Saga Bacardí
44107
ESCRITURA DE PAGO DE CENSAL HACIA BARTHOMEU, POR ANTONIO COMADURAN Y ROVIRA.


Pere Boixeras y Rosés argenter, ciutadá de Barcelona. En la qualitat de marmessor y executor testamentari unich que soc en lo dia, de Pere Barthomeu també argenter, ciutadá de dita ciutat, y de Paula Barthomeu y Nadal conjuges, difunts, elegit per esta tal executor testamentari en virtut de las facultats tribuidas a ella per dit son marit en lo testament que est atorgá en poder del Dr. Joseph Roges difunt notari publich de número de Barcelona a primer Juliol mil setcents quaranta sis. De las quals facultats aixi la mateixa muller sia en son postrer testament que atorgá en poder del Dr. Anton Nogues difunt notari altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de dita ciutat a catorce Maig mil setcents setanta dos. En dit nom; de marmessira referit. De ma libre volntat y certa ciencia confesso y en veritat regonesch al Rnt. Señor D. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. resident en dita ciutat encaraque absent, y per ell present y acceptant lo notari baix firmat, pagant de sos diners propris per los hereus, y successors del Señor Pere Delaforge difunt botiguer de telas ciutadá de la repetida ciutat, son difunt sogre, ab animo de recuperar dels mateixos, y de qualsevols altres obligats. Y en lo modo que abaix se expresará y ab lo pacte de la cessió infra. Me ha donat, pagat y entregat dos mil lliuras moneda barcelonesa. Y son per lluhició y restitució del censal de semblant preu, y anuo redit, sexanta lliuras, que tots añs en primer juliol dit Rnt. Señor D. Francisco Comaduran, y antes lo nomenat Señor Pere Delaforge me prestaban y anteriorment als enunciats Pere y Paula Barthomeu y Nadal, conjuges, ab especial hipoteca de unas casas eran compostas de sis estars, ab set portals exteriors situadas en aquesta ciutat en los carrers dits de la Argentería, den Burges, Placeta dels Argenters y den Aymerich, en virtut de venda, y original creació del nomenat censal feta per lo insinuat Señor Pere Delaforge a favor dels prop dits conjuges Pere y Paula Barthomeu y Nadal, restants pera pagarse de las vuit mil lliuras que foren lo preu de la venda perpetua de las mencionadas casas, feta per estos a aquell, segons consta de dita venda de ditas casas, y de la creació del mencionat censal ab dos distinchs actes, rebuts en poder del Dr. Jaume Tost y Romá difunt notari publich real collegiat de número de Barcelona, a primer Juliol mil setcents sexanta sinch. Lo modo de la paga de las expresadas dos mil lliuras es, que confesso haberlas rebudas del mencionat Rnt. Señor Francisco Comaduran y Rovira Pbre. per medi de deposit, o per millor dir entrega efectiva, feta en la Real Caxa de extinció de vales Reals de aquesta ciutat, en lo dia vint y hu de Agost ultim. Qual entrega, o deposit fou notificat formalment a mi en la qualitat de marmessor testamentari dels mencionats conjuges Barthomeu en vint, y sinch del propri mes, segons consta del acte de relació, de dita motificació, rebut en poder del mateix notari baix firmat, en lo dia vint y sis subsiguent, qual deposit a entrega en la veu manumissoria referida, lloho, aprobó, y ratifico ab lo present. Declarat com declaro al mateix temps quedar enterament pagat y satisfet de dit Rnt. Señor D. Francisco de las pencions y porrata degudas y discorregudas fins lo dia de la mencionada entrega del capital de dit censal. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a qualsevol altra lley, o dret a mon favor, y de mos successors y en dita marmessoria. En testimoni de veritat, no sols firmo a sa reva. Aquesta apoca, sino que també fas bastant absolució y difinició de dit censal en preu, pencions, porrata y demes accessoris de ell, ab imposició de silenci perpetuo, y pacte firmisim de no demanar cosa alguna mes. Cancellant, y anullant en la qualitat manumissaria referida la citada publica escriptura de creació de censals Pere Delaforge, no a qualsevols altres forsas, y obligacions dimanants del mateix de modo que en ningún temps pugan aprofitar a la citada marmessoria de dits Pere y Paula Barthomeu y Nadal, ni als successors en la mateixa, ni dañar al enunciat Rnt. Señor D. Francisco Comaduran, no als hereus y successors de dit Señor Pere Delaforge, ni a qualsevols altres obligacions, volent no obstant resten las ditas obligacions en son valor respecte a las cessions infras, y no mes. Y sens evicció alguna, no obligació de mos bens, no menos dels de dita Marmessoria, cedesch al dit Rnt. Señor D. Francisco Comaduran y Rovira tots los drets y accions, espectants a mi en la veu solicitada, no tenint satisfeta la quantitat sobredita, en virtut dels quals puga Sa Magestat, no sols demanar, percibir y recuperar dels hereus o successors de dit Señor Pere Delaforge, y de qualsevols altres personas y bens obligats a la solución la quantitat dalt mencionada satisfeta, per ell y del rebut firmar, apoca y los demes resguarts necessaris, expresant per lo efecte clams, y reclams, instar execucions, y fer tot lo demes que jo en la qualitat de marmessor referit podía fer antes de la confecció del present instrument. Y lo mateix Rnt. Señor D. Francisco Comaduran y Rovira, y los hereus, y successors de dit Señor Pere Delaforge, defenar las sobre ditas cosas compradas per est, als nomenats, Pere y Paula Barthomeu, y Nadal conjuges, contra qualsevols personas, y altrament usar correspectivament de dits, drets, y accions, judicial y extrajudicialment com los convinga constituhintlos a est fi procurador de las mencionadas marmesoria mia, com en fet propri. Quedant advertits, per lo notari baix firmat, haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis días proxims, inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada en ella a disset Mars mil setcents sexanta vuit. En la qual conformitat, aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a quatre días del mes de Setembre, any del Naixament del Señor mil vuitcents y set. Essent presents per testimonis Anton Fages y Ramon Sevina y Coma, Practicants la facultat de notaria publica en dita ciutat habitants.
Pere Baixeras, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al confitent.