Saga Bacardí
44179
ESCRITURA DE INVENTARIO DE VICENTE BROQUETAS, ACTUANDO ANTONIO TUSQUETS
.

En nom de Deu. Amen. D. Anton Tusquets familiar de Sant Ofici, en aquest Principat de Cataluña, y del Comers de Barcelona ciutadá de la mateixa. En la qualitat de hereu de comfiansa que so del Rnt. D. Vicens Broquetas Pbre. beneficiat que fou de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de dita ciutat, segons consta de la institució de tal hereu en lo postrer testament que dit Rnt. D. Vicens Broquetas atorgá en poder del Dr. Sr. Francisco Fochs y Broquetas difunt notari publich Real Collegiat de número de Barcelona, a tres juliol del any mil vuitcents y dinou. En dit nom, volent gosar dels privilegis concedits als que prenen imbentari, y pera que los bens que foren y quedaren existents en dit dia trenta Novembre del mencionat any ultim, pertañents a la herencia del nomenat Rnt. D. Vicent Broquetas, ja may pugan ocultarse o perderse. Preceint aquest Señal se la Santa cr+eu, he pres lo present imbentari dels insinuats bens los quals son los seguents.
En la habitació en que vivia y morí lo citat Rnt. D. Vicens, de pertinencias de unas casas cituadas en aquesta ciutat en lo carrer nomenat dels Tallers, proprias de Isabel Tintorer y Broquetas, viuda de Joseph Tintorer, germana del propri Rnt. D. Vicens.
En un quarto ab alcoba existent a la part de detrás del primer piso de las ditas casas.
Primo: Dotse cadiras de fusta de noguera ab acientos y respatllers, cuberts de panna, molt vellas.
Item: Altra cadira comforme las antecedents ab brassos, també molt vella.
Item: Vuit quadros, los set ab guarnicións de fusta ab colradura, y lo altre de fusta pintada, tots de varias midas, ab imatge de diferents Sants, molt passats.
Item: Tres mapas també ab guarnicions de fusta, vellas
Item: Un pupitre ab varios calaxos, de fusta de noguera, y dins ells, un estoix ab dos nabajas, y varios papers que se consideran utils, pero ab tot se podrian examinar.
Item: Una figureta de marmol.
Item: Un escriptori de noguer, molt passat, dins lo qual se ha trobar lo seguent:
Primo: Tres candeleros a saber; dos de estany y lo altre de metall, molt usats.
Item: Tres parells de mitjas, las unas de fil blanch, y las altres de coto negre, usadas.
Item: Tres gorras blancas, usadas.
Item: Un calis de Plata ab sa patena corresponent del mateix metall, usat, propri de dit difunt.
Item: Altre calis y patena també de plata de construcció molt antigua, que se suposa esser propri y pertañent als obtentors del benefici que obtenia lo mencionat Rnt. D. Vicens Broquetas.
Item: Una campaneta de bronse, usada.
Item: Una caña de Indias ab puño de plata, usada.
Item: Un parell de sivellas de plata per sabatas, usadas.
Item: Un parell de sibellas, bastant usadas.
Item: Quatre sotanas, molt usadas.
Item: Un mantell de paño, bastant bo, y poch usat.
Item: Dos jupas dolentas, un collet, y dos mantells, per estiu dolents.
Item: Dos Almusas de seda, y una de paño totas usadas.
Item: Dos missals y un codern de Requios, usats.
Item: Una camilla de muer negre ab galons de plata, ab sa corresponent estola, manipulo, cobre, calis, y bossa de corporals, tot usat.
Item: Altre carulla de roba de seda, ab flors de or y plata, també ab sos corresponents aderens de estola, manipulo cobre calis y bossa de corporals, tot usat.
Item: Altre carulla de setí, ab flors de colors, embellutadas, també ab sos corresponents guarniments, tot usat.
Item: Dos mitjas cortinas guarniments tot usat.
Item: Un cobrellit també de domás carmesí carmesí, menos usat.
Item: Dos camisas de tela, usadas.
Item: Una levita de bayeta, dolenta.
Item: Una Imatge de pedra mabre de Jesu-Christ crusificat.
Item: Un relotge ab capsa de or per botxaca, lo qual ha expressat dita Tintorer y Broquetas, germana del mencionat Rnt. D. Vicens, haberli est venut per sis duros, y volersel per conseguent retenir, com se lo ha retingut.
Item: Una creu mediana de Gerusalem, ab mareperla, usada.
Item: Un canterano ab vidres esistent sobre lo dit escriptori contenint dintre cent vint y dos tomos de varias obras, part enquadernats en pasta, altres a la Olandesa, y altres a la rustica, tot usats.
EN LA ALCOBA DE DIT QUARTO.
Primo: Un llit de fusta ordinaria ab pilans, contenint tres transportins de telas viadas, tres matalassos de ditas telas furnits de llana, dos coxins del mateix, y una concha de indianas furnida de cotó, tot usat.
EN UN QUARTET EXISTENT AL COSTAT DE DITA ALCOBA.
