Saga Bacardí
44043
CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JOSÉ PARÉS Y COSTA Y ANTONIA COMADURÁN Y DELAFORGE
.

En nom de Deu, Amen: Per raho del matrimoni que mediant la gracia del Esperit Sant se ha tractat, y acordat entre Joseph Parés, y Costa corredor Real de Cambis de la present ciutat de Barcleona, fill llegitim y natural de Joseph Anton Parés Armer ciutadá de la mateixa ciutat vivint, y de Eulalia Parés y Costa conjuges difunta, de una part; Y Antonia Comadurán, y Delaforge doncella, filla llegitima y natural de Francisco Comaduran y Rovira botiguer de paños, telas, y sedas ciutadá de esta ciutat, y Antonia Comadurán y Delaforge conjuges vivint de altre, se han fet, y firmat los capituls y pactes seguents.------------------

Primerament: lo sobre nomenat Joseph Anton Parés per favor, y contemplació del present matrimoni, que lo expressat Joseph Parés y Costa son fill primogenit, de sa voluntat, y consentiment, y de altres parents seus deu contractar ab la mencionada Antonia Comadurán y Delaforge: De son grat, y certa ciencia per lo amor que te al referit son fill per donació es a saber, pura, perfecta, simple e irrevocable que se diu entre vius per despres emperó de seguit son obit, y ara per las horas, y no antes, ab los pactes, condicions y reservas, que se expressan y no sens ells dona, y per titol de donació, y heretament universal otorga, y concedeix a dit Joseph Parés son fill present, y avall acceptant, y a qui voldrá perpetuament totas, y qualsevols casas, heretats, terras, censos censals, joyas de or, y plata paraments de casa, y generalment tots y qualsevols altres bens, y drets seus, mobles, e immobles haguts, y per haver noms, veus, y drets, forsas y accions suas universals que de present te y posseheix, y en avant tindrá, y possehirá, y li espectarán per qualsevols causas, titols, y rahons; Lo qual fa com millor dir, y entendrer se pot ab los pactes seguents.---------------

Primo: que dit donador, se reté, y reserva per si, y duran sa vida natural y no mes, tot lo ple, e integro valor de fruits de tots los bens donats, y compressos en lo present heretament, ab la plena Señoria, y Administració de aquells, per rahó del qual no vol estar obligat a prestar caució alguna ni menos en donar comptes ni rahó, ansbe puga usarne a arbitre de bon baró, y disposar de dits fruits, y auments que de ells resultaran a sas voluntats; Y seguit lo obit de dit donador lo referit us de fruit sia extinit y a la proprietat del donatari aplicat. Vol emperó dit donador que del mateix us de fruit estiga obligat a pagar los mals, y carrechs dels mateixos bens donats, y alimentar als referits----- conjuges fills, y familia en tots los aliments a la vida humana necessarias de manjar, y beurer, calsar, y vestir aixi en sanitat com en malaltia segons son estat, y condició, traballant tots en lo que pugan, a utilitat de la casa.-----

Item: lo mateix donador, se reserva aixi mateix sobre dits bens donats per testar y altrament a sas liberas voluntats fer, la quantitat de sis mil lliuras moneda barcelonesa, las quals no disposantne vol vajen compresas ab lo present heretament; Quedant reservadas en aquellas la quantitat que corresponga per dret de llegitima lo fill que deixará de sa fi.-----------------

Item: que morint dit Joseph Parés ab fills un o molts llegitims y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, en est cas puga disposar, y a sas liberas voluntats fer de totas las cosas sobre donadas, y en lo present heretament universals compresas, si emperó morirá (lo que Deu no vulla) sens dits fill, o fills en est cas puga solament disposar, y a las liberas voluntats fer de la quantitat de sis mil lliuras moneda barcelonesa que en est cas li servescan, en paga, y satisfació de tots los drets de llegitimas suas paternas, y maternas, suplement de ellas, part de creix, y demes drets, que en los bens de dit donador, y en los de sa muller espectar li pugan de present y en lo esdevenidor.------------

Y ab dits pactes, condicions, y reservas, y no sens ells ha lo expressat Joseph Anton Parés la present donació, y heretament universal, prometent a dit Joseph son fill y donatari entregarli pocessió, corporal, real, actual, o quasi de las cosas donadas, donantli facultat peraque de sa prorpia authoritat se la puga pendrer ara per despres del obit del mateix donador, y retenirsela com si per ell fos entegada ara per las horas, ab clausula de constitut, cessió, y mandato de tots drets, y accions constitució de procurador, y demés a la plena translació de domini, y pocessió necessarias; Prometent igualment y jurant la present donació, y heretament universal tenir per ferma, y agradable, y contra ella no fer ni venir ni revocarla per rahó de ingratitut necessitat, y ofensa ni per altre causa o rahó; Renunciant a la lley que o permet, y a qualsevol altre que afavorirli puga. Y present lo prenotat Joseph Parés donatari predit accepta la present donació, y heretament universal ab los pactes, y reservas sobre dits a que expressament concent ab la deguda demonstració de gratitut.-----------------

