Saga Bacardí
44089
ESCRITURA DE LUISMO SOBRE CASA EN CALLE CONDAL, HACIA FRANCISCO COMADURAN Y ROVIRA.


Lo Rnt. D. Francisco Comaduran y De Laforge Pbre. residint en aquesta ciutat de Barcelona, y Familiar del Sant Tribunal de la Inquisició en aquest Principat de Cataluña. En la qualitat de usufructuari de la universal heretat y bens, que foren de Antonia Comaduran y De Laforge difunta muller mia, que fou hereva del Señor Pere De Laforge botiguer de telas, sedas, y paós ciutadá de dita ciutat son pare. En la herencia de la qual, se troba renunit lo patrimoni de est, segons consta del llegat de dit usdefruit ab lo ultim testament, que la precitada Antonia, esposa mia entrega clos al Dr. Francisco Joan Elias y Bosch notari publich de núero de aquesta ciutat a vint y dos Setembre mil setcents noranta sis. Y seguida la mort de la testadora fou obert, y publicat a vint Janer del any mil vuitcents dos. En dit nom. De ma libre voluntat, y certa ciencia, en quant a mon interés firmo per rahó de senyoria la escriptura de concordia firmada entre los administradors de la causa pia instituida per Joan Ferrer parayre ciutada de aquesta ciutat. De una part, y Vicens Simón y Llobet notari y lo Dr. Francisco Girona notari publich real collegiat de número de Barcelona de la altra, ab lo primer capitol de la qual dit Vicens Simón ven y absol al precitat Dr. Francisco Girona vint, y quatre lliuras quinse sous y quatre diners, en penció en nuda percepció del cens en lo dia sexanta sinch lliuras sinc sous, que li rpesta per unas casas, antes ab sa botiga, vuy sols ab un portal fora obrint situadas en aquesta ciutat en lo carrer Condal. Las quals casas se componen de dos distinctas designas o escrituras la una d elas quals que concisteix en un pati, o casalot, en lo qual se troba actualmente construit un petit hort contiguo a las indicadas casas. Se te per mi en la qualitat explicada com succehint a dit Pere De Laorge, mon sogre, per medi de la nomenada Antonia muller mia. Y dit Pere a D. Joan Lozano mestre major de Reals Obras, ciutadá de Barcelona, y est a Joan Roig escrivent ciutadá de la mateixa, a cens de sinch lliuras, ab domini mitjá firma, fadiga, y demes drets annexos pagadoras tots añs en deu Desembre. Las quals casas, y petit hort se troban designadas, y confrontadas extensament en la referida escriptura de cncordia, rebuda en poder del Dr. Francisco Fochs y Broquetas notari publich Real collegiat de número de aquesta ciutat a nou Novembre del any proxim passat de mil vuit cents quatre. Los censos, luhismes, y demes drets dominicals no satisfets semrpe salvos. Per la qual firma per rahó de Señoria, o per lluhisme degut a mi, confesso rebrer de dit Dr. Francisco Girona, en presencia del notari y dels testimonis instrumentals infrits per mans de tercera persona, atesa la estimació que correspon del preu de dita venda, y absolució a la referida ma designa. Dos lluiras y set sous, feta gracia del restant import. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y tres días del mes de Febrer any del Naixement del Señor mil vuit cents sinch. Essent presents per testimonis Anton Fages practicant la facultat de notaria publica, y Miquel Canadell, estudiant habitants en aquesta ciutat.
Francisco Comaduran Pbre. En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dona fe coneixer al Rnt. Señor atorgant.