Saga Bacardí
44071
ESCRITURA POR SEÑORIA DE CASA Y HUERTO HACIA FRANCISCO COMADURAN Y ROVIRA.


Francisco Comaduran y De Laforge familiar del Sant Ofici de la Inquisició, y comerciant, ciutadá de Barcelona. En la qualitat de usufructuari de la universal heretat y bens que foren de Antonia Comaduran y de Laforge difuncta muller mia, que fou hereva del Señr Pere De Laforge botiguer de telas, sedas y paños, ciutadá de dita ciutat, son difunt pare. En la herencia de la qual se troba reunit lo patrimono de est. Segons consta del llegat de dit usdefruit, ab lo ultim testament que la precitada Antonia muller mia entregá clos al Dr. Francisco Joan Elias y Bosch notari publich de número de aquesta ciutat a vint y dos Setembre mil setcents noranta sis, y seguida la mort de la testadora fou obert y publicat a vuit Janer del any proxim passat mil vuitcents dos. En dit nom. De ma libre voluntat y certa ciencia en quant a mon interes firmo per rahó de Señoria lo acte de establiment perpetuo fet, y firmat per Vicens Simón y Llobet practicant la facultat de notaria publica, habitant en Barcelona, a favor de Francesch Sagaró comerciant ciutadá de la mateixa.
Primo: De totas aquellas casas antes ab sa botiga, vuy sols ab un portal fora obrint, situadas en dita ciutat en lo carrer Condal.
Item y finalment: De un pati o casalot, en lo qual se troba construit en lo dia un petit hort contiguo a las sobreditas casas. Lo qual pati, casalot, y petit hort se te per mi en la qualitat explicada com sucehint a dit Pere De Laforge per medi de la nominada Antonia muller mia,. Y dit Pere a D. Joan Losano mestre major de Reals Obras, ciutadá de Barcelona, y est a Joan Roig escrivent ciutadá de la mateixa, a cens de sinch lliuras, a domini mitjá forma, fadiga y demes drets annexos paadoras tots añs en deu Desembre. Las quals casas y petit hort, se troban designadas, y confrontadas en lo referit acte de establiment rebut en poder del Dr. Joseph Anton Pich notari publich real collegiat de número de Barcelona a tres Juny mil vuitcents dos. Del qual establiment ab altre acte rebut en poder del mateix Pich notari a setse del mateix mes. Lo nomenat Sagaró fou regoneixensa y cessió al Dr. Francisco Gerona notari publich real collegiat de número de dita ciutat. Los censos, lluhismes, y demes drets, dominicals no satisfets sempre salvos. Per la qual firma per rahó de senyoria, o per lo lluhisme degut a mi atesa la repartició de las sis mil quatrecentas vuit lliuras sis sous y vuit diners que forman lo capital del total cens, imposat en dit establiment de las quals corresponen mil sexanta vuit lliuras sis sous y vuit diners a la segonda designa 8en la qual si troba cumpliment de Señors) segons la relació feta per Francisco Renart y Closas arquitecto ciutadá de Barcelona, expert elegit per los Señors mitjans de ditas casas, y patit hort, confesso rebrer de dit Dr. Francisco Girona disset lliuras setse sois, y un diner moneda barcelonesa, feta gracia del restant import de dit lluhisme. En la qual conformitat aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a nou días del mes de Janer any del Naixement del Señor mil vuitcents tres. Essent presents per testimonis Anton Fages y Joseph Anton Pujol practicants la facultat de notaria publica, habitants en aquesta ciutat.
Francisco Comaduran y Delaforge, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al atorgament.