Saga Bacardí
44230
VENTA DE UNA CASA EN C/ FONOLLAR DE PELEGRÍ A LA MERCANTIL DELAFORGE, COMADURÁN Y TUSQUETS
.

D. Anton Tusquets del comers de Barcelona, en lo nom comercial de Laforge, Comaduran y Tusquets establerta y corrent en aquesta ciutat. De ma libre voluntat y certa ciencia confesso y regonesch a mi mateix en mon nom propi, y a Da. Maria Francesca Tusquets Comaduran y de Laforge muller mia present, pagant per Sebastiá Pelegrí y Roig perxer també ciutadá de Barcelona, y en virtut de facultat concedida per est a nosaltres y de las mil doscentas sexanta tres lliuras divuit sous y quatre diners moneda barcelonesa, y han estat lo preu de la venda perpetua feta per dit Sebastiá Pelegrí a fabor meu y de la nomenada esposa mia de una casa ab dos portals exteriors lo un gran y lo altre petit per escaleta junt ab un petit tros de terreno anexo a la mateixa casa situada en lo carrer den Fonollá de esta dita ciutat, designada de número vint y nou llargament designada y comfrontada en lo acte de la calendada venda rebuda en poder del notari baix firmat en cinch de Janer actual. Que en diners comptants realment y de fet a voluntats mias es de dita societat de Laforge, Comaduran y Tusquets y baix lo pacte de la cesió infrascrita he donat y pagat a la propdita societat setcentas cinquanta sis lliuras divuit sous y quatre diners moneda barcelonesa, en efectiu metalich de or y plata y han produit lo descuento o cambi de tres mil pessos en vales Reals comuns de la creacio primer de Maig del any mil vuitcents dinou, junt ab los interesos de un any. Dels propis vales que lo memorat Sabastiá Pelegrí y Roig estaba debent y confesa deurer y voler pagar a la dalt memorada societat per las causas que se indican en la escritura de debitori firmada per dit Sebastiá Pelegrí rebuda en poder del propi notari subscrit a vint y sis Juny del any mil vuitcents vint y hu. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, als diner no comptat y no rebut y a qualsevol altra lley o dret a fabor de la prenomenada societat. En testimoni de veritat no sols firmo en nom de la mateixa aquesta apoca, sino que també sens evicció alguna ni obligació de mos bens ni dels de esta no sols firmo aquesta apoca sino que tambe cancello y anullo la calendada escriptura de debitori ab totas la s forsas y obligacions dimanants de la mateixa, de modo que desde ara reste de ninguna forsa y valor, sens que puga aprofitar a la dita societat ni donar al dit Sebastiá Pelegrí y Roig ni a sos hereus o successors, volent no obstant que las propias obligacions resten en son valor per lo que miran a la insinuada cessió y no mes. Cedint en nom de la dita societat a mi y a la recordada muller mia tos los drets y accions pertocants a aquella no tenint satisfeta la quantitat expresada, en virtut dels quels puga jo y ma muller defensar contra qualsevols personas y bens la indicada casa venuda a nosaltres y altrament usar de dits drets y accions judicial y extrajudicialment comforme millor nos convinga constituintnos per lo efecte procuradors de dita societat com en fet propi. Quedant advertits per lo notari baix firmat haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada aquí a disset Mars mil setcents seixanta vuit. En la qual comformitat aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona, a vint y cinch dias del mes de Janer any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y cinch. Essent presents per testimonis Joseph Rigalt y Alberch, y Joseph Arrau y Barba, escrivents habitants en aquesta ciutat.
De Laforge, Comadurant y Tusquets, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Sor. otorgants.