Saga Bacardí
44160
ESCRITURA DE VENTA DE CASAS EN LA CALLE BOQUERIA DE LOS RIGALT, HACIA LOS DELAFORGE, COMADURAN Y TUSQUETS.


En la ciutat de Barcelona als set días del mes de Desembre del any mil vuyt cents y divuyt.
En nom de Deu. Amen. Jaume Rigalt yEstrada notari publich del numero y colegi de Barcelona.
Primo: Puera lluir y quitar a la Ilustre Señora Priora y Señoras Religiosas del Real Monastir de Sant Gregori de dita ciutat, tot aquell censal de preu mil y sinch centas lliuras, y annuo reddit quaranta y sinch lliuras, que tots anys en nou Desembre los prestaba, com a succehint a Jaume Estrada mon difunt avi materno, en virtut de venda y original creació feta per est, a favor de la dita Illustre Señora Priora y Real Monastir rebuda en poder del Dr. D. Felix Veguer y Avella difunt notari publich del dalt expressat collegi a nou Desembre de mil set cents noranta y un.
Item y finalment: Per ocorrer als precisos e indispensables gastos de calaixeras, robas, vestits, y appendices nupcials, que se están fent per Josepha Rigalt y Albert, doncella, ma filla, ab motiu de sa próxima boa, ab Fancisco Ribera y Parellada del comers de aquesta ciutat, y pagarli la competent legitima paterna. Per ço de ma libre voluntat, y certa ciencia per mi, y per mos hereus y successors, vench al Rnt. Señor D. Francisco Comaduran y Rovira, Pbre. Beneficiat de la Santa Cathedral iglesia de Barcelona, com a layca, y privada persona, al Señor Anton Tusquets, també del comers de dita ciutat, y a la Señora Maria Francisca Tusquets, Comaduran, y de Laforge, los dos ultims conjuges, gendre y filla respective del mencionat Rnt. D. Francisco, presents, comprant y adquirint, en nom y a utilitat de la sua sucietat, corrent en aquesta ciutat, baix lo nom de Laforge, Comaduran y Tusquets, als seus, y a qui ells voldrán perpetuament, totas aquellas casas ab dos portals exteriors a saber, un gran per la botiga, y altre petit per la escalera, que per los titos que avall se calendaran tinch y possehesch en lo carrer de la Boqueria de dita ciutat. Las que se tenen per Jaume Galcereny, pages de la vila de Sant Feliu de Llobregat de aquest Bisbat, com a succehint a Anna Galcereny y Grosset, viuda de Gabriel Garcereny pagés ciutadá de Barcelona, a cens de vint y vuyt lliuras barcelonesas compresas las corresponcions infrascritas, y deduhidas estas, disset lliuras pagadoras tots anys per meitat en los días de sant Joan del mes de Juny, y en lo de la Nativitat de Jesu Christ Señor nostre. Qui ho te per los Señors D.Ramon de de Fluviá y Berart. Baró de Espenella, domiciliat en Barcelona, com a succehint al Dr. Narcis Massoni difunt notari real ciutadá de Barcelona, a cens de nou lliuras y tretse sous, pagadors tots anys, també per meytatm en dinou Mars y disset Setembre. Las quals nou lliuras tretse sous, cobran y deuhen percibir lo Rnt. Señor Rector y Camunitat de Pbres. Bneficiats de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi de la present ciutat. en virtut de los signat feta a ells per los causants de dit Señor Baró. Qui ho te per lo Illustre Señor D. Francisco de Dusay, Marques de Monistrol, domiciliat igualment en Barcelona, com a succehint al Magnifich Galceran Dusay difunt doncell domiciliat en la mateixa a cens de tres morobatins, valent una lliura y set sous, pagadors semplantment tots anys en lo dia de Sant Miquel del mes de Setembre. Y dit Illustre Señor Marques ho te per lo Real Monastir de Sant Pau del Camp de la present ciutat, o per son Real Señor Abat (antes Prior) en nom de aquell, y baix son domini y alou, a cens, tant per ditas casas, com per altres censos y honors, que lo precitat Señor Marques com a succehint al nomenat Magnifich Galceran Dusay reben, y deuhen cobrar sobre diferents altres proprietats, que diferents enfiteotas, tenen y posseheixen en dit carrer de la Boqueria, a cens de tres lliuras, nou sous y once diners, pagadors annualment en diferents terminis, los quals paga y deu satisfer lo mateix Señor Marques conforme ha acostumat, sens dany ni gastos del possessor de ditas casas. Advertintse aquí que antes se tenían las mencionadas casas per la referida Anna Carcereny y Grosset, com a succehint a Francisco Grosset, llanterner, ciutadá de Barcelona, son germá a cens de deu lliuras, francas de corresponció pagadoras tots anys en dos terminis, a saber la mitat en lo dia de Nadal, y la altra mitat en lo dia de Sant Joan del mes de Juny, a qual cens habían estat establertas las cconsabudas casas al citat Francisco Grosset per Bonaventura Grosset, son pare ab acte rebut en poder del Dr. Pau Pi difunt notari publich de Barcelona a vint y quatre Febrer mil siscents setanta tres. Lo qual cens fou extinch, aplicat y consolidat. Al domini útil de las mateixas casas en forsa de la insolutundació y cessio que feu de ellas lo nomenat Francisco Grosset a facor de dita Anna Carcereny y Grosset sa germana, possessora que era a las horas de las concebudas casas, segons apar de un capitol resultat de la transacció y concordia firmada entre ells,r ebuda en poder del Dr. Joseph Guell, difunt notari publich de Barcelona a vint Janer mil siscents setanta