Saga Bacardí
44083
ESCRITURA DE LUISMO POR VENTA DE CASA EN CALLE CONDAL, HACIA FRANCISCO COMADURAN Y ROVIRA.


Francisco Comaduran y de Laforge, familiar del Sant ofici de la Inquisició en aquest Principat de Cataluña ciutadá de Barcelona. En la qualitat de usufructuari que so de la universalitat y bens que foren de Antonia Comaduran y de La forge, difunta muller mia. En dit nom. De ma libre voluntat y certa ciencia firmo per rahó de senyoria, en quant a mon interes, lo acte de venda y absolució feta per Vicens Simón y Llobet habitant en dita ciutat, a favor del Dr. Francesch Girona notari publich real collegiat de número de la mateixa, de sexanta lliuras en penció en nuda percepció del cens de cent noranta set lliuras, y sinch sous, que dit Girona li prestaba annualment per unas casas situadas en aquesta ciutat en lo carrer Condal. La segona designa de las quals se te per mi, en la qualitat enunciada, a cens de sinch lliuras barcelonesas, pagadoras tots añs en deu Desembre, com mes llargament se explica en dita venda y absolució, rebuda en poder del Dr. Joseph Martí y Fontana notari publich de número de la mateixa a nou Desemre del any proxim passat de mil vuitcents tres. Los censos, lluhismes, y qualsevols altres drets dominicals, no satisfets sempre salvos. Per la qual firma per rahó de Senyoria, o per lo lluhisme competent a mi, per rahó de la citada venda, y absolució atés lo valor que vorrespon a la segona designa del preu de la mateixa venda, y absolució, confesso haber rebut en diner comptant realment, y de fet, a voluntats mias dotse lliuras quatre sous y dos diners feta gracia del restant import de dit lluhisme. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y hun días del mes de Febrer any del Naixement del Señor mil vuit cents y quatre. Essent presents per testimonis Anton Fagés practicant la facultat de notaria publica, y Joan Anton Comas escrivent habitant en aquesta ciutat.
Francisco Comaduran y Delaforge, Ante mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Señor atorgant.