Saga Bacardí
44147
CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE DOMINGO DELOM Y MARIA ANTONIA TUSQUETS Y FARRIOL
.

En nom de Deu: Amen. Per rahó del matrimoni mediant la gracia del Esperit Sant clebrador proxim en presencia de la Santa Mare Iglesia, entre D. Domingo Delom, cirurgiá retirat dels Reals Exercits, fill llegitim y natural de D. Ramon Delom, cirurgiá que fou de la Barceloneta de aquesta ciudad de Barcelona, difunt, y de Da. Maria Rosa Delom y Pasqual, viuda de dit D. Ramon, vivint; De una part: Y de la altra la Sra. Maria Antonio Tusquets y Farriol doncella, filla llegitima y natural del Sr. Francisco Tusquets sastre, ciutadá de dita ciutat, y de la Sra. Maria Francesca Tusquets y Farriol, conjuges difunts; Se han firmat y jurat los capitols y pactes seguents.
Primerament: la prop dita Sra. Maria Antonia Tusquets y Farriol, doncella, aixis en son nom propri, com en lo de hereu universal que es del precitat Sr. Francisco, son pare, per haber mort lo Sr. Bernat Tusquets y Farriol germá de la propria Sra. Maria Antonia, hereu en primer lloch instituhit, per aquell, sens deixar fill ni filla algun; segons consta de las insinuadas institució y substitució hereditaria, en lo ultim testament que lo repetit Sr. Francisco atorgá en poder del notari baix firmat a vint y quatre Agost, mil vuitcents vuit, de que lo propri notari subscrit, dona fé ab lo present. Proseint en est particular ab expressa aprobació dels Sors. Anton Tusquets y Magí Tusquets del comers de Barcelona, sos oncles, tudors y curadors que han estat seus, y de altra personas conjunchtas a ella, en grau de parentiu: De sa libre voluntat y certa ciencia, dona y concedeix en dot al relatat D. Domingo Delom son proxim marit inestimadament y com a fundo dotal, de una part, tots los bens immobles que li pertañen, com a hereva sobredita del mencionat Sr. Francisco Tusquets son difunt pare; Y de la atra, las pesas de plata y efectes seguents: Dotse cuberts, dos cuxtarons, sis candeleros, los quatre grans, y los dos petits, una palmatoria, un platet y espaviladoras, dos culleras per café, una piqueta tot de plata de la lley, un relotge de or, catorse matalasos, los set grans, y los altres petits, tres transportins de telas viadas, sis coxins de casoril plems de plomas, vuitanta llansols, a saver part de tela degan, y part de lli, vint y quatre estoballas de fil y cotó, cent y vint toballons a saver, dotse de ginesta, vuit de domás estrellats, y cent de fil y cotó, divuit toballons a saver, tres de ginesta y quinse de fil y cotó, divuit toballolas a saber, tres de ginesta y quinse de fil y cotó, trenta nou cuxins, las set guarnidas, y las altras llisas, trenta quatre de axugamans, dos cortinas de domas vert, y un cobrellit de alafuya, quatre cortinas y quatre cobrellits tots de indiana; y a mes diferents mobles de casa, y utencilis (a excepció de alguns pochs que se han consumit, y de los que eran mobles, efetes, y robas consernents a la botiga de sastre, que tenia dit Sr, Francisco que se vengueren a son degut temps, per dita Sra. Francisca Tusquets y Farriol viuda, usufructuaria que era de dits bens) com també li constitueix varios credits y deutes que faltan encara pera cobrarse pertañents a la dita herencia. Los quals venint lo cas de cobrarse fará constar dit D. Domingo Delom. Totas las qualsevols cosas constan y se individuan, en lo inventari que prengueren la pre dita Sra. Maria Francesca Tusquets mare de la nomenada Sra., Maria Antonia, ab concirrents dels insinuats Srs. tudors y curadors, desde quinse Setembre a trenta Octubre de dit any mil vuitcents vuit, en poder de dit notari subsserit. La qual cosntitució dotal fa dita Sra. Maria Antonia Tusquets y Farriol, asi con millor en pret puga dirse y entendrerse, volent consentint que lo mencionat Sr. son proxim marit, en virtud de ella, demane cobre, tinga, y poseesca las expresadas cosas, fent seus propris los fruits resultants de ellas, tant quant durara est matrimoni, per los carrechs suportadors de ell; finit lo qual y altrament, en tot cas que tinga lloch la restitució de dot, ella y los seus recobren las ditas cosas, es a dir los immobles en lo modo existian a las horas. Y las demes cosas en la manera constiara haberho rebut. Sens contradicció de persona alguna. Prometent y jurant, la present contitució dotal, y totas las cosas sobreditas, tenir per fermas y agradables, sens contravenirlas ni revocarlas en temps ni per motiu algun.
