Saga Bacardí
44247
ESCRITURA DE REEDIFICACIÓN DE CASA EN CALLE ARGENTERIA, HACIA BLANCH, MIQUEL, FONTFREDA Y BLANCH, POR ANTONIO Y FRANCISCA TUSQUETS Y COMADURAN.


Anton Blanch, arquitento y mestre de casas, Joseph Miquel Verneda fuster, Pau Fontfreda manyá y Geroni Blanch pintor ciutadans de Barcelona. De nostra libre vluntat y certa ciencia confesam y regoneixem a D. Anton Tusquets y a Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge, conjuges, encaraque absents y per ells present y acceptant lo notari baix firmat, que en diners comptant realment y de fet a volintats nostras , nos han donat y pagat mil vuitcentas quaranta una lliura onse sous y sis diners moneda barcelonesa en efectiu metalich de or, y plata, a saber a mi dit Anton Blanch mestre de casas noucentas vuitanta tres lliuras, a mi lo nomenat Joseph Miquel Verneda fuster, sinch centas vuitanta una lliuras tretse sous y dos diners; a mi lo prenomenat Pau Fonfreda manyá cent sinquanta sis lliuras divuit sous y quatre diners; y a mi dit Geroni Blanch pintor cent y vint lliuras. Las quals son y nos cedeixen en paga y en satisfacció dels preus fets de nostres correspectius oficis comprés lo de vidrier, que emplearem per rahó de las obras o sia rehedificació de una casa que tenim y posseim en lo carrer de Argenteria, dins un carreró que no te eixida signada de número hu, la qual casa habia estat adquirida per lo Señor Pere Delaforge botiguer, ciutadá de Barcelona difunta vi que fou de dita Da. Maria Francisca Tusquets del qual se troba eser hereva, segons consta de escriptura de adquisició feta a favor del citat Señor pere rebuda en poder (segons se asereix) del Dr. D. Pere Martir Golorons difunt notari publich real collegiat que fou de número de esta present ciutat a tretse Abril del any mil setcents setanta quatre.
Quals obras se construiren respecte de ser la dita casa molt vella y amenasar suina; proprorcionant per medi de las mateixas un aument de consideració en sas redits annuals, habentse comensat la expresada reedificació en sinch de Abril y conclos en vint y set Juny del corrent any segons apar del estat d dits preusfets que seguieixen.
Per lo preu fet de mi dit Anton Blanch mestre de casas, compres las obras cuita, pedre, materials y demes concernent a mon ofici: noucentas vuitanta tres lliuras…………………………………………………………………………………….983Ll.
Per lo preufet de mi lo recordat Joseph Miquel Verneda fuster, compres lo import de la fusta y claus, y demes de on ofici, com també lo del vidre que corregué a mon carrech: sinchcentas vuitanta una lliuras tretse sous y dos diners……………………………………….581Ll 13S 2D.
Per lo preufet de mi Pau Fontfreda manyá: cent sinquanta sis lliuras divuit sous y quatre diners……………………………………………………………………………………156Ll 18S 4D.
Per lo preufet de mi dit Geroni Blanch pintor: cent y vint lliuras….………..120Ll.

1841Ll 11S.

Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no eser aixis, al diner no comptat, y no rebut y a qualsevol altra lley o dret de nostre favor. En testimoni de veritat firmam a dits Señors conjuges Tusquets Comaduran y Delaforge, aquesta apoca, vlent que en ell vingan compresos qualsevols recibos com preensius del tpt p àrt de ditas partidas a fi que jamás pugan arguirse satisfetas dos vegadas. En la qua comformitat aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a vint días del mes de Octubre any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y set. Essent presents per testimoni Joseph Rigalt y Alberch, y Joseph Arrau y Barba practicants de notaria, habitants en aquesta ciutat.
Anton Blanch, Joseph Miquel Verneda, Geroni Blanch, Pau Fongreda mañá, en poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als otorgants.