinch. Essent presents per testimonis instrumentals Salvador Llonga fuster, ciutadá de Barcelona y Joseph Ros y Quilmetas escrivent en dita ciutat residint. Y lo nomenat Señor otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firma de s ama.
El Baró de la Vall-Roja, Joseph Grau Sayrols y Carreras notari.