Item: Dit D. Domingo Delom: De sa libre voluntad y certa ciencia, firma carta dota y de esponsalici a dita Sra. Maria Antonia Tusquets y Farriol, esdevenidora esposa sua, de totas las cosas per ella a ell, en lo present capitol, en dot constituidas y aportadas del modo y manera que en aquell se conté: De y per los quals per pacte expres aixis convingut entre las parts, li fa de creix aument o donació per nubias, quatre mil lliuras barcelonesas, en diner efectiu de or u plata; lo qual dot y creix li salva, y asegura sobre tots sos bens, presents y esdevenidors; Prometent que conservará los bens immobles, com a cosa y fundo dotal, a fi que dita Sra. esdevenidora muller sua, o los seus, venit lo cas y lloch, pugan recobrarlos, y que los mobles, robas y pesas de plata se restituiran en lo modo que existiran a las horas conforme queda insinuat. Y lo que constará haber cobrat de dits credits, en virtud de la presedent constitució dotal, restituirá y pagará axi mateix de la manera que ho haura percibit: sens dilació no escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos, obligant per lo efecte tots sos bens, mobles e immoblres, presents y esdevenidors, ab las renuncias de dret y de fet oportunas. Volent y consentint que dita Sra. Maria Antonia Tusquets, en virtud de la present, demane, cobre, dinga, y poseesca lo expresat son dot, y creix, tot lo temps de sa vida natural, ab marit y sens ell, ab fills y sens estos, sens la menor contradicció de persona alguna. En lo dia, emperó del obit de a mateixa Sra. Maria Antonia, los seus hauran lo expresat son dot, en lo modo que li especta. Y lo creix pervindra als fills procreadors del proxim desposori (per despres de seguida la mort de dit D. Domingo Delom y no angtes, y no en altra manera) als quals dit Sr. hara per a las horas ne fa donació irrevocable dita entre vius, en poder de mi lo notari subscrit, acceptant per dits fills; Dels quals no sobrevivint algun, deurá lo dit creix, retornar al Sr. donador, si viurá, y quant no a son hereu o sucesor universal, y aquí ell aurá disposat y ordenat de paraula en escrits, y en qualsevol altra manera. Tot lo qual promet y jura voluntariament tenir per ferm y agradable, sens contravenilro ni revocaro, en temps ni per motiu algun, ab renuncia a qualsevol lley o dret que afavorirlo puga.
Item: Dits Srs. Esdevenidors conjuges, desitjant donarse una proba verdadera del amor que entre si se aportan: de sa voluntad espontanea y certa cientia se fan donació particular lo un al altre, de mil lliuras barcelonesas en efectiu, de or u plata, de modo que en virtud de la present, poderá qualsevol dels dos que sobrevisca, desposar a libre voluntad sua, sobre los bens del predefun de ditas mil lliuras. La qual donació particular prometen tenir per valida y permanent, sens contravenirla ni revocarla, per rahó de ingratitud, necesitat u ofensa, ni per altre qualsevol motiu, baix obligació de dits bens y drets seus, ab renuncia a qualsevol lley o pret que puga coadjubarlos, corroboranto també ab jurament que voluntariament prestan.
Item: Dit Domingo Delom, de libre voluntad y certa ciencia sua, confesa y regoneix a la presitada Sra. Maria Antonia Tusquets y Farriol, de proxim muller sia, haberla donat y entregat totas las alajas de plata, robas, trastes de casa, y utensilis que se explican y li ha aportat en dot inestimadament, en lo primer capitl dels presents pactes nubials, de que li firma la corresponent apoca, ab lo present, ab renunciació a la cosa no eser aixix, a la no entregada, y a qualsevol altra lley o dret de son fabor.
Per tant las ditas parts, llohan y confirman tot lo compres en los presedents capitols y apoca dependent dels mateixos. De voluntad espontanea seu, y certa ciencia sua, prometen la una part a la altra visisitudinariament, cumplir y observaro conforme se conté en aquells sens contraveniro, no revocaro en temps ni per motiu algun, baix las mateixas clausulas, obligaciónsm renuncias y juraments que en clohuen, als quals se fa relació. Quedant advertidas las proprias parts, per mi dit notari subscrit, habersen de pendrer la rahó, en lo ofici de hipotecas de aquesta capital, dins sis dias proxims, inseguint la Real Pragmatica Sanció, publicada en ella a disset Mars, mil set cents sexanta vuit. En testimoni de las quals cosas aixis ho firman en la ciutat de Barcelona a primer dia del mes de Octubre, any del Naixament del Señor mil vuitcents disset. Essent presents per testimonis Mariano Riera, escrivent, y Joseph Rigalt y Alberch, cursant de retorica, y de notaria publica, habitants en aquesta ciutat,
Domingo Delom, Antonia Tusquets, En poder de mi Jaime Rigant y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Srs. Otogants.