Item Los referits Francisco Comadurán y Rovira, y Antonia Comadurán y Delaforja per contemplació del matrimoni que dita Antonia Comadurán y Delaforja sa filla de sa voluntat y concentimant deu contractar ab lo mencionat Joseph Parés en paga, y total satisfacció de las llegitimas paternas y maternas suplement, de ellas, part de creix, y demes drets, que la expressada Antonia sa filla puga tenir, y pretendrer en los bens dels dits sos pares y del altre de ells, y tambe en paga de qualsevol llegat a la mateixa Antonia sa filla fets per qualsevols personas, tant en sos respectives ultims testaments com en altre qualsevol manera, Per donació es a saber pura perfecta, e irrevocable nomenada entre vius: De son grat y certa ciencia donan y pe titol de donació concedeixen a la mencionada Antonia Comaduran y Delaforja llur filla con a benemerita present, y avall acceptant, y a qui voldrá perpetuament a sas liberas voluntats l quantitat de dotse mill lliuras moneda barcelonesa y quatre calaixeras ab sas robas, joyas, y demes apendices nubcials tot lo que prometen donar, y respectivement entregar lo dia present: La qual donació fan aixi com millor dir, y entendrer se pot; prometent, y jurant, tenirla sempre per ferma, y agradable, y contra ella no fer, ni venir ni revocarla per rahó de ingratitut, necessitat, u ofensa, ni per altra qualsevol causa o rahó; Renunciant a la lley, o dret que o permet, y a qualsevol altre, que afavorir los puga; Y present la referida Antonia Comaduran y Delaforja donataria predita accepta la present donació per dits sos pares a son favor feta per los motius, y causas sobre ditas, ab expressions de gratitut..—

Item: la mencionada Antonia Comadurán y Delaforja doncella de son grat, y cert ciencia constituheix en dot als referits Joseph Anton Parés, y Anton Pares, y Costa son sogre, y marit venidors las expressadas dotse mil lliuras, y quatre calaixeras ab sas robas, joyas, y apendices nubcials, que per dits sos pares se li han donat ab lo precedent capitol en la propria conformitat que en ells se conté; La qual constitució dotal fa com mes en dret valga, y en virtut de ella, vol, y concent, que los mateixos son sogre, y marit venidors, demanen, cobren, y posehescan tot lo dit son dot, y los fruits resultants durant lo present matrimoni propris facen per suportar lo en us de ell, finit lo qual puga la referida Antonia Comadurán recobrar, y recobre salva, y segura la proprietat de la mateixa sua dot, que conste haverse satisfet, sens interpellació, ni plasso algun; Prometent, y jurant la present constitució dotal tenir per ferma, y agradable, y contra ella no fer, ni venir, ni revocarla en temps algun, per ningun pretext, ni rahó; En virtut del qual jurament afirma esser menor de vint y sinch anys, major empero de disset anys; Perso renuncia al benefici de sa menor edat, lesio, facilitat, e ignorancia al que demana la entera restitució, y a qualsevol lley o dret de son favor.-----

Item Los prenarrats Joseph Anton Parés, y Joseph Parés y Costa pare, y fill acceptan la antecedent constitució dotal per la expressada Antonia Comadurán y Delaforja sa venidera nora, y muller respective feta de las citadas dotse mil lliuras, calaixeras, robas, joyas y apendices en la forma que va constituida: De son grat y certa ciencia fan esponsalici, o donació propter nubcias a la mateixa Antonia Comadurán y Delaforja de dotse mil lliuras barcelonesas las que juntas ab lo mencionat dot li salvan, y asseguran sobre tots sos bens; Prometent que en los casos de premoriencia y demes drets statuhits restituhiran a dita Antonia Comadurán y Delaforja lo que se hage pagat del referit son dot dins lo termini de dret prefigit; y las expressadas dotse mil lliuras despues de la mort del expressat Joseph Anton Parés son sogre per pacte, y no antes sens esperar mes interpellacio, ni plasso que lo cas succehit ab restitució, y esmena de tots danys, interessos, y gastos, baix obligació de tots los referits sos bens mobles, e immobles haguts y per haver, y del altre dels dos assolas, ab totas renunciacions de drets necessarias, y expressament del benefici de novas constitucions divididoras, y cedidoras accions, y constitut de Barcelona que parla de dos, o mes, que assolas se obligan volent, y concentint, que la mencionada Antonia Comadurán y Delaforja reba, tinga, y posehesca la referida donacio propter nupcias aixis com son dot durant sa vida natural vivint viuda, o tornanse a casar ab fills o sens fills lo dia emperó de son obit la mateixa donacio propter nupcias recayga al fill, o fills que del present matrimoni procreats serán als quals en cas de sa existencialos ne fan donació pura, perfecta, simple, e irrevocable que se diu entre vius en poder del present notari com a publica persona estipulant, si emperó los tal fill, o fills no sobreviuran a las horas la referida donació propter nupcias torne a dits donadors o a sos hereus successors o a qui haurán ordenat, y disposat; Prometent y jurant totas las referidas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra ellas no fer ni venir, ni revocarlas per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, u ofensa ni per altra causa o rahó. Renunciant a la lley, o dret que o permet, y a qualsevol altre de son favor.----------------------

