Saga Bacardí
44226
ESCRITURA DE SEÑORÍA A FAVOR DE TERESA MAS POR JOSÉ PARÉS Y COMADURÁN
.

Lo Dor. D. Joseph Oriol Parés y Comaduran Pbre. Catedratich del Colegi Tridentino Episcopal de aquesta ciutat de Barcelona. De ma libre voluntat y certa ciencia en cuant a mon interes, firmo per rahó de Señoria lo establiment perpetuo fet per Teresa Mas, viuda de Joseph Mas y Piera forner, ciutadá que fou de aquesta ciutat, en la cualitat de usufructuria dels bens que foren de dit son marit, a fabor de Ramon Lagarriga y Oliveras, gerrer del poble de Nostra Sra. de Gracia del citat Plá o territori, de los distinchs cossos de terra per edificari casas, de tinguda cada hun de ells trenta palms de ample y cent sincuanta de fondo, ab imposició de vint y cuatre lliures irredimibles de cens, a raho de dotse lliuras per cos, pagadoras tota anys en set Maig ab entrada de un parell de pollastres, rebut en poder de D. Francisco Maymó notari publich Real Collegiat de número de Barcelona, en set Maig últim del corrent any. Cuals dos cossos de terra son part y de pertinencias de una pessa de terra campa de tinguda cuatre molladas poch mes o menos, situada en aquest plá y territori, en lo lloch anomenat “Llepa Ollas”, cerca la dita població de Gracia, la que fou establerta per mi com a laica y privada persona, al memorat Joseph Mas y Piera, ab acte en poder del notari subscrit, a vint y dos Juliol del any mil vuit cents trenta cinch, al cens de doscentas lliuras anuals irredimibles ab domini mitjá y demes drets corrents. Lo cual cens deu esser salvo y segur a mi y a mos successors tant sobre los mencionats dos cossos establerts, com los que se establesquian tal vegada en lo remanent de ditas cuatre mojadas. Per la cual firma per rahó de Señoria, o sia per la aprobació del dalt calendat acte de establiment fet per la recordada Teresa Mas confeso haber rebut a mas voluntats de dit Ramon Lagarriga adquisidor, nou sous barcelonesos. En la cual conformitat axis ho firmo en la ciutat de Barcelona a sis dias del mes de Juliol, any del Naxament del Señor de mil vuit cents trenta vuit. Essent presents per testimonis D. Mariano Riera y Joaquim Riera, practicants de notaria, en esta ciutat habitants.
J. Parés y Comaduran Pbre. En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada.