Saga Bacardí
44244
ESCRITURA DE VENTA EN EN MAS ROMEU, POR LOS MIQUEL HACIA ANTONIO Y FRANCISCA TUSQUETS Y COMADURAN.


En nom de Deu. Amen. Esteve Miquel Forner, ciutadá de Barcelona. Per expedició de mos negocis com es furnir la mia botiga de grans, y ocorrer al mateix temps a la solución de alguns altres que tinch pendents. Persó de ma libre luntat y certa ciencia, per mi y per mos hereus y successors vench a D. Anton Tusquets del comers de dita ciutat, y a Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge, conjuges, presents als seus y a qui ells voldran perpetuament: Tota aquella pesa de terra campa ab aigua per regar de la asequia o canal del Riu Llobregat de tinguda tres mojadas poch mes o menos que per titol de venda perpetua feta a mon favor per D. Josepha Pujadas y Costa viuda de D. Nicolas Pujadas y de Lopez, y per D. Lluis Eudalt Rovira y Elias notari publich del número y collegi de Barcelona a tretse de Agost del any mil vuitcents vint y hu, tinch y posehesch dins los limits de la Parroquia y terme de Santa Eulalia de Provensana de aquest Bisbat. La qual pesa de terra era part y de pertinencias de aquella vasta extenció de terra entevia del “Mas Romeu”. Lo que se te per part libre, y franch alou, pero a prestació de demna al Ilustre Señor Degá de la Santa Iglesia Parroquial de la present ciutat comforme se explica en lo calendat acte de venda. Afronta la pesa de terra que vench ab lo present a llevant, mitgdia y tremontana ab terras del dit Mas Romeu; y a ponent ab honor de Jaume Miquel també Forner, ciutadá de Barcelona mon germá que fou anteriorment de dits mare y fill Pujadas y Costa. La qual venda fas aixis com millor en dret puga dirse y entendrerse, extraent la dita venda de mon domini y poder, transferintla a la de dits Señors compradors, y dels seus. Prometent entregarlos pocessió de la mateixa ab facutat de pendrerla de sa autoritat propria, baix cualsula de constitut ab cessió de tots mos drets y accions, aixi judicial com extrajudicialment comforme millor los coninga, constituintlas per lo efecte procurador meus com en fet propi. Lo preu de aquesta venda son mil vuitcentas lliuras barcelonesas en efectiu metalich, de or y plata de cuño español, las quals rebo dels Señors compradors en presencia del notari baix firmat y dels testimonis instrumentals infrits assñi que las firmo la corresponent apoca ab la present. Per lo que renunciant a la excepció del preu no esser aixis convingut, a la lley a favor dels engañats a mes de la meitat del just valor y a qualevol altre lle o dret de mon favor, cedesch als Señors compradors tot lo mes que podría valer la casa venuda del preu referit, prometent ferla caler y posseir perpetuament y estarlos de legal evicció en tots qualsevols cas, ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudicis. Per lo cumpliment de las quals cosas obligo tots mos bens moles e immobles, presents y esdevenidors, ab las renuncias de dret y de fet especials y generals que pugan valerne, constitució ab jurament que librement prestam. Quedant advertits per lo notari baix firmat haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis días procsims inseguint la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En testimono de las quals cosas aixi ho firmo en la ciutat de Barcelona a deu dias del mes de Setembre any del Naixament del Señor de mil vuit cents vint y set. Essent presents per testimonis Joseph rigalt y Alberch, y Joseph Arrau y Barba habitants en aquesta ciutat.
Per dit Esteve Miquel, que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat Joseph Rigalt y Alberch testimoni, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al venedor, y que per ell ha firmat un dels testimonis.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­