Saga Bacardí
44100
ESCRITURA DE RECONSTRUCCION DE EDIFICIO EN CALLE MERCADERS CON BORIA, HACIA VIDAL, CARRERAS Y FONTFREDA, POR FRANCISCO COMADURAN Y ROVIRA.


Geroni Vidal arquitecto y mestre de casas, Narcis Carrera fuster, y Esteve Fontfreda manyá, ciutadans de Barcelona. De nostre libre voluntat y certa ciencia comfesam, y regoneixem al Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira, Pbre. Comisari del Sant tribunal de la Inquisició en aquest Principat de Cataluña, residint en dita ciutat, encaraque absent, y per ell present y accemtant lo notari baix firmat. Que en diners comptant realment y de fet, a voluntats nostras, nos ha donat y pagat tres mil siscentas sexanta quatre lliuras sis sous, y set diners moneda barcelonesa, a saber, a mi dit Geroni Vidal dos mil quatrecentas tres lliuras setse sous, y un diner; a mi lo precitat Narcis Carreras mil sexanta sis lliuras sinch sous y tres diners; y a mi lo nomenat Esteve Fontfreda las restants cent noranta quatre lliuras y sinch sous y tres diners. Y son en satisfacció de semblants que emportaren nostres respectives comptes per rahó de las obras, milloratorias precisas, y necesarias que ferem en unas casas grans situadas en aquesta ciutat al entrar al carrer dels Mercaders per la part de la Boria, proprias de dit D. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. que foren anteriorment del Señor D. Lluis Marles domiciliat en dita ciutat. Quals obras que tingueren principi en quatre Febrer del any proxim passat de mil vuitcents sinch, y finiren en vint y vuit Setembre del mateix any, Consistien en haver fet las escalas principal nova de pedra picada, un cubert en lo cel obert, gran, ab un terrat en lo pla del primer piso; en fer de nou un pou, una gran porció de paret noba en la part de tremontana, que dona al dit celobert, respecte que amenasaba ruhina la antigua. Refer y remontar tots los magatsems, emblancantlos, enrajolantlos, y part, empedrantlos, tornar de nou una clavaguera gran, desde lo interior de la casa, fins al carrer, pero desahogo de las aiguas, conductos, servituts de ditas casas. Desfer, y tornar a compondrer totas las tauladas de la casa, mindanthi varias bigas, y quadrats nous, en lloch dels que se trobavan consimits. Fer varios envans en lo segon piso per la formació de quartos y alcobas, conduhinr una escala, desde dit segon piso fins al ters. Altra desde dit ters piso fins al terrat. Y finalment recompondrer totas las parets de ditas casas, que en varios paratges demanaban prompte recomponció. Per rahó de las quals obras se ha gastat lo compres en los comptes seguents.
Compte de mi lo nomenat Geroni Vidal arquitencto y mestre de casas.
Primo: Per trescents vuitanta vuit jornals de fadri mestre de casas, a vint y sis sous lso fornal: Sinc centas sinch lliuras un sou…………………………………………………………505Ll 5S.
Item: Per siscents setanta dos jornals de manobre, a quinse sous quiscun: Sinch centas quatre lliuras……………………………………………………………………………………….505Ll.
Item: Per sinquanta tres jornals de picapedrer a trenta set sous y sis lo jornal: Noranta nou lliuras set sous y sis diners………………………………………………………………..99Ll 7S 6D.
Item: Per setse millers de mahons a tretse lliuras deu sous lo miller: Doscentas setse lliuras……………………………………………………………………………………….216Ll.
Item: Per ditse millers, y mitg de rajolas, a deu lliuras deu sous lo mmiller: cent trenta una lliuras sinch sous…………………………………………………………………………131Ll 5S.
Item: Per quatre cents vint y set quintars de cals a vint sous lo quintar: cent setanta lliuras setse sous………………………………………………………………………………….170Ll 16S.
Item: Per trescents vint y nou quintars de guix a sis sous y nou lo quintar: cent onse lliuras nou sous………………………………………………………………………………………..111Ll 9S.
Item: Per varias rajolas de Valencia satisfetas a Joseph Usich: Vint y sinch lliuras sinch sous y sis diners…………………………………………………………………………………..25Ll 5S 6D.
Item: Per varios canons de gerrer comprats a Jauma Mestres de dit ofici: Vint y una lliuras set sous, y un diner…………………………………………………………………………..21Ll 7S 1D.
Item: Per lo import de vint y quatre grahons de pedra comprats a Pau Mascaró miler: cent vint y sis lliuras sinch sous…………………………………………………………………126Ll 5S.
Item: Per un preufet de emblancar, y arrebosar part del primer piso, y los magatsems comprés lo enrajolarlos: Doscentas vint y sinch lliuras…………………………………….225Ll.
Item: Per cinch centas sinquanta carretadas de runa extreta de ditas casas, a sinch sous a carretada: Cent trenta set lliuras, deu sous……………………………………….137Ll 10S.
Item: Per los treballs de mi dit Geroni Vidal mestre de casas en dirigir las insinuadas obras: cent trenta lliuras, y deu sous……………………………………………………….135Ll 10S.