sis. Afrontan las consabudas casas, a llevant, y a mitgdia ab honor dels hereus y successors del Señor Francisco Sala, difunt apotecri, ciutadá de dita ciutat; a ponent part ab honor dels hereus y successors del Dr. Thomas Viñals notari real y causidich, y part ab altre dels de Franciesch Nadal perxer; y a tramuntana ab dit carrer de la Boqueria. Y me espectan las proprias casas a mi dit Jaume Rigalt y Estrada, com a fill unich de la Señora Rosa Rigalt y Estrada, muller que fou del Señor Pere Rigalt, ciutadá de Barcelona, morta intestada, y per conseguent son hereu universal. A dita Señora Rosa Rigalt y Estrada ma mare pertañian en la qualitat de donataria universal del nomenat Jaume Estrada son pare, y avo meu correspectiu, segons apar de dita donació y heretament universal, en lo primer capitol dels pactes matrimonials firmats y jurats per rahó del desposori de dits Señors Pera y Rosa rebuts en poder del Dr. Thomas Guasqui y Brull difunt notari publich real collegiat de número de Barcelona a vuyt Novembre mil setcents seixanta. Y al predit Jaume Estrada mon abi pertañian per titol de venda perpetua feta a son favor per lo llegitim procurador de Genis Majoral, y de Carlos Majoral, sastres, ciutadans de Barcelona, pare y fill rebuda en poder de dit Dr. D. Felix Veguer y Avella difunt notari a vint y tres Juliol mil setcents sinquanta tres, firmada degudament per rahó de Señoria. La qual venda fas aixis com millor en dret puga dirse, y entenrrerse, extrahent la cosa venuda de mon domini y poder, transferintla al de dits Señors compradors y dels seus. Prometent entregarlos possessió de ella ab facultat de pendrersela de sa autoritat propria, baix clausula de constitut, ab cessió de tots mos drets y accions pera que pugan usarne judicial y extrajudicialment com los convnga, constituhintlos per lo efecte procurador meis com en fet propri. Los censos, lluhismes, y qualsevols altres drets dominicals no satisfets sempre salvos. Y Salvat igualment lo lluhisme debedor als Señors sobe expressats, per rahó de la present transportació, lo qual es conforme a la clausula del seté. Lo preu de aquesta venda son sinch mil setcentas seixanta dos lliuras vuyt sous y sis diners moneda barcelonesa en diner efecto metalich, de or y plata. Del qual preu en virtut de facultat que tribuhesch als dits Señors compradors se retingan en son poder mil y cinch centas lliuras a di de lluhir y quitar lo consabut censal de igual preu, y annuo reddit quaranta y sinch lliuras, que prestaba a la mencionada Illustre Priora y Real Monastir de las Geronimas per los motius contenguts en la delegació de sobre expressada. Y per lo cas de que los propris Señors compradors no volguessen per ara lluhir lo referit censal, deuran encarregarsel sobre si, y sos bens, pagant las pensions y porrata que discorreran de ell, fins que sia lluhit, trahent indempne a mi, y als meus de sa solución, consentint que sempre que esdevinga lo cas de lluhirlo, demanen, y obtingan de la propria Illustre Priora, y Real Monastir la competent apoca y difinició, ab cessió de drets dirigida a son favor, a fi de defensar aquesta venda contra qualsevols altres acrehedors meus, que los competescan los mateixos drets, preeminencias y prerrogativas espectants, a aquells, no tenint satiseta la quantitat delegada. Y las restants quatre mil doscentas y seixanta dos lliuras vuyt sous y sis diners las rebo dels Señors compradors de esta firma dos mil y sinch centas lliuras en presencia del notari baix firmat y dels testimonis instrumentals, y mil setcentas seixanta dos lliuras vuyt sous y sis dines las he rebudas dels mateixos Señores a mas voluntats. De tot lo qual preu los firmo la corresponent apoca ab lo present. Per lo que renunciant a la excepció del preu no esser convingut aixis, a la lley a favor dels enganyats a mes del just valor, al diner no comptat, y no rebut, respecte a la partida rebuda a voluntat mias, y a qualsevol altre lley o dret de mon favor, dono y remeto als Señors compradors tot lo mes que podrían valer las dalt expressadas casas del preu sobredit. Prometent ferselas tenir y possehir perpetuament, Y estarlos de evicció legal en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys y gastos, baix obigació de tots mos bens y drets, presents y esdevenidors, ab las renuncias de drets y de fet oportunas, Per major firmesa de las quals cosas espontaneament juro a Deu nostre Señor, y a sos Sagrats quatre Sants Evangelis, no sols no contravenirlas en temps ni per motiu algún. Sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors sobre expressats, ni de sos drets. Quedant advertit per dit notari baix firnat, haverse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hiporecas de la present ciutat dins sis días proxims per a que tinga sa corresponent firmessa. En testimoni de tot lo qual aixis ho firmo de la mia propria ma. Essent presents per testimonis Mariano Riera, y Pere Rodriguez de Alcantara escrivents en esta ciutat habitants.
Jaume Rigalt y Estrada, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona que dono fe coneixer a dit Señor venedor, y que ha firmat con se expressa.