Saga Bacardí
44212
POR LUICIÓN Y QUITACIÓN DE CENSAL DE MONCADA A DELAFORGE, COMADURÁN Y TUSQUETS, REPRESENTADA POR ANTONIO TUSQUETS
.

D. Anton Tusquets del comers de Barcelona, ciutadá de la mateixa. En lo nom social de Laforge. Comaduran y Tusquets establerta y corrent en la mateixa ciutat. De ma libra voluntat y certa ciencia comfesso y regonesch a Juan Moncada, argenter també ciutadá de Barcelona, encaraque absent y per ell present y acceptant lo notari baix firmat. Que en diners comptants realment y de fet, per mans de tercera persona, en presencia del prop dit notari y dels testimonis instrumentals imfrascrits me ha donat y pagat doscentas setanta quatre lliuras cinch sous y onse diners, moneda barcelonesa, en efectiu metalich de or y plata. La quals son y me cedeixen per lluhició y quitació de tot aquell censal, o preu cent cinquanta lliuras, y de dos addicions al mateix la una de cinquanta lliuras, y la altra de setanta quatre lliuras cinch sous y onse diners forman aixis un capital de semblants doscentas sexanta quatre lliuras divuit sous y sis diners, que tots anys en dinou Abril devia prestar lo nomenat Juan Mercader a dita societat mia, com a succehint per titol de venda que abaix se dirá a Da. Theresa Vidal y Cots viuda de D. Ramon Vidal Cathedratich, que fou del Collegi de Cirurgia y primitivament al Rnt. Dr. D. Andreu Corts Pbre. Rector que fou de poble de Tiana, oncle de dita Da. Teresa. Lo qual censal y addicions espectava a la predita ma societat, en virtut de la insinuada venda feta a son fabor per la predita Da. Teresa Vidal y Corts, rebuda en poder de dit notari subscrit en veinte y quatre Desembre del any proxim passat de mil vuitcents vint y dos. A la propria Da. Teresa pertañia com a filla unica de Lluis Corts cirurgiá, ciutadá de Barcelona, mort ab intestat, y per consequent sa hereva. Al prop indicat Lluis Cots espectava en la qualitat de hereu de dit Rnt. Dr. D. Andreu Corts son germá, instituhit per ell en son ultim testament que entregá clos al Rnt. Vicari curat de dit poble de Tiana a primer Juny mil setcents noranta quatre, y seguida la mort del Rnt. Testador, fou obert y publicat a quatre Maig mil setcents noranta sis. Al recordat D. Andreu Corts Pbre. Pertañia a saber lo dit censal de cens cinquanta lliuras en preu, y quatre lliuras deu sous en penció en virtut de venda y original creació feta son fabor per Mariano Marchpons pages de Tiana, rebuda en poder del Dr.Sor. Joseph Anton Serch difunt notari publich real Collegiat que fou de número de Barcelona a dinou Abril, mil setcents noranta, a qual censal, se faren las indicadas dos addicions de preu la una de cinquanta lliuras, y la altra de sexanta quatre lliuras cinch sous y onse diners, segons apar de dos actes rebuts en poder de dit Serch notari en quatre Juny y vint Desembre de dit any mil setcents noranta. Essent aixis lo total preu de dit censal ab sas addicions las explicadas doscentas sexanta quatre lliuras, cinch sous y onse diners y penció set lliuras divuit sous y sis diners. De qual censal y addicions se encarregá lo dalt mencionat Juan Moncerdá sobre si y sos bens ab altre acte rebut en poder del Dr. D. Eudalt Rovira y Elias notari publich de número y Collegi de aquesta ciutat a dotse de Desembre del predit any ultim, per las causas que se individuaran en ell. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a qualsevol altra lley o dret a fabor de dita ma societat. En testimoni de veritat no sols firmo aquesta apoca, sino que també cancelo y anulo los calendats actes de creació de censal y addicións, tan en sos preus, com en sas pencions, ab totas las forsas y obligacions demanats de ditas escripturas, de modo que desde ara resten de ninguna forsa y valor, sens que pugan aprofitar a dita ma societat, ni dañar al mencionat Juan Moncerdá ni a sos hereus o successors ab imposició de cilenci perpetuo y pacte firmisim de no demanar cosa alguna mes. Quedant advertits per lo mateix notari baix firmat, haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada aquí a disset Mars mil setcents sexanta vuit. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a tretse dias del mes de Jener, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y tres. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Joseph Arrau, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Delaforge, Comaduran y Tusquets, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer las Sors. otorgants.