2403Ll 16S 11D.


Compte de mi lo nomenat Narcis Carrera fuster.
Primo: Per trescemts qiaramta vuit jornals tres quarts de fadri fuster a vint y quatre sous lo jornal: quatrecentas divuit lliuras, deu sous……………………………………..418Ll 10S.
Item: Per cent trenta tres jornals y mitg de aprenent, a quinse sous quiscun: cent lliuras dos sous, y sis……………………………………………………………………………..102Ll 2S 6D.
Item: Per vint bigas empleadas en ditas obras: sexanta tres lliuras setse sous y deu diners…………………………………………………………………………………..63Ll 16S 10D.
Item: Per int y sis dotsenas y nou llatas, posts y taulos: cent noranta set lliuras nou sous y quatre diners………………………………………………………………………..197Ll 9S 4D.
Item: Per divuit quadrats: setanta tres lliuras, dos sous y sis diners………..73Ll 2S 6D.
Item: Per dos estiments de junta: vint y dos lliuras quatre sous……………..22Ll 4S.
Item: Per un preufet de set balcons a la castellana: cent sexanta lliuras…160Ll.
Item: Per sis mil vuitcents vint y sinch claus de varias qualitats: trenta una lliuras un diner…………………………………………………………………………………..31Ll 1D.

1066Ll 59S 3D.