Item La dita Antonia Comadurán y Delaforja donanse per contenta, y satisfetade sas llegitimas paternas y maternas suplement de ellas, part de creix, y demes drets que pugués tenir, y pretendrer en los drets de dits sos pares, y del altre de ells, y tambe de qualsevols llegat a ella fets per qualsevols persona ab las sobre ditas dotse mil lliuras, quatre calaixeras ab sas robas, joyas, apendices nubcials que ab lo segion dels presents capitols se li han donat, y fent estas cosas ab expres consentiment del referit Joseph Parés, y Costa son venider marit; De son grat, y certa ciencia per ella, y sos hereus dona, renuncia, y absol a dits Sors, Francisco Comadurán y Rovira, y Antonia Comaduran y Delaforge sos pares avall acceptants, y a sos respectius sucessors tota part de heretat, y llegitimas suas paternas y maternas, suplement de ellas, part, o porció de esponsalici a favor de ella, y demes germans seus estipulats per los referits sos pares en lo temps del contracte de son matrimoni; Y generalment tots, y qualsevols altres drets, y accions que li competescan, y competir pugan, ara y en lo esdevenidor en las heretats, y bens dels referits Sors. Sos pares, y del altre de ells tant per las ditas com per altres qualsevols causas, y rahons. Se salva empero, y reserva qualsevols vincles fideicomissos, y successions que a son favor pugan purificarse, y successió ab testament ab intastat de dits sos pares, tot lo que pugan donaran, y cobrar la present renuncia, y absolució en res no obstant; La qual fa ab imposició de cilenci perpetuo, y pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes, ab solemne estipulació roborat en ma, y poder del notari avall escrit. Prometent y jurant las sobre ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra ellas no fer ni venir per causa, o rahó alguna: Per lo que ne obliga tots sos bens, y drets mobles, e immobles presents y veniders; renunciant a qualsevol lley, o dret que afavorirli puga; Y per ser menor de vint y sinch anys com sobre se ha dit, renuncia també en virtut del referit jurament, al benefici de sa menor edat, lesio, facilitat, e ignorancia al que demana la restitució per enter, y a qualsevol altre dret, y lley de son favor; Y los dits conjuges Francisco Comadurán y Rovira, y Antonia Comaduran y Delaforje acceptan la present renuncia, y absolució a la qual concent lo mencionat Joseph Parés y Costa, com a feta de sa voluntat, y concentiment.---------

Item y finalment: es pactat, y convingut entre ditas parts, que venint lo cas de morir qualsevol de dits esdevenidors conjuges, deixant fills, o fillas del present matrimoni, y lo sobrevivint dels mateixos esdevenidor conjuges convolas a altre matrimoni del qual tambe tingués fills, o fillas, en tal cas fills, per fills, y fillas per fillas los fills, y fillas del present matrimoni sian preferits en orde a la successio de la heretat y bens de aquells de dits esdevenidors conjuges qui en segon matrimoni haurá convolat als fills y fillas de dit segon y altre qualsevol posterior matrimoni, volent que si cosa al contrari se trobará ordenada sia aquella ara per las horas de ninguna forsa, ni valor per ser la voluntat de dits esdevenidors conjuges, que los fills, y fillas del present matrimoni fills per fills, fillas per fillas com está dit, sian preferits , y preferescan als fills y fillas de altre qualsevol posterior matrimoni.--------------------------------

Y las ditas parts llohant, y approbant los sobre dits pactes, y capitols y tot lo en ells contingut prometan la una a la altra visicitudinariament attendrer, y cumplir conforme en dits capitols se declara baix las mateixas obigacions, renuncias, y clausulas en ells expressadas a que se refereixen; Y quedant advertidas per mi lo notari avall escrit, que de ests capitols matrimonials se ha de prendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta capital dins sis dias proxims altrament no han de donar fe en judici per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat; Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcleona als vint y tres dias del mes de Janer del any del Naixament del Sor. de mil set cents noranta, y sis. Essent presents per tesatimonis Carlos Coll jove botiguer, y Felix Abreu escrivent tots en la present ciutat habitants.
Joseph Anton Parés, Anton Pares, y Costa, Francisco Comaduran y Rovira, Antonia Comaduran y Delaforge, Antonia Comaduran y De la Forge, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmo coneixer a dits contrahents, y que han firmat de sas mans.