Saga Bacardí
44067
LIQUIDACION DE CRÉDITO A FRANCISCO DE MARLES POR FRANCISCO COMADURÁN Y ROVIRA Y ANTONIA DELAFORJE
.

Sia notori com jo Don Francisco Maria de Marlés Cavaller Maestrant de la Real Cavalleria de Ronda en esta ciutat domiciliat, com encarregat de la Administració dels bens de mos pares; De mon grat, y certa ciencia firmo apoca a Francisco Comaduran y Rovira comerciante ciutadá de Barcleona, y a Antonia Comaduran y Delaforje conjuges, dit Francisco Comaduran present, y dita Antonia Comaduran, y Delaforje encara que ausent, y per ella present y estipulant lo notari avall escrit; De la quantitat de sexanta quatre lliuras setse sous, y sis diners moneda barcelonesa, a cumpliment de quatre centas quranta sis lliuras dos sous y sis diners, que a dits conjuges Comaduran se lo havia fet delegació per Don Lluis Maria de Marlés y de Escalera Cavaller Maestrante de la expressada Real Cavalleria de Ronda, mon pare, de aquellas mil cent sinch lliuras vuit sous barcelonesos que son la addició de preu otorgada per dit mon pare als predits conjuges Comaduran al preu de aquellas setse mil lliuras per estos donadas per rahó de unas casas ab quatre portals obrints situadas en la present ciutat, y en lo carrer anomenat lo un dels Mercaders, y lo altre en Cider o la Bolta de Cirera, per la qual se va de dit carrer dels Mercaders al de las Semoleras, junt ab lo edifici que se troba sobre lo Arch o Bolta a la part de dit carrer dels Mercaders, y lo petit edifici que se troba en la cantonada de dit carrer den Cider o Bolta de Cirera, tot llargament especificat en lo acte de dita addició de preu rebut en poder del infrit notari als divuit de Setembre proxim passat, pera pagar al Illustrisim y Reverentissim Sor. Don Dionis Bardaxi de Azara Auditor de la Sagrada Rota Romana per los Regnes de la Corona de Aragó y Prior de la Casa e Insigne Collegiata y Secular Iglesia de Sta. Ana de la present ciutat de Barcelona a las Sta.Romana Iglesia inmediatament subjecte, per rahó de lluhisme, a ell degut per lo establiment firmat per Rosa Soriano y Terrades viuda del Dor. en Medicina Joseph Soriano en Barcelona domiciliat a favor del Dor. en Dret Don Cayetano Maria Menos advocat dels Reals Consells, y de la Real Audiencia de est Principat, de dos casa grans contiguas ab differents portals en ellas obrints situadas la una, en lo carrer de Sta. Ana, y cantonada del mateix carrer, y en lo carrer den Tripó, y la altra en lo expressat carrer den Tripó ab acte rebut en poder de Anton Comelles notari publich de aquesta ciutat als vint y tres Juliol mil set cents noranta vuit; Del qual establiment lo insinuat Dr. Don Cayetano Maria Menos feu regoneixensa y agnició de bona fee al predit Dor. Lluis Maria de Marlés ab acte rebut en poder de Don Francisco Mas escriva de Camara y notari publich real collegiat de numero de aquesta ciutat als deu Novembre mil set cents vuitanta vuit, y com despres de feta dita delegació, lo expressat Illustrisim Sor. hagi prestat per lo lluhisme a ell degut, per la quantitat de tres centas vuitanta una lliura vuit sous, com consta de la apoca per lo llegitim procurador de dit Señor firmada en poder del infrit notari als dinou de Setembre mes ----passat quedan a favor del sobredit mon pare, las referidas sexanta quatre lliuras setse sous, y sis diners. Lo modo de la paga de las sobre ditas sexanta quatre lliuras, setse sous y sis, es que confeso tenirlas rebudas en diner comptant realment, y de fet, a mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la general del dret. En testimoni de ditas cosas firmo la present apoca en la ciutat de Barcelona als vint y un dias del mes de Novembre del any del Señor de mil vuit cents y hu; Essent presents per testimonis lo Rnt. Joan Regas Pbre. y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de St. Cugat del Rech de la present ciutat, y Eudalt Rovira escrivent en la mateixa habitant.
Don Francisco de Marlés. En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo coneixer a dit otorgant, y que ha firmat de sa ma.