Compte de mi dit Esteve Fonfreda manyá.
Primo: Per tres gafas per lo coll del pou, y plom per emplomarlas: una lliura sis sous y tres……………………………………………………………………………………..1Ll 6S 3D.
Item: Per dotse ferros de arcoba: una lliura quatre sous……………………..1Ll 4S.
Item: Per tres fogons ab los ferros corresponents y una faixa de per junt dos arrobas, divuit lliuras, a quatre sous la lliura: catorce lliuras………………………………..14Ll.
Item: Per compondrer dos fogons rodons: sis sous……………………………….6S.
Item: Per posar un peu dret en una grua: set sous, y sis…………………………7S 6D.
Item: Per quatre gafas de terrat: una lliura quatre sous…………………….1Ll 4S.
Item: Per quinse claus novas, y compondrer los panys correspondents a las mateixas: sis lliuras, quinse sous…………………………………………………………………6Ll 15S.
Item: Per trenta gafas de pala: una lliura, deu sous………………………….1Ll 10S.
Item: Per una ampolla y dos claus de canonada de cos: dos lliuras sinch sous…………………………………………………………………………………...2Ll 5S.
Item: Per setse frontissas de dos botons: nou lliuras dotse sous……………9Ll 12S.
Item: Per dotse frontissas de plam y mitg: tres lliuras dotse sous………….3Ll 12S.
Item: Per dotse frontissas de palm: dos lliuras catorce sous………………..2Ll 14S.
Item: Per setse baldetas a la valenciana ab sos guarniments: tres lliuras quatre sous…………………………………………………………………………………...3Ll 4S.
Item: Per quatre tancados de pany de cambra ab pota: vuit sous……………..8S.
Item: Per sis panys de cop, y tretse tancados: quatre lliuras vuit sous…..…4Ll 8S.
Item: Per compondrer una lleva de peu: dos sous………………………….…….2S.
Item: Per compondrer una reixa per un coladó: deu sous………………….…..10S.
Item: Per tres claus de gauxó per una canonada de plom: onse sous y tres diners………………………………………………………………………………….…11S 3D.
Item: Per compondrer vuit frontissas vellas: quinse sous………………….……15S.
Item: Per quatre baldas per quatre panys: una lliura………………………...1Ll.
Item: Per vint y vuit gafas de puntas: una lliura vuit sous…………………...1Ll 8S.
Item: Per tres frontissas detrench,d e punta forana: tres lliuras set sous y sis…………………………………………………………………………………..….3Ll 7S 6D.
Item: Per dos anellas grosas per uns archs: dos lliuras dotse sous y sis..…2Ll 12S 6D.
Item: Per compondrer un empit per la habitació del mosso: una lliura dos sous y sis…………………………………………………………………………………..….1Ll 2S 6D.
Item: Per dos claus, y mudar las guardas de un pany de cap de escala: una lliura sis sous y tres……………………………………………………………………………………..1Ll 6S 3D.
Item: Per quatre panys de cambra: tres lliuras………………………………...3Ll.
Item: Per un pany de balda: una lliura…………………………………………..1Ll.
Item: Per compondrer dos tenidors de baldas y un tornet: tres sous……….……3S.
Item: Per compodrer quatre golfos y fer una pota a dos altres: quinse sous………………………………………………………………………………………..15S.
Item: Per una lleva per un balcó, de tir onse palms a quatre sous, y tres: dos lliuras sis sous y tres diners…………………………………………………………………………..…2Ll 6S 3D.
Item: Per dos frontissas per una finestra: dotse sous……………………….…….12S.
Item: Per una planxa per una porta: tres sous……………………………….…….3S.
Item: Per compondrer una reixa vella y posarhi un montan nou, de pes quatre lliuras si sonsas: una lliura deu sous………………………………………………………………..…1Ll 10S.
Item: Per un pany de balda per la porta del escriptori: una lliura deu sous……………………………………………………………………………………..1Ll 10S.
Item: Per un ernat per dita porta, havent donat lo ferro: sinch sous…………….5S.
Item: Ped vuit frontissas de vidriera ab cantonera, y dos sense: tres lliuras setse sous………………………………………………………………………………….….3Ll 16S.
Item: Per set cantoneras per ditas vidrieras: una lliura un sou………………1Ll 1S.
Item: Per una lleva per las mateixas vidrieras: una lliura tretse sous, y nou……………………………………………………………………………………...1Ll 13S 9D.
Item: Per una clau y balda per lo pany de la cotxeria, o sia magatsem; una lliura setse sous……………………………………………………………………………………..1Ll 16S.
Item: Per posar una malla ab un pany de cap de escala: sis sous…………….….6S.
Item: Per un balconet per la escalada de ferro nou, y vell, so es, ferro nou, una arroba vint lliuras a rahó de quatre sous, ferro vell, una arroba vint y tres lliuras a rahó de un sou, junt: onse lliuras tretse sous……………………………………………………………..11Ll 13S.
Item: Per compondrer quatre glfos dels magatsems, y dotse claus per clavarlos: una lliura sis sous y tres diners………………………………………………………………….….1Ll 6S 3D.
Item: Per dos parramans per la escala principal, de pes dos arrobas vint y quatre lliuras a sinch sous la lliura: dinou lliuras…………………………………………….…..19Ll.
Item: Per compondrer os golfos y un tancador per la porta del pou: sinch sous………………………………………………………………………………………..5S.
Item: Per la ferramenta necessaria per set balcons: sinquanta dos lliuras deu sous………………………………………………………………………………..…..52Ll 10S.
Item: Per dos picaportas per lo primer piso: una lliura tretse sous y nou……………………………………………………………………………………....1Ll 13S 9D.
Item: Per quatre faixas de pala, y dos anellas per unas trapas: onse sous, y sis…………………………………………………………………………………………..11S 6D.
Item: Per una clau per la porta del terrat, y compondrer lo pany: set sous, y sis……………………………………………………………………………………………7S 6D.
Item: Per noranta una barreta de vidrieras per primer y segon piso, de tir funtas dos centas vuitanta set palms, a un sou y sis lo palm: vint y una lliura deu sous y sis….21Ll 10S 6D.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
194Ll 5S 3D.

RESUMEN.
Importa lo del mestre de casas….….….2403Ll 16S 1D.
Lo del fuster………………………………1066Ll 5S 3D.
Lo del manyá………………………………194Ll 5S 3D.

3664Ll 6S 7D.

Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixix, del diner no comptat y no rebut, y qualsevol altre lley o dret a nostre favor. En testimoni de veritat firmam a dit Rnt. Señor D. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. aquesta apocha, volent que en ella vingan compresos qualsevols recivos fets per nosaltres mateixos de las quantitats inhibidas en la presenta pocha a gi que unas mateixas partidas ja may pugan arguirse satisfetas dos vegadas. En la ciutat de Barcelona a vint y vuit días del mes de Juliol any del Naixament del Señor de mil vuit cents sis. Essent presents per testimonis Anton Fagés y Joaquim Roquet y Comasventidas, practicants la facultat de notaria publica havitants en aquesta ciutat.
Geroni Vidal, Esteva Fonfreda, Narcis Carrera, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dona fe coneixer als confitents.