Un armari de fusta de noguera ab prestatxes y vidres al devant, y dins ell, un vas de cristall, sis ampollas de varias midas, y algunas frioleras de poch o ningun valor.
EN ALTRE QUARTO EXISTENT ALA PART DEL CARRER.
Primo: Una escaparateta de fusta ab tres vidres, y dins ella una imatge de la Coronació del Señor, usada.
Item: Una calaxera de fusta de noguera, molt dolenta, y dins ella se ha trobat unicament un partit de draps dolents.
Item: Altre armari de fusta de noguera ab prestatxes y vidres al devan, comforme lo dalt expresat, dins lo qual se ha trobat: una sopera, dos platas de pisa comuna, una fruitera de pipa, una refrescadora de pisa, quatre platets del mateix, sos plats de estany, dos ampollas de cristall, cinch pots de vidre, y tres pots de pisa, per posar flors, tot usat.
Item: Dos capsas, una garrafa de vidre, y algunas frioleras de poch valor.
Item: Alguns llibres de devoció y varias novenas de Sants.
Item: Un baul cubert de pell, molt dolent, contenint varios papers, que se consideran inutils.
Item: Un cobrellit de indianas, usat.
ROBA BLANCA
Primo: Dos cortinas de tela per balcons, usadas.
Item: Quatre toballolas de fil y cotó també usadas.
Item: Setse toballons del mateix semblanment usats.
Item: Dos estoballas del mateix, usadas.
Item: Dotse cuxineras part de tela y part de cotó, totas usadas.
Item: Una toballola de ginesta per afeytar, usada.
Item: Sis llansols, ordinaris, també usats.
Dos axugamans, dolents.
ROBA BLANCA CONCERNENT AL MINISTERI DE LA IGLESIA.
Primo: Quatre sobrepellissos, dos albas, tres amitos, tres animetas y tres lababos, tot usat.
Item: Un sombrero de teula, dolent.
EN LA CUYNA.
Primo; Una pastera de fusta molt pasada.
Item: Una taula de noguera, plegadissa, usada.
Item: Un Braser, una xocolatera, y una caldera tot de aram, usat.
Item: Uns estalbis, una llumanera, una escupidora, tres candeleros, nou culleras y dos forquillas, tot de llautó, usat.
Item: Una mitja lluna, unas graellas, un torra pá.
Item: Un quadro gran contenint lo Naxament del Señor y la adoració dels Sants Reys.
Item: Se adverteix que totas las citadas cosas posá de manifest y digué pertañer a la herencia de dit difunt Rnt. D. Vicens Broquetas, Pbre. la dalt mencionada Isabel Tintorer y Broquetas, viuda sa germana, a mi dit D. Anton Tusquets, en presencia del notari baix firmat, y de altres personas, pochs dias despues de la mort de dit Rnt. D. Vicens.
CREDITS.
Primo; En lo mencionat dia trenta de Novembre de mil vuitcents y dinou, en que morí dit Rnt. D. Vicens Broquetas, quedá alcansan de la Rnt. Comunitat e imfermeria de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, com a individuo que era de la citada Rnt. Comunitat per rahó de la sua residencia y malaltia, (salvo error o equivocació) Doscentas cinquanta tres lliuras, un sou y set diners………………………………253Ll 1S 7D
Item: Acreditaba dit difun com a obtentor que era del benefici baix imbocació de Nostra Señora de las Neus y Sant Juliá, fundat en dita Iglesia Parroquial, per rahó del cens que devia percivir, sobre unas casas situadas en lo carrer del Call de aquesta ciutat, proprias del Dr. Joseph Serra y Rifols: cinquanta lliuras, quatre sous y tres diners a saber: quaranta lliuras dinou sous, per catorse pencions de dos lliuras divuit sous y sis diners quiscuna cessas fins lo mes de Setembre del any mil vuitcents setse: vuit lliuras, quinse sous, y sis diners, per tres pencions venudas del mateix cens desde dit Setembre, al de igual del any proxim passat de mil vuitcents dinou. Y los restants nou sous, y nou diners, la prorrata discorreguda fins lo indicat dia trenta de Novembre del predit any ultim, en que morí lo citat Rnt. D. Vicens………………………………………………………………50Ll 4S 3D

303Ll 5S 10D

Los quals bens de sobre continuats, y no mes comfesso haber trobat en la universal heretat y bens que foren y quedaren per mort de dit Rnt. D. Vicens Broquetas, sens haber deixat de continuar cosa alguna, per algun frau. Protestat expressament que si en lo esdevenidor vindrán a ma noticia alguns altres bens, pertañents a la mateixa herencia o ve que per algun descuit imvoluntari y alguna equivocació se hagues patit algun error, faré de tot quant resultia nou imbentari, y addició al present. Que fou fet en la ciutat de Barcelona a vuit dias del mes de Febrer, any del Naixament del Señor de mil vuitcents y vint. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch, practicant la facultat de notaria publica, y Mariano Riera, escrivent, habitants en aquesta ciutat.
Anton Tusquets, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Sr. otorgant