Saga Bacardí
44201
PAGO DE LEGÍTIMA DE LOS NEGRE PAGADO POR SUS PRIMOS, CON VENTA DE TERRENO, FRANCISCO COMADURÁN, ANTONIO Y MARÍA FRANCISCA TUSQUETS Y COMADURÁN
.

Gabriel Negre, xocolater, ciutadá de Barcelona, y Joseph Negre pages de la Parroquia de Molins de Rey de aquest Bisbat, actualment trobat en dita ciutat los dos germans. De nostra libre voluntat y certa ciencia, comfessam y regoneixem al Rnt. Fracisco Comadurant y Rovira Pbre. beneficiat de la Sta. Catredal Iglesia de aquesta ciutat, a D. Anton Tusquets del comers de la mateixa, y a Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, los dos ultims conjuges, gendre y filla correspectius de dit Rnt. D. Francisco, encara que absents, y per ells present y acceptant lo notari baix firmat. Pagant per Rosa Negre y Munné viuda de Ramon Negre y Vidal, y per Pere Negre y Munné, pagesos de la Parroquia de Sn. Juan Despí de dit Bisbat, mare y fill nostres correspectius, cuñada y nebot, en virtut de facultat condedida per estos a aquells y de las sis mil disset lliuras dinou sous y onse diners moneda barcelonesa, que han estat lo preu de la venda perpetua de dos distinctas pessas de terra campa ab aigua pera regar del Canal de la Esquerra del Riu Llobregat, de tinguda juntas nou mojadas una quarta una mundina y vuitanta quatre canas, situadas en lo terme de dita Parroquia de Sn. Joan Despí, en la partida dita “Los Gombaus”, llargament designada y comfrontadas, las mateixas pessas de terra en lo acte de la concebuda venda, rebuda en poder de dit notari baix firmat en vint y cinch Setembre ultim de est corrent any. Que en diners comptants realment y de fet, en presencia del prop dit notrari, y dels testimonis instrumentals imfrascrits, per mans de tercera persona, y baix lo pacte de la cessió, imfrascrita, nos han donat y pagat dos mil lliuras moneda barcelonesa, es a dir mil lliuras a cada qual dels dos, en diner efectiu metalich, de or y plata, ab exclusió de vales Reals, y de tot altre paper amonedat. Las quals son per iguals a que nos comvinguerem amistosament habermos de donar los dalt mencionats cuñada y nebot nostre, en paga y en total satisfacció de nostra llegitima paterna y demes drets que puguesen tenor y pretendrer sobre los bens que foren de Joseph Negre, pagés de la predita Paroquia nostre difunt pare; Y altrament empero de qualsevols llegats fets a nostre favor per Ramon Negre nostre germá, y per dit Joseph Negre per qualsevols motius y causa que deduhirse pugan. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis comvinguda, y a qualsevol altra lley o dret de nostre favor. En testimoni de veritat no sols firmam aquesta apoca, sino que també sens evicció alguna ni obligació de nostres bens, cedim als mencionats Rnt. D. Francisco Comaduran, D. Anton Tusquets y Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, tots nostres drets y accions competents a cada qual de nosaltres, no tenint satisfeta la quantitat mencionada, en virtut dels quals pugan defensar las ditas dos pessas de terra compradas per ells a dits mare y fill Negre, contra qualsevols altres acrehedors; y altrament usar de dits drets y acsions, judicial y extrajudicialment, comforme millor los comvenga, constituhintlos per lo efecte procuradors nostres com en fet propri. En la qual comformitat aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a sis dias del mes de Octubre del any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y dos. Essent presents per testimoni Jaume Rigalt y Alberch y Joseph Rigalt y Alberch, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Gabriel Negre, Joseph Negre, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als confitents.