Saga Bacardí
44088
ESCRITURA DE HABER SUBASTADO CON CORREDOR CROUS, LOS BIENES DE FRANCISCA PICAÑOL DE COMARUDAN.


Sia notiro: Com Salvador Crous corredor de coll publich, y jurat de la present ciutat, mediant lo jurament que prestá en lo ingres de son ofici fa relació a mi Joseph Francisco Mas, y Vidal notari avall firmat, que a instancia de Salvador Boloix aaixador, ciutadá de Barcelona, com a hereu universal dels bens que foren de Francisca Comaduran, y Picañol, viuda de Joseph Comaduran botiguer ciutadá de Barcelona, que en primeras bodas fou casada, y muller de Matheu Boloix abaixador de dita ciutat, sa mare per esta instituhit ab son ultim testament que feu, y firmá y en escrits clos entregá a dit, e infrascrit notariatre de Desembre de mil setcents noranta tres, y despues de sa mort fou obert, y publicat per lo mateix notari als dinou y vint y un dias del prop passat mes de Janer. En lo dia quatre dels corrents mes, y any feu venda en encant publich al mas donant, en la casa en que dita Francisca Comaduran y Picañol, habitava a titol de lloguer, y mori situada en la present ciutat de Barcelona, y en lo carrer del Compte del Asalto, dels bens mobles y trastes que foren de dita Francisca Comaduran, y Picañol, a las personas, y per los preus que avall se esplicaran, quals bens son los seguents.
Primo: A Joan Cañellas una sort de pisa, altra de terrissa, y altra de vidre per preu de tres lliuras cinch sous y set diners........................................................................................3Ll 5S 7D.
Item; A Joan Navores una galleda, yba regadora, bujol, graellas, cullere, y demes ferramenta de la cuina per preu de tres lliuras y nou sous...........................................................3Ll 19S.
Item: A Joseph Soler un morté, y un banch per preu de quinse sous.............................15S.
Item: A Anton Brugarolas un canti de aram per preu de dos lliuras, y un sou.........2Ll 1S.
Item: A Rafel Puig un matalas per preu de dotse lliuras set sous, y sis diners........12Ll 7S 6D.
Item: A Francesch Corominas un galapé de cadiras per preu de set lliuras..........7Ll.
Item: A dit Francesch Corominas, un torn unas devanadoras, y dos peus per preu de dos lliuras dotse sous, y sis diners.....................................................................................2Ll 12S 6D.
Item: A Francisco Vila, dos planzas, peluts, un cova, y demes per preu de una lliura, y deu sous..............................................................................................................................1Ll 10S.
Item. A Joan Faus sis cornucopias ab sos brochs per preu de tres lliuras, y quinse sous..............................................................................................................................3Ll 15S.
Item: A Rafel Puig dos gipons, y una cotilla per preu de una lliura set sous, y sis diners.............................................................................................................................1Ll 7S 6D.
Item: A Francisco Corominas dos matalasos, y tres coixens per preu de nou lliuras dotse sous................................................................................................................................9Ll 12S.
Item: Tres transportins, a Francisco Vilá per preu de cinch lliuras.........................5Ll.
Item: A Joseph Fontanals dos plasadas per preu de tres mmiudas, y sis diners.....3Ll 6D.
Item: A Pere Pla unas valdillas de canalé per preu de cinch lliuras.......................5Ll.
Item: A Pau Suriol unas faldillas negras per preu de quatre lliuras diset sous, y sis diners............................................................................................................................4Ll 17S 6D.
Item: A Francesch Corominas dos cortinas verdas per preu de cinch lliuras.........5Ll.
Item: A Francisco Pinart dos faldillas, las unas de vonhosi, y las altres de indiana per preu de dos lliuras, y cinco sous..........................................................................................2Ll 5S.
Item: A Joseph Soler un coixinet, dos vanos, y dos quadros ab diferents forma, una sort de boixets, y un paneret de tarda per preu de dos lliuras y divuyt sous..........................2Ll 18S.
Item: A Joseph Fontanals una sort de draps per preu de una lliura, y dinou sous..1Ll 19S.
Item: A Anton Brugarda quatre camisas per preu de tres lliuras, u setse sous........3Ll 16S.
Item: A Pau Suriol un llit per set lliuras y deu sous..................................................7Ll 10S.
Item: A Pere Puig dos coxineras, tres gipons, y diferents pedasos per preu de una lliura, y dos sous.........................................................................................................................1Ll 2S.
Item: A Fancesch Corominas tres tovallons, un aixugama, unas estovallas, y una tovallola per preu de dos lliuras y setse sous...............................................................................2Ll 16S.
Item: A Llorens Peyró tres llansols per preu de set lliuras, y sis sous.....................7Ll 6S.
Item: A Joseph Fontanals dos taulas per preu de dos lliuras, y deu sous................2Ll 10S.
Item: A Rafel Puig una calaixera per preu de vint y cinch lliuras...........................25Ll.
Item: A Joan Balls una llumenera per preu de dos lliuras, y deu sous....................2Ll 19S.
Item: A Madrona Artigas un brase per preu de quatre lliuras, y deu sous..............4Ll 10S.
Item: A Madrona Artigas un candelero, na xacolatera, y un colls per preu de una lliura sis sous, y tres diners........................................................................................................1Ll 6S 3D.
Item: A Ventura Solá una paella, y mitja lluna per preu de onse sous y tres diners.....11S 3D.
Item: A Ventura Solá una cortina per preu de una lliura diset sous, y sis diners....1Ll 17S 6D.
Item: A Madrona Artigas un matalaset per preu de cinch lliuras, y deu sous.........5Ll 10S.
Item: A Joan Carulla una tauleta per preu de set sous, y sis diners...............................7S 6D.

144Ll 17S 7D.

De la venda de las quals robas, mobles, y trastes sobre expresats, que foren de la nomenada dita Francisca Comaduran, y Picañol, feta a instancia de dit Salvador Boloix com a hereu universal predit, y per los preus, o quantitats continuadas en cad un de dits partits lo nomenat Salvador Crous corredor mediant lo insinuat jurament, ha fet la relació referida a mi lo dit y avall escrit notari en la ciutat de Barcelona als sis dias del mes de Febrer any del Naixement del Señor de mil vuyt cents y cinch. Essent presents per testimonis Francisco Mas y Fontana, Anton Valls y Joseph Polou, y Far escrivents en la present ciutat habitants.
Salvador Crous, En poder de mi Joseph Francisco Mas y Vidal notari publich de número de Barcelona que certifico conexer a dit Salvador Crous, y que firmá de sa propria ma.