Saga Bacardí
44231
ESCRITURA DE PAGO POR DEUDA DE LOS VIA, ROBERT Y SERRA, PAGADO POR VILLÁ HACIA DELAFORGE, COMADURAN Y TUSQUETS.


D. Anton Tusquets del comers de aquesta ciutat de Barcelona, en lo nom sicual Delaforge, Comaduran y Tusquets establerta y corrent en aquesta ciutat. De ma libre voluntat y certa ciencia comfesso y regonesch a Francisca Villá y Fernandez muller de Melcior Villá Sabater, ciutadá de dita ciutat encaraque absent y per ella present y acceptant lo notari baix firmat pagant per Joseph Robert mercader al por major y menor també ciutadá de Barcelona y en virtut de facultat concedida per est a aquella, y de las quatre mil doscentas noranta sis lliuras barcelonesas que han estat lo preu de la venda a carta de gracia firmada per lo propri Joseph Robert a la nomenada Francisca Villá y Fernandez, de una casa comprent dos botigas y entresuelo situada en esta ciutat sota lo Pont del Real palacio a la part del carrer del Born devant la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar, llargament designada y comfrontada la propria casa en lo acte de la concebuda venda rebuda en poder del notari subscrit. Que en diner comptants realment y de fet per mans de tercera persona en presencia del prop dit notari, y dels testimonis instrumentals infrascrits, baix lo pacte de la cessió imfrascrita me ha donat y pagat eo a la recordada societat mia. Dos mil cent vuitanta dos lliuras divuit sous y cinch diners moneda barcelonesa en diner efectiu metalich en or y pico corresponent. Las quals son y cedeixen a dita societat Delaforge, Comaduran y Tusquets per semblants que dit Joseph Robert y Pere Serra també mercader ciutadá de Barcelona sobre y gendre comfessaren deurer y prometeren pagar a la recordada societat mia en lo nom social de Via, Robert y Serra, ab la escriptura de debitori rebuda en poder del mencionat notari a sis Maig del any proxim passat de mil vuit cents vint y quatre, per las causas que se individúan en la prop caledada escriptura. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis y a qualsevol altra lley o dret a fabor de dita ma societat. En testimoni de veritat no sols firmo aquesta apoca, sino que també candello y anullo la dita escriptura de debitori ab las forsas y obligacions dimanants de ella, de modo que desde ara resten de ninguna forsa y valor sens que pugan aprofitar a mi no a dita ma societat no dañar a la de Via, Robert y Serra no a qualsevols altres obligats, volent no obstant que las proprias obligacions resten en sor valor per lo que mira a la cessió próxima y no mes. Y sens evicció alguna no obligació de mos bens ni menos dels de la mencionada ma societat cedesch a dita Francisca Villá y Fernandez tots los drets y accions pertocants a mi en la qualitat mencionada no tenint satisfeta la dalt expressada partida, en virtut dels quals puga defensar la dita casa comprada per ells a carta de gracia, contra qualsevols personas y bens, y altrament usar de dits drets y accions judicial y extrajudicialment comforme millor li comvinga, constituintla per lo efecte procuradoda de la referida societat mia com en fet propi. Quedant advertit per dit notari haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital, dins sis días proxims inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada en ella a disset mars mil setcents seixanta vuit. En la qual comformitat aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a primer dia del mes de Febrer, anu del Naixament del Senyor de mil vuit cents vint y cinch. Essent presents per testimonis lo Dr. Jaume Riglt y Alberch elect notari publich de número de Barcelona, y Joseph Rigalt y Alberch practicant de notaria, habitants en aquesta ciutat.
Delaforge, Comaduran y Tusquets, En poder de mi Jaume Rigalt Estrada notari, qui dono fe coneixer al Señor otorgant.