Saga Bacardí
44042
ESCRITURA DE PAGO AL PERSONATO DE LA MISSIÓN DE GUISSONA, POR VENTA DE TIERRAS EN SARRIÁ, DEL BARÓN DE VALL-ROJA, PAGADO POR FRANCISCO COMADURAN Y ANTONIA DELAFORGE.


Sia notori. Com jo, Felix Feber en esta ciutat domiciliat, com a procurador del Rnt. Superior, y Sacerdot de la Casa de la Missió de la vila de Guissona, Bisbat de Urgell, com de la procuta a mon favor deta consta ab acte rebut en poder de Jacintho MItat, y Sangés notari publich de la referida vila de Guissona, als vint días del mes de Juliol del any mol setcents uytanta y quatre de que lo mateix notari fa fee. En it nom. De mon grat, y certa sciencia confesso, y en veritat regonesch a Francisco Comaduran y Rovira, y a Antonia Comaduran y Delaforge donjuges, presents, pagant per D. Caetano de Canals y Admetller Baró de la Vall-Roja en esta ciutat domiciliat, y del preu de la venda per est a favor de dits conjuges Comaduran, y Delaforge, y dels seus perpetuament feta, y firmada de aquellas dos distinctas pessas de terra campa, de tinguda juntas quatre mojadas, una quarta y mitja, un vuyté y vint canas, sitas en lo terme de Barelona de Sant Vicens de Sarriá, Bisbat y territorio de Barcelona, sobre la Travessera, llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita venda, rebut en poder del inrit notari als dotse días del mes de Juny prop passat, Y en virtut de facultat, y potestat a ells en dit acte concedida. Que en lo modo avall escrit, y baix lo pacte de la infra cessió, me han donat en dit nom, y pagat la quantitat de mil u cinch centas lliuras barcelonesas. Y son per lluhició, y quitació de aquell censal de preu semblant quantitat, y penció quaranta cinch lliuras que tots anys als vint y sis Janer los devia fer, y prestar. Y especta lo referit censal a dits mos principals com a hereus universals dels bens que foren del Rnt. Dr. Miquel Torra Pbre. en Barcelona residint per ell intituhit ab son ultim y valido testament que entregá clos a Anton Durán y Quatrecasas notari puich de número de Barcelona als deu Mars mil setcents cinquanta y nou. Y seguida la sua mort per lo mateix notari obert y publicat als trenta hu Octubre, y dos Novembre de mil setcents sexanta y tres. Al qual espectava com a obtentor del Personat, o personal Benefici baix invocació de Sant Francisco de Paula, en la Capella de Nostra Señora de Mont Alere del Collegi Episcopal de Barcelona instituhit, y fundat com de la collació a son favor feta y de la pocessió per ell, presa consta ab dos distincts actes rebuts en la curia del Vicariat Ecclesiatich de est Bisbat, als cinch días del mes de Febrer del any mil setcents cinquanta y nou de que fa fee lo Rnt. Dr.Anton Campillo Pbre. notari Escrivá de dita curia. Al qual Personat se trobava entre altres insolutumdonat lo referit censal, com de sa insolutundació consta ab acte rebut en poder de la mateixa curia del Vicariat Ecclesiastich als trenta un días del mes de Janer de dit any mil setcents cinquanta y nou. Y de la facultat competent a dit Rnt. D. Miquel Torra pera disposar del referit censal, consta ab lo acte de la insolutundació y fundació de dit Personat, rebut igualment en dita curia ecclesiastica de esta ciutat als catorce días del mes de Abril del any mil setcents cinquanta y sis de tot lo que fa fee lo mateix Rnt. Dr. Anton Campillo Pbre. y segidament decretat per lo Ilustre Previsor Ecclesiastich competent. Y al mencionat Rnt. Dr. Pere Casas espectaca per titol de venda y original creació a on faror, feta y firmada, com a layca, y privada persona, per Mariangela Canals y Martí, viuda, y Joan Pau Canals comerciant de dita ciutat, mare y fill ab acte rebut en poder de dit Anton Duran Quatrecasas notari als vint y sis días del mes de Janer del any mil setcents cinquanta y nou. Com de las pencions, y porrata de dit censal cessas, y discorrgudas fins lo dia present ne estiga enterament satisfet. Lo modo de la paga de ditas mil y cinch centas lliuras es que aquellas confesso haver hagut, y rebut per medi de partidas a favor de dit Rnts. Mos principals, feta en lo arxiu de la casa de la Missió de la present ciutat o dia present, la qual lloho, y accepto. Per lo que renunciant a la excepció de dit diner no hagut, ni rebut, y a tot altre dret y lley de mon favor. En testimoni de las quals cosas no sols firmo la present apoca, sino també diffinició, absolució, y remisió perpetuas del sobre chalendat censal, aixi en lo preu, com en sas pencions, porratas, y demes accessoris de ell, cancellant y anullant lo acte de sa creació sas forsas, y obligacions de manera que en lo venider no puga aprogitar no dañar en quant al interés de dit Rnts. Mos principals. En quant emperó al interés de dits conjuges Comaduran y Delaforge, per lo efecte de la infra cessió quedo en sa forsa y vaor. Y sens evicció no obigació alguna, dedesch als referits conjuges Comaduran y Delaforge tots los drets, y accions als referits Rnts. Mos principals competents, en virtut dels quals pugan defesar la sobre chalendada venda a son favor feta contra qualsevols altres acrehedors de dit D. Ceatano de Canals, altrament usar y vaerse dels mateixos drets cedits en judici, y fora de ell, com millor los convinga, constituhint per est efecte procurador com en cosa propria. Prometent las sobre ditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per causa, o rahó alguna,. Y aixi ho firma en la ciutat de Barcelona als disset días del mes de Juliol del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta y cinch. Essent presents per testimonis instrumentals Vicens Vallespir notari elect en causidich, y Felix Parrot jove botiguer en dita ciutat residints. Y lo dit otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá de sa má.
Felix Febrer, En poder de mi Joseph Grau Sayrols y Carrera notari.