Saga Bacardí
44050
TESTAMENTO DE BALTASAR COMADURÁN Y BACARDÍ


En nom de Deu. Amen: Per quant ab acte rebut en poder de mi Francsico Joan Elias y Bosch notari publich de numero de Barelona abaix escrit al primer de Febrer proxim passat, y del corrent any mil set cents noranta set, Balthasar Comadurán, y Bacardí jove comerciant ciutadá de Barcleona, estant detingut en lo llit de malaltia corporal. Ans be, ab son bon entendiment, sana memoria, y clar parlar en pesencia de Miquel Duarte, y de Joan Dies de la Azebossa los dos joves comerciants de la expressada ciutat testimonis per dit testador cridats, y pregats, entregá a mi dit Francisco Joan Elias y Bosch notari, una plica de paper closa ab ostia vermella dins la qual digué estaba continuat son testament escrit de ma agiena y firmat de la ma propria, volent que fos guardada en mon poder mentras visques dit testador, y que seguida sa mort fos obert y publicat son testament que dins ella se encontraba ab lo qual firmá lo testament, codicil, y altres especies de ultimas voluntats per ell fets fins aquell dia¸ per tant vuy que contam als vint y nou dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor mil set cents noranta set, mort dit testador y havenne donat eclesiastica sepultura a son cadaver Don Balthasar de Bacardí y Tomba en Barcelona domiciliat en presencia de Manuel Duarte, y Joan Dias de la Azebossa los dos joves comerciants de la present ciutat testimonis per estas cosas cridats (presents en lo sobre dit testament---------------------) ha requirit a mi lo expressat Francisco Joan Elias y Bosch notari que li enseñás, y manifestás la dita plica com en efecte la enseñí, y aquella manifestada, regoneguda la obrís y publiquí ab alta e intelligible veu lo testament que dins ella encontrí, que es del thenor seguent.----------------

En nom de Deu, Amen: Jo Balthasar Comaduran Bacardí jove comerciant en Barcelona habitant, fill llegitim y natural de Anton Comaduran y Rovira botiguer de telas ciutadá de Barcelona, y de Mariangela Comaduran y Bacardi conjuges difunts: Estan detingut en lo llit de malaltia corporal di be ab mon bon entendiment, sana memoria y clar parlar, volent disposar de mos bens lo present mon testament, ultima y darrera voluntat. En y ab lo qual elegesch marmesors y del present meu testament executors a Don Balthasar de Bacardí Clavellen Barcelona domiciliat y a Da. Mariangela de Bacardí y Tomba (mayor) mos avis, y a Don Balthasar de Bacardí y Tomba mon oncle. Als quals, y a la major part dono plé poder y facultat de cumplir y de executar esta ma testamentaria disposició conforme per mi trobaran avall manats disposar.--------------------------
Primerament vull que tots los deutes que lo dia de mon obit deixaré sian pagats sens estrepir la figura judici segons que de ello llegitimament aparexerá la veritat del fet condenada.---------
Elegesch la sepultura a mon cadaver fahedero en la Iglesia, vas, solemnitat, modo, y forma disposarán los sobre dits mos marmessors a la disposició dels quals lo numero de missas voldrán me sian celebradas per salut y reposa de la mia anima, y demes de la mia obligació, gastant per tot lo sobre dit de mos bens lo que convinga.-------------------------------
En tot lo altre emperó bens meus mobles e immobles haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas y accions mias universals que a mi me pertañen ara y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevols causas y rahons. Deix y atorch y a mi hereu universal fas e instituhesch al expressat Dn. Balthasar de Bacardí Clavell mon avi a sas liberas voluntats.-----------------------------------
Revocant ab lo present tots y qualsevols altres testaments, codicils y altres especies de ultimas voluntats per mi fins lo dia present fets y fetas encara que en aquells, y aquellas ni hagues continuadas qualsevols paraulas derogatorias y altres de las quals ab lo present jo hagues de fer expressa menció per quant de aquellas me penedesch y vull que lo present a tots los altres prevalga.------------------
Aquesta es la mia, y darrera voluntat, la qual vull que valga per testament, codicil o per aquella altra especie de ultima voluntat que millor en dret valer puga de la qual mon obit seguit y no abans vull ne sian fetas las copias que demanadas ne serán per los que pretendrán tenir interes.----------
Fet y firmat fonch lo present meu testament en la ciutat de Barcelona al 1 de Febrer del any del Naixament del Señor de 1797
Baltasar Comaduran y Bacardí.
De las quals cosas lo sobre nomenat Don Balthasar de Bacardí y Tomba me ha requirit llevás lo present ate y que de ell donés las copias autenticas que ne fosen demanadas per los que pretendrán tenirhi interés. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona dia, mes, y any sobre dit. Essent presents los mateixos testimonis instrumentals dalt anomenats.
Batlasar de Bacardí, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmó coneixer a dit requirent, y que ha firmat de